Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Nedir?

Yatırım Teşvik Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülke içinde yapılacak yatırımları desteklemek için uyguladığı bir vergisel ve muafiyetler içeren bir destekleme aracıdır.

Teşvik Hedefleri :

 • Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,
 • Üretim ve istihdamın artırılması,
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve Ar-Ge içeriği yüksek yatırımların özendirilmesi,
 • Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Asgari Yatırım Tutarı

Yatırım Teşvik Belgesi

Genel Teşvik Sistemi'nde asgari sabit yatırım tutarı;

 • I. ve II. bölgelerde 1 Milyon TL,
 • III. , IV., V. ve VI. bölgelerde 500 bin TL'dir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 milyon TL olarak belirlenmiştir. Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımlar desteklenmektedir.

Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari yatırım tutarı 50 milyon TL'dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL'den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Teşvik Destek Unsurları

 • KDV İadesi
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi Desteği)
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi

Genel Teşvik Sistemi

Asgari yatırım tutarı, birinci ve ikinci bölgeler için 1.000.000 TL, diğer bölgeler için ise 500.000 TL olmalıdır.

Yatırım konusu;

“Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları” (2012/3305 sayılı Karar Ek-4/I) arasında yer almamalıdır.

“Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” (2012/3305 sayılı Karar Ek-4/II) arasında yer alıyorsa, bu yatırım konusuna özel olarak belirlenen şartları sağlamalıdır.

Genel Teşvik Uygulaması kapsamında desteklenecek olan yatırım projeleri, genel prensip olarak sadece KDV İstinası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti teşvik araçlarından faydalanabilmektedir. Bununla birlikte, bu uygulama çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen yatırım projelerinin, 6. bölge'de yapılması durumunda 10 yıl süre ile Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden de faydalanması mümkündür. Genel Teşvik Uygulaması kapsamında yatırım projelerine sağlanacak destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Genel Teşvik Uygulamasında Sağlanan Destekler
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Tersanelerin Gemi İnşa Yatırımları için Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği / 18 Ay (6.Bölgede sahil olmadığı için geçerli değil. Diğer tüm bölgelerde geçerlidir.)
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği (6.Bölge için 10 yıl/ Diğer bölgeler için yok.)

Örnek Senaryo;

 • 1.000.000 TL yatırım söz konusu olduğunu varsayarsak eğer %18’lik KDV tutarı yani 180.000 TL devlete ödenmeyecektir. Yapılan makine alımlarında fatura KDV’siz kesilecektir.
 • Yurt dışından makine gelecekse eğer gümrük vergisinden de muaf olunacaktır. 1 milyonluk yatırımda ortalama 200 – 300 bin TL devlete ödenmeyecektir.

Bölgesel Teşvik

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.

Örnek Senaryo;

 • Bölge: 3. Bölge (varsayalım)
 • Yatırım tutarı: 1.000.000 TL
 • Vergi İndirimi: %60 (%22 olarak ödenecek kurumlar vergisi %60 indirimle birlikte %8 olarak ödenecektir)
 • Yatırıma katkı oranı: %25 (1 milyon TL yatırımda 250 Bin TL muafiyet tutarı hak kazanılmakta. Yani %8 olarak ödenecek kurumlar vergisinde ortaya çıkan tutardan 250 Bin TL indirim yapılacaktır.)
 • Sigorta primi iş veren hissesi: Yatırım tamamlandıktan sonra istihdam edilecek personele 5 yıl boyunca destek alınacaktır. Destek oranı %20’dir. Yani 1 milyon TL’de 200 Bin TL sigorta primi iş veren hissesinden indirim hakkı sağlanacaktır.)
 • Ayrıca yatırım yeri (arazi) tahsisi hakkı da mevcuttur.

Öncelikli Yatırımlara Sağlanan Destekler

Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.

Stratejik Yatırımlar

 • Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir. Stratejik Yatırım Değerlendirme Kriterleri:
 • Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması,
 • Yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
 • Katma değerin asgari %40 olması,
 • Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması.

Yatırım Teşvik Belgesi Ar-Ge Projesi Tamamlamış İşletmeler

 • Ar-Ge projesini tamamlamış ve kurumdan projenin başarıyla tamamlandığına dair başarı yazısını almış işletmeler, Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan yatırım teşviği mekanizmasında, proje çıktısı ile ilgili gerçekleştirecekleri yatırımları için 5. bölge desteklerinden faydalanırlar. 5. Bölge destekleri kapsamında; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi İstisnası, Vergi İndirimi, SGK İşveren Payı Desteği, Faiz Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi Desteği sağlanmaktadır.
 • Yatırım teşvik belgesi başvurusu yapacak firmaların en az 500.000 TL’lik sabit yatırım gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Sabit yatırımın unsurları ise şu şekildedir;
 • Arazi - Arsa Giderleri
 • Bina - İnşaat Giderleri
 • İthal ve Yerli Makine Giderleri
 • Diğer Giderler(Etüd - proje, yardımcı makine ve teçhizat, ithalat ve gümrükleme, taşıma  ve sigorta, montaj)

Devlet kurumlarından (Kosgeb, Tübitak) herhangi bir ar-ge projesini başarılı bir şekilde tamamlayan firmalar ar-ge konusu ürünün seri imalatına yönelik yatırım yapmak istediklerinde yatırımı hangi şehirde yaparlarsa yapsınlar 5. bölge teşvikinden faydalanır.

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Danışmanlığı

1- Yatırım Danışmanlığı 

Hizmet paketimiz aşağıdaki hizmetleri kapsar:

 • Yatırımın yapılacağı en uygun yeri belirlemek için farklı alternatif illerde senaryolar hazırlamak,
 • Bu senaryolara göre, kısa ve uzun vadede elde edilecek teşviklerle ilgili olası bütçe ve fayda senaryoları hazırlamak,
 • Bu senaryolar ışığında karar verilmesi amacıyla firma üst yönetimi ile beyin fırtınası toplantısı gerçekleştirmektir.

2- Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Rapor ve Belgelerin Hazırlanması ve Başvuru

Hizmet paketimiz aşağıdaki hizmetleri kapsar:

 • Yatırım Teşvik Belgesi’nin alınabilmesi için gerekli YATIRIM BİLGİ FORMU’nun hazırlanması,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Süreci Danışmanlığı,
 • Başvuruda istenen şirket belgelerinin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti,
 • Başvuru sürecinin takibi ve gerektiği takdirde YATIRIM BİLGİ FORMU’ndaki revizeleri yapmak.

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaat formu Doldurma Kılavuzu

Yatırımcı Bilgileri

1. Adı / Unvanı: İlgili sicil gazetelerinde kayıtlı olduğu şekilde yatırımcı adı ya da unvanı yazılır.

2. Haberleşme adresi: Yatırımcının 
güncel haberleşme adresi yazılır.

3. Telefon / faks / e-posta / web adresi: Yatırımcının
 güncel diğer iletişim bilgileri yazılır.

4. Sermayesi:
 Yatırımcının son sermaye yapısını gösterir ilgili sicil gazetesine göre sermaye ve ortakların bilgileri yazılır.

5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi / vergi kimlik numarası:
 Yatırımcının bağlı bulunduğu vergi dairesi ve numarası yazılır.

6. SGK İş Yeri Sicil Numarası:
 Yatırımın yapılacağı yatırım yerine ilişkin SGK iş yeri sicil numarası yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan boş bırakılır.

7. Projeden sorumlu şahısların iletişim bilgileri:
 Proje değerlendirme aşamasında, projeye ilişkin teknik bilgi alınabilecek şahısların iletişim bilgileri yazılır.

Yatırım İle İlgili Bilgiler

8. Yatırım yerinin ili, ilçesi, adresi, organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı, kiralık ise kiralama bilgileri: Yatırım yeri bilgileri yazılır. Yatırımın organize sanayi bölgesinde olması halinde ayrıca ilgili bölgeden yer tahsis yazısı aranır. Ayrıca, yatırımın yapılacağı arsa-arazi veya binanın kiralık ise kiralama bilgileri belirtilir.

9. Yatırımın Cinsi:
 Komple yeni yatırım, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyon cinslerinden uygun olanı yazılır.

10. Yatırımın Sektörü ve Konusu:
 Yatırımın ilgili sektörü ve kısaca konusu yazılır. Örneğin; İmalat – Otomotiv yan sanayi yatırımı, Hizmetler – Otel yatırımı, Enerji – Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi yatırımı vb.

11. Yatırıma Başlama Tarihi: 
Müracaat tarihi esas alınarak ay ve yıl olarak yazılır. Örneğin; Şubat 2012, Haziran 2013 vb.

12. Yatırımın Bitiş Tarihi:
 Yatırımın planlanan bitiş tarihi ay ve yıl olarak yazılır.

13. Mevcut istihdam: 
Son altı aylık dönem ortalaması esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda ise bir önceki yıla ait mevsimsel ortalama esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan boş bırakılır.

14. Öngörülen İlave İstihdam: 
Yatırım neticesinde sağlanacak ilave istihdam yazılır.

15. Projenin Kapasitesi: 
Tek vardiyada tesiste üretilen ve ilave olarak üretilecek mal veya hizmet miktarları yazılır. Mevcut üretimin olması durumunda kapasite raporundaki üretim kapasitesi yazılır.

16. Projenin Kısa Anlatımı: 
Projenin gerekçesi, üretim teknolojisi, sektöre ilişkin genel bilgiler, üretilecek mal veya hizmete ilişkin piyasa bilgileri gibi bilgileri içerecek şekilde proje kısaca anlatılacaktır.

17. Üretim Akış Şeması: 
Üretim aşamaları akış şemasında gösterilerek yazılacaktır. Bu kısım, yatırım bilgi formuna ek olarak da hazırlanabilir. Her aşama için öngörülen istihdam akış şeması içerisinde ayrıca belirtilir. Ayrıca, makine ve teçhizat listelerinde yer alan makine ve teçhizatlara da üretim akış şeması içerisinde yer verilir.

18. Talep Edilen Destek Unsurları:
 Yatırımın bölgesi, sektörü ve büyüklüğü dikkate alınarak Kararda belirtilen destek unsurlarından talep edilenler işaretlenir.

Toplam Sabit Yatırım Tablosu

A) Arazi – Arsa: Satın alınacak arsanın alan büyüklüğü (m2) ve birim fiyatı (TL/m2) belirtilerek toplam arsa tutarı hesaplanır.

B) Bina-İnşaat:
 Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası ve tesisler, idari binalar ve diğer bina-inşaat harcama kalemi için m2 ve birim değerler de belirtilerek toplam bina-inşaat tutarı hesaplanır.

C) Makine ve Teçhizat: 
Üretimle ilgili ithal ve yerli makine-teçhizat tutarları, ithal makine ve teçhizat için FOB bedel ve yerli makine ve teçhizat için KDV’siz tutar dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ithal ve yerli makine ve teçhizata ilişkin olarak örneğe uygun ikişer nüsha liste hazırlanır.

D) Diğer Harcamalar:
 (Yatırım maliyetine intikal eden)

 • Etüt ve proje giderleri,
 • Yardımcı makine ve teçhizat giderlerine, mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgisi bulunmayan makine ve teçhizat harcamaları,
 • İthalat ve gümrükleme giderlerine, ithal makine ve teçhizatın temininde yapılan masraflar,
 • Taşıma ve sigorta giderleri,
 • Montaj giderlerine, ana fabrika ve yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar,
 • Diğer giderlere, yatırım dönemi finansman giderleri ile yukarıda belirtilmeyen ancak yatırımla ilgili olan diğer yatırım harcamaları hesaplanarak yazılır.
Yatırımın Finansmanı Tablosu

Yatırımın finansmanına ilişkin bilgiler, toplam sabit yatırım tutarı ile uyumlu olacak şekilde hesaplanarak yazılır.

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı Birimi

Yatırım Teşvik Belgesi konusunda daha fazla bilgi ve danışmanlık

almak için buradaki formumuzu doldurabilir veya

+90 216 680 06 76

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Ümit Kırım

Süreç Lideri

İhracat , Yatırım ve KOSGEB Projeleri

Albert Solino Danışmanlık