Teknopark Kanunu ( 4691 ve 6170 Sayılı ) Vergi Danışmanlığı

Teknopark Kanunu ( 4691 ve 6170 Sayılı ) Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetlerimiz ve  Çalışma Metodolojimiz

-Katma Değerli Teknopark Hizmetlerimiz

-Katma Değerli Muhasebe Hizmetlerimiz

-Standart Muhasebe Hizmetlerimiz


Katma Değerli Teknopark Hizmetlerimiz

Vergi İstisna Raporu (İR) Hazırlanması
Teknokent 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamında faaliyet gösteren firmaların çalıştırdıkları personel sayısına bağlı olarak aylık veya 3’er aylık dönemlerde vermekte oldukları personel vergi istisna raporu/beyannameleri dönemin tamamlanmasını takiben tam ve eksiksiz olarak 10 gün içerisinde Teknokent Yönetimine teslim edilmiş olmalıdır. Firmaların Ar-Ge projelerinde çalışmak üzere ilgili dönem içerisinde istihdam ettikleri (yeni Ar-Ge personeli alımı) Ar-Ge personeline ilişkin CV, SSK giriş, diploma vb. belgeler Teknokent Yönetimi’ne personel vergi istisna raporu/beyannamesi yanında teslim edilmelidir.

Faaliyet İzleme Raporu (FİR) Hazırlanması
Teknokent 
Yönetici Şirketi girişimci firmaların faaliyetlerini düzenli olarak “Faaliyet İzleme Raporları” ile takip ederek faaliyetlerin güncelliği ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. Girişimci firma, Faaliyet İzleme Rapor’unu her 3 aylık dönemin tamamlanmasını takiben 14 gün içerisinde Teknokent Yönetimi’ne elektronik ortamda ve yazılı olarak (kaşeli ve imzalı 1 asıl) teslim etmekle yükümlüdür.

Firma Aylık Bildirge Hazırlanması
Teknokent
’te faaliyet gösteren girişimci firmalar “Firma Aylık Bildirge” tablosunu her ay için takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde Teknokent Yönetimi’ne elektronik ortamda ve yazılı olarak (kaşeli ve imzalı 1 asıl) teslim etmekle yükümlüdür.

Yeni Proje Bilgi Formu Hazırlanması
Teknokent 
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimci firmaların Esas Başvuru Dosyalarında bildirdikleri projeler zamanla tamamlanmakta ve yerini yeni projeler almaktadır. Bu süreçte T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Maliye Bakanlığı’na verilen bilgilerin doğruluğunun sağlanması ve mevzuatın getirdiği bütün imkân ve muafiyetlerden sorunsuz yararlanılabilmesi için Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimci firmaların yeni projelerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet göstermekte olan firmaların, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde gerçekleştireceği yeni projelerin değerlendirilebilmesi amacıyla, Yeni Proje Bilgi Formunu ve projeye ilişkin tüm belge ve eklerini projeye başlamadan en az 5 hafta önce eksiksiz olarak  Teknokent Yönetimine iletmesi gerekmektedir.

Teknokent ile ilgili Diğer Formlar ve Belgelerin Hazırlanması
Teknokent 
Yönetimi girişimci firmalardan belli bir periyodik düzeni olmadan ilgili mercilerin talepleri üzerine ve/veya kendi kullanımı için belli formlara doldurulması gereken bilgi ve belgeler talep edebilir. Girişimci firmalar bu form ve belgelerin Yönetici Şirket tarafından ilgili mercilere iletilebilmesi için, belirtilen zaman çerçevesi içerisinde Teknokent Yönetimi’ne iletmekle yükümlüdür.


Katma Değerli Muhasebe Hizmetlerimiz

-Mali tabloların, Finansal raporların ve karar alıcıların ihtiyacına uygun, finansal raporların hazırlanması ( Kısa vadede Excel ortamında, 6 aylık süreden sonra otomatik web tabanlı yazılım üzerinden )

-Şirketlerin faaliyet konusuna ve mali yapısına uygun olarak muhasebe sistemi kurulması ve geliştirmesi konusunda danışmanlık

-Şirket değerinin yükseltilmesi, şirketin satışa veya fon girişine hazırlanması konusunda danışmanlık

5746 sayılı Ar-Ge Kanunu ve 4691 sayılı Teknopark Kanunu teşviklerinden firmanın yararlandırılması

-Yatırım Teşvik ve İstisnalar konusunda bilgilendirme ve uygulama müşavirliği


Standart Muhasebe Hizmetleri

-1 nolu Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği, tek düzen hesap planı ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, muhasebe kayıtlarının tutulması.

-KDV/ KDV2 beyanname bildirimleri

-Muhtasar beyanname bildirimleri

-Kurum /Gelir geçici vergi beyanname çalışmaları ve bildirimleri

-Ba / Bs form bildirimleri

-Damga vergisi beyanname bildirimleri

-Kesin mizan bildirimleri

-Beyanname ve bildirge dönemlerinde muhasebe kayıtlarının kontrolü ve denetim çalışmaları

-Şirket Kuruluşu ve şube tescil, kapanış İşlemleri

-Sosyal güvenlik kurumlarında dosya açılış, kapanış ve bordro, e-bildirge işlemleri

-Ticaret odaları, vergi daireleri ve sosyal güvenlik kurumlarındaki resmi işlemlerde müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri

-Vergi mevzuatı ve güncel uygulamalar konusunda müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri

Teknoparkların Avantajları

Kurumlar Vergisi: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet

Çalışan Gelir Vergisi: Bölgede çalışan (öğretim üyeleri dahil) Ar-Ge personeli ve destek personelinin( %10’u geçmemek şartıyla) bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

SGK İşveren Payı: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle T.C Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

KDV Muafiyet:
 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden de istisnadır.

Damga Vergisi: Kanun kapsamında tanımlanan her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmamaktadır.

Destek ve Muafiyetler

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti : 
Teknopark’ta faaliyet gösterecek Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi girişimcilerin, Teknopark’ta geliştirecekleri ve üretecekleri yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31.12.2023 tarihine kadar Gelirler ve Kurumlar Vergisi’nden muaftır.

Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi (Stopaj) Muafiyeti : 
Teknopark’ta çalışacak olan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Muafiyeti : 
Teknopark’ta faaliyet gösterecek girişimcilerin, kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içerisinde, münhasıran Teknopark’ta üretecekleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisi’nden (KDV) muaftır.

Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin