TEKNOPARK KANUNU NEDİR?

Teknopark Nedir?

4691 SAYILI Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda ( Teknopark Kanunu ) ‘nda geçen resmi ifadeye göre Teknopark şöyle ifade edilmektedir:

Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade etmektedir.

Teknopark Kanunu

Teknopark  ( Teknoloji Geliştirme Bölgesi ) İle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Kanunlar Nelerdir? ?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ) ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan yasal düzenlemelerden güncel olanlar aşağıdaki gibidir:

  • 26.06.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691 Sayılı Kanun )
  • 02.01.2004 tarih ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5035 sayılı Kanun)
  • 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Kurumlar Vergisi Kanunu)
  • 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ve 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Tebliğ)
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25.09.2008 tarih ve 2008-85 nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi konulu Genelgesi (2008-85 Genelge)
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 06.02.2009 tarih ve 2009-21 nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi konulu Genelgesi (2009-21 Genelge)
  • 12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6170 sayılı Kanun)
  • 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676 sayılı Kanun)
  • 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Yönetmelik)

 

Teknopark’ın Avantajları Nedir?

Kurumlar Vergisi: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet

Çalışan Gelir Vergisi: Bölgede çalışan (öğretim üyeleri dahil) Ar-Ge personeli ve destek personelinin( %10’u geçmemek şartıyla) bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

SGK İşveren Payı: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle T.C Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

KDV Muafiyeti:
 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden de istisnadır.

Damga Vergisi: Kanun kapsamında tanımlanan her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmamaktadır.

Teknopark Destek ve Muafiyetleri

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti : 
Teknopark’ta faaliyet gösterecek Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi girişimcilerin, Teknopark’ta geliştirecekleri ve üretecekleri yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31.12.2023 tarihine kadar Gelirler ve Kurumlar Vergisi’nden muaftır.

Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi (Stopaj) Muafiyeti : 
Teknopark’ta çalışacak olan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Muafiyeti : 
Teknopark’ta faaliyet gösterecek girişimcilerin, kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içerisinde, münhasıran Teknopark’ta üretecekleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisinden (KDV) muaftır.

Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.

Damga Vergisi ve İthalat Harçları Muafiyeti:

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

1) Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

Teknopark'ın avantajlarından nasıl yararlanabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi almak  için Teknopark Danışmanlığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Uzmanımız tarafından yazılmış ol an Teknopark Şirketleri KDV ve Amortisman Uygulamalarındaki Yeni Avantajlar konulu blog yazımıza link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgilendirme konulu yazımıza link üzerinden ulaşabilirsiniz.