Stratejik Planlama

İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda şekillendirdiğimiz  stratejik planlama danışmanlığı yaklaşımımız 3 ana fazdan oluşmaktadır.

 • Mevcut Durum Analizi
 • Gelişim Alanlarının Belirlenmesi
 • Stratejik Plan Hazırlama ve Üst Yönetim SunumuStratejik Planlama

Mevcut Durum Analizi

Firmanızın yetkilileri ve Albert Solino danışmanlarının bir araya geleceği bu toplantılarda; danışmanlık sürecimizin detaylı planlaması, yaklaşımımız, öncelikli ihtiyaçlar ve bu sürecin başarısına katkı sağlayacak çeşitli konular değerlendirilecektir. Bunların yanı sıra gerçekleştirilecek değerlendirmeler ile firmanın mevcut durumu, hedefleri ve stratejilerinin anlaşılması sağlanacaktır.

 • Yasal yükümlülüklerin ve mevzuatın incelenmesi
 • Birimlerin faaliyet alanlarının, ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
 • Paydaş Analizi
  • Paydaşların tespit edilmesi
  • Paydaşları önceliklendirme
 • İç Çevre Analizi
  • Birimin Yapısı
  • İnsan Kaynakları
  • Fiziksel Kaynaklar
  • Kurum Kültürü
  • Teknolojik Yapı
  • Güçlü Yönler
  • Zayıf Yönler
 • Dış Çevre Analizi
  • Fırsatlar
  • Tehditler
 • SWOT (GZFT) Analizi
 • GZFT/TFZG Matris Analizi ve Stratejiler

Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Albert Solino proje ekibi tarafından mevcut kurumsal yapının incelenmesinin ardından tespit edilen geliştirilmesi gerekli görülen departmanların ve alanlara ilişkin bir iş planı hazırlanacaktır. Yönetimle ve departman yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda üst düzey yöneticilerinizin teyit ettiği gerekli görülen alanların yapılandırılması için gelişim iş planı oluşturulacaktır.Gelişim iş planın oluşturulurken öncelik sırasına ve ihtiyaçlara göre departmana özel stratejiler oluşturulacaktır.

Oluşturulan gelişim yol haritasının uygulanması sırasında aşağıda belirtilen süreç izlenecektir.

1.Hemen Yapılabilecekler:

Yüksek değer-düşük risk alanını ifade etmektedir.

2.Yapılması Planlanacaklar:

Düşük değer-düşük risk ve yüksek değer-yüksek risk alanını ifade etmektedir.

3.Yapılması Gözden Geçirilecekler:

Düşük değer yüksek risk alanını ifade etmektedir.

 • Geliştirilecek her alana ve departmana özel aksiyon planın oluşturulması
 • Oluşturulan Aksiyon Planın belirlenen kriterler doğrultusunda amaca hizmet edip etmediğinin değerlendirilmesi
 • Gerekli görülen alanlarda revizyon yapılması

 

Stratejik İş Planı İçerik Beklentisi

 • Vizyon-Misyon-Temel Değerler
 • Makro Ekonomik Durum
 • SWOT Analizi (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler)
 • Hedef Performans Ölçütleri
 • Küresel ve Yerel Pazar Analizi
 • Rakip Analizi
 • Hedef Pazarlar Bazında Müşterilerin, Ürünlerin ve Dağıtım Kanallarının Analiz Edilmesi
 • Hedef Pazarlarda Rakip Analizi
 • Pazara Giriş Stratejisi Seçimi
 • Marka Stratejisi
 • Satış ve Pazarlama Planları
 • Stratejinin Uygulanması – Operasyon Planları
 • Müşteri- Ürün Analizi
 • Finansal Plan
 • Hedef Performans Ölçütleri
 • Öngörülen Aktiviteler
 • Operasyonel Yıllık İş Planları

 

Stratejik Planlama Modeli Tasarımı

Aktiviteler
 • Kurum faaliyet modelinin anlaşılması
 • Kurum stratejilerinin değerlendirilmesi
  • Mevcut durum stratejik hedeflerinin gözden geçirilmesi
  • Birim aksiyon planlarının analizi
  • Stratejik analiz çalışmalarının incelenmesi
 • Stratejik Planlama Yönetimi sürecinin yeniden tasarlanması ve Stratejik Planlama modelinin oluşturulmasına yönelik destek sağlanması.
 • Stratejik İş Planı ana başlıkları bazında HİSER kapsamındaki firmalara destek sağlanacaktır:
  • Strateji Değerlendirmesi (Paydaş analizleri, çevre analizleri, endüstri ve rekabet analizleri, SWOT analizleri, ürün/portföy analizleri)
  • Pazarlama Planı
  • Operasyonel Plan
  • İş Modellemesi
  • Risk Analizleri
  • Fizibilite Analizleri
Çıktılar
 • Stratejik İş Planı Oluşturma Süreci Metodolojisi
 • Stratejik Planlama Yönetiminde Kullanılan Araçlar ve Şablonlar
 • Stratejik Planlama sürecine ilişkin rol ve sorumluluklar
 • Stratejik Planlama sürecini yürütecek pozisyonların üst seviye yetkinlik gereksinimleri
Araçlar
 • Albert Solino Stratejik İş Planı Oluşturma Metodolojisi
 • Küresel İyi Örnekler Veritabanı

Stratejik Planlama Modeli Tasarımı – Metodolojimiz ve Örnek Çıktılarımız

Stratejik analiz, rekabet analizi ve SWOT çalışmalarında oluşturulacak bilgiler firmaların vizyon, misyon ve değerlerinin oluşturulması için kullanılacaktır. Böylece mevcut şartlar altında;

 • Var oluş nedenimiz nedir?
 • Nerede olmak istiyoruz?
 • İstediğimiz noktaya erişmek için prensiplerimiz, istediğimiz davranışlar, karakterimiz ve kültür unsurlarımız nelerdir?

sorularına yanıt verilecektir.

 • Vizyon misyon ve değerler ifadelerinin oluşturulması için üst yöneticilerin katılımında toplantılar düzenlenecektir.
 • Stratejik iş planları, pazar analizleri, rakip analizleri mevcut sektör raporları, pazardaki oyuncuların faaliyet modelleri, firmaların faaliyet modelleri incelenecek ve stratejik analiz çalışması yapılacaktır.
 • Stratejik analiz çalışma sonuçları, firmaların SWOT analizi ve rekabet analizi çalışmalarında kullanılacaktır.
 • SWOT ve rekabet analizi çalışmaları Üst Yönetim ve Proje Ekibi ile birlikte değerlendirilecek ve yönteme yönelik iyileştirme önerileri oluşturulacaktır.
 • Gerçekleştirilecek olan Stratejik İş Planı Tasarımı çalışmalarında temel olarak aşağıdaki başlıklarda firmaların ekiplerine yönlendirme sağlanacaktır:
 • Strateji Değerlendirmesi (Paydaş analizleri, çevre analizleri, endüstri ve rekabet analizleri, SWOT analizleri, ürün/portföy analizleri)
 • Pazarlama Planı
 • Operasyonel Plan
 • İş Modellemesi
 • Strateji değerlendirme toplantıları yapılarak şirket vizyonuna nasıl ulaşacağı belirlenecektir.
 • Şirket stratejisi ve stratejiyi oluşturan bileşenler (temalar) hedefler metodolojisi ile tanımlanacaktır.
 • Strateji değerlendirme toplantılarının yapısı oluşturularak stratejik temalar, stratejik aksiyonlara indirgenme metotları belirlenecektir.
 • Stratejik aksiyonlar arasındaki ilişkiler belirlenecek ve kurum strateji haritası oluşturulmasına destek sağlanacaktır.
 • Stratejik aksiyonların, stratejik temaların ve şirket stratejisinin doğru yönetilmesi için anahtar performans göstergeleri ve hedeflerin belirlenme yöntemi konusunda destek sağlanacaktır.
 • Kurumsal performans gösterge hedeflerine ulaşılabilmesi için stratejik inisiyatiflerin tespit edilmesi ve kurumsal hedefler ile ilişkilendirilmesine yönelik olarak iyi uygulamalar ışığında yönlendirme sağlanacaktır.