Stratejik Planlama

Stratejik Planlama

Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik planlama, her işletmede gerekli bir temel unsur olarak görülmeli ve stratejik planlamanın geleceğe yönelik getireceği avantajlar dikkate alınmalıdır. Doğru şekilde düzenlenmiş ve uygulamaya koyulmuş bir stratejik planlama, geleceğe yönelik atılımlar yapmak için ve işletme vizyonunun gerçekleşmesini sağlamak adına ortaya koyulacak stratejik eylemleri geliştirmede göz ardı edilemez bir süreçtir.

Aynı zamanda süreç, işletmenin etkilenebileceği dış etkenleri anlama ve operasyonun rekabet karşısındaki avantajları ile dezavantajlarını görme açısından büyük fayda sağlar. Dolayısıyla uygulanan stratejik planlama, işletmenin değişen rekabet ortamına ayak uydurması ve fırsatları lehine çevirmesi açısından dinamik bir süreçtir.

Albert Solino’nun uzman danışman kadrosu ile Stratejik Planlamaya Yaklaşım süreci:

  • Organizasyon Durum Tespiti

Danışmanlık verilecek şirketin mevcut durumunun ve sektördeki pozisyonunun tespit edilmesi bir stratejik planlamanın ilk adımıdır.

  • Mevcut Durum Analizi

Tespit edilen durum, işletmeyi etkileyen iç ve dış etkenler dikkate alınarak analiz edilmelidir. Bu aşamada SWOT analizi, Porter’ın 5 Güç Modeli ve PESTLE gibi uluslararası iş dünyasında kabul görmüş analizleri uygulamamız gerekebilir. Pazar rekabetini etkileyen ekonomik, teknolojik, politik, yasal, çevresel ve sosyal faktörler dış etkenleri kavramak adına doğru analiz edilmelidir. Organizasyonun finansal, operasyonel ve iş gücü kaynakları dahili faktörleri belirlemede rol oynar. Durum analizi, şirketin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek gelişebilecek fırsatları ve tehdit oluşturabilecek unsurları görmeye yardımcı olan önemli bir aşamadır. Kaynaklar ve finansal açıdan oluşabilecek fırsatlar ya da tehditleri belirlemek sürecin değişmez bir parçasıdır.

  • Strateji Geliştirme

Esas ve hedeflenen stratejinin geliştirildiği çekirdek aşamadır. Sürdürülebilir olması hedeflenen strateji daha operasyonel bir planlama çerçevesinde oluşturulur. Bu aşamadaki danışmanlığın birincil hedefli, analiz edilen bütün parametreler doğrultusunda ortaya bir strateji çıkarmaktır.

  • Plan Yönetimi

Geliştirilen stratejiyi planlı bir şekilde uygulamak ve yönetmek gerekir. Uygulamaya konulan stratejiyi düzenli olarak denetlemek sürdürülebilir bir planlı stratejinin parçasıdır.

İşletmeler stratejik planlamanın sonucunda, rekabet ortamına karşı sektörde kendilerine özgü pozisyonu yaratabilir ve temel değer yargılarını belirleyebilir. Albert Solino’nun stratejik planlama yaparken öncelikli hedefi, müşterilerimizi rekabetçi piyasa koşullarında avantajlı pozisyona konumlandırarak, uzun ve kısa vadeli planlamalar yaratmaktır. Bilinmelidir ki, etkili bir stratejik planlama bir işletmenin izlediği yol ve geleceğe yönelik eylemleri dışında, hangi yöntemlerle başarılı olacağını anladığı proaktif bir yöntemdir.

Stratejik planlamanızı geliştirmek, geleceğe yönelik atılımlar yapmak ve işletmenizin nasıl yararlanacağını öğrenmek için danışman ekimizle iletişime geçiniz.

Albert Solino, konusunda uzman danışman ekibiyle ve bugüne kadar sağladığı Kurumsal Yönetim Danışmanlığı çözümleriyle şirketlerin değerine değer katmaktadır.

Stratejik planlama, öncelikleri belirlemek, kaynakları odaklamak, operasyonları güçlendirmek, çalışanların ve diğer paydaşların ortak hedeflere yönelik çalışmasını sağlamak, amaçlanan sonuçlar etrafında anlaşma sağlamak ve değişen çevrede şirketin yönünü değerlendirmek ve düzenlemek için kullanılan bir organizasyon yönetimidir. Bir şirketin ne olduğunu, kime hizmet verdiğini, ne iş yaptığını ve neden yaptığını geleceğe odaklanarak şekillendiren ve yönlendiren temel kararlar ve eylemler üreten disiplinli bir çabadır. Etkili stratejik planlama, yalnızca bir şirketin nereye gittiğini ve ilerleme kaydetmek için gereken eylemleri değil, başarılı olup olmadığını nasıl bileceğini de ifade eder.

Stratejik Planlama, temel olarak şirketlerin kendi iç dinamiklerinden başlayıp dış dinamiklerin de etkisiyle şirketin maruz kaldığı tüm aşamaların değerlendirilmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Kurumsal bir şirket yapısına kavuşulması için gerekli ilk adımlardan biri de Stratejik Planlama bakış açısına geçmektir.

Kurumların işlerini ileriye taşımakta sıkıntı çekmelerinin sebebi genelde;

  • Kurumsallaşma adımlarını zamanında atamamaları
  • Stratejik Planlamalarını yapmamalarından ötürü gidecekleri yeri bilememeleridir.

Şirketler kurulum aşamasından başlayıp hangi ölçeğe gelirlerse gelsinler sürekli stratejilerini gözden geçirmek ve kendilerini doğru konumlandırmak durumundadır.

Stratejik Planlama Neden Önemli?

Şirketlerin var olma amacını tekrardan değerlendirip bunu yazılı hale getirmesi, yani misyonu belirlemesiyle başlayan bir süreçtir. Şirketler, niçin kurulduklarını, hangi amaca hizmet ettiklerini değerlendirip bu amaca uygun bir şirket kültürü ve faaliyet yapısı içerisinde hareket etmelidir.

Şirketlerin var olma amacından sonra şirketlerin hedefleri belirlenmelidir. Bu hedefler sürdürülebilirlik esasına göre sadece finansal değil, operasyonel ve destek süreçlerini de kapsamalıdır. Stratejik plan ise işte bu hedeflere nasıl ulaşılacağını, hangi faaliyetlerin hangi sonuçları getireceğinin beklendiğini ortaya koyacak uzun vadeli planlardır.

3 yıllık ve 5 yıllık olarak yapılabileceği gibi yıllık detaylı planlar da yapılabilir. Önemli olan bu planda belirlenen kritik performans göstergeleri, bunlara ilişkin faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı ve sürekli gözden geçirip bu sürecin dinamik bir şekilde yönetilmesidir.

Yönetim Danışmanlığı Sayfamızdan Daha Detaylı Bilgiye Ulaşabilirsiniz!