Stratejik İş Gücü Planlama ve Norm Kadro Tasarımı

Stratejik İş Gücü Planlama ve Norm Kadro Tasarımı projelerinde temel olarak amaçlanan noktalar şunlardır:

 • Mevcut organizasyon yapısı, mevcut iş süreçleri ve iş yapış şekilleri ve görev tanımlarında planlanan projeler ve inisiyatifler göz önünde bulundurularak mevcut iş yükünün objektif şekilde ölçülmesi ve mevcut iş gücü gereksiniminin belirlenmesi
Mevcut iş yükünün belirlenmesi için uçtan uca süreçlerin mevcut durumunun incelenmesi sonucunda:
 • Mevcut süreç akışlarındaki iş gücü gereksinimi ve süreç aktivitelerindeki iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve raporlanması,
 • Mevcut süreçlerdeki süreç, teknoloji, kaynak ve performans yönetimi ile ilgili iyileştirme alanlarının belirlenmesi,
 • İş gücü ihtiyacı yıl içerisinde dönemsel olarak yoğunlaşarak dalgalanan aktiviteler var ise uygulanabilirliği değerlendirilerek iş gücü ihtiyacının yıl içerisine dengeli yayılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi
 • Belirlenen iyileştirme alanlarının ve şirket içindeki proje hedeflerinin iş gücü gereksinimi üzerine etkilerinin tespit edilmesi ve potansiyel kadronun belirlenmesi
 • Uygun olan süreçlerde aktivitelerin farklı roller tarafından gerçekleştirilmesi veya roller için unvan değişikliğinin değerlendirilmesi
 • Uzun vadede kadro gereksiniminin tespit edilmesi için iş gücü tetikleyicilerine bağlı norm kadro hesaplama aracının oluşturulması

Stratejik İş Gücü Planlama ve Norm Kadro Tasarımı

Anketler:

Aylık ücretli personelde veya aylık ücretli benzeri işler yapan saat ücretli personelde uygulanacak yaklaşımdır. Beyaz yaka için belirlenen unvanlarla mutabık kalınan aktiviteler ankete dönüştürülerek gönderilecek ve beyana dayalı süre ve sıklık bilgisi girilmesi talep edilecektir. Mavi yaka için veriler ilgili amirleri ile görüşülerek ve veri analizleri ile toplanacaktır.

Zaman Etütleri:

Saat ücretli personelde rutin, tekrar eden işler için uygulanacak yöntemdir. Belirlenen aktiviteler için iş üstünde ölçümleme yapılacak ve sıklık bilgisi veri analizi ya da beyana dayalı olarak alınarak iş yükü hesaplanacaktır.

İç Kıyaslamalar:

Birbirlerine benzer süreçler için fabrikalar, iş birimleri ve süreçler bazında kıyaslama çalışmaları yapılacaktır. İyi uygulamaların sanayiler arasında yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır.

Dış Kıyaslamalar:

Birbirine benzer süreç, faaliyet modeline sahip birimler dış firma kıyaslamaları ile ölçümlenecektir.

Tetikleyiciler/Veri Analizleri:

İş yükünü doğrudan etkileyen tetikleyicilerin belirlenerek bu tetikleyicilere dayalı bir model geliştirilerek hesaplama yapılmasıdır. Bu ölçüm yaklaşımı diğer metodolojilerle hibrid olarak kullanılacaktır.

Kabuller:

Üretim kısıtları, uzmanlık gerektiren işler, zorunlu bulunması gereken pozisyonlar için (fırın kontrol odası, fırın harman dairesi, iş güvenliği gereklilikleri vb.) belirli kabuller esas alınacaktır.

Stratejik İş Gücü Planlama ve Norm Kadro Tasarımı Aktiviteleri
 • Strateji ve hedeflerinin anlaşılması
 • Süreç sorumluları ile toplantılar düzenlenerek iş yapış şekillerinin anlaşılması ve iş süreçlerinin uçtan uca detaylı incelenmesi
 • Süreç sahipleri ile görüşülerek iş süreçlerindeki aktivitelere ayırdıkları zamanların anlaşılması
 • Kurum içi çalışanların gerekli yetkinlik ve yeterliliklerinin tespiti
 • Mevcut iş süreçlerinin belirgin hale getirilmesi ve etkin kılınması
 • Maliyetlerin azaltılması için optimum (en efektif) yöntemle operasyonların nasıl yönetilebileceğine ilişkin tasarımların yapılması (dış kaynak kullanımı vb.)
 • Albert Solino iş gücü planlama ve norm kadro tasarımı metodolojisi kullanılarak iş gücü planının ortaya çıkarılması ve norm kadronun belirlenmesi
 • Verimliliğe ilişkin iyileştirme alanlarının tespit edilmesi
 • Departman bazında gerçekleştirilen aktivitelere ilişkin iş gücü tetikleyicilerinin belirlenmesi
 • İş gücü ihtiyacı hesaplama modeli ile ilgili gerekli eğitimlerin proje sorumlularına verilmesi
Çıktılar
 • Mevcut Süreçler için Revizyon Gereksinimleri
 • İş Yükü Tetikleyicileri ve Aktivite Zaman Analizleri
 • Mevcut Durum Optimum Kadro
 • İyileştirme Önerileri
 • İyileştirme Önerisi sonrası Potansiyel Kadro
 • İnisiyatifler için Detaylı Öneriler
 • Norm Kadro Hesaplama Aracı
Araçlar
 • Albert Solino iş gücü planlama ve norm kadro tasarımı metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı