İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE NORM KADRO

İnsan Kaynakları Planlaması ve Norm Kadro Tasarımı projelerinde temel olarak amaçlanan kazanım; şirketin hedeflerine paralel olarak ideal kadro sayısı, yapısı ve departman kırılımına ulaşabilmektir. Mevcut organizasyon yapısı, mevcut iş süreçleri ve iş yapış şekilleri ve görev tanımlarında planlanan projeler ve inisiyatifler göz önünde bulundurularak mevcut iş yükünün objektif şekilde ölçülmesi ve mevcut iş gücü gereksiniminin belirlenmesi temel faaliyetler arasındadır.

İnsan Kaynakları Planlaması Nedir ?

İnsan Kaynakları Planlaması; bir kurum bünyesindeki çalışan kaynağının en verimli ve sonuç odaklı kullanımı için iş analizleri yapılarak optimum sayı, özellik ve bölüm dağılımının ortaya konulmasına verilen isimdir. Mevcut süreçlerin analizi ile başlayan bu faaliyet, kurum bünyesindeki her bir aktivitenin ne kadar zamanda yapıldığının anket, gözlem veya süre tutma yöntemi ile ölçülmesi ile devam eder.

Bu yöntemlerden elde edilen verilerin analizi ve görev tanımlarıyla eşleştirilmesi ile beraber; kurum içindeki bir işin ideal yapılma süresi ortaya çıkar. Öte yandan da mevcut kaynakların ; haftalık toplam çalışma süresi belirlidir. Her bir bölüm özelinde; o bölümün toplam ayırabileceği zaman ile ; o bölüme ( sürece ) ait işlerin gerektirdiği toplam efor karşılaştırılır. Bu karşılaştırmanın sonucunda; hem norm kadro hesaplaması hem de bu hesaplamayı kullanarak İnsan Kaynakları Planlaması ortaya çıkar. Bu faaliyet, kapsamlı bir İnsan Kaynakları Danışmanlığı projesinin bir alt parçası olarak ele alınabileceği gibi; tek başına bir proje olarak da ele alınabilir.

İnsan Kaynakları Planlaması Süreci

Mevcut iş yükünün belirlenmesi için uçtan uca süreçlerin mevcut durumunun incelenmesi sonucunda:

 • Mevcut süreç akışlarındaki iş gücü gereksinimi ve süreç aktivitelerindeki iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve raporlanması,
 • Mevcut süreçlerdeki süreç, teknoloji, kaynak ve performans yönetimi ile ilgili iyileştirme alanlarının belirlenmesi,
 • İş gücü ihtiyacı yıl içerisinde dönemsel olarak yoğunlaşarak dalgalanan aktiviteler var ise uygulanabilirliği değerlendirilerek iş gücü ihtiyacının yıl içerisine dengeli yayılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi
 • Belirlenen iyileştirme alanlarının ve şirket içindeki proje hedeflerinin iş gücü gereksinimi üzerine etkilerinin tespit edilmesi ve İnsan Kaynakları Planlaması süreci kapsamında potansiyel kadronun belirlenmesi
 • Uygun olan süreçlerde aktivitelerin farklı roller tarafından gerçekleştirilmesi veya roller için unvan değişikliğinin değerlendirilmesi
 • Uzun vadede kadro gereksiniminin tespit edilmesi için iş gücü tetikleyicilerine bağlı norm kadro hesaplama aracının oluşturulması

İnsan Kaynakları Planlaması

Norm Kadro Planlaması Analiz Yöntemleri

Anketler:

Aylık ücretli personelde veya aylık ücretli benzeri işler yapan saat ücretli personelde uygulanacak yaklaşımdır. Beyaz yaka için belirlenen unvanlarla mutabık kalınan aktiviteler ankete dönüştürülerek gönderilecek ve beyana dayalı süre ve sıklık bilgisi girilmesi talep edilecektir. Mavi yaka için veriler ilgili amirleri ile görüşülerek ve veri analizleri ile toplanacaktır.

Zaman Etütleri:

Saat ücretli personelde rutin, tekrar eden işler için uygulanacak yöntemdir. Belirlenen aktiviteler için iş üstünde ölçümleme yapılacak ve sıklık bilgisi veri analizi ya da beyana dayalı olarak alınarak iş yükü hesaplanacaktır.

İç Kıyaslamalar:

Birbirlerine benzer süreçler için fabrikalar, iş birimleri ve süreçler bazında kıyaslama çalışmaları yapılacaktır. İyi uygulamaların sanayiler arasında yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır.

Dış Kıyaslamalar:

Birbirine benzer süreç, faaliyet modeline sahip birimler dış firma kıyaslamaları ile ölçümlenecektir.

Tetikleyiciler/Veri Analizleri:

İş yükünü doğrudan etkileyen tetikleyicilerin belirlenerek bu tetikleyicilere dayalı bir model geliştirilerek hesaplama yapılmasıdır. Bu ölçüm yaklaşımı diğer metodolojilerle hibrid olarak kullanılacaktır.

Kabuller:

Üretim kısıtları, uzmanlık gerektiren işler, zorunlu bulunması gereken pozisyonlar için (sağlık vb. yönden olmazsa olmaz pozisyonlar) belirli kabuller esas alınacaktır.

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması Danışmanlığı kapsamında Albert Solino Danışmanlık ile çalışmanız halinde şu aşamalardan geçip ; aşağıda belirtilen çıktılara başarıyla ulaşabilirsiniz:

 • Strateji ve hedeflerinin anlaşılması
 • Süreç sorumluları ile toplantılar düzenlenerek iş yapış şekillerinin anlaşılması ve iş süreçlerinin uçtan uca detaylı incelenmesi
 • Süreç sahipleri ile görüşülerek iş süreçlerindeki aktivitelere ayırdıkları zamanların anlaşılması
 • Kurum içi çalışanların gerekli yetkinlik ve yeterliliklerinin tespiti
 • Mevcut iş süreçlerinin belirgin hale getirilmesi ve etkin kılınması
 • Maliyetlerin azaltılması için optimum (en efektif) yöntemle operasyonların nasıl yönetilebileceğine ilişkin tasarımların yapılması (dış kaynak kullanımı vb.)
 • Albert Solino  Norm Kadro Tasarımı metodolojisi kullanılarak iş gücü planının ortaya çıkarılması ve norm kadronun belirlenmesi
 • Verimliliğe ilişkin iyileştirme alanlarının tespit edilmesi
 • Departman bazında gerçekleştirilen aktivitelere ilişkin iş gücü tetikleyicilerinin belirlenmesi
 • İş gücü ihtiyacı hesaplama modeli ile ilgili gerekli eğitimlerin proje sorumlularına verilmesi
Çıktılar
 • Mevcut Süreçler için Revizyon Gereksinimleri
 • İş Yükü Tetikleyicileri ve Aktivite Zaman Analizleri
 • Mevcut Durum Optimum Kadro
 • İyileştirme Önerileri
 • İyileştirme Önerisi sonrası Potansiyel Kadro
 • İnsan Kaynakları Planlaması için Detaylı Öneriler
 • Norm Kadro Hesaplama Aracı
Araçlar
 • Albert Solino İnsan Kaynakları Planlaması ve Norm Kadro Tasarımı metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı
 • Corvisio OKR Yazılımı

Albert Solino İnsan Kaynakları Danışmanlığı Birimi

İnsan Kaynakları Planlaması ve Norm Kadro Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 77 - +90 531 700 4515

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık