Pazarlama Stratejisi Tasarımı

Pazarlama Stratejisi Tasarımı Amacı

 1. Mevcut Durum Analizi ile Pazarlama süreçlerinde gelişim alanlarının belirlenmesi,
 2. Global Pazarlama organizasyonunun ve süreçlerinin, bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlayacak şekilde tasarımı,
 3. Hedef Pazar giriş stratejilerinin belirlenmesi, detaylanlandırılması ve konsolide takibe yönelik tasarım ve şablonların oluşturulması,
 4. Mevcut Pazarlama Planlarının gözden geçirilmesi ve zenginleştirilmesi, farklı ülkelerdeki planların merkezi ve konsolide olarak yönetilmesine ilişkin yapıların tasarlanması,
 5. Pazarlama ve Marka bütçesi hazırlama süreçlerinin ve Pazarlama ve Marka iletişim planlarının ortaklaştırılarak tasarımı,
 6. Pazarlama süreçlerinde dijitalleşme ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 7. Pazarlama süreçlerinin yazılımlar üzerine taşınmasına yönelik kalite güvence desteği verilmesine, yönelik tasarım hizmetleri öngörülmektedir.7

Pazarlama Stratejisi Tasarımı

Global Pazarlama Faaliyet Modeli Tasarımı

Hedeflenen pazarlama organizasyonuna ulaşmak için, faaliyet modeli bileşenleri çeşitli katmanlar bazında analiz edilmekte, gelecek duruma yönelik verimlilik/iyileştirme fırsatları tespit edilmelidir. Bunun yanında tüm katmanlar sorgulanırken dijitalleşme seviyeleri tespit edilerek, gelişim alanları tespit edilmektedir.

Pazarlama Faaliyet Modelinin her bir bileşeninin; kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, optimum maliyet ve iç/dış müşteri memnuniyeti gereksinimlerine yanıt verecek şekilde ele alınması gerekmektedir.

Aktiviteler
 • Strateji ve hedeflerinin anlaşılması
 • Süreç sorumluları ile toplantılar düzenlenerek iş yapış şekillerinin anlaşılması ve iş süreçlerinin uçtan uca detaylı incelenmesi
 • Süreç sahipleri ile görüşülerek iş süreçlerindeki aktivitelere ayırdıkları zamanların anlaşılması
 • Global bir marka olma hedefi göz önünde bulundurularak, kurum içi çalışanların gerekli yetkinlik ve yeterliliklerinin tespiti
 • Gerçekleştirilen aktivitelere ilişkin bilgi toplanması amacı ile anket uygulaması
 • Gerekli noktalarda yerinde gözlemler uygulanması
 • Firma ile benzerlik gösteren şirketlerle kıyaslama çalışmalarının yapılması (İç Kıyaslama)
 • Verimliliğe ilişkin iyileştirme alanlarının tespit edilmesi
 • İyileştirme noktaları ve en iyi uygulamalar dikkate alınarak; Organizasyon Yapısının (Organizasyon Şeması, Unvan ve Pozisyon Hiyerarşileri) yeniden tasarlanması
 • Süreçler için iyileştirme alanlarının, kontrol noktalarının, onay mekanizmalarının, rol ve sorumlulukların tespit edilmesi
 • İleri analitik uygulamaları destekleyecek süreçlerin ve rol/sorumlulukların belirlenmesi
 • Pazarlama süreçlerine ilişkin yetkinlendirme modeli tasarımı
 • Gelecek durumda kullanılacak sistem ve teknoloji gereksinimlerine ilişkin analizlerin yapılması
 • Teknolojiye ilişkin yol haritasının çıkarılması
Çıktılar
 • Mevcut Durum Analizi Raporu, Anket Sonuçları
 • Gelecek durum süreç ve organizasyon tasarımları
 • Pozisyon Bazlı Görev Tanımları
 • Kazanım hızına göre sunulan iyileştirme önerileri
 • RACI (SODA) Modeli
 • Yetkilendirme Modeli
 • Teknoloji/sistem gereksinimler
Araçlar
 • Albert Solino Kıyaslama (Benchmark) Veritabanı, ülke bazında iç kıyaslamalar
 • Albert Solino Veri Toplama Şablonları & Analiz Anketleri
 • Çalışma Toplantıları ve Soru Setleri
 • RACI (SODA) Metodolojisi
 • DECIDE Metodolojisi

 

Merkezi Pazarlama Organizasyonu ve Süreçlerinin Yapılandırılması

Firma’nın etkin bir pazarlama organizasyonu yapısına geçişi ile şirkete bir çok yetkinlik sağlayacağı gibi, bu yetkinlik şirketi yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha önemli bir oyuncu yapacaktır. Bu kapsamda mevcut yapı değerlendirilmekte ve şirket bünyesine de uygun olan ideal pazarlama operasyon modeli belirlenmektedir.

Mevcut Pazarlama Organizasyonu
 • Müşteriye ulaşamayacak kadar kısıtlı bütçe
 • Pazar araştırma rakip/müşteri ölçümleme kabiliyetlerinde standardizasyon eksikliği
 • Satış ekipleri/personeli özelinde pazarlama yaklaşımı ve limitli koordinasyon
 • Segmentasyon stratejisinin ve segment bazlı müşteri yaklaşımlarının olmaması
 • Ürün, karlılık, fiyat analizlerinin sürecinin bulunmaması ve öğrenen bir yapıyla aksiyon planı yapılmaması
Hedef Pazarlama Operasyon Modeli
 • Hedef pazar ve müşteri araştırmaları ile yeni iş geliştirme alanının güçlendirilmesi
 • Pazar koşullarının / müşteri görüşlerinin daha fazla dikkate alınması
 • Daha koordine edilmiş, tutarlı ve işbirliğine dayalı ve tüm organizasyonu kapsayan bir pazarlama yaklaşımı
 • Ölçülebilir ve uzmanlık temelli faaliyetlerin konsolide edilmesi
 • Satış, ürün, segment, kanal bazlı performansların sürekli analiz edilmesi, hızlı aksiyonlar planlanması
 • Müşterinin stratejiler ve yeni ürünlerle ilgili sürekli bilgilendirilmesi
 • Satış ekiplerinin aynı bilgi seviyesinde tutulması
 • Satış ekiplerinin çözümlere ve satışa odaklanması

Dijitalleşme İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Aktiviteler
 • Hedef operasyon modeli ve süreçler kapsamında ERP/CRM sisteminden beklenen fonksiyon ve entegrasyon noktalarının belirlenmesi
 • Şu anki ERP /CRM sistemi ve diğer alternatifler için kriter kümesi belirlenerek sistem seçiminin yapılması
 • Yeni kurulacak sistemin kavramsal tasarımının hedef pazarlama operasyon modeli ve süreçler dikkate alınarak hazırlanması
 • Pazarlama Satış Süreci –sistem uyumsuzluklarının en iyi uygulamalar dikkate alınarak çözülmesi
 • Kullanıcı rol ve yetkilerinin belirlenmesi
 • Satış & Pazarlama organizasyonunun veri modelleme yetkinliğini geliştirme
 • Satış süreçlerinde gerçekleştirilen, istatistiksel modellerle desteklenen senaryo bazlı satış tahmini çalışmalarını geliştirecek sistem tasarımı
Çıktılar
 • Teknoloji Altyapısı Fonksiyon Kurgusu Dokümanı
 • Sistem Kavramsal Tasarım Haritası
 • Entegrasyon Noktaları Raporu
 • Veri Altyapısı Kavramsal Tasarım Dokümanı
Araçlar