Pazarlama Danışmanlığı

Pazarlama, yıkıcı rekabetin arttığı ve bilginin herkesçe kolayca ulaşılabilir olduğu günümüzde şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu kavram haline gelmiştir. Pazarlama Danışmanlığı da en çok ihtiyaç duyulan danışmanlıklardan biri haline gelmiştir. Günümüze kadar gelen süreçte, şirketlerin önemli bir kısmının ismen sahip olduğu " Satış Pazarlama Departmanı" nın; asli görevinin sadece satış olduğu; pazarlama ile uzaktan yakından ilgisi olmadığı yaygın karşılaşılan bir olgudur.

Son yıllarda ise; şirketlerde başlayan ve küreselleşen dünyanın tetiklediği satış 'tan pazarlama'ya yoğun bir geçiş ihtiyacı ve isteği olduğu gözlemlenmektedir. Bu geçiş ihtiyacı aslında, Pazarlama'nın en temel tanımı olan " Pazarlama, satışı faaliyetini gereksiz kılacak strateji ve aksiyonların tamamıdır" cümlesinde de kendini göstermektedir.

Bu hizmet sayesinde;

 • Geliştirilecek ürünün nokta atışı şekilde direkt müşteri ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmesi,
 • Rakip ürünlerin güçlü ve zayıf yönlerinin saptanarak etkin bir ürün farklılaştırması ve konumlandırılması yapılması,
 • Bu sayede pazarlama sürecinin daha ürün geliştirme sürecinin öncesinde başlatılarak satışın kolaylaştırılması,
 • Fiyatlandırma ve Tutundurma Stratejilerinin net bir biçimde belirlenmesi,
 • Harcanacak ciddi eforun gerçekten geri dönüşü hızlı olacak bir noktaya yoğunlaştırılması sağlanarak hedef odaklı ve somut katma değer artışı, sağlayacak şekilde ürün ve pazarlama stratejisinin belirlemesine katkı yapmaktayız.

Albert Solino Pazarlama Danışmanlığı

Albert Solino Danışmanlık olarak, pazarlama danışmanlığını şu 7 alt başlıkta ele alıyor ve başarıyla tasarlayıp uyguluyoruz:

 1. Pazarlama Departmanı Kurulumu
 2. Pazarlama Stratejisi Belirleme
 3. Konumlandırma
 4. Hedef Pazar Belirleme
 5. Pazarlama Planı Danışmanlığı
 6. Fiyatlandırma
 7. Dijital Pazarlama Stratejisi Oluşturma

Pazarlama Departmanı Kurulumu

Hedeflenen pazarlama organizasyonuna ulaşmak için, faaliyet modeli bileşenleri çeşitli katmanlar bazında analiz edilmekte, gelecek duruma yönelik verimlilik/iyileştirme fırsatları tespit edilmelidir. Bunun yanında tüm katmanlar sorgulanırken dijitalleşme seviyeleri belirlenmeli ve gelişim alanları tespit edilmelidir.

“Mevcut pazarlama ve satış birimi var mı?”, “Birim nasıl kurgulanmıştır?”, “Ünvanlar arası iş geçişleri nasıl gerçekleştirilmektedir?”, “Pazarlama departmanın ideal yapısı nasıl olmalıdır?” ve “Kısa, orta ve uzun vadede nasıl olmalıdır?” sorularının cevaplarını buluruz ve bu kapsamda öneriler sunarız. 7P analizinde de bahsedilen insan faktörü çok önemlidir ve bu yüzden pazarlama departmanı kurulumu gerçekleştirilmelidir. 

Pazarlama Departmanı Kurulumu Hizmetimiz için aşağıdaki  danışmanlık araçlarını uygulayıp listelenen aktiviteleri gerçekleştirip belirtilen proje çıktılarına ulaşıyoruz:

Aktiviteler

 • Strateji ve hedeflerinin anlaşılması
 • Süreç sorumluları ile toplantılar düzenlenerek iş yapış şekillerinin anlaşılması ve iş süreçlerinin uçtan uca detaylı incelenmesi
 • Süreç sahipleri ile görüşülerek iş süreçlerindeki aktivitelere ayırdıkları zamanların anlaşılması
 • Global bir marka olma hedefi göz önünde bulundurularak, kurum içi çalışanların gerekli yetkinlik ve yeterliliklerinin tespiti
 • Gerçekleştirilen aktivitelere ilişkin bilgi toplanması amacı ile anket uygulaması
 • Gerekli noktalarda yerinde gözlemler uygulanması
 • Firma ile benzerlik gösteren şirketlerle kıyaslama çalışmalarının yapılması (İç Kıyaslama)
 • Verimliliğe ilişkin iyileştirme alanlarının tespit edilmesi
 • İyileştirme noktaları ve en iyi uygulamalar dikkate alınarak; Organizasyon Yapısının (Organizasyon Şeması, Unvan ve Pozisyon Hiyerarşileri) kurgulanması
 • Süreçler için iyileştirme alanlarının, kontrol noktalarının, onay mekanizmalarının, rol ve sorumlulukların tespit edilmesi
 • İleri analitik uygulamaları destekleyecek süreçlerin ve rol/sorumlulukların belirlenmesi
 • Pazarlama süreçlerine ilişkin yetkinlendirme modeli tasarımı
 • Gelecek durumda kullanılacak sistem ve teknoloji gereksinimlerine ilişkin analizlerin yapılması
 • Teknolojiye ilişkin yol haritasının çıkarılması

Çıktılar

 • Mevcut Durum Analizi Raporu, Anket Sonuçları
 • Gelecek durum Pazarlama süreç ve organizasyon tasarımları
 • Pozisyon Bazlı Görev Tanımları
 • Kazanım hızına göre sunulan iyileştirme önerileri
 • RACI (SODA) Modeli
 • Yetkilendirme Modeli
 • Teknoloji/sistem gereksinimler

Araçlar

 • Albert Solino Kıyaslama (Benchmark) Veritabanı, ülke bazında iç kıyaslamalar
 • Albert Solino Veri Toplama Şablonları & Analiz Anketleri
 • Çalışma Toplantıları ve Soru Setleri
 • RACI (SODA) Metodolojisi
 • DECIDE Metodolojisi

Pazarlama Stratejisi Belirleme

Pazarlama Stratejisi, şirketin ana stratejileriyle bağlantılı olarak şirket bünyesindeki pazarlama stratejilerine odaklanan sistemsel planlamadır. Bir şirketin ana tek bir pazarlama stratejisi olmasına karşın; birden fazla markası var ise her bir markanın ayrı bir marka stratejisi olması gerekir. Pazarlama stratejisi, şirketin ana strateji ve hedeflerinden bağımsız düşünülmemelidir. Şirketin gitmek istediği yöne, pazarlama ne katkı sunabilir sorusundan yola çıkılmalıdır. Pazarlama stratejisi; stratejik açıdan şirketin ana stratejileri ile en çok örtüşmesi gereken alandır. Bu bağlamda bütüncül bir yapıda tasarlanmalıdır.

“Daha öncesinde yapılmış bir strateji var mı?”, “Bu strateji hayata geçirilmiş mi?” ve “Strateji takip ediliyor mu?” gibi sorular sorar ve cevaplarını öğreniriz. Şirketin pazarlama stratejisi yoksa belirlenmesini gerçekleştiririz.

Aktiviteler:

Pazarlama stratejisini oluşturmak için Pazarlama Danışmanlığı Projesi kapsamında şu adımlar izlenecektir:

Pazarlama Mevcut Durum Analizi

 1. Mevcut Durum Analizi ile Pazarlama süreçlerinde gelişim alanlarının belirlenmesi,
 2. Marka Konumlandırma ve Marka Kimliği çalışmalarının yapılması
 3. Pazarlama 4 P Yapısının Belirlenmesi
 4. Ürün Stratejisinin Belirlenmesi
 5. Fiyat Stratejisinin Belirlenmesi
 6. Yer Stratejisinin Belirlenmesi
 7. Tutundurma Stratejisinini Belirlenmesi
 8. Global Marka organizasyonunun ve süreçlerinin, bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlayacak şekilde tasarımı,
 9. Hedef Pazar giriş stratejilerinin belirlenmesi, detaylanlandırılması ve konsolide takibe yönelik tasarım ve şablonların oluşturulması,
 10. Mevcut Pazarlama Planlarının gözden geçirilmesi ve zenginleştirilmesi, farklı ülkelerdeki planların merkezi ve konsolide olarak yönetilmesine ilişkin yapıların tasarlanması,
 11. Pazarlama bütçesi hazırlama süreçlerinin ve Pazarlama planı ile iletişim planlarının ortaklaştırılarak tasarımı,
 12. Pazarlama süreçlerinde dijitalleşme ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 13. Pazarlama süreçlerinin yazılımlar üzerine taşınmasına yönelik kalite güvence desteği verilmesine, yönelik tasarım hizmetleri öngörülmektedir.

Konumlandırma

Pazarlama Danışmanlığı kapsamında; şirketin kendisini , ürünlerini ve markasını doğru konumlandırması kilit bir rol oynamaktadır. Doğru konumlandırılmayan bir şirket veya ürün, hem pazarda tüketiciyle iletişimini yanlış yoldan yaptığı için umduğu sonuçlara ulaşamayabilir hem de tüketicisi tarafından doğru anlaşılamayan ürün veya hizmet pazarda kendisine alıcı bulamayabilir. Örneğin kendisini doğal ürün olarak konumlayan bir gıda firması, ürün genişletmesi kapsamında kimyasala koruyucularla korunduğu belli olan hazır gıda yemeği işine girerse ; ana pazarını da kaybetmekle karşı karşıya kalacaktır.

Şirketler genelde, şu soruyu kendilerine sorup çelişkide kalmaktadırlar:

Her bir müşteriye aynı davranmak doğru olan hareket midir?

Bu sorunun yanıtında etkili olan etmenleri şöyle sıralamak mümkündür:

 • Firmayı tercih edilebilmeleri için müşterilere neden yaratma gereksinimi
 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru tespit edip müşteri ihtiyaçları ile örtüşen değer önerileri sunma gereksinimi
 • Tüm müşterilerin ve beklentilerinin aynı olmadığı gerçeği

Müşteri ihtiyaçları ve firmaya getirdikleri arasındaki farklılıkları göz önünde bulundurarak müşterileri sınıflandırmak gerekmektedir.

Albert Solino Danışmanlık olarak,  Şirketi ve ürünlerini doğru hedef pazarda konumlandırabilmek ve müşteri / ülke / ürün grubu bazında sınıflandırabilmek için; bir başka ifadeyle Stratejik pazarlama gerçekleştirmek için,  izleyeceğimiz adımlar şöyle sıralanabilir:

Aktiviteler   

 1. Mevcut durumun analiz edilmesi
 2. Şirketin iç ve dış çevresinin değerlendirilmesi (SWOT Analizi)
 3. Pazarı bölümlendirmesi nasıl yapılmalı beyin fırtınası
 4. Hedef Pazar Belirlemesi arama konferansı yapılması
 5. Konumlandırma nasıl yapılmalı beyin fırtınası yapılması
 6. Pazarlama Karmasının oluşturulması

Çıktılar   

 1. Şirket ve Ürün Konumlandırma Haritası
 2. Rakip Analizleri
 3. Pazarlama Karması'nın konumlandırma bazlı detaylandırılması ve farklılaştırılması
 4. Beyin Fırtınası ve Arama Konferansı Çıktı Raporu
 5. Konumlandırma nasıl yapılmalı beyin fırtınası yapılması

Araçlar

 1. Albert Solino Konumlandırma Metodolojisi
 2. Pazar Araştırması Raporları
 3. Beyin Fırtınası
 4. Arama Konferansı

Hedef Pazar Belirleme

Bir ürün veya hizmeti pazara sunmak kadar; hangi pazara sunduğunuz ve hangi pazardan talep göreceğinizi belirleme de ürünün veya hizmetin başarısı için hayati önemdedir. Örneğin, otomobil sektöründe 90'lı yıllarda Kia , Asya'da tasarladığı araçlarını Avrupa Pazarına da aynı tasarımla sürmüştü. Asya pazarlarında çok yüksek satış rakamlarına ulaşan bu modeller; Avrupa pazarında ise talep görmemişti. Bunun üzerine; Tasarımları için Hedef Pazar Belirleme yoluna giden Kia Motors , Avrupa'da satacağı araçlar için özel bir tasarımcı tutarak Avrupai bir tasarım yapmış ve bu saraçlar 2000'li yılların ortalarından itibaren Avrupa'da büyük pazar başarılarına ulaşmıştır. Bununla beraber; Asya tüketicisinin hoşuna giden tasarımdaki / modeldeki araçlar da belirlenen hedef pazar doğrultusunda Kore, Çin, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya pazarlarında büyük alıcı bulmuşlardı.

Pazarlama Danışmanlığı 'nın bir alt başlığı olarak hedef pazarların sistematik olarak belirlenip çeşitlendirilmesi ve bu pazarlara yönelik pazara giriş stratejisinin tanımlanması bu pazarlama danışmanlığı projesinin  temelini oluşturur:

Hedef Pazar Kriterleri Belirleme

Şirketlerin genelde yıllık bütçe hedefleri bulunur. Satış ekipleri tarafından ciro tahminleri oluşturulmuş olur. ”Hedef pazarlar bazında strateji var mı?”, “Bu stratejiler doğrultusunda ne gibi aksiyonlar alınacak?”, “Ülkeler bazında stratejiler bulunuyor mu?”, “Stratejilere göre neler gerçekleştirilecek?” ve “Stratejiler kim tarafından gerçekleştirilecek ve ne gibi yetkinliklere sahip olacak?” sorularını sorar ve cevabını buluruz. 

Aktiviteler

 • Hedef Pazarların sistematik olarak belirlenmesi için gerekli kriterlerin kapsamlı olarak tanımlanması
 • Hedef Pazar performans değerlendirme kriterlerinin tasarlanması
 • Tanımlanan performans kriterlerine göre hedef pazarların değerlendirilmesi
 • Hedef Pazar Belirleme kriterleri çerçevesinde sürüdürülebilir bir model oluşturulması
 • Performans Değerlendirme Sonuçları ve Hedef Pazar Belirleme Modeli çıktısına göre hedef pazarların mevcut karlılık ve potansiyellerine göre sınıflandırılması
 • Sınıflandırılan pazara özel gereken stratejinin tanımlanması

Çıktılar

 • Mevcut Durum Analizi Raporu
 • Hedef Pazar Belirleme Modeli
 • Hedef Pazar Sınıflandırma Tablosu
 • Hedef Pazar Bazında Pazara Giriş Stratejileri

Araçlar

 • Albert Solino Kıyaslama (Benchmark) Veritabanı, ülke bazında iç kıyaslamalar
 • Albert Solino Hedef Pazar Belirleme Yöntemi
 • World Trade Map Ticaret Verileri
 • Ülke ve sektör Araştırma Raporları

Faydaları

 • Rakiplere karşı rekabet avantajı elde edilmesi
 • Hedef pazar belirleme sistematiğinin standartlaştırılması
 • Belirlenen doğru pazarlarla satış ve karlılığın artırılması
 • Potansiyel pazar fırsatlarının gözden kaçmasına izin verilmemesi
 • Hedef pazarların doğru değerlendirilmesinin sağlanması

Pazarlama Planı Danışmanlığı

Pazarlama Planı Danışmanlığı, bir şirketin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli strateji, hedef, organizasyon ve bütçe yapılarını  tasarlayacağı en kapsamlı çalışmadır. Pazarlama Planı hazırlamaya başlayan bir şirketin sormaya başlaması gereken ilk sorular şunlardır:

 • Rakip analizi
 • Sektör analizi
 • 7p/5p/3p analizleri
 • Marka konumlandırma 
 • Marka araştırmaları gerçekleştirmekteyiz. Markanın, yerelde ve globalde, fiyat ve kalite gibi farklı kriterlere göre konumlandırılmasını yapmaktayız. “Şirket, diğer markalara göre nasıl bir konuma sahiptir?” ve “Nereye varmak isteniliyor?” sorularının cevabını buluruz. 
 • Hedef pazarların belirlenmesi

Şirketlerin belirli hedefleri olabilmektedir. Tüm dünyaya açılmak isteyebilirler ancak yeterli bütçeye sahip olmadan istenilen hedeflere ulaşmayı istemek gerçekçi olmaz. Hedef ülke bazlı faaliyetlerin yürütülmesi çok önem arz etmektedir. Belirlenmiş stratejilere göre 3, 5 ya da 10 yıllık vadelerde olabilecek pazarlama planı sayesinde şirketler uzun vadeli pazarlama faaliyetlerini tasarlamış olur. Böylece işletmeler planlı ve programlı faaliyetler gerçekleştirebilir.

Projeler sayesinde firmaya gelmiş bir dış göz olarak farkındalık oluşturmaktayız. Uzun yıllardır aynı işi yapan firmalarda iş körlüğü meydana gelebildiği için problemler görülemeyebilir. Albert Solino olarak şirkete dışarıdan bakar ve problemleri işletmenin gözleri önüne sereriz. Çok geniş bir know-how’a sahibiz. Birçok sektörde birçok farklı firmayla beraber danışmanlık faaliyeti yürüttüğümüz için bilgi haznemiz geniştir. Firmalar en çok aynı sektördeki rakiplerinin ne yaptığını merak eder ve bu anlamda mevcut rakip analizi çok önemlidir. Geniş bir benchmark’a sahip olduğumuz için firmalara değerli bilgiler sunmaktayız. Proje başlamadan önce farkındalık çok düşük olabilir. Stratejileri belirlerken hedef pazarların belirlenmesini de gerçekleştirmekteyiz.

Pazarlama danışmanlığı sayesinde firmaların farkındalığı artar. İşletmeler daha bilinçli ve ne yaptığını bilir şekilde pazarlama faaliyetlerini yürütebilir. Sektöründe ve dünyada neler olup bittiğine dair bilgiler edinebilmektedir. “Rakip ve pazar araştırılması nasıl yapılır?”, “Nasıl bir yol izlenmelidir?” ve “Ne kadar sıklıkla gözden geçirilmelidir?” sorularının cevaplarını bulup, firmaya bu konularda bilgilendirmelerde bulunmaktayız. 

Müşterileriniz ürünlerinizi neden (nasıl) tercih etmektedir?

a) Ürünlerinizin, rakip ürünlere kıyasla sağladığı temel faydalar nelerdir?
b) Ürünlerinizin müşteri ihtiyaçlarını karşılamada, rakiplerinden ayıran temel farklılıklar nelerdir? Müşteri tercihleri doğrultusunda ,ürünlerinizin rakiplerinden daha iyi oldukları özellikleri nelerdir?
c) Ürünlerinizi, rakip üreticilerin ürünlerine kıyasla müşteri ihtiyaçlarına göre daha iyi nasıl uyumlandırabilirsiniz?
d) Müşteri ihtiyaçlarına ilişkin gelecekte ne gibi değişiklikler beklliyorsunuz?
e) Müşterileriniz, ürünlerinizi alırken hangi ödeme şeklini kullanıyorlar?
f) Müşterileriniz ürünlerinizi tercih ederken uzun dönemli bir güven, marka bağımlılığı ve memnuniyeti kazandıktan sonra mı yoksa değişen eğilimlere göre mi satın alma kararını veriyor?

Potansiyel müşteri olarak belirlediğiniz kesim ürünlerinizi neden satın almıyor?

a) Müşteriniz olmayan kesimin, ürünlerinizle kendi ihtiyaçları arasındaki örtüşmeyen temel faktörler(özellikler) nelerdir?
b) Müşteriniz olmayan kesimin, ürünleriniz yerine rakip ürünlere yönelmelerine neden olan temel faktörler(rakip ürünün özellikleri, yararları ve avantajları gibi etkenler açısından) nelerdir?
c) Müşteriniz olmayan kesimin, rakip ürünü tercih etmesinde dağıtım, fiyat, tutundurma faaliyetlerinden hangisi/hangileri temel problemi teşkil etmektedir? Neden?
d) Müşteriniz olmayan kesimi, kendi ürünlerinize çevirmek için elinizdeki potansiyel güçler nelerdir?

Albert Solino Danışmanlık ile beraber yürütülecek bir Pazarlama Planı Hazırlama Projesi kapsamında şu faaliyet adımları gerçekleştirilip aşağıdaki çıktılar üretilecektir:

Aktiviteler

 • Pazarlama Planı Aşamaları 'nın ilk adımı; Strateji, hedefler ve operasyonel model doğrultusunda pazarlama organizasyondaki kritik gereksinimlerin belirlenmesidir.
 • En iyi uygulamaların incelenmesi
 • Kurumsal strateji, hedef operasyon modeli, marka stratejisi, en iyi uygulamalar ve rakip firmalardaki uygulamalar dikkate alınarak pazarlama organizasyonunun tasarlanması
 • Seçilen yapıda fonksiyonların rol ve sorumluluklarının belirlenmesi
 • Yurt içi pazarlama, yurt dışı pazarlama, marka yönetimi, strateji, satış ve ar-ge başta olmak üzere tüm fonksiyonlarla süreçsel entegrasyon noktalarının tasarlanması
 • Pazarlama bütçesi, pazarlama marka iletişim planlarının gözden geçirilmesi
 • İlgili hedef pazarlardaki satış cirolarının ve faaliyetlerin tespiti
 • Hedef pazarlarda segment bazında rekabet analizinin zenginleştirilmesi
 • Hedef Pazar giriş stratejilerinin detaylandırılması
 • Hedef pazarlardaki performansın takibine yönelik olarak süreçlerin tasarlanması
 • Hedef pazarlarda segment bazında iletişim planının oluşturulması
 • Pazarlama bütçesi, pazarlama marka iletişim planlarının gözden geçirilmesi
 • Mevcut kampanya performanslarının gelecekteki kampanyalara yansıması ve performansın pazarlama planına etkisinin değerlendirilmesi

Süreçlerin iş sonuçlarını en iyi şekilde destekleyecek biçimde yapılandırılması hedeflenmektedir.

Çıktılar

 • Firmanın Güncel Konsolide Pazarlama Planı
 • Güncel Konsolide Pazarlama – Marka İletişim Planları
 • Anahtar performans göstergeleri

Araçlar

 • Küresel iyi örnekler veri tabanı
 • Albert Solino Danışmanlık Hedef Pazar Belirleme Metodolojisi
 • Albert Solino SWOT Analiz Metodolojisi

Fiyatlandırma

Fiyatlandırma 'yı etkileyen maliyet ögeleri genel üretim, işçilik, tasarım, satış ve pazarlama, genel yönetim, finansman ve hammaddedir. Fiyatlandırma'nın etkin yönetilebilmesi için tüm maliyet ögeleri analiz edilmeli ve gözden geçirilmelidir.

Fiyat belirleme çalışmasında öncelikle rakip ürün özelliklerinin belirlenmesi ve detaylı maliyet yapısının anlaşılması hedeflenmektedir. Dokümante edilecek olan fiyatlama süreci rekabeti ve pazarı analiz ederek şirket ve ürün stratejisine yön verecektir.

Fiyatlandırma Stratejisi Nedir ?

Fiyat, bir ürün veya hizmete konulan değerdir ve karmaşık bir dizi hesaplama, araştırma ve hissiyat ile risk alma becerisinin sonucudur. Bir fiyatlandırma stratejisi, diğerlerinin yanı sıra segmentleri, ödeme kabiliyetini, piyasa koşullarını, rakip eylemlerini, ticaret marjlarını ve girdi maliyetlerini dikkate alır. Seçilmiş müşterileri ve rakipleri hedef alır.

Fiyatlandırma Stratejisi alanı incelendiğinde birkaç farklı fiyatlandırma stratejisi vardır:

Premium fiyatlandırma:

Ana unsur olarak yüksek fiyat kullanılır. Bu tür fiyatlandırma stratejileri, şirket için güçlü bir rekabet avantajının olduğu segmentlerde ve endüstrilerde çalışır. Örnek: Arabalarda Mercedes Benz ve Çantalarda Gucci.

Pazara giriş amaçlı fiyatlandırma:

Hızlı ve çevik bir şekilde pazar payı kazanmak için fiyat bilinçli olarak olarak düşük tutulur. Bu eylem, genelde  yeni bir ürün piyasaya sürülürken yapılır. Promosyon dönemi sona erdiğinde ve pazar payı hedeflerine ulaşıldığında fiyatların yükseltileceği anlaşılmaktadır. Örnek: Yeni lansmanı yapılan bir atıştırmalık ürün, bisküit vb.

Ekonomi fiyatlandırması:

Çok düşük fiyat. Ambalajı basit ve azdır. Pazarlama ve reklam maliyetleri gibi genel giderler çok düşüktür. Kitlesel pazarı ve yüksek pazar payını hedefler. Örnek: Yerel çamaşır makinası deterjanları, yerel çikolatalı gofret üreticileri

Gözden geçirme stratejisi:

Rakiplerin müsaade ettiği zamana kadar bir ürün için yüksek fiyat istenir ve bu süreden sonra fiyatlar düşebilir. Burada amaç;, ürün / hizmet ilgili herkes için karı düşürecek daha fazla rakip çekmeden önce maksimum parayı kazanmaktır. Örnek: Cep telefonları, ve yeni çıkan elektronik teknolojiler

Bunlar ; ticari hayatta ve farklı endüstrilerde kullanılan Pazarlama alanındaki dört temel fiyatlandırma stratejisidir.

Fiyatlandırma Projesinin Amacı

Fiyatlandırma ve Karlılık Danışmanlığı projesi kapsamında şunlar amaçlanmaktadır:

 1. Standart fiyatlandırma modeli ve sistematiği oluşturulması,
 2. Hedef pazarlara özel fiyatlandırma modeli tasarımı,
 3. Ürün grubu ve koleksiyon bazında detaylı fiyatlandırma stratejisi kurgulanması
 4. Fiyatlandırmayı doğrudan etkileyen maliyet ögelerinin etkin yönetimi için strateji geliştirme
 5. Rekabet edilebilir, yüksek kar marjlı fiyatlandırma süreci tasarımı,
 6. Karlılık yapısını artıcı fiyatlandırma yöntemi tasarımı

 

Aktiviteler

 • Ürün Grubu bazlı hedef ciroların belirlenmesi
 • Ürün Ailesi bazlı hedef kar marjların belirlenmesi
 • Müşteri ve satış kanalı bazlı marjların dağılımlarının belirlenmesi
 • Rakip ürün gruplarının ve onların ürün özelliklerinin analiz edilerek müşteri ürün ailesinin rakiplere göre pozisyonunun değerlendirilmesi
 • Sahadan müşteri tarafından alınan Fiyat & Kar Oranı & Satış Grafiği & Pazar payı gibi ölçütelere dair geri bildirimlerin analiz edilmesi
 • Rakip muadil ürün gruplarının eşleştirmelerinin yapılması
 • Rakip ürünlere göre Müşteri Markas'nın ve Ürün Ailesi'nin konumlandırılmasının yapılması
 • Maksimum Karlılık için Kar Marjların belirlenmesi
 • Yapılan analizlere göre Genel Müdür, Ürün Planlama, PR, Tasarım, Mali İşler gibi ilgili tüm iş birimlerinin anlaşması ve mutabakat sağlanması
 • Belirlenen pazarlama aksiyonların hayata geçirilmesi konusunda denetim
 • Satış ve kârlılığın takibi

 Çıktılar

 • Satış kanalı, müşteri ve model bazlı hedef kar marjı dağılımı tablosu
 • Güncel rakip fiyat ve ürün özellikleri listesi
 • Fiyat konumlandırma tablosu
 • Fiyatlandırma ana tablosu
 • Detaylı fiyatlama mimarisi
 • Dönemsel fiyatlama aksiyon planı

Araçlar

 • Albert Solino fiyatlandırma metodolojisi
 • Albert Solino fiyatlandırma modeli
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı
 • Albert Solino CRM Süreç Akış Metodolojisi
 • Prosoftly CRM Yazılımı

Dijital Pazarlama Stratejisi Oluşturma

Dijital Pazarlama stratejisi, kapsayıcı dijital pazarlama hedeflerinize ulaşmak için planladığınız ve gerçekleştirdiğiniz bir dizi eylemdir. Dijital Pazarlama stratejilerini gerçekleştirmek için araç olarak çevrimiçi pazarlama kanallarını kullanır.

Dijital pazarlamanın merkezinde medya vardır. Medya kavramı yaratılan özgün içeriklerden meydana gelir.  Bunun nedeni, bir Hizmetlerimiz sayfası, ürün açıklamaları, blog yayınları, sıkça sorulan sorular yayınları, rehberler,  infographics, podcast'ler veya sosyal medya yayınları olsun, marka yayınlarınızın neredeyse her mesajının içerik olarak sınıflandırılabilmesidir .

İçerik, markanızın çevrimiçi varlığını iyileştirirken web sitesi ziyaretçilerinizi potansiyel müşterilere ve müşterilere dönüştürmenize yardımcı olur. Ve bu içerik arama motoru optimize edildiğinde (SEO), arama ve organik trafiğinizi artırabilir.

Dijital ya da dijital olmayan herhangi bir pazarlama stratejisi için kime pazarlama yapacağınızı bilmeniz gerekir . En iyi dijital pazarlama stratejileri üzerinde özenle çalışılmış Dijital Persona 'lar ( Alıcı profilleri ) üzerine kuruludur. İlk adımınız bunları oluşturmak olmalıdır.

Aktiviteler

 • Dijital Tüketici profilini belirlemek
 • Hedef operasyon modeli ve süreçler kapsamında ERP/ OKR / CRM sisteminden beklenen fonksiyon ve entegrasyon noktalarının belirlenmesi
 • Şu anki ERP / OKR / CRM sistemi ve diğer alternatifler için kriter kümesi belirlenerek sistem seçiminin yapılması
 • Yeni kurulacak sistemin kavramsal tasarımının hedef pazarlama operasyon modeli ve süreçler dikkate alınarak hazırlanması
 • Hedeflerinizi ve ihtiyacınız olan dijital pazarlama araçlarını belirleme
 • Mevcut dijital kanallarınızı ve varlıklarınızı değerlendirme
 • Hedeflerinizi ve ihtiyacınız olan dijital pazarlama araçlarını belirleme
 • Pazarlama Satış Süreci –sistem uyumsuzluklarının en iyi uygulamalar dikkate alınarak çözülmesi
 • Kullanıcı rol ve yetkilerinin belirlenmesi
 • Satış & Pazarlama organizasyonunun veri modelleme yetkinliğini geliştirme
 • Satış süreçlerinde gerçekleştirilen, istatistiksel modellerle desteklenen senaryo bazlı satış tahmini çalışmalarını geliştirecek sistem tasarımı

 Çıktılar

 • Teknoloji Altyapısı Fonksiyon Kurgusu Dokümanı
 • Sistem Kavramsal Tasarım Haritası
 • Entegrasyon Noktaları Raporu
 • Veri Altyapısı Kavramsal Tasarım Dokümanı

Araçlar

 • Küresel iyi örnekler veri tabanı
 • Albert Solino Danışmanlık Dijitalleşme Analiz Metodolojisi
 • Albert Solino CRM Süreç Akış Metodolojisi
 • Prosoftly CRM Yazılımı

Pazarlama Danışmanlığı Yaklaşımımız

Albert Solino olarak, pazarlama departmanı kurulumu, pazarlama stratejisinin belirlenmesi, hedef pazarlarını tespiti, marka konumlandırma ve pazarlama planı gibi hizmetler vermekteyiz. Hizmetleri ayrı ayrı veya birlikte sunabilmekteyiz. Tüm diğer yönetim danışmanları konularında da olduğu gibi pazarlama danışmanlığında da öncelikle mevcut durum analizi yapmaktayız. Pazarlama süreçleri sorumlularıyla toplantılar gerçekleştirmekteyiz. Toplantılarda mevcutta yürütülen pazarlama faaliyetleri ve sektörleri hakkında bilgi edinmeye çalışmaktayız. Aksayan yönlerinin ne olduğunu buluruz. Hangi sistemlerin kullanıldığını öğreniriz. Çözüm üretilemeyen problemler hakkında konuşmaktayız. Görüşmeler neticesinde çok değerli bilgiler ediniriz. Rakip analizi gerçekleştirmekteyiz. Albert Solino olarak elde ettiğimiz tecrübelerle beraber know-how’ımız bulunmaktadır. Masabaşı çalışmalarla büyük araştırmalar gerçekleştirmekteyiz. Diğer sektörlerdeki iyi uygulamaları da göz önünde bulundurmaktayız. Dünyada birçok farklı sektörde birçok farklı pazarlama faaliyeti bulunmaktadır. Farklı pazarlama faaliyetlerinin işletmeye uygulama yollarını aramaktayız. Her firmaya aynı öneri sunulamaz, aynı pazarlama süreçleri yönetilemez ve aynı tavsiyeler verilemez. İşletmeye özel terzi usulü yaklaşımlarımız bulunmaktadır. Yaptığımız birebir görüşmeler, sektör araştırmaları ve rakipler doğrultusunda elde önemli bir kaynak olmuş olmaktadır. Veri analizleri için bazı veri taleplerinde bulunmaktayız. Veri analizleri sonucunda elde ettiğimiz bulgular sonucunda mevcut durumu tespit etmiş olmaktayız. Mevcut aksayan süreçleri ve sistemsel olarak gelişime açık noktaları tespit eder ve yapılması gerekenleri gelecek durum yol haritasında belirleriz. Kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken projeleri tespit etmekteyiz. İyileştirmeler yapmaktayız. Organizasyon konumlandırması gerçekleştirmekteyiz. Stratejiler belirlemekteyiz. Belirlenen stratejiler sonucunda hedef pazarları belirleyip pazarlama planını oluşturmaktayız. Doğru pazarlama faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine dair planlamalar yapmaktayız.

İLETİŞİM

Pazarlama Danışmanlığı

Pazarlama Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

 +90 531 700 4515

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Yönetim Danışmanlığı Takım Lideri

Albert Solino Danışmanlık