MEVCUT DURUM ANALİZİ

Mevcut Durum Analizi Nedir?

Mevcut Durum Analizi, bir şirketin ya da kurumun amaçları ve stratejilerine göre hali hazırda yönetsel açıdan ne durumda olduğunu profesyonel danışmanlık teknikleri ile analiz edilmesi ve raporlanması işidir. Bir başka deyişle, şirketin o anki yönetsel , operasyonel ve süreçsel mevcut durum fotoğrafının net bir biçimde çekilip; etkin analiz yöntemleriyle raporlaştırılıp görüntünün netleştirilmesidir. Bu sayede, ilgili şirket; nerede olduğunu görüp; amaçları doğrultusunda nereye gitmek istediği ile karşılaştırıp; aradaki farkı kapatmak için bir faaliyetler listesi ortaya koyabilir. Sistematik hale getirilmiş böyle bir faaliyetler dizisine de Gelişim Yol Haritası denmektedir. Yönetim danışmanlığı süreci , mevcut durum analizi ile başlar.

Mevcut Durum Analizi gerçekleştirilirken ,hedef operasyon modeline ulaşmak için, faaliyet modeli bileşenleri çeşitli katmanlar bazında analiz edilmeli, gelecek duruma yönelik verimlilik/iyileştirme fırsatları tespit edilmelidir.

Mevcut Durum Analizi

Hangi Başlıklarda Mevcut Durum Analiz Edilir ?

 1. Müşteriler
 2. Kanallar
 3. Ürünler
 4. Organizasyon
 5. İnsan Kaynağı
 6. Lokasyon
 7. Süreçler
 8. Teknoloji
 9. Veri/Bilgi

Gelecek Durum Analizi

 • Öncelikli büyüme hedefi olan segmentler nelerdir?
 • Yıllar bazında hangi kanalda ne kadar büyüme hedef bulunmaktadır?
 • Kategoriler bazında yıllık büyüme hedefleri nedir?
 • Hedef organizasyon modeli nasıl olmalıdır?
 • Ortak Hizmetler nasıl yapılandırılacaktır? Hangi süreçlerin merkezileştirilmesi öngörülmektedir?
 • Fonksiyonlar arası görev ve sorumluluklar nasıl paylaştırılacaktır?
 • Hedef organizasyon modeli ile uyumlu verimlilik sağlayacak iş akışları nasıl olmalıdır?
 • Hedef operasyon modelini destekleyecek veri ve teknoloji alt yapısı nasıl olmalıdır?

Mevcut Durum Analizi Nasıl Yapılır?

Mevcut Durum Analizi Proje Adımları
 • İç ve dış paydaşların şirket fonksiyonlarından beklentilerinin anlaşılması
 • Analiz toplantılarının aşağıdaki alanlar incelenerek gerçekleştirilmesi
  • Faaliyet Modeli (Hangi işlerin merkezde, hangi işlerin şirketlerde yapıldığı; operasyonel ve yönetsel işlerin nasıl ayrıştığı; süreçler ve sorumluluklar)
  • Organizasyon Şeması, Görev-Sorumluluklar
  • İş Süreçleri
  • Yetkilendirme Modeli
  • Sistemler / yazılımlar ve veri yapıları
  • Performans kriterleri
  • Yasal çerçeve ve mevzuat (Yeni TTK, SPK, UFRS vb.)
 • Faaliyet modelinin detaylı analizi için Veri Analizi şablonlarının özelleştirilerek oluşturulması ve iletilmesi, elde edilen verilerin analiz edilmesi
 • Yerel ve küresel en iyi ve en yaygın uygulamalara göre kıyaslama çalışmalarının yapılması (Dış Kıyaslama)
 • Şirketinizin bünyesinde benzerlik gösteren şirketler ile kıyaslama çalışmalarının yapılması (İç Kıyaslama)
 • İyileştirme noktalarının belirlenmesi
 • Mevcut durum süreç akış şemalarının oluşturulması
 • Mevcut Durum Analiz Raporunun hazırlanması ve paylaşılması
Çıktılar
 • Kıyaslama Çalışması (Benchmarking)
 • Mevcut Durum Analizi Raporu
 • Mevcut Durum Süreç Akış Şemaları
 • İyileştirme Önerileri Envanteri
Araçlar
 • Albert Solino Veri Toplama Şablonları
 • Albert Solino Kıyaslama (Benchmark) Veri tabanı, ülke bazında iç kıyaslamalar
 • Çalışma Toplantıları ve Soru Setleri

Gelişim Yol Haritası

Aktiviteler
 • İyileştirme önerilerini hayata geçirmek için gerçekleştirilmesi önerilen inisiyatiflerin belirlenmesi
 • İyileştirme inisiyatiflerinin önceliklendirilmesi
 • Uygulama yol haritasının oluşturulması
 • Seçilmiş ve önceliklendirilmiş inisiyatifler için proje kartlarının oluşturulması
 • Proje Final Raporunun oluşturulması ve Uygulama Yol Haritası ile birlikte proje sponsorlarına ve karar vericilerine sunulması
Çıktılar
 • Önceliklendirilmiş İnisiyatifler
 • Hızlı Kazanımlar
 • Uygulama Yol Haritası
 • Proje Kartları
Araçlar
 • Albert Solino Kıyaslama (Benchmark) Veritabanı
 • Albert Solino Proje Envanteri