Mevcut Durum Analizi

Mevcut Durum Analizi gerçekleştirilirken ,hedef operasyon modeline ulaşmak için, faaliyet modeli bileşenleri çeşitli katmanlar bazında analiz edilmeli, gelecek duruma yönelik verimlilik/iyileştirme fırsatları tespit edilmelidir.

Mevcut Durum Analizi

Katmanlar

 1. Müşteriler
 2. Kanallar
 3. Ürünler
 4. Organizasyon
 5. İnsan Kaynağı
 6. Lokasyon
 7. Süreçler
 8. Teknoloji
 9. Veri/Bilgi

Gelecek Durum

 • Öncelikli büyüme hedefi olan segmentler nelerdir?
 • Yıllar bazında hangi kanalda ne kadar büyüme hedef bulunmaktadır?
 • Kategoriler bazında yıllık büyüme hedefleri nedir?
 • Hedef organizasyon modeli nasıl olmalıdır?
 • Ortak Hizmetler nasıl yapılandırılacaktır? Hangi süreçlerin merkezileştirilmesi öngörülmektedir?
 • Fonksiyonlar arası görev ve sorumluluklar nasıl paylaştırılacaktır?
 • Hedef organizasyon modeli ile uyumlu verimlilik sağlayacak iş akışları nasıl olmalıdır?
 • Hedef operasyon modelini destekleyecek veri ve teknoloji alt yapısı nasıl olmalıdır?

Analiz ve Kıyaslama

Aktiviteler
 • İç ve dış paydaşların şirket fonksiyonlarından beklentilerinin anlaşılması
 • Analiz toplantılarının aşağıdaki alanlar incelenerek gerçekleştirilmesi
  • Faaliyet Modeli (Hangi işlerin merkezde, hangi işlerin şirketlerde yapıldığı; operasyonel ve yönetsel işlerin nasıl ayrıştığı; süreçler ve sorumluluklar)
  • Organizasyon Şeması, Görev-Sorumluluklar
  • İş Süreçleri
  • Yetkilendirme Modeli
  • Sistemler / yazılımlar ve veri yapıları
  • Performans kriterleri
  • Yasal çerçeve ve mevzuat (Yeni TTK, SPK, UFRS vb.)
 • Faaliyet modelinin detaylı analizi için Veri Analizi şablonlarının özelleştirilerek oluşturulması ve iletilmesi, elde edilen verilerin analiz edilmesi
 • Yerel ve küresel en iyi ve en yaygın uygulamalara göre kıyaslama çalışmalarının yapılması (Dış Kıyaslama)
 • Şirketinizin bünyesinde benzerlik gösteren şirketler ile kıyaslama çalışmalarının yapılması (İç Kıyaslama)
 • İyileştirme noktalarının belirlenmesi
 • Mevcut durum süreç akış şemalarının oluşturulması
 • Mevcut Durum Analiz Raporunun hazırlanması ve paylaşılması
Çıktılar
 • Kıyaslama Çalışması (Benchmarking)
 • Mevcut Durum Analizi Raporu
 • Mevcut Durum Süreç Akış Şemaları
 • İyileştirme Önerileri Envanteri
Araçlar
 • Albert Solino Veri Toplama Şablonları
 • Albert Solino Kıyaslama (Benchmark) Veri tabanı, ülke bazında iç kıyaslamalar
 • Çalışma Toplantıları ve Soru Setleri

Uygulamaya Dönük Yol Haritası

Aktiviteler
 • İyileştirme önerilerini hayata geçirmek için gerçekleştirilmesi önerilen inisiyatiflerin belirlenmesi
 • İyileştirme inisiyatiflerinin önceliklendirilmesi
 • Uygulama yol haritasının oluşturulması
 • Seçilmiş ve önceliklendirilmiş inisiyatifler için proje kartlarının oluşturulması
 • Proje Final Raporunun oluşturulması ve Uygulama Yol Haritası ile birlikte proje sponsorlarına ve karar vericilerine sunulması
Çıktılar
 • Önceliklendirilmiş İnisiyatifler
 • Hızlı Kazanımlar
 • Uygulama Yol Haritası
 • Proje Kartları
Araçlar
 • Albert Solino Kıyaslama (Benchmark) Veritabanı
 • Albert Solino Proje Envanteri