Kurumsallaşma Danışmanlığı

Kurumsallaşma danışmanlığı ile şirketinizin veya kurumunuzun kişilere bağlı kalmadan faaliyetlerini sistematik şekilde gerçekleştirebildikleri yapıya kavuşturabilirsiniz. Bir başka ifadeyle, kurumsallaşma ile şirketin tüm süreç ve işlevlerini tanımlayan ve disipline ederek sistemsel hale getirebilirsiniz. Albert Solino olarak bu anlayıştan yola çıkarak Kurumsallaşma Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Neden Kurumsallaşma Danışmanlığı

Kurumsallaşma danışmanlığı şirketin mevcut durumu ve hedeflerini göz önünde bulundurularak şunları amaçlar:

 1.     Şirket hedefinin ortaya çıkarılması için şirketin misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi
 2.     Şirket hedefiyle uyumlu ve rekabetçi stratejik planlama modelinin tasarımı 
 3.     Stratejik, departman aksiyonlarının şirket stratejilerini destekleyecek şekilde belirlenmesi
 4.     Doğru performans ölçüm anahtarları ve etkin yönetim raporlaması ile hızlı ve doğru karar alınmasının sağlanması
 5.     Stratejileri en ektin şekilde hayata geçirecek kurumsal organizasyon yapısının kurulması
 6.       Mevcut süreçlerin yalınlaştırılması yoluyla hızlı ve etkin süreç yapısının hayata geçirilmesi
 7.       Dengeli görev dağılımı ve adil performans ölçümüyle çalışan motivasyonunun ve bağlılığının arttırılması

Kurumsallaşmanın sağlanmasında önemli olan alınacak Kurumsallaşma Danışmanlığı’nın insan kaynakları, süreçlerin ve bilgi teknolojilerinin entegre çalışmasına rehberlik etmesidir.

Kurumsallaşmanın sağlanmasında önemli olan insan kaynağının, süreçlerin ve bilgi teknolojilerinin entegre çalışmasıdır. Bilgi teknolojileri ile desteklenmeyen hiçbir çalışma sürdürülebilir olamaz.

Kurumsallaşma Adımları 

Kurumsallaşma projelerinde yapılacak danışmanlık faaliyetleri şu 4 ana adımı içerecek şekilde çeşitlendirilir:

 1. Organizasyon yapısı tasarımı
 2. İş analizi ve görev tanımları kurgusu
 3. Yetki ve sorumlulukların adil ve süreç boşluğu bırakmayacak biçimde tanımlanması
 4. Doğru teknolojinin belirlenmesi, iş süreçlerine adapte edilmesi ve kullanılması

Şirketlerde Kurumsallaşma

Günümüz dünyasında, yeni nesil kurumsallaşma modeli 4 ana parçadan oluşmaktadır:

 •  Vizyon

  • Misyon
  • Vizyon
  • Stratejiler
  • Hedefler
 • Araçlar

  • Sistem
  • Yazılım
  • Sermaye
  • İnsan Kaynağı
 • Süreç

  • Pazarlama Planı
  • Kurumsal Bütçe
  • Pazarlama İletişimi
  • Performans Yönetimi
 • İşlevler

  • Pazarlama
  • Finans 
  • İnsan Kaynakları
  • Bilgi Sistemleri
  • Lojistik
  • Dijitalleşme

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri 

Kurumsal danışmanlık firmaları arasında yer alan Albert Solino Danışmanlık olarak, Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimizi 5 ana fazda gerçekleştirmekteyiz.

1) Stratejik Planlama Modeli Tasarımı

Stratejik Planlama Modeli Tasarımı kapsamında yapılacak çalıştaylar ile 

 • Şirketin Varoluş Nedeni
 • Kendini Nerede Görmek İstediği
 • Temel Değerleri 
 • Hedefleri belirlenir. 

Stratejik Planlama Modeli Tasarımı kapsamında İleri Gelen Kurumsal Şirketlerin kullandığı Balanced Score Card yapısı ile Şirket Hedeflerine bağlı 

 • 5 Senelik Şirket Ana Stratejileri
 • Alt Stratejileri
 • Departman Aksiyonları belirlenir.

2) Organizasyon Tasarımı

Faaliyet Modelinin her bir bileşeninin; kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, optimum maliyet ve iç/dış müşteri memnuniyeti gereksinimlerine yanıt verecek şekilde ele alınması gerekmektedir.

Hizmet Sunum Modeli

İlgili fonksiyonlar kime ne şekilde hizmet sunacaktır ?

Departmanlar İle Toplantılar

Departmanlarda hangi unvanlar mevcuttur?

Unvanlar hangi görevleri üstlenmektedir?

İş Analizleri

Hangi göreve ne kadar süre ayrılmaktadır?

Ne kadar ayrılması gerekmektedir?

Organizasyon Tasarımı

Fonksiyonların yönetişim mekanizması nasıldır?

İşler ne şekilde gruplanarak nasıl ekipler ile yürütülecektir?

Yetkinlik Modeli Tasarımı

Hangi yetkinlik kümesine ihtiyaç bulunmaktadır?

Organizasyona kazandırılması gereken yetkinlikler nelerdir?

3) Süreç Tasarımı

Faaliyet Modelinin her bir bileşeninin; kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, optimum maliyet ve iç/dış müşteri memnuniyeti gereksinimlerine yanıt verecek şekilde ele alınması gerekmektedir.

 • İş Süreçlerinin Tanımlanması

  • Hangi işler hangi sırayla yapılmaktadır?
  • Hangi karmaşıklık yaratmaktadır?
  • Hangi işlemler gereksizdir?
  • Hangi süreçler sistem üzerinden yapılmaktadır?
 • İş Akışlarının Tasarımı

  • İş yapış şekilleri nasıl takip edilecektir?
  • Tekrarlı işleri ve verimsizlikleri elimine edecek İş akışları nasıl olmalıdır?
  • Teknoloji uygulamaları ile aktiviteler nasıl eşlenmelidir?
 • Görev Tanımları

  • Unvanlar hangi görevleri, yetkileri ve sorumluluları olmalıdır?
  • Unvanların yetkinlikleri nasıl olmalıdır?
 • Yetkilendirme Modeli ve SODA Matrisi

  • Hangi yetkinlik kümesine ihtiyaç bulunmaktadır?
  • Organizasyona kazandırılması gereken yetkinlikler nelerdir?
  • SODA Matrisi: Her bir süreç aktivitesinin Sorumlusu (iş yapan veya yaptıran), Onaylayanı (kontrol eden veya imzalayan) , Danışılanı (görüş alınan) ve Aktarılanı (bilgi verilen) kimdir ?

Kurumsal / Bireysel Performans Yapısı Tasarımı

Kurumsal Performans Yapısı Tasarımı ve Performans Yönetim Danışmanlığı ile amaçlanan kurum çalışanlarının dolayısıyla kurumun performansının iyileştirilmesidir. Bu kurumsal danışmanlık hizmeti kapsamında, kurum performansındaki iyileşme aynı zamanda insan kaynaklarının ve iş stratejilerinin birbirleriyle uyumlu hale gelmelerine de hizmet edecektir.

Danışmanlık aktiviteleri aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Performans ölçümü metodolojisinin tasarlanması (yetkinlik, hedef, yetkinlik + hedef vb.)
 • Yetkinlik modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasına geçilmesi
 • Performans değerlendirme kriterlerinin neler olduğunun tespitinin yapılması
 • Şirket stratejisi ile bağlantı noktalarının tasarlanması, şirket stratejisi ile departman hedeflerinin uyumlu hale getirilmesi
 • Bireysel performans yapısının tasarlanması
 • Performans yönetimi sürecine ilişkin takvim tasarlanması

Yönetim Raporlaması Tasarımı

Yönetim raporlaması stratejik ve operasyonel karar almayı destekleyecek finansal ve operasyonel rapor ve analizleri içermelidir. Yönetim Raporlaması tasarımı, 4 ana adımda gerçekleştirilir:

Anahtar Performans Göstergeleri Seti’nin Belirlenmesi

Anahtar performans göstergeleri  (APG / KPI ) şirket hedeflerine ve stratejilerine  uygun olarak belirlenir.

Rapor Envanterinin Belirlenmesi

Belirlenen  APG’ler (KPI) ve üst yönetimin ihtiyaçları ile uyumlu rapor  envanteri ve raporlama periyodu belirlenir

Yönetim Raporlaması Süreç Haritası

Hangi birimlerden hangi raporların alınacağı belirlenerek raporlamada kesintisiz akış sağlanır.

Yönetim Raporlaması ve Gösterge Tabloları Tasarımı

Performansı artırmak için doğru metriklere odaklanmayı ve doğru kararlar almayı sağlayan gösterge tabloları belirlenir. Standart ve yalın veri formatı ile üst yönetime kaliteli yönetim raporu oluşturulur.

 

İLETİŞİM

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı Birimi

Kurumsallaşma Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir veya

+90 216 680 06 77

 +90 531 700 4515

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Yönetim Danışmanlığı

Takım Lideri

Albert Solino Danışmanlık