KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, şirketin sürdürülebilirliğini sağlamak için Kurumsal Yönetim 'e geçmek için temel yapılar olan Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Denetim Komitesi gibi Yönetsel Komitelerin kurulması için verilen hizmetin adıdır. Kurumsal Yönetim danışmanlığı hizmeti ile beraber, şirketler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 'ne uygun olarak Adillik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk ilkesini uygulamaya almış olurlar.

Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim, şirketlerde başarının anahtarıdır.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Faaliyetleri

Kurumsal Yönetim Danışmanlık Projesi için Albert Solino Danışmanları şu faaliyetleri gerçekleştirirler:

 • Kurumsal yapı ve işleyişine yönelik ihtiyaçların belirlenmesi (Kurumsal Yönetim İlkeleri, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Müşterimiz’in Stratejisi, Vizyonu ve Kültürü dikkate alınarak)
 • Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Komitelerin Yapıları, İşleyişleri ve Çalışma Esaslarının belirlenmesi
 • Mevcut Organizasyonun, Görev Tanımlarının ve Yetkinlik Modelinin analizi
 • Yönetim Kurulu / İcra Kurulu Organizasyona ilişkin iyileştirme noktalarının belirlenmesi
 • Yönetim Kurulu / İcra Kurulu özelinde Organizasyonel Yapılanmaya ilişkin en iyi ve en yaygın uygulamaların ve modellerin incelenmesi
 • İyileştirme noktaları ve en iyi uygulamalar dikkate alınarak; Yönetim Kurulu / İcra Kurulu Organizasyon Yapısının yeniden tasarlanması
 • Yeni tasarlanmış Organizasyon Yapısına göre, komite bazlı görev ve sorumluluk tanımlarının oluşturulması
 • Yeni tasarlanmış Organizasyon Yapısına göre, komite çalışma modeli tasarımının yapılması ve işler hale getirilmesi

Danışmanlık Projesi Çıktıları

 • Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Komiteler
 • Mevcut Durum Analiz Raporu
 • Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması
 • İcra Kurulu Organizasyon Şeması
 • Toplantı Zaman ve Sıklıkları
 • Komite Bazlı Görev Tanımları
 • Bağımsız Üye Görev Tanımı ve Komite Katılımları

 

Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı firması olarak müşterimiz için firmanın genel durumu tespit edilerek, Kurumsal Yönetim Danışmanlığı kapsamında Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Komitelerin Tasarımının Yapılması, Üye Olma, Toplantı, Karar ve Performans İşleyiş Prosedürlerinin Gözden Geçirilmesi ve Zenginleştirilmesi için gerekli adımlar belirlenir.

 • Önerilen projeler birbiriyle ilişkilendirilerek, proje süresine göre takvimlendirilir.
 • Proje kartları müşterimizin ihtiyaç ve kaynakları paralelinde detaylandırılır ve belirtilen sıraya göre planlaması gerçekleştirilerek, uygulamaya alınması sağlanır.

Mevcut Durum Analizi

Danışmanlığımız, öncelikle müşterimizin geleceği ve sürdürülebilirliği için stratejiler geliştirmek ve plan yapmak amacıyla Mevcut Durum analizi safhasında, süreçleri daha yakından analiz etmek için;

- Birim yöneticileri ve fonksiyon liderleri ile görüşmeler yapılacaktır

-Analizler için veri gereksinimlerinin belirlenecektir.

Aktiviteler

 • Mevcut komite ve kurullar incelenerek ilgili analiz çalışmalarında tespit edilen bulgu ve oluşturulan iyileştirmelere istinaden, Kurumsal Yönetişim sürecinin uygunluğu için çalışma esasları, prosedür ve yönergelerin iyileştirilmesine yönelik destek sağlanması
 • Mevcut komite ve kurulların çalışma esaslarının işlevselliğinin ölçümlenmesi
 • Stratejik hedef ve faaliyetlere ilişkin komite ve kurulların sorumluluk paylaşımının yapılması

Kurumsal Yönetim konusunda danışmanlık almak ve daha fazla bilgi almak için

Araçlar

 • Albert Solino Kurumsal Yönetişim Metodolojisi
 • Küresel İyi Örnekler Veritabanı

Üst Yönetim/Birim Yöneticileri Toplantıları

Kurumsal Yönetim hizmeti kapsamında birim yöneticilerinin ve Albert Solino danışmanlarının  bir araya geldiği bu toplantılarda; kurumsal yönetişim süreçlerinin detaylı planlaması, yaklaşımımız, öncelikli ihtiyaçlar ve bu sürecin başarısına katkı sağlayacak çeşitli konular değerlendirilir. Bunların yanı sıra gerçekleştirilecek değerlendirmeler ile firmanın mevcut durumu, hedefleri ve stratejilerinin anlaşılması sağlanır.

Aktiviteler

 • Kurul ve komitelerin işleyiş çalışmaları için ilgili birim yöneticileriyle süreç değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi
 • Kurumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen, yönetilebilir ve güvenilir bir sistemin güçlendirilmesi

Çıktılar

 • Kavramsal Tasarım
 • Üst süreç tasarımları

Araçlar

 • Albert Solino Proje Yönetimi Metodolojisi
 • Küresel İyi Örnekler Veritabanı

Kurumsal Yönetim ve Yürütme Süreçlerinin İncelenmesi

Kurumsal yönetişim kapsamında çalışma esasları dokümante edilmiş şekliyle iyileştirme ve geliştirme çalışmaları için gözden geçirilir. Küresel iyi uygulamalarla karşılaştırılarak müşteri markamızın rekabet avantajı sağlayacak konumdaki sürdürülebilirliğine destekleyici bir yol izlenir.

Aktiviteler

 • Yönetişim yapısının ve karar yetkilerinin stratejik süreçlerde tanımlanması
 • Müşterimizin değişen sektör dinamiklerine karşı hazırlıklı olmasını ve şirketin sürekliliğini sağlamak
 • Anahtar performans ölçütlerinin kurumsal yönetim stratejisiyle uyumu belirlenmiştir ve yönetime sunulacak olan raporlama seti düzenlenmiştir.

Çıktılar

 • Mevcut komite ve kurul seçim süreçlerinde seçim kriterleri önerileri
 • Anahtar performans ölçütlerinin kurumsal yönetim stratejisiyle uyumu

Araçlar

 • Albert Solino Proje Yönetimi Metodolojisi
 • Küresel İyi Örnekler Veritabanı
 • Kalitatif Araştırmalar Yönetimi

Mevcut Kurul ve Komitelerin Güncellenmesi ve Kurul Tasarım Hizmeti

Aktiviteler

 • Süreçlerin sürdürülebilirlik gereksinimleri doğrultusunda gözden geçirilerek üst seviye tasarlanması
 • Marka yönetimi için organizasyonda tanımlanmış ayrı bir yapı tasarlanarak Marka Komitesinin kurulması
 • Denetim Komitesi Tasarımı
 • Riskin Erken Saptanması Komitesi Tasarımı
 • Kurumsal Yönetim Komitesi Tasarımı
 • Kurumsal yönetişim kapsamında çalışma esasları dokümante edilmiş şekliyle iyileştirme ve geliştirme çalışmaları için gözden geçirilir. Küresel iyi uygulamalarla karşılaştırılarak müşteri markamızın rekabet avantajı sağlayacak konumdaki sürdürülebilirliğine destekleyici bir yol izlenir.
 • Kurul ve komitelerin toplantı takvimlerindeki toplantı çağrı şablonu güncellenir.
Kurul ve KomitelerToplantı Planlaması Örneği
İcra KuruluAyda 1 kez
Denetim ve Risk Komitesi3 ayda 1 kez
Dijitalleşme KomitesiAyda 1 kez
İnovasyon KomitesiAyda 1 kez
Marka KomitesiAyda 1 kez
Tedarik Zinciri KomitesiAyda 1 kez
Stratejik Planlama Komitesi6 ayda 1 kez

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Projesi Çıktısı: Komiteler

Komiteler ve Rolleri

Yönetim Kurulu’nun işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için komitelerin etkinliği önemli bir rol oynamaktadır.

Yeni TTK Yönetim Kurulu’nun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak raporları hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla komiteler ve komisyonlar kurulabileceğini vurgulamıştır.

Şirket için kritik önem taşıyan konularda Yönetim Kurulu toplantıları dışında bir araya gelinerek düzenli çalışmalar yapılması ve sonuçlarının Yönetim Kurulu ile paylaşılması üyelerin uzmanlıklarından daha etkili şekilde yararlanılmasını ve kurumsal yönetimin etkinliğini sağlamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

 • Denetim Komitesi
 • Kurumsal Yönetim Komitesi
 • Risk Komitesi
 • Aday Gösterme Komitesi
 • Ücret Komitesi önerilmektedir.

Bu komitelerin yanı sıra şirket için kritik önem taşıdığı düşünülen her konuda geçici süreyle de olsa Yönetim Kurulu’na bağlı komiteler oluşturulabilir.

Denetim Komitesi Metodolojimiz

Şirketin raporlama süreçlerinin doğru ve şeffaf şekilde sürdürülebilmesini sağlar.

 • En az iki üyeden oluşur.
 • En az 1 üye denetim konusunda tecrübeli olmalıdır
 • YK başkanı DK üyesi olmamalıdır.
 • En çok 3 yıllık dönem için seçilirler.
 • Toplantı yeter sayısı üye sayısının bir eksiğidir.
 • Üç ayda bir toplanır.
Kurumsal Yönetim Komitesi Metodolojimiz

Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

 • İki üyeden oluşur.
 • Komitenin iki üyesi yürütmede görevli olmayanlar arasından seçilmelidir.
 • Komitede, şirket İcra Başkanı /Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü görev alamaz.
 • Toplantı yeter sayısı üye sayısına eş olmalıdır.
 • Üç ayda bir toplanır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Kurgusu

Şirketin karşı karşıya olduğu risklerin analiz edilmesi ve YK’na raporlanmasını sağlar.

 • En az iki üyeden oluşur.
 • Mali İşler Müdürü bu komitede yer almalıdır.
 • En çok 3 yıllık dönem için seçilirler.
 • Toplantı yeter sayısı üye sayısının bir eksiğidir.
 • Üç ayda bir toplanır.
Aday Gösterme Komitesi

YK ve komiteler için ihtiyaç duyulan nitelikte aday araştırır ve atanmasını sağlar.

 • En az iki üyeden oluşur.
 • Toplantılara yalnızca üyeler katılır. İhtiyaç halinde CEO ya da İK müdürü katılabilir.
 • En çok 3 yıllık dönem için seçilirler.
 • Toplantı yeter sayısı üye sayısının bir eksiğidir.
 • Yılda iki kez toplanır.
Ücret Komitesi

Üst düzey yöneticilerine sağlanan mali hakların belirlenmesinde YK’na önerilerde bulunur.

 • En az iki üyeden oluşur.
 • Toplantılara yalnızca üyeler katılır. İhtiyaç halinde CEO ya da İK müdürü katılabilir.
 • En çok 3 yıllık dönem için seçilirler.
 • Toplantı yeter sayısı üye sayısının bir eksiğidir.
 • Yılda iki kez toplanır.

Çıktılar

 • Marka Komitesi Organizasyon Yapısı
 • Marka Komitesi Çalışma Esasları
 • Denetim Komitesi Organizasyon Yapısı
 • Denetim Komitesi Çalışma Esasları
 • Riskin Erken Saptanması Komitesi Organizasyon Yapısı
 • Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
 • Kurumsal Yönetim Komitesi Organizasyon Yapısı
 • Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
 • Genel Kurul (Şirket Ana Sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim El Kitabı)
 • Yönetim Kurulu (Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi)
 • İcra Kurulu (İcra Kurulu Çalışma Yönergesi)
 • Komiteler
  • Denetim ve Risk Komitesi (Denetim ve Risk Komitesi Çalışma Yönergesi)
  • İnovasyon Komitesi (İnovasyon Yönergesi)
  • Tedarik Zinciri Komitesi (Tedarik Zinciri Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Talimatı, Tedarik Zinciri Prosedürü)
  • Dijitalleşme Komitesi (Dijitalleşme Komitesi Çalışma Yönergesi)
  • Stratejik Planlama Komitesi (Stratejik Planlama Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Talimatı)
 • Kurumsal Yönetim El Kitabı 'nın güncellenmesi

Araçlar

 • Albert Solino Kurumsal Yönetim Metodolojisi
 • Kalitatif Araştırmalar Yönetimi
 • Küresel İyi Örnekler Veritabanı
 • Albert Solino Organizasyon Tasarımı Metodolojisi
 • OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • SPK Kurumsal Yönetim Tebliği
 • Albert Solino Danışmanlık En İyi Uygulamalar
  Veritabanı
 • Corvisio Stratejik Planlama Yazılımı

Kurumsal Yönetim Sistemi Tasarım ve Süreçlerin Operasyonel Faaliyetlere Eklenmesi

Aktiviteler

 • Üst yönetim ve birim yöneticilerine kurumsal el kitabına bağlı olarak süreçlerin sunulması, süreçlerin adaptasyonu ve içselleştirilmesi
 • Kurumsal Yönetim Eğitimleri
 • Tasarım ve Süreçlerin Operasyonel Faaliyetlere Eklenmesi

Çıktılar

 • Kurumsal El Kitabı güncellenmiş versiyonu
 • Kurul ve Komitelerin Organizasyon Şeması
 • Eğitim Dokümanları

Araçlar

 • Albert Solino Proje Yönetimi Metodolojisi
 • Eğitim Değerlendirme Anketi
 • Eğitim Katılım Sertifikası

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 77 - +90 531 700 4515

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık