KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, şirketin sürdürülebilirliğini sağlamak için Kurumsal Yönetim 'e geçmek için temel yapılar olan Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Denetim Komitesi gibi Yönetsel Komitelerin kurulması için verilen hizmetin adıdır. Kurumsal Yönetim danışmanlığı hizmeti ile beraber, şirketler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 'ne uygun olarak Adillik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk ilkesini uygulamaya almış olurlar.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Faaliyetleri

Kurumsal Yönetim Danışmanlık Projesi için Albert Solino Danışmanları şu faaliyetleri gerçekleştirirler:

 • Kurumsal yapı ve işleyişine yönelik ihtiyaçların belirlenmesi (Kurumsal Yönetim İlkeleri, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Müşterimiz’in Stratejisi, Vizyonu ve Kültürü dikkate alınarak)
 • Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Komitelerin Yapıları, İşleyişleri ve Çalışma Esaslarının belirlenmesi
 • Mevcut Organizasyonun, Görev Tanımlarının ve Yetkinlik Modelinin analizi
 • Yönetim Kurulu / İcra Kurulu Organizasyona ilişkin iyileştirme noktalarının belirlenmesi
 • Yönetim Kurulu / İcra Kurulu özelinde Organizasyonel Yapılanmaya ilişkin en iyi ve en yaygın uygulamaların ve modellerin incelenmesi
 • İyileştirme noktaları ve en iyi uygulamalar dikkate alınarak; Yönetim Kurulu / İcra Kurulu Organizasyon Yapısının yeniden tasarlanması
 • Yeni tasarlanmış Organizasyon Yapısına göre, komite bazlı görev ve sorumluluk tanımlarının oluşturulması
 • Yeni tasarlanmış Organizasyon Yapısına göre, komite çalışma modeli tasarımının yapılması ve işler hale getirilmesi

Danışmanlık Projesi Çıktıları

 • Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Komiteler
 • Mevcut Durum Analiz Raporu
 • Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması
 • İcra Kurulu Organizasyon Şeması
 • Toplantı Zaman ve Sıklıkları
 • Komite Bazlı Görev Tanımları
 • Bağımsız Üye Görev Tanımı ve Komite Katılımları

Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı firması olarak müşterimiz için firmanın genel durumu tespit edilerek, Kurumsal Yönetim Danışmanlığı kapsamında Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Komitelerin Tasarımının Yapılması, Üye Olma, Toplantı, Karar ve Performans İşleyiş Prosedürlerinin Gözden Geçirilmesi ve Zenginleştirilmesi için gerekli adımlar belirlenir.

 • Önerilen projeler birbiriyle ilişkilendirilerek, proje süresine göre takvimlendirilir.
 • Proje kartları müşterimizin ihtiyaç ve kaynakları paralelinde detaylandırılır ve belirtilen sıraya göre planlaması gerçekleştirilerek, uygulamaya alınması sağlanır.

Mevcut Durum Analizi

Danışmanlığımız, öncelikle müşterimizin geleceği ve sürdürülebilirliği için stratejiler geliştirmek ve plan yapmak amacıyla Mevcut Durum analizi safhasında, süreçleri daha yakından analiz etmek için;

- Birim yöneticileri ve fonksiyon liderleri ile görüşmeler yapılacaktır

-Analizler için veri gereksinimlerinin belirlenecektir.

Aktiviteler

 • Mevcut komite ve kurullar incelenerek ilgili analiz çalışmalarında tespit edilen bulgu ve oluşturulan iyileştirmelere istinaden, Kurumsal Yönetişim sürecinin uygunluğu için çalışma esasları, prosedür ve yönergelerin iyileştirilmesine yönelik destek sağlanması
 • Mevcut komite ve kurulların çalışma esaslarının işlevselliğinin ölçümlenmesi
 • Stratejik hedef ve faaliyetlere ilişkin komite ve kurulların sorumluluk paylaşımının yapılması

Kurumsal Yönetim konusunda danışmanlık almak ve daha fazla bilgi almak için

Araçlar

 • Albert Solino Kurumsal Yönetişim Metodolojisi
 • Küresel İyi Örnekler Veritabanı

Üst Yönetim/Birim Yöneticileri Toplantıları

Kurumsal Yönetim hizmeti kapsamında birim yöneticilerinin ve Albert Solino danışmanlarının  bir araya geldiği bu toplantılarda; kurumsal yönetişim süreçlerinin detaylı planlaması, yaklaşımımız, öncelikli ihtiyaçlar ve bu sürecin başarısına katkı sağlayacak çeşitli konular değerlendirilir. Bunların yanı sıra gerçekleştirilecek değerlendirmeler ile firmanın mevcut durumu, hedefleri ve stratejilerinin anlaşılması sağlanır.

Aktiviteler

 • Kurul ve komitelerin işleyiş çalışmaları için ilgili birim yöneticileriyle süreç değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi
 • Kurumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen, yönetilebilir ve güvenilir bir sistemin güçlendirilmesi

Çıktılar

 • Kavramsal Tasarım
 • Üst süreç tasarımları

Araçlar

 • Albert Solino Proje Yönetimi Metodolojisi
 • Küresel İyi Örnekler Veritabanı

Kurumsal Yönetim ve Yürütme Süreçlerinin İncelenmesi

Kurumsal yönetişim kapsamında çalışma esasları dokümante edilmiş şekliyle iyileştirme ve geliştirme çalışmaları için gözden geçirilir. Küresel iyi uygulamalarla karşılaştırılarak müşteri markamızın rekabet avantajı sağlayacak konumdaki sürdürülebilirliğine destekleyici bir yol izlenir.

Aktiviteler

 • Yönetişim yapısının ve karar yetkilerinin stratejik süreçlerde tanımlanması
 • Müşterimizin değişen sektör dinamiklerine karşı hazırlıklı olmasını ve şirketin sürekliliğini sağlamak
 • Anahtar performans ölçütlerinin kurumsal yönetim stratejisiyle uyumu belirlenmiştir ve yönetime sunulacak olan raporlama seti düzenlenmiştir.

Çıktılar

 • Mevcut komite ve kurul seçim süreçlerinde seçim kriterleri önerileri
 • Anahtar performans ölçütlerinin kurumsal yönetim stratejisiyle uyumu

Araçlar

 • Albert Solino Proje Yönetimi Metodolojisi
 • Küresel İyi Örnekler Veritabanı
 • Kalitatif Araştırmalar Yönetimi

Mevcut Kurul ve Komitelerin Güncellenmesi ve Kurul Tasarım Hizmeti

Aktiviteler

 • Süreçlerin sürdürülebilirlik gereksinimleri doğrultusunda gözden geçirilerek üst seviye tasarlanması
 • Marka yönetimi için organizasyonda tanımlanmış ayrı bir yapı tasarlanarak Marka Komitesinin kurulması
 • Denetim Komitesi Tasarımı
 • Riskin Erken Saptanması Komitesi Tasarımı
 • Kurumsal Yönetim Komitesi Tasarımı
 • Kurumsal yönetişim kapsamında çalışma esasları dokümante edilmiş şekliyle iyileştirme ve geliştirme çalışmaları için gözden geçirilir. Küresel iyi uygulamalarla karşılaştırılarak müşteri markamızın rekabet avantajı sağlayacak konumdaki sürdürülebilirliğine destekleyici bir yol izlenir.
 • Kurul ve komitelerin toplantı takvimlerindeki toplantı çağrı şablonu güncellenir.
Kurul ve Komiteler Toplantı Planlaması Örneği
İcra Kurulu Ayda 1 kez
Denetim ve Risk Komitesi 3 ayda 1 kez
Dijitalleşme Komitesi Ayda 1 kez
İnovasyon Komitesi Ayda 1 kez
Marka Komitesi Ayda 1 kez
Tedarik Zinciri Komitesi Ayda 1 kez
Stratejik Planlama Komitesi 6 ayda 1 kez

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Projesi Çıktısı: Komiteler

Komiteler ve Rolleri

Yönetim Kurulu’nun işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için komitelerin etkinliği önemli bir rol oynamaktadır.

Yeni TTK Yönetim Kurulu’nun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak raporları hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla komiteler ve komisyonlar kurulabileceğini vurgulamıştır.

Şirket için kritik önem taşıyan konularda Yönetim Kurulu toplantıları dışında bir araya gelinerek düzenli çalışmalar yapılması ve sonuçlarının Yönetim Kurulu ile paylaşılması üyelerin uzmanlıklarından daha etkili şekilde yararlanılmasını ve kurumsal yönetimin etkinliğini sağlamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

 • Denetim Komitesi
 • Kurumsal Yönetim Komitesi
 • Risk Komitesi
 • Aday Gösterme Komitesi
 • Ücret Komitesi önerilmektedir.

Bu komitelerin yanı sıra şirket için kritik önem taşıdığı düşünülen her konuda geçici süreyle de olsa Yönetim Kurulu’na bağlı komiteler oluşturulabilir.

Denetim Komitesi Metodolojimiz

Şirketin raporlama süreçlerinin doğru ve şeffaf şekilde sürdürülebilmesini sağlar.

 • En az iki üyeden oluşur.
 • En az 1 üye denetim konusunda tecrübeli olmalıdır
 • YK başkanı DK üyesi olmamalıdır.
 • En çok 3 yıllık dönem için seçilirler.
 • Toplantı yeter sayısı üye sayısının bir eksiğidir.
 • Üç ayda bir toplanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Metodolojimiz

Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

 • İki üyeden oluşur.
 • Komitenin iki üyesi yürütmede görevli olmayanlar arasından seçilmelidir.
 • Komitede, şirket İcra Başkanı /Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü görev alamaz.
 • Toplantı yeter sayısı üye sayısına eş olmalıdır.
 • Üç ayda bir toplanır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Kurgusu

Şirketin karşı karşıya olduğu risklerin analiz edilmesi ve YK’na raporlanmasını sağlar.

 • En az iki üyeden oluşur.
 • Mali İşler Müdürü bu komitede yer almalıdır.
 • En çok 3 yıllık dönem için seçilirler.
 • Toplantı yeter sayısı üye sayısının bir eksiğidir.
 • Üç ayda bir toplanır.

Aday Gösterme Komitesi

YK ve komiteler için ihtiyaç duyulan nitelikte aday araştırır ve atanmasını sağlar.

 • En az iki üyeden oluşur.
 • Toplantılara yalnızca üyeler katılır. İhtiyaç halinde CEO ya da İK müdürü katılabilir.
 • En çok 3 yıllık dönem için seçilirler.
 • Toplantı yeter sayısı üye sayısının bir eksiğidir.
 • Yılda iki kez toplanır.

Ücret Komitesi

Üst düzey yöneticilerine sağlanan mali hakların belirlenmesinde YK’na önerilerde bulunur.

 • En az iki üyeden oluşur.
 • Toplantılara yalnızca üyeler katılır. İhtiyaç halinde CEO ya da İK müdürü katılabilir.
 • En çok 3 yıllık dönem için seçilirler.
 • Toplantı yeter sayısı üye sayısının bir eksiğidir.
 • Yılda iki kez toplanır.

Çıktılar

 • Marka Komitesi Organizasyon Yapısı
 • Marka Komitesi Çalışma Esasları
 • Denetim Komitesi Organizasyon Yapısı
 • Denetim Komitesi Çalışma Esasları
 • Riskin Erken Saptanması Komitesi Organizasyon Yapısı
 • Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
 • Kurumsal Yönetim Komitesi Organizasyon Yapısı
 • Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
 • Genel Kurul (Şirket Ana Sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim El Kitabı)
 • Yönetim Kurulu (Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi)
 • İcra Kurulu (İcra Kurulu Çalışma Yönergesi)
 • Komiteler
  • Denetim ve Risk Komitesi (Denetim ve Risk Komitesi Çalışma Yönergesi)
  • İnovasyon Komitesi (İnovasyon Yönergesi)
  • Tedarik Zinciri Komitesi (Tedarik Zinciri Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Talimatı, Tedarik Zinciri Prosedürü)
  • Dijitalleşme Komitesi (Dijitalleşme Komitesi Çalışma Yönergesi)
  • Stratejik Planlama Komitesi (Stratejik Planlama Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Talimatı)
 • Kurumsal Yönetim El Kitabı 'nın güncellenmesi

Araçlar

 • Albert Solino Kurumsal Yönetim Metodolojisi
 • Kalitatif Araştırmalar Yönetimi
 • Küresel İyi Örnekler Veritabanı
 • Albert Solino Organizasyon Tasarımı Metodolojisi
 • OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • SPK Kurumsal Yönetim Tebliği
 • Albert Solino Danışmanlık En İyi Uygulamalar
  Veritabanı
 • Corvisio Stratejik Planlama Yazılımı

Kurumsal Yönetim Sistemi Tasarım ve Süreçlerin Operasyonel Faaliyetlere Eklenmesi

Aktiviteler

 • Üst yönetim ve birim yöneticilerine kurumsal el kitabına bağlı olarak süreçlerin sunulması, süreçlerin adaptasyonu ve içselleştirilmesi
 • Kurumsal Yönetim Eğitimleri
 • Tasarım ve Süreçlerin Operasyonel Faaliyetlere Eklenmesi

Çıktılar

 • Kurumsal El Kitabı güncellenmiş versiyonu
 • Kurul ve Komitelerin Organizasyon Şeması
 • Eğitim Dokümanları

Araçlar

 • Albert Solino Proje Yönetimi Metodolojisi
 • Eğitim Değerlendirme Anketi
 • Eğitim Katılım Sertifikası

Şirketlere Üst Yönetim Kapsamında Ürettiğimiz Çözümler

Albert Solino olarak Türkiye’deki şirket yapılarını göz önüne alarak aile anayasası projesi yürütüyoruz. Türkiye’deki şirketlerin %95’i aile şirketidir. Aile şirketlerinin, kurucusu, ikinci, üçüncü nesil gibi kişilerin yıllar boyunca faaliyet gösterdikten sonra iş başına gelmesi söz konusu olmaktadır. Kurumsal ve üst yönetimi şekillendirmek adına aile ve şirket yapılarının birlikte nasıl yönetilmesi gerektiğini belirleme mekanizmasından hareket ediyoruz. Aile şirketi anayasalarını aile üyeleriyle birlikte oluşturuyoruz. Aile şirketi anayasasında;

 • Aile kavramının içine kimlerin girdiğinin belirlenmesini, 
 • Aile konseyinin kurgulanmasını, 
 • Şirket yönetim kurulunun ilişkilerinin tespit edilmesini, 
 • Şirket yönetim kurulunun hissedarlar arasında nasıl seçileceğinin temel ilkelerinin belirlenmesini, 
 • Aile üyelerinin profesyonel çalışanlarla olan temel iletişim ilkelerinin belirlenmesi, 
 • Haleflik-seleflik(seçim kriterleri) mekanizmasının belirlenmesini, 
 • Kullanım ve hisse devir oranlarının belirlenmesini(birinci neslin ikinci nesle devir yapma şartları) ve
 • Şirketin yönetim ve icra kurulu gibi üst yönetim mecralarının şekillendirilmesini yapmaktayız.
 • Yönetim kurulu danışmanlığı yapmaktayız. Yönetim kurulunun kimlerden oluşması, hangi işlevi yürütmesi, hangi sorumlulukları ve yetkinlikleri olması, yönetim kurulunun düzenli olma sistematiğinin nasıl olması, gündemin nasıl belirlenmesi ve toplantı kararının nasıl alınması gerektiği gibi konuları belirliyoruz. Aynı zamanda yönetim kurulu içerisindeki komitelerin oluşturulmasını da gerçekleştiriyoruz. Riskin erken teşhisi komitesi kurgusu, denetim komitesi kurgusu, kurumsal yönetim ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve risk yönetimi komitesinin kurulması gibi konuları ele alıyoruz ve kurumsal yönetimi sağlamak ve üst yönetimi şekillendirmek adına çözümler üretiyoruz. 
 • İcra kurulunun yapılanması ve tasarlanmasını gerçekleştiriyoruz ve uygulamaya geçirilmesini sağlıyoruz. Üyelerin niteliklerinin ne olduğunu, kimlerden oluşması gerektiğini, hangi konuların konuşulduğunu, başkanın kim olduğunu, icra kurul ve başkanının iletişiminin nasıl olduğunu tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. 
 • Üst yönetim organizasyon yapısının tasarımını yapıyoruz. Yönetim ve icra kurulu yapısıyla beraber şirketin üst seviye organizasyonunu tasarlıyoruz. En tepedekilere hangi unvanın verildiğini, tepe pozisyonların ne olması gerektiğini belirliyoruz. Holding sektörleri gibi daha karmaşık organizasyonlarda faaliyet gösteren yapılarda tepe pozisyonlarını belirlemek çok daha çetrefilli olabiliyor. Örneğin; bir holdingin enerji, gıda, turizm, demir-çelik grubu var. Grupların başındaki kişilerin genel müdür olup olmadığına bakıyoruz. Holding yapısının tasarlanmasını da sağlıyoruz. Genel müdür yardımcılıkların yerine direktör seviyesinin koyulup koyulmayacağını, kimin kime raporlama yapacağını, hiyerarşik bir düzen olup olmayacağını ve farklı matris gibi yapıların yönetimde hâkim olup olmayacağını belirliyoruz. 
 • Üst yönetimin iş akışlarını ve süreçlerini tasarlıyoruz. İş analizlerini yapıp, kimin neye karar vereceğini belirliyoruz. Yetkilendirme matrisini tasarlayıp iş akışlarının nasıl olacağını düzenliyoruz. Her bir akışta girdi ve çıktının ne olacağını ve prosesin kimin tarafından yürütüleceğini belirliyoruz.  
 • Yönetim raporlaması seti tasarımı gerçekleştiriyoruz çünkü yönetimlerin temel amacı karar almaktır. Yönetmek, belirli bir işle alakalı yönü belirlemek demektir. Yönü belirlemek de karar vermek ile gerçekleşir. Veri, bilgi, analiz, doküman olmalıdır ki bir karar alınabilsin. Veri ve rapor akışlarını da tasarlıyoruz. Üst yönetim için önemli olan verilerin hangileri olduğunu, veriler kim ve hangi departmanlar tarafından, hangi formatta ve nasıl bir akışta üretileceğini ve nasıl bir  raporda ileteceğini belirliyoruz. İletiminin hangi görselle olacağını ve hangi teknolojinin kullanılacağını tasarlıyoruz.

Stratejik planlama projesini tasarlıyoruz. Hedeflerin ne olacağını ve hedeflere ulaşmak için neler yapılması gerektiğini belirliyoruz. Bir şirketin geleceğe dair öngörüsü üzerine vizyona ulaşmak için bugünden 3-5 yıllık periyodlu planını yapmak, plana dair ana stratejileri belirlemek, stratejik aksiyonları belirlemek ölçülebilir hedefler koymak, hedeflere nasıl ulaşılabileceğini belirlemek ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağını belirlemek için yapılan faaliyetlerin tamamına stratejik plan denir. Albert Solino olarak oldukça aktif bir stratejik planlama hizmeti veriyoruz. Amerika’daki yazılım ekibimizle beraber geliştirdiğimiz Corvisio adlı yazılımımız bulunuyor. Stratejik planlama projelerimizi hayata geçirirken Corvisio Stratejik Planlama, Corvisio OKR ve Corvisio Kurumsal Yönetim Performans Modülünü projelerimizde akıllı teknoloji olarak devreye alıyor, uyguluyor ve stratejik planlamalarını buradan gerçekleştiriyor oluyoruz.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetimiz Doğrultusunda, İşletmelere Olan Yaklaşımımız

Albert Solino Danışmanlık olarak 2 temel ilkemiz bulunuyor; Solino isminin temeli olan Solution+Innovation yani çözüm ve yenilikçiliğe önem veriyoruz. Albert Solino olarak biz de her işimizde çözüm odaklıyız. Sorunların kimden neden olduğunu tartışan kısır bir döngüye girmektense, çözüme nasıl ulaşılacağı üzerine çalışıyoruz. A noktasından B noktasın nasıl varacağımızı odağa alarak danışmanlık projelerimizi kurguluyoruz. Yeni bir bakış açısı katmaya çalışıyoruz. Firmanın o ana kadar farkında olmadığı veya farkında olsa da bu alanda uygulamadığı değişik bir bakış açısını sorunu olan yere uygulayıp, gerçekten rakiplerden ayrışacak, performansı ve verimliliğini artıracak, maliyetini düşürecek biçimde çözümleri yenilikçi bir şekilde kurguluyoruz. Herhangi bir projemize 3 ana perspektiften bakıyoruz;

 • İnsan Kaynakları ve Organizasyon

Danışmanlık projesine yapılacak söz konusu işte öznemiz de nesnemiz de insandır. Belirlenen işin hangi insan kaynağıyla yapılması gerektiği ve bu insan kaynağının organizasyon tasarımı mekanizmasından oluşan bir perspektifimiz bulunmaktadır. Bu perspektif bazında düşünüyor, analiz ediyor, teşhis ediyor ve çözüme ulaştıracak yenilikçi bakış açılarıyla insan kaynakları ve organizasyon projelerini yürütüyoruz.

 • Süreç/Süreçler Tasarımı

Her ne iş yapılırsa yapılsın mutlaka bir akışta yapılmalıdır. Birbirini takip eden bir akış silsilesi vardır. Akış silsilesinde gri alanların kalmaması ve birbirinin ayağına basan alanlar üretmemek yani verimlilik ve kaliteyi yüksek tutmak adına süreçlerin ve iş akışlarının doğru tasarlanması gerekmektedir. Biz de Albert Solino olarak sistemde eksik kalan noktaları tespit ediyoruz. Olmayan akış ve süreçleri öğreniyoruz. Tespit ettiğimiz eksiklikleri giderecek iş akışlarını tasarlıyor ve süreç haritalarını oluşturuyoruz. 

 • Teknoloji

Teknoloji insanların gereksinim ve taleplerini karşılamak üzere amaca ulaşmak için kullanılan çevreyi geliştiren, değiştiren ve hatta dönüştüren bilgi, beceri, yöntem ve süreçlerinin tamamı olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar teknolojiyi, mal veya hizmet üretmek, bilgiye ulaşmak ve kullanmak gibi maksatlarla kullanabilmektedir. Teknoloji sayesinde bilimsel araştırmalar yapılabilir ve insanlığın faydası için önemli çalışmalar gerçekleştirilebilir. Süreçler yapılırken de teknolojinin kullanımı olmazsa olmazdır. Örneğin; bir dağdan düşecek çığı drone kullanılmadığı takdirde farkına bile varamayız. Teknoloji, iş yapış şekillerimize ve hayatımıza büyük etki etmektedir. Danışmanlık projesini şirket hayata geçirdiğinde, hangi teknolojiler ve yazılımlarla yapılabildiğini ve dijitalleşme süreçlerinin nasıl bir verimlilik ve performans artışı sağladığını belirliyoruz. Son olarak da çıktıyı genelde bir tasarım dokümanı, rapor ve uygulama örnekleri olarak üst yönetime teslim ediyor ve projeyi tamamlıyoruz.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

+90 531 700 4515

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Direktör

Albert Solino Danışmanlık