Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal Performans Yönetimi yaklaşımı 4 boyut olarak gerçekleştirilir.

 • Finansal Boyut
 • Süreç Boyutu
 • Çalışan Boyutu
 • Müşteri BoyutuKurumsal Performans Yönetimi

Vizyon&Misyon

Gelecekte nasıl bir yapıya sahip olmak istiyoruz ve hedeflerimiz nelerdir?

 • Bölüm & Birim Operasyonel Planları

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde birimlere düşen görevler nelerdir?

 • Takım & Birey Hedefleri

Belirlenen görevleri bölüm ve bireysel olarak nasıl bölebiliriz?

Göstergeler
 • Kurum Temel Performans Göstergeleri
 • Bölüm & Birim Temel Performans Göstergeleri
 • Takım & Birey Temel Performans Göstergeleri
Gösterge Niteliği
 • Finansal
 • Kalite
 • Verimlilik
 • Zaman
 • Etkinlik
Hedef SMART Bakış Açısı
 • Özgün
 • Ölçülebilir
 • Ulaşılabilir
 • İlişkili
 • Zaman Sınırlı
Performans Değerlendirme Araçları
 • İşe Yönelik Performans Göstergeleri
  • Hedefler
   • İşe Yönelik Performans Gösterge Tablosu
  • Gelişime Yönelik Performans Göstergeleri
   • Yetkinlikler
    • Yetkinlik Matrisi

Kurumsal Performans Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

 • Kurumsal performans düzenli olarak raporlanmalıdır.
 • Kurumsal performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda firmanın iyileştirmesi gereken yönler belirlenmeli ve iyileştirme projeleri yapılmalıdır.
 • Performans finansal, operasyonel, müşteri ve çalışanlar ile ilgili ölçütler kullanılarak ölçülmeli, hedeflenen performans ölçütleri ile karşılaştırılmalı ve raporlanmalıdır.
 • İyi uygulama örnekleri kapsamında; firmada uygulanan kurumsal performans yönetimi birim performans yönetimi ile ilişkilendirilmelidir.

Mevcut durum analizi ve SWOT (GZFT) analizi raporları neticesinde firmanın geliştirmesi gereken yönlerini, değerlendirmesi gereken fırsatlarını ortaya çıkarılır ve çeşitli stratejiler oluşturarak konsolide edilmiş raporu firmanın yönetim kadrosuna sunulur.Firmanın vizyonu ile uyumlu olarak kurumsallaşmasına katkıda bulunacak amaçları, hedef ve faaliyet/projelerinin belirlenmesi için firmanın tercihi ile ya departman bazlı hedef toplantıları ya da hedef çalıştayı organize ederiz. Bu çalışmalarla amaç, hedef ve faaliyetler tespit eder, faaliyetler/projeler için firma yönetim kadrosu ile birlikte sorumlu departmanları atanır.

Çalışma sonucunda ortaya çıkan amacı, hedefi ve faaliyetler/projeleri kayıt altına alarak firmanın yönetim kadrosuna iletilir. Kesinleşen amaç, hedef ve faaliyetler/projeler için hedefler bazında performans göstergelerinin sorumlu departmanlar tarafından belirlenmesini sağlanır. Böylece firmanın departman bazında kurumsallık düzeyinin artması için gerekli olan amaç, hedef, faaliyet/projeler belirlenmiş olur.

Belirlenen hedefleri Kaplan ve Norton tarafından geliştirilen Balanced Scorecard (BSC) veya bir diğer adıyla kurumsal karne uygulaması ile 4 boyuta ayrıştırılır. Bunlar;

 • Finansal Boyut
 • Müşteri Boyutu
 • İçsel Süreçler Boyutu
 • Öğrenme ve Gelişim Boyutu

Hedefler, temasıyla ilişkili olarak ilgili boyutun içerisinde yer almaktadır. Performans göstergelerinin ölçülmesinde, göstergeler bazında her bir boyutun belirli bir ağırlığı vardır. Boyutları oluşturan her bir kümenin, boyut puanında ağırlığı bulunmaktadır. Kümeleri oluşturan her bir anahtar başarı göstergesinin de küme puanında bir ağırlığı vardır.

Kurumsal Performans Yönetim Sistemi Tasarımı

Aktiviteler
 • Kurumsal Performans ölçümü metodolojisinin tasarlanması (yetkinlik, hedef, yetkinlik + hedef vb.)
 • Kurumsal Karne Yapısının kurgulanması
 • Kurumsal Karne Sisteminin Bileşenlerin oluşturulması
 • Kurumsal Performans değerlendirme kriterlerinin neler olduğunun tespitinin yapılması
 • Şirket stratejisi ile bağlantı noktalarının tasarlanması, şirket stratejisi ile bölüm hedeflerinin uyumlu hale getirilmesi
 • Kurumsal performans yapısının tasarlanması
 • Kurumsal Performans yönetimi sürecine ilişkin zaman planlanması tasarımı
 • Kurumsal Yetkinlik modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasına geçilmesi
 • Eğitim ihtiyaç analizi ve gelişim planlama ile bağlantılı süreçlerin tasarlanması
 • Tasarlanan yapılara ilişkin eğitimlerin verilmesi
Çıktılar
 • Şirket stratejisi ile uyumlu Kurumsal Performans Modeli
 • Güncellenmiş hedefler ve KPI’lar
 • Anahtar Performans Göstergeleri Tablosu
 • Kurumsal Karne süreci tasarımı
 • Performans yönetimi süreci takvimi
Araçlar
 • Albert Solino performans yönetimi metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı
 • Corvisio OKR metodolojisi ve yazılımı
 • Balanced Scorecard ( Kurumsal Karne ) metodolojisi