İYS İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?

İleti Yönetim Sistemi, Hizmet Sağlayıcılar'ın aramamesaj ve e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik ileti şikâyetlerini iletebilmesine ve yönetilebilmesine imkân tanıyan, güvenlik standartlarına sahip ulusal güvenli veri tabanı sistemidir.

İleti Yönetim Sistemi A.Ş., bir TOBB iştiraki olarak kuruluş olup,

  • Hizmet Sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti onaylarını saklayıp yönetebilecekleri;
  • Alıcıların, verdikleri onayları görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri;
  • Kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri,

 bir sistemdir.

 

Ticari elektronik ileti nedir?

Hizmet Sağlayıcılar'ın, mal ve hizmetlerini pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine promosyon, kampanya, indirim, hediye içerikli gönderdiği iletiler ticari elektronik iletidir.

İYS İleti Yönetim Sistemi

Hizmet Sağlayıcı Kimdir?

Telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli ileti gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişilere Hizmet Sağlayıcı denir.

Alıcı Kimdir?

İşletmeler yani hizmet Sağlayıcılar tarafından gönderilen ticari elektronik iletilerin muhatabı olan arama, mesaj ve e-posta gibi iletişim adresi sahibi kişiler alıcı olarak anılmaktadır.

 

İYS'ye kimler kayıt olmakla yükümlüdür?

Hizmet Sağlayıcılar İYS kaydı yaptırmak zorundadır.

Telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ileti gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişilere Hizmet Sağlayıcı denir.

Alıcılar, İleti Yönetim Sistemi'ni İleti Yönetim Sistemi Web, 138 İleti Yönetim Sistemi Çağrı Merkezi, e-Devlet kapısı, İleti Yönetim Sistemi Mobil üzerinden kullanabilirler.

İYS'nin amacı nedir ve İYS üzerinden hangi işlemler yapılacaktır?

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Hizmet Sağlayıcılar tarafından Alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, Yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında Alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, onay dâhilinde gönderilen iletilerde ise Alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Pratik hayatta onayı alınan kişiler, kendilerinden ticari elektronik ileti onayı alındıktan sonra hangi firmalara onay verdiklerini takip edememekte, ticari elektronik ileti onaylarını kaldırmak için kendilerine ticari elektronik ileti ile bildirilen ret imkânını her Hizmet Sağlayıcı için ayrı ayrı kullanmak zorunda kalmaktadırlar.

Uygulamada yaşanan bu sorunların önüne geçilmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından ulusal bir ticari elektronik İleti Yönetim Sistemi’nin kurulmasına karar verilmiştir.

İleti Yönetim Sistemi ile Hizmet Sağlayıcılar, Alıcılara ticari elektronik iletiler göndermesi öncesinde gerekli onayları sistemden alabilecek, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla aldığı onayları sisteme girebilecek ve güvenli bir ortamda saklayabilecek; Alıcılar ise onay ve ret bildirimlerini yapabilecek, bunun yanında ise şikâyet haklarını kullanabilecektir. Kamu denetleme görevi de hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilecektir.

Kanun'da ve Yönetmelik'te tanımlandığı üzere Hizmet Sağlayıcılar tarafından ticari iletiler için alınacak ileti onaylarında, onayların fiziksel veya elektronik ortamda alınması gereklidir. Fiziksel ortamda imzalı belge olarak bulundurulması gerekirken; elektronik ortamda alınması durumunda onayın alındığına dair bilgilendirmenin Alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilmesi gerektiği belirtilmiştir. Fiziksel olarak alınan belgelerin saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması gerekmekteyken; elektronik ortamda da alınan onaylarda da onayın onay sahibi kişiden alındığına dair elektronik kayıtlarının tutulması ve güvenli bir şekilde saklanması gerekmektedir.

Kayıt ne zaman başlar ve son tarih nedir?

Ocak 2020’de Hizmet Sağlayıcılar için İleti Yönetim Sistemi başvuruları açılacak ve Mart 2020’de Hizmet Sağlayıcılar için İleti Yönetim Sistemi platformu açılacaktır. Hizmet Sağlayıcılar 1 Haziran 2020’ye kadar şimdiye kadar almış oldukları onayları sisteme girmek zorundadırlar. Bu tarihe kadar alınmış onaylar sisteme girilmezse, önceden alınış onaylar geçersiz sayılacaktır. 1 Haziran 2020’de ise sistem, Alıcılar(vatandaşlar) ve kamu için açılacaktır. Alıcılar, İleti Yönetim Sistemine kaydedilen onayları 1 Eylül 2020 tarihine kadar kontrol eder. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir.

İYS'ye kayıt yapılmaması halinde yaptırımlar nelerdir?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince 1 Haziran 2020'ye kadar İleti Yönetim Sistemi'ne aktarılmayan onaylar geçersiz kabul edilir. Bu durumda Hizmet Sağlayıcılar Alıcılara ticari elektronik ileti gönderemez. Onay olmamasına rağmen Hizmet Sağlayıcının ticari elektronik ileti göndermesi halinde Alıcılar 3 ay içinde elektronik ortamda, e-Devlet kapısı aracılığıyla, İYS veya Bakanlık’ın internet sitesi üzerinden veyahut şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yazılı olarak yapılabilecektir.

Düzenlemeye aykırı hareket eden Hizmet Sağlayıcılara 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca Hizmet Sağlayıcı ve aracı Hizmet Sağlayıcının sicile kayıtlı merkezinin bulunduğu yerdeki il müdürü tarafından idari para cezası verilecektir.

Verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Gelişmeler için Bakanlık’ın sosyal medya ve internet sitesinin takip edilmesi önem taşımaktadır.

İleti Yönetim Sistemi Uyum Danışmanlığı Hizmetimiz

• Kapsama hangi aktivitelerin ve iletişim biçimlerinin girdiğine dair yorum yapma
• Mevzuata uyum için bir kurumun yapması gereken konusunda yol gösterme
• Sektör ve iş koluyla alakalı yasal gereksinimlerle uygunluğu sağlama rehberliği
• İleti Yönetim Sistemine kayıt danışmanlığı
• İleti Yönetim Sistemine bildirim danışmanlığı
• İleti Yönetim Sistemindeki kayıtlı iletiler için olası geri dönüşler konusunda rehberlik
• Sürekli değişen ve gelişen mevzuat konusunda bilgilendirme
• Yasal mevzuata karşı kurumun hazır olup olmadığını sistematik biçimde test etme

İleti Yönetim Sistemi Uyum Danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.