Neler Yapıyoruz ?

İK Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritası hazırlayarak güncel ve öngördüğümüz İK süreçleri aksaklıklarına kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 3 kategoride iyileştirme önerileri getiriyoruz.

Yetkinlik Modeli Tasarımı

Hangi yetkinlik kümesine ihtiyaç bulunmaktadır? Organizasyona kazandırılması gereken yetkinlikler nelerdir?

Organizasyon Yapısı Tasarımı

Fonksiyonların yönetişim mekanizması nasıldır? İşler ne şekilde gruplanarak nasıl ekipler ile yürütülecektir?

İş Süreçleri Modeli Tasarımı

İş yapış şekilleri nasıl takip edilecektir? Tekrarlı işleri ve verimsizlikleri elimine edecek iş akışları nasıl olmalıdır? Teknoloji uygulamaları ile aktiviteler nasıl eşlenmelidir?

Hizmet Sunum Modeli

İlgili fonksiyonlar kime ne şekilde hizmet sunacaktır?

Performans Göstergeleri

İlgili fonksiyonların performansı nasıl ölçülmelidir?

Görev Tanım Modeli

Fonksiyon unvanlarının rol ve sorumlulukları nelerdir?

 • İnsan kaynakları mevcut durumunun uçtan uca süreç, teknoloji ve organizasyon kriterleri ışığında analiz edilmesi
 • Süreçlerde aksayan noktalara ilişkin gelişim alanlarının çıkarılması
 • Dijitalleşmeye yönelik iyileştirmelerin ve önerilerin tespit edilmesi
 • Kurum kültürünün belirlenen kriterler ışığında analiz edilmesi
 • Çalışanların memnuniyetinin anket ve benzeri araçlar kullanılarak analiz edilmesi
 • Kişilik analizi uygulamalarının devreye sokulması
 • İnsan kaynakları için bir SWOT analizi gerçekleştirilmesi
 • Yapılan analizler ışığında insan kaynakları için stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi
 • İnsan kaynakları ana hedef ve politikalarının ortaya konması
 • Gelecek duruma ilişkin gelişim yol haritası kapsamında yapılması gereken projelerin ve proje detaylarının oluşturulması
 • Mevcut durum analizi raporu
 • Hemen hayata geçirilebilecek hızlı kazanımlar
 • Gelecek durumda yapılması gereken projeler
 • Albert Solino iş analizi metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı