UR-GE DANIŞMANLIĞI

What is UR-GE?

URGE :  “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ‘de bahsedilen Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirmek için tasarlanmış bir devlet desteğidir. 23 Eylül 2010 tarihli tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı 2010/8 sayılı UR-GE Tebliği kapsamında, eğitim veya danışmanlık programına/programlarına katılan aynı değer zincirinde yer alan, birbiriyle ticari ilişki ve coğrafi yakınlık içinde olan şirketlerin uluslararası rekabet amacıyla birlikte düzenledikleri faaliyetlerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, organizasyonu ile koordine edilmesine yönelik projelerin hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, sektörel ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetler desteklenmektedir. 

UR-GE Proje maliyetlerinin %75’i T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Proje desteği alan firmalara, kalan %25’lik kısmın karşılanması düşmektedir. Bununla birlikte URGE Proje destek süresi 36 aydan fazla olamaz. 

 

Ur-Ge Destekleri

URGE projeleri kapsamında ana destek kalemleri İhtiyaç Analizi, Eğitim/Danışmanlık, Yurt Dışı Pazarlama, Alım Heyeti, İstihdam, Bireysel Danışmanlık olarak belirtilebilir.

 • İhtiyaç Analizi/400.000/75%/Max 36 Ay
 • Eğitim/Danışmanlık/400.000/75%/Max 36 Ay
 • Yurt Dışı Pazarlama/150.000/75%/5 Adet
 • Alım Heyeti/100.000/75%/10 Adet
 • İstihdam/Brüt Ücret/75%/2 Kişi
 • Bireysel Danışmanlık/50.000/70%/3 yıl

Ur-Ge Projesinin Amacı

Ur-Ge Projesinin amaçları şöyle özetlenebilir:

 • Aynı veya yakın sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın kümelenmesi ile bir araya getirilmesi 
 • Kümelenme ve alınacak danışmanlıklar yoluyla firmaların kurumsal gelişimini sağlamak ve sürekli hale getirmek 
 • Kurumsallaşma ve ihracat odaklı kümelenme projelerinin uygulamada karşılaşılan sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit ederek, değişim ihtiyacının ve isteğinin saptanarak uygun çözüm önerilerini sunmak
 • İşletmelerimize ortak öğrenme ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi 
 • Aynı veya yakın sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın ortak pazarlama kapsamında ihracat politikası, strateji ve hedefleri doğrultusunda, ihracatının geliştirilmesi, ihracatının arttırılması genişletilmesi, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ihracata konu olan ürünlere rekabet gücü kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak
 • Alım heyetleri ve hedef pazarlara ulaşmalarının destek mekanizması yoluyla sağlanması.

 

URGE Danışmanlığı Hizmetlerimiz

1. Proje Ana Dosya Yazımı: Proje kurgusu proje koordinatörlerimizce oluşturulur. Proje, uzman mühendislerimizce proje verilerinin girilmesi kapsamında hizmet vermekteyiz.

2.Proje Bünyesinde Destek Alacak Firmaların Belirlenmesi: İşbirliği kuruluşunun üyeleri arasından Proje bünyesinde destek alacak firmaların belirlenmesi ve proje ekibinin seçilmesi konusunda hizmet vermekteyiz.

3.İhtiyaç Analizi Faaliyeti Adımlarının Belirlenmesi:   Yöntem, Analiz ve Değerlendirme, Strateji Geliştirilmesi, Sonuç ve Raporlama adımlarının uygulanması aşamalarında hizmet vermekteyiz. İhtiyaç Analizi Faaliyeti ile Proje’de yer alan firmaların mevcut rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasını sağlayacak ortak ihtiyaçlar belirlenerek, bu ihtiyaçlar ışığında ortak bir vizyon belirlenecektir. Stratejik bir yol haritası olarak hazırlanacak olan ihtiyaç analizi firmaların rekabet kabiliyetlerini geliştirecekleri alanlarda danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini, hedef pazarları ve bu pazarlarda kalıcı olabilmeleri için firmalara Proje kapsamında birlikte faydalanabilecekleri tüm faaliyetleri detaylı olarak belirleyecektir.

4.Eğitimlerin koordine edilmesi: Bütün organizasyon yapısını, birimlerdeki seviyeleri ve özellikle de kritik öneme sahip birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda Eğitimin koordine edilmesine hizmet vermekteyiz.

5.Eğitimlerin Uygulanması: Eğitim gerçekleştirilmesi aşamasında başarımızın anahtarı doğru strateji ve etkin yönetimi birlikte kullanmamızdır. Bu kapsamda Eğitimleri Ekonomi  Bakanlığına sunup onay alınmasını, uygulanmasını, uygulamayı takip eden süreçte etkinliğinin ölçülmesi konusunda hizmet vermekteyiz

6.Kurumlara Yönelik Bireysel Danışmanlıklar: URGE projesi kapsamındaki işbirliği üyesi kurumlara bireysel danışmanlıklar vermekteyiz.

7.Yurt Dışı Pazarlama Hizmetleri: Yurt dışı seyahat konaklama ve organizasyon giderlerinin desteklenmesi ve Ticari Heyetler için eşleştirme hizmeti vermekteyiz

 

İhtiyaç Analizi Kullandığımız Analiz Araçlarımız:

İhtiyaç analizi hazırlığı süresince firmalar ziyaret edileceği gibi, başta hedef pazarlar olmak üzere firmaların Ticaret Bakanlığı desteği ile sektörel bir güç oluşturabilmelerinin alt yapısını oluşturacak olan ve birlikte yer aldıkları ve firmalar arasında işbirliği sürecini başlatan toplantılar gerçekleştirilecektir.

Son olarak ihtiyaç analizi çalışması UR-GE projesinin faaliyetlerini, faaliyetler için gereken bütçe ve zaman planını ortaya koyacaktır.

Sektör için Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi kapsamında sektörde faaliyet gösteren iştirakçi firmalara yönelik olarak eğitim ve danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve tanıtım ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla danışmanlık şirketi tarafından ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır. İhtiyaç analizi çalışmasının en etkin şekilde yürütülmesi için metodoloji belirlenecek ve süreç detaylı olarak planlanacaktır. Gerçekleştirilecek analiz çalışması 4 ana başlık altında gerçekleştirilecek olup detayları aşağıda verilmektedir. 

 1. İnsan Kaynağı İhtiyaç Analizi 
 2. Bilgi & Know How İhtiyaç Analizi 
 3. Ortak Altyapı İhtiyaç Analizi 
 4. Hedef Pazar Beklenti Analizi

A.Yöntem

Urge Projesi Kapsamında  Yer Alan Firmaların Sektörel Konumu:

 • Ürün ve Pazar Bölümlendirilmesi: İhtiyaç analizi kapsamında yapılabilecek olan çalışmanın amacı URGE Projesi kapsamında yer alan firmaların oluşturduğu grubun ve ilgili durumlarda kümenin mevcut durumda ürettiği ana ürünleri ve pazar bölümlerini belirlemektir
 • Rekabet Analizleri
  • Değer Zinciri Analizi: Değer zinciri kapsamındaki ilişkilerin belirlenerek firmalar için stratejik alternatiflerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Değer zinciri analizinin odağında üç temel unsur olan kaynaklar, üretim ve lojistik yer almaktadır.
  • Beş Güç Analizi: Sektörlerin yapısını anlamak kuruluşların rekabet açısından yaşamsal seyrini sürdürmelerinin en önemli yoludur. Beş rekabet kuvveti modeli şirketlerin rekabet kuvvetlerine karşı kendilerini savunmalarını ve onları şirket lehine şekillendirmelerini sağlar.
 • Bahsi geçen 5 rekabetçi kuvvet şöyle sıralanmaktadır : 
 1. Pazara Giriş Tehdidi
 2. Müşterilerin Pazarlık Gücü
 3. İkame Mal Veya Hizmetlerin Tehdidi
 4. Tedarikçilerin Pazarlık Gücü
 5. Varolan Rakipler Arasında Rekabet
 • GZFT (Güçlü ve Zayıf Yönler, Tehditler ve Fırsatlar) Analizi: TZF Analizi firmaların güçlü, zayıf yönlerini ortaya koymak, firmaları bekleyen tehdit ve fırsatları belirleyerek rekabet stratejisi oluşturmak üzere mevcut durumu ve rekabet koşullarını ortaya koyar. GTZF analizi mevcut durumu ne kadar net ortaya koyarsa firmaların rekabet ve ihracat gereksinim duydukları ihtiyaçlarını belirlemeleri kolaylaşmaktadır.  
 • Pazar Eğilimleri Analizi: Pazar eğilimleri analizi URGE Projesi kapsamında yer alan firmalar için strateji oluştuurlması aşamasında kritik rol oynamaktadır. Pazar eğilimleri analizi çoğu zaman derinlemesine yapılacak bir pazar araştırması öncesinde gerçekleştirilmektedir. Pazar eğilimleri analizi, bir ihtiyaç analizinde olması kritik rol oynayan, URGE Projesi ve firmaların stratejisini ortaya koyan ve proje süresince gerçekleştirilecek diğer faaliyetlere ışık tutan en önemli bölümlerden biridir.
 • Fark (GAP) Analizi: Fark analizinin amacı firmaların dikkatini özellikle uluslararası rekabet koşullarına, başka bir ifade ile aynı sektörde yurtdışında faaliyet gösteren başarılı firmalara ve/veya kümelere çekmektir. Fark analizinde kıyaslama için kullanılabilecek veriler arasın da aşağıdaki başlıklar yer alabilir: 
 • Satış rakamları, pazar payı, Paketleme ambalaj yöntemleri ve özellikleri, Ar-Ge   kapasitesi,Dağıtım kanalları, Alıcıların durumu, Pazarlama, Yasal mevzuat,
 • Stratejilerin Belirlenmesinde Kullanılacak Araçlar: 
 • BCG Portföy Yönetim Matrisi 
 • GE/Mc Kinsey Matrisi

Potensiyel İş Birliklerinin Değerlendirilmesi:

Analiz ve Değerlendirme

İhtiyaç analizi yöntemi ve analiz araçlarının belirlenmesinden sonra başlatılan literatür çalışması, paydaş ve firma görüşmeleri ile aşağıda yer alan temel başlıklar altında bilgi ve bulgulara yer verilmektedir. 

 • Sektörel Makro Analiz (Küresel) 
 • Türkiye Pazar Araştırması 
 • Yerel/Bölgesel Analiz 
 • Firma Analizi 
 • Market Analysis
Strateji Geliştirilmesi 
 • Ürününüzü kullanacak en karlı sektörleri belirlemek
 • Ürünün GTİP numarasını bulmak
 • Dünya ithalat-ihracat rakamlarına bakmak
 • Sektörünüzün dünyadaki, Türkiye’deki ve hedef ülkelerdeki üretim/büyüklük/tüketim oranını belirlemek
 • Hedef ülke seçmek
 • Seçilen ülkelerdeki pazar koşullarını araştırmak
 • Buralara yönelik pazara giriş eylem planı oluşturmak
 • 2011/1 sayılı Tebliğ ve 2010/8 sayılı Tebliğ destekleriyle hedef ülkelerdeki müşterilere bireysel veya küme olarak ziyarete gitme ve alım heyeti planlarını oluşturmak
Sonuç ve Raporlama 

Firmaların katılımı ile gerçekleştirilen ve analiz sonuçlarının paylaşıldığı “Ortak Vizyon” toplantısı sonrasında ihtiyaç analizi faaliyeti sonuçları ve ihracat yol haritasının yer aldığı ihtiyaç analizi raporu hazırlanmaktadır. İhtiyaç analizi raporunun proje faaliyet ve tahmini bütçe çalışmasını da içermesi gerekmektedir. 

İhtiyaç analizi raporunun yanı sıra hizmet sağlayıcının gerçekleştirmiş olduğu firma analizleri sonucunda herbir firmaya “firma analiz raporu” ulaştırması beklenmektedir. 

Özetle, ihtiyaç Analizi ile: 

 1. İhracat Yol haritası, 
 2. Ortak vizyona ve statejik hedeflere ulaşmak için firmaların ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmet kalemleri, 
 3. Proje yol haritası, proje faaliyet ve tahmini bütçe planı, 
 4. Firma bazında hazırlanacak analiz sonuç raporlarının hazırlanması beklenmektedir.
Proje Çıktısı

Proje çıktısı bir Sektörel İhtiyaç analizi raporu olup aşağıdaki başlıklardan oluşacaktır:

III - Sektör Hakkında Genel Özet Bilgi 

Sektöre Genel Bakış

Sektörel SWOT Analizi

Temel Üretim Faktörleri

Bağlantılı sektörler (ortaklık yapıları)

Alt Sektör Kırılımı ve Genel Özet (Sektördeki yüzdesel ağırlıkları ile beraber) 

Dünyadaki Son Gelişmeler (Güncel Veriler, Küresel İthalat ve İhracat rakamları)

Grafiksel Dağılımlar

Sektörün Dünya Ekonomisindeki Payı ve Yıllara Göre Değişimi (GDP yüzdesi olarak son 5 yıl grafikler eşliğinde.)

IV - Ülkeler Bazında Değerlendirme

İlgili Sektörde En Çok İhracat Yapan İlk 5 Ülke, Yüzdesel Dağılımları ve Değerlendirmesi

İlgili Sektörde En Çok İthalat Yapan İlk 5 Ülke ve Yüzdesel Dağılımları Değerlendirmesi

İlgili Sektörde İhracatı Son 3 Yılda Yüzdesel Olarak En Çok Artan Ülkeler ve Analizi

İlgili Sektörde Üretim Yapan İlk 3 Ülke ve Rekabetsel Avantaj Analizi Değerlendirmesi

En Çok İthalat Yapan Ülkelerin Hangi Ülkelerden İthalat Yaptığı ve Gerekçelendirmesi (coğrafi konum, kültürel yakınlık, fiyat avantajı vs.)

İlgili Sektörde Dünya Çapında Faaliyet Gösteren Dernekler, Kuruluşlar ve Güncel Faaliyetleri, İletişim Bilgileri

V - Sektör Analizi

Sektöre Ülkemiz Düzeyinde Genel Bakış

Sektörel İhracat ve İthalat Rakamları (Alt Sektör Bilgileri İle Beraber)

Yıllara Göre Değişimler ve Analizi

Sektörde Son 5 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığımız Ülkeler ve Değerlendirmesi

Sektörde En Fazla İhracat ve İthalat Yapan İller ve Değerlendirilmesi (Rakamlar)

Ülkemizde Konu İle İlgili Dernekler ve Faaliyetleri

VI - Bölgede Sektörün Durumuna Genel Bakış

Yıllara Göre Bölgenin İthalat ve İhracat Rakamları

Bölgenin Rekabetsel Avantajları 

Bölgede İlgili Alanda İhracat Şampiyonları ve Değerlendirmeleri (Kıyaslama)

Küme Analizi

Küme Yol Haritası

VII -Firma Profilleri (Künye)

İsim, Adres, Telefon

Firma Sahibi, Ortakları veya Yönetim

Üretilen Mal ve Üretim Kapasitesi

Çalışan Kişi Sayısı, Yeterlilik

İhracat yapıyor mu? Yapıyor ise hangi ülkelere?

Misyon & Vizyon (Hedefler)

VIII - Firma Analizleri

Firmalar aşağıdaki konu başlıkları bazında ayrı ayrı incelenecek ve durum tespiti yapılacak

İhracat ve İthalat 

Know-how

Kurumsallaşma

Yenilikçilik (İnovasyon)

Rekabet Edebilirlik

Ortak hareket etme bilinci

Kıyaslama (Benchmarking)

Finansal Analiz (Asit Oran, ROI, Likidite, Stok Devir Hızı, Alacak Devir Hızı vs.)

Human Resource Management

Teknolojik Kapasite

Supply Chain Management (SCM)

IX - Genel Raporlama

İhracat Yol Haritası (Firma, Küme ve İşbirliği Kuruluşu Bazında)

Yukarıda Değinilen Araştırmalar Çerçevesinde Genel Ve Açıklayıcı Grafiksel Tablolar.

Tablolarla İlgili Detaylı Analiz 

X - Değerlendirme

Tespit edilen eğitim kalemleri nelerdir? Hangi eğitimlerin ne kadar süreyle yapılması öngörülmektedir?

Tespit edilen danışmanlık kalemleri nelerdir? Hangi danışmanlık faaliyetinin ne kadar süreyle yapılması öngörülmektedir?

Yurtdışı pazar araştırması için hangi ülkeler öngörülüyor ve gerekçelendirmesi.

Tanıtım faaliyetleri için hangi faaliyetler öngörülüyor ve gerekçelendirilmesi.

 

İşbirliği Kuruluşlar Şunlardır:

1.Türkiye İhracatçılar Meclisi

2.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

3.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

4.İhracatçı Birlikleri

5.İl Ticaret ve Sanayi Odaları

6.Organize Sanayi Bölgeleri

7.Endüstri Bölgeleri

8.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

9.Sektörel Üretici Dernekleri

10.Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

11.İmalatçı Dernek/Birlik/Kooperatifler

 

Sektörel İhtiyaç Analizi metodolojilerimizi link üzerinden inceleyebilirsiniz.

 

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı Birimi

UR-GE Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir veya

+90 216 680 06 76

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Management Consulting Team Leader

Albert Solino Consulting