STRATEJİK PLANLAMA DANIŞMANLIĞI

Stratejik planlama, her işletmede gerekli bir temel unsur olarak görülmeli ve stratejik planlamanın geleceğe yönelik getireceği avantajlar dikkate alınmalıdır. Doğru şekilde düzenlenmiş ve uygulamaya koyulmuş bir stratejik planlama, geleceğe yönelik atılımlar yapmak ve işletme vizyonunun gerçekleşmesini sağlamak için ortaya koyulacak stratejik eylemleri geliştirmede göz ardı edilemez bir süreçtir.

Aynı zamanda süreç, işletmenin etkilenebileceği dış etkenleri anlama ve operasyonun rekabet karşısındaki avantajları ile dezavantajlarını görme açısından büyük fayda sağlar. Dolayısıyla uygulanan stratejik planlama, işletmenin değişen rekabet ortamına ayak uydurması ve fırsatları lehine çevirmesi açısından dinamik bir süreçtir.

Albert Solino’nun uzman danışman kadrosu ile stratejik planlama yaklaşımı süreci aşağıdaki gibidir;

 • Organizasyon Durum Tespiti

Danışmanlık verilecek şirketin mevcut durumunun ve sektördeki pozisyonunun tespit edilmesi bir stratejik planlamanın ilk adımıdır.

 • Current Situation Analysis

Tespit edilen durum, işletmeyi etkileyen iç ve dış etkenler dikkate alınarak analiz edilmelidir. Bu aşamada SWOT analizi, Porter’ın 5 Güç Modeli ve PESTLE gibi uluslararası iş dünyasında kabul görmüş analizleri uygulamamız gerekebilir. Pazar rekabetini etkileyen ekonomik, teknolojik, politik, yasal, çevresel ve sosyal faktörler dış etkenleri kavramak adına doğru analiz edilmelidir. Organizasyonun finansal, operasyonel and iş gücü kaynakları dâhili faktörleri belirlemede rol oynar. Durum analizi, şirketin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek, gelişebilecek fırsatları ve tehdit oluşturabilecek unsurları görmeye yardımcı olan önemli bir aşamadır. Kaynaklar ve finansal açıdan oluşabilecek fırsatlar ya da tehditleri belirlemek sürecin değişmez bir parçasıdır.

 • Strateji Geliştirme

Esas ve hedeflenen stratejinin geliştirildiği çekirdek aşamadır. Sürdürülebilir olması hedeflenen strateji, daha operasyonel bir planlama çerçevesinde oluşturulur. Bu aşamadaki danışmanlığın birincil hedefli, analiz edilen bütün parametreler doğrultusunda ortaya bir strateji çıkarmaktır.

 • Plan Yönetimi

Geliştirilen stratejiyi planlı bir şekilde uygulamak ve yönetmek gerekir. Uygulamaya konulan stratejiyi düzenli olarak denetlemek sürdürülebilir planlı stratejinin parçasıdır.

İşletmeler stratejik planlamanın sonucunda, rekabet ortamına karşı sektörde kendilerine özgü pozisyonu yaratabilir ve temel değer yargılarını belirleyebilir. Albert Solino’nun stratejik planlama yaparken öncelikli hedefi, müşterilerimizi rekabetçi piyasa koşullarında avantajlı pozisyona konumlandırarak, uzun ve kısa vadeli planlamalar yaratmaktır. Bilinmelidir ki, etkili bir stratejik planlama bir işletmenin izlediği yol ve geleceğe yönelik eylemleri dışında, hangi yöntemlerle başarılı olacağını anladığı proaktif bir yöntemdir.

Stratejik planlama, öncelikleri belirlemek, kaynakları odaklamak, operasyonları güçlendirmek, çalışanların ve diğer paydaşların ortak hedeflere yönelik çalışmasını sağlamak, amaçlanan sonuçlar etrafında anlaşma sağlamak ve değişen çevrede şirketin yönünü değerlendirmek ve düzenlemek için kullanılan bir organizasyon yönetimidir. Bir şirketin ne olduğunu, kime hizmet verdiğini, ne iş yaptığını ve neden yaptığını geleceğe odaklanarak şekillendiren ve yönlendiren temel kararlar ve eylemler üreten disiplinli bir çabadır. Etkili stratejik planlama, yalnızca bir şirketin nereye gittiğini ve ilerleme kaydetmek için gereken eylemleri değil, başarılı olup olmadığını nasıl bileceğini de ifade eder.

Strategic Planning, temel olarak şirketlerin kendi iç dinamiklerinden başlayıp dış dinamiklerin de etkisiyle şirketin maruz kaldığı tüm aşamaların değerlendirilmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Kurumsal bir şirket yapısına kavuşulması için gerekli ilk adımlardan biri de Strategic Planning bakış açısına geçmektir.

Kurumların işlerini ileriye taşımakta sıkıntı çekmelerinin sebebi genelde;

 • Kurumsallaşma adımlarını zamanında atamamaları
 • Stratejik Planlamalarını yapmamalarından ötürü gidecekleri yeri bilememeleridir.

Şirketler kurulum aşamasından başlayıp hangi ölçeğe gelirlerse gelsinler sürekli stratejilerini gözden geçirmek ve kendilerini doğru konumlandırmak durumundadır.

Stratejik Planlama Neden Önemlidir?

Şirketlerin var olma amacını tekrardan değerlendirip bunu yazılı hale getirmesi, yani misyonu belirlemesiyle başlayan bir süreçtir. Şirketler, niçin kurulduklarını, hangi amaca hizmet ettiklerini değerlendirip bu amaca uygun bir şirket kültürü ve faaliyet yapısı içerisinde hareket etmelidir.

Şirketlerin var olma amacından sonra şirketlerin hedefleri belirlenmelidir. Bu hedefler sürdürülebilirlik esasına göre sadece finansal değil, operasyonel ve destek süreçlerini de kapsamalıdır. Stratejik plan ise işte bu hedeflere nasıl ulaşılacağını, hangi faaliyetlerin hangi sonuçları getireceğinin beklendiğini ortaya koyacak uzun vadeli planlardır.

3 yıllık ve 5 yıllık olarak yapılabileceği gibi yıllık detaylı planlar da yapılabilir. Önemli olan bu planda belirlenen kritik performans göstergeleri, bunlara ilişkin faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı ve sürekli gözden geçirip bu sürecin dinamik bir şekilde yönetilmesidir.

Stratejik Planlama Danışmanlığı

İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda şekillendirdiğimiz  stratejik planlama danışmanlığı yaklaşımımız 3 ana fazdan oluşmaktadır.

 1. Current Situation Analysis
 2. Gelişim Alanlarının Belirlenmesi
 3. Stratejik Plan Hazırlama ve Üst Yönetim Sunumu Strategic Planning

 

Current Situation Analysis

Firmanızın yetkilileri ve Albert Solino danışmanlarının bir araya geleceği bu toplantılarda; danışmanlık sürecimizin detaylı planlaması, yaklaşımımız, öncelikli ihtiyaçlar ve bu sürecin başarısına katkı sağlayacak çeşitli konular değerlendirilecektir. Bunların yanı sıra gerçekleştirilecek değerlendirmeler ile firmanın mevcut durumu, hedefleri ve stratejilerinin anlaşılması sağlanacaktır.

 • Yasal yükümlülüklerin ve mevzuatın incelenmesi
 • Birimlerin faaliyet alanlarının, ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
 • Paydaş Analizi
  • Paydaşların tespit edilmesi
  • Paydaşları önceliklendirme
 • İç Çevre Analizi
  • Birimin Yapısı
  • İnsan Kaynakları
  • Fiziksel Kaynaklar
  • Corporate Culture
  • Teknolojik Yapı
  • Güçlü Yönler
  • Zayıf Yönler
 • Dış Çevre Analizi
  • Campaigns
  • Tehditler
 • SWOT (GZFT) Analizi
 • GZFT/TFZG Matris Analizi ve Stratejiler

Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Albert Solino proje ekibi tarafından mevcut kurumsal yapının incelenmesinin ardından tespit edilen geliştirilmesi gerekli görülen departmanların ve alanlara ilişkin bir iş planı hazırlanacaktır. Yönetimle ve departman yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda üst düzey yöneticilerinizin teyit ettiği gerekli görülen alanların yapılandırılması için gelişim iş planı oluşturulacaktır.Gelişim iş planın oluşturulurken öncelik sırasına ve ihtiyaçlara göre departmana özel stratejiler oluşturulacaktır.

Oluşturulan gelişim yol haritasının uygulanması sırasında aşağıda belirtilen süreç izlenecektir.

1.Hemen Yapılabilecekler:

Yüksek değer-düşük risk alanını ifade etmektedir.

2.Yapılması Planlanacaklar:

Düşük değer-düşük risk ve yüksek değer-yüksek risk alanını ifade etmektedir.

3.Yapılması Gözden Geçirilecekler:

Düşük değer yüksek risk alanını ifade etmektedir.

 • Geliştirilecek her alana ve departmana özel aksiyon planın oluşturulması
 • Oluşturulan Aksiyon Planın belirlenen kriterler doğrultusunda amaca hizmet edip etmediğinin değerlendirilmesi
 • Gerekli görülen alanlarda revizyon yapılması

Stratejik İş Planı İçerik Beklentisi

 • Vizyon-Misyon-Temel Değerler
 • Makro Ekonomik Durum
 • SWOT Analizi (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler)
 • Hedef Performans Ölçütleri
 • Küresel ve Yerel Pazar Analizi
 • Competitor Analysis
 • Hedef Pazarlar Bazında Müşterilerin, Ürünlerin ve Dağıtım Kanallarının Analiz Edilmesi
 • Hedef Pazarlarda Rakip Analizi
 • Pazara Giriş Stratejisi Seçimi
 • Brand Strategy
 • Satış ve Pazarlama Planları
 • Stratejinin Uygulanması – Operasyon Planları
 • Müşteri- Ürün Analizi
 • Finansal Plan
 • Hedef Performans Ölçütleri
 • Öngörülen Aktiviteler
 • Operasyonel Yıllık İş Planları

 

Stratejik Planlama Modeli Tasarımı

Aktiviteler
 • Kurum faaliyet modelinin anlaşılması
 • Kurum stratejilerinin değerlendirilmesi
  • Mevcut durum stratejik hedeflerinin gözden geçirilmesi
  • Birim aksiyon planlarının analizi
  • Stratejik analiz çalışmalarının incelenmesi
 • Stratejik Planlama Yönetimi sürecinin yeniden tasarlanması ve Stratejik Planlama modelinin oluşturulmasına yönelik destek sağlanması.
 • Stratejik İş Planı ana başlıkları bazında HİSER kapsamındaki firmalara destek sağlanacaktır:
  • Strateji Değerlendirmesi (Paydaş analizleri, çevre analizleri, endüstri ve rekabet analizleri, SWOT analizleri, ürün/portföy analizleri)
  • Pazarlama Planı
  • Operasyonel Plan
  • İş Modellemesi
  • Risk Analizleri
  • Fizibilite Analizleri
Çıktılar
 • Stratejik İş Planı Oluşturma Süreci Metodolojisi
 • Strategic Planning Yönetiminde Kullanılan Araçlar ve Şablonlar
 • Strategic Planning sürecine ilişkin rol ve sorumluluklar
 • Strategic Planning sürecini yürütecek pozisyonların üst seviye yetkinlik gereksinimleri
Araçlar
 • Albert Solino Stratejik İş Planı Oluşturma Metodolojisi
 • Küresel İyi Örnekler Veritabanı

Stratejik Planlama Modeli Tasarımı – Metodolojimiz ve Örnek Çıktılarımız

Stratejik analiz, rekabet analizi ve SWOT çalışmalarında oluşturulacak bilgiler firmaların vizyon, misyon ve değerlerinin oluşturulması için kullanılacaktır. Böylece mevcut şartlar altında;

 • Var oluş nedenimiz nedir?
 • Nerede olmak istiyoruz?
 • İstediğimiz noktaya erişmek için prensiplerimiz, istediğimiz davranışlar, karakterimiz ve kültür unsurlarımız nelerdir?

sorularına yanıt verilecektir.

 • Vizyon misyon ve değerler ifadelerinin oluşturulması için üst yöneticilerin katılımında toplantılar düzenlenecektir.
 • Stratejik iş planları, pazar analizleri, rakip analizleri mevcut sektör raporları, pazardaki oyuncuların faaliyet modelleri, firmaların faaliyet modelleri incelenecek ve stratejik analiz çalışması yapılacaktır.
 • Stratejik analiz çalışma sonuçları, firmaların SWOT analizi ve rekabet analizi çalışmalarında kullanılacaktır.
 • SWOT ve rekabet analizi çalışmaları Üst Yönetim ve Proje Ekibi ile birlikte değerlendirilecek ve yönteme yönelik iyileştirme önerileri oluşturulacaktır.
 • Gerçekleştirilecek olan Stratejik İş Planı Tasarımı çalışmalarında temel olarak aşağıdaki başlıklarda firmaların ekiplerine yönlendirme sağlanacaktır:
 • Strateji Değerlendirmesi (Paydaş analizleri, çevre analizleri, endüstri ve rekabet analizleri, SWOT analizleri, ürün/portföy analizleri)
 • Pazarlama Planı
 • Operasyonel Plan
 • İş Modellemesi
 • Strateji değerlendirme toplantıları yapılarak şirket vizyonuna nasıl ulaşacağı belirlenecektir.
 • Şirket stratejisi ve stratejiyi oluşturan bileşenler (temalar) hedefler metodolojisi ile tanımlanacaktır.
 • Strateji değerlendirme toplantılarının yapısı oluşturularak stratejik temalar, stratejik aksiyonlara indirgenme metotları belirlenecektir.
 • Stratejik aksiyonlar arasındaki ilişkiler belirlenecek ve kurum strateji haritası oluşturulmasına destek sağlanacaktır.
 • Stratejik aksiyonların, stratejik temaların ve şirket stratejisinin doğru yönetilmesi için anahtar performans göstergeleri ve hedeflerin belirlenme yöntemi konusunda destek sağlanacaktır.
 • Kurumsal performans gösterge hedeflerine ulaşılabilmesi için stratejik inisiyatiflerin tespit edilmesi ve kurumsal hedefler ile ilişkilendirilmesine yönelik olarak iyi uygulamalar ışığında yönlendirme sağlanacaktır.

Stratejik İş Planı Hazırlama Danışmanlığı Hizmetleri

 • Firmamızın Kısa, Orta ve Uzun Vadede Ulaşmak istediği hedefler nelerdir?
 • Bu hedeflere ulaşmak için hangi yollardan gidip hangi aksiyonları planlıyoruz?
 • Bu aksiyonlar sonunda hedefe ulaşıp ulaşamadığımızı hangi sistem ve kriterler ile ölçeceğiz?
 • Tüm bu yapı hangi düzende gelişip ilerleyecek?
Global iş hayatında değişim ve değişime uyum sağlamak temel bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemde hem Türkiye hem de Global iş dünyasında yaşanan birçok iflas öyküsünün arkasında firmaların yönetimle ilgili almış oldukları stratejik hataların yattığı açıkça görülmektedir. Şirketlerin gelecekleri bugün alınan kararlarla, yapılan yatırımlarla, kaynaklarını nasıl geliştirip kullandıkları ile şekillenmektedir. Uzun vadede şirketinizin nereye gideceğinizi planlamak, şirketinizin enerjisini, maddi ve insan gücünü doğru kullanmak için ise öncelikle şirketin gelecek vizyonun belirlenmesi ve bu vizyona ulaşabilmek için stratejik planlamanın yapılması gerekmektedir. Stratejik iş planlama, iş analizlerimizden yararlanmak ve şirketinizin ücretsiz check up’nı yaptırmak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Management kararlarınızı, kısa vadeli mali hedeflerin pahasına olsa dahi, uzun vadeli bir felsefeye dayandırın.

Ara vermeden düşünme (hansei) ve sürekli iyileştirme (kaizen) yoluyla bir öğrenme organizasyonu ol.

 Şirketinin güçlü ve zayıf yönlerinin spesifik olarak ortaya konması gerekmektedir. Şirketin güçlü yanları; şirketin sahip olduğu ve pazarda kendisine rekabet avantajı sağlayan kaynakların( Maddi, fiziksel kaynaklar, mülkiyet hakları; patent, faydalı model, marka, telif hakları, logo vb. ve insan kaynağının) ve temel yeterliliklerin belirlenmesidir. Şirketin zayıf yanları; şirkete kısa ve uzun vadede zarara uğratacak yönlerin ortaya konmasıdır. Bunların belirlenmesi için uzman kadromuzla SWOT gibi uluslararası kabul görmüş belli bir takım analizleri uygulamaktayız:

Stratejik İş Planı Hazırlama Adımları

 • Yapılan analizler sonucunda, müşterimizin aynı sektörde sektör lideri mi olmak, dikey veya yatay büyüme mi sergilemek, organik veya inorganik büyüme tercihinde mi bulunmak gibi konuları belirlemesini ve netleştirmesini sağlıyoruz.
 • Şirketin kendine has özel değerlerini analiz ederek, netleştiriyoruz.
 • Müşterimizi rekabetçi piyasa koşullarında öne çıkararak fırsatları, takip ve analiz edebilmesi için uzun vadeli senaryo bazlı planlama, vizyon ve misyon değerlendirmesi yapıyor ve oluşturuyoruz.
 • Müşterimizin belki kendisinin de samimi olarak dillendiremediği gelecek vizyonunu şekillendiriyoruz.
 • Birlikte belirlemiş olduğumuz vizyon ve değerlere ulaşmak için gereken kısa, orta ve uzun vadeli şirket stratejisini planlıyoruz.
 • Şirket stratejileri; yeni ürünlerin geliştirilmesini, dağıtım kanallarının oluşturulmasını yahut çeşitlendirilmesini, üretim kapasitesinin arttırılması için makine ve tesis yatırımlarının yapılmasını ve işletme sermayesinin arttırılmasını ve yoğun kapital kullanımın gerektiren stratejiler olabilir. Fayda, maliyet kriterlerine göre önceliklendirme yapıyoruz.
 • Şirket stratejisini gerçekleştirmek için hedef iş planlarını, hemen önümüzdeki yılın şirket, bölüm ve takım hedefleri haline getiriyoruz.
 • Somut çıktıları ve başarı kriterlerini netleştirip planları uygulamaya geçiriyoruz.

 

CONTACT US

Stratejik Planlama Danışmanlığı

Stratejik Planlama Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

 +90 531 700 4515

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Department Director

Albert Solino Consulting