AR-GE, İNOVASYON VE FİKİR YÖNETİMİ

Ar-Ge İnovasyon ve Fikir Yönetimi Danışmanlığı Hizmetimizin Temel Hedefi

 • Ar-Ge Merkezi Süreçlerinin Yönetimi ve Verimli Yönetilebilecek Süreçlerin Geliştirilmesi
 • Ar-ge ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi, Gidilecek Yolu Ve Bu Yoldaki Süreçleri Tasarlanması
 • Ar-ge ve İnovasyon Süreçlerinin Detaylı Prosedürlerinin Geliştirilmesi
 • Geliştirilen Temel Süreçlerin Proje Yönetimi Yazılımı Ortamına Taşınması

Ar-Ge İnovasyon ve Fikir Yönetimi Danışmanlığı Kapsamı

 1. Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisinin Oluşturulması
 2. Ar-Ge ve İnovasyon Hedef Performans Göstergelerinin ve Ölçüm Yöntemlerinin Oluşturulması
 3. Ar-Ge ve İnovasyon Süreçlerinin Tasarımı
 4. İnovasyon Kurulu Tasarımı ve Çalışma Prensiplerinin Kurgulanması
 5. Ar-Ge İnovasyon El Kitabının Oluşturulması
 6. Fikir ve Proje Yönetimi Sisteminin Oluşturulması
 7. Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 8. Katma Değerli Ar-Ge Eğitimlerinin Verilmesi

Ar-Ge İnovasyon El Kitabı İçeriği

 1. Ar-Ge İnovasyon Faaliyetleri ve Amacı
 2. Ar-Ge İnovasyon Fiziksel Yapılar
 3. Ar-Ge İnovasyon Personel Yönetim Süreçleri
 4. Ar-Ge İnovasyon Proje Yönetim Süreçleri
 5. Ar-Ge İnovasyon Muhasebeleştirme Süreçleri Yönetimi
 6. Ar-Ge / İnovasyon Fikirlerinin Elde Edilmesi
 7. Ar-Ge /İnovasyon Fikirlerin / Projelerin Önceliklendirilmesi
 8. 8.Pazara Ürün Sunumu

İnovasyon Kurulu Görev ve Sorumluluklarını Belirleme

İnovasyon kurulu aşağıda sayılan iş ve işlemlerin yürütülmesinden görevli ve sorumludur.

 • Şirket hedeflerine uygun Yeni Ürün Stratejilerini belirlemek,
 • İnovasyon stratejilerinin oluşmasına girdi teşkil edecek konuların gündeme getirilmesi
 • Yeni Ürün Projeleri ve Stratejileri konusunda uygulama şekli ve niteliği hakkında önerileri değerlendirmek
 • Yeni Ürün ve İnovasyon kapsamında analizler yapmak,
 • Teknolojik Trendleri değerlendirmek, gereken ilgili uyarıları ve yayınları firma içine yapmak
 • Ürün Portföy Yönetimine uygun şekilde ürün yaşam eğrileri üzerinden değerlendirmeler yapmak,
 • Şirket bünyesinde ürün geliştirme amaçlı yapılan çalışmaları incelemek
 • Yeni ürün önerilerinin değerlendirmesini belirlenen kriterleri belirlemek
 • Fikir yönetim sistemine girilen yenilikçi önerilerin değerlendirmesini yapmak
 • İnovasyon proje konularının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
 • İnovasyon projelerinin değerlendirilmesi
 • İnovasyon projelerinde çalışacak insan kaynağının belirlenmesine katkı sağlanması

Kurul yerine getirdiği tüm sorumlulukların gerektirdiği raporlamaları İcra Kurulu’na sunmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük çerçevesinde ilgili raportörü ve iletişim metodunu da kendi içerisinde değerlendirip karara bağlar.

Fikir Toplama Yontemleri

Arge Proje Yönetimi Sistemi Tasarımı

 1. Bir fikir veya arge çalışması projeye dönüştürülmeden önce projeler için fizibilite etüdü çalışması yapılarak projenin amacı ve hedefleri, projenin riskleri, projenin kabulleri, başarı kriterleri, proje bütçesi, projenin amorti etme süresi, projenin zamansal, kalitesel veya maliyetsel olarak esnekliği ortaya konulur.
 2. Fizibilite çalışmasının onaylanarak projeye dönüştürülme kararının alınması sonrasında proje için bir proje yöneticisi ve proje sponsoru belirlenir. Proje yöneticisi, projenin tüm takip süreçlerini gerçekleştiren ve proje hakkında kararları alan kişidir.  Proje sponsoru ise projeye finansal kaynak sağlayan kişidir.
 3. Projenin aksamadan ilerleyebilmesi için proje ekibi oluşturularak her departmandan kaç kişinin olacağı ve bu kişilerin projedeki rolleri belirlenir.
 4. Aynı zamanda projenin gerçekleşmesi için tamamlanması gereken Gateler/Fazlar ve görevler belirlenir.
 5. Sonrasında ise bu fazların tamamlanabilmesi için gerçekleşmesi gereken görevler ve görevlerin birbiriyle bağımlılığı (bir görevin başlaması için öncesinde tamamlanması gereken görev) tanımlanır.
 6. Bu görevler için harcanacak zaman, maliyet, planlanan başlangıç tarihi, planlanan bitiş tarihleri tahmin edilir.
 7. Projedeki görevler için aksiyonların alınmasıyla birlikte görev için gerçekleşen maliyetler, harcanan zamanlar, gerçek başlangıç ve bitiş tarihleri yazılır.
 8. Çalışanlar, arge görevleri ve aksiyonlar için aylık olarak harcamış oldukları zamanları beyan ederler. Böylece kişinin o proje için harcamış olduğu toplam zaman ile görev ve aksiyonlar için harcanan toplam zaman ayrı ayrı hesaplanabilir.
 9. Kişilerin çalışma zamanları ve kullanılan diğer kaynaklar üzerinden proje maliyeti aylık olarak hesaplanarak planlanan bütçede meydana gelen sapmalar takip edilir.
 10. Arge Projesinin riskleri, risklerin gerçekleşme olasılığı, projeye etkisi ve fark edilebilirlik açısından 1’den 4’e kadar puanlanır ve her bir faktör birbiriyle çarpılır. Risk değerlendirmesi aşağıdaki gibi yapılır:
  • Tehlikesiz: 1-9 arası
  • Riskli: 12-18 arası
  • Tehlikeli: 24-36 arası
  • Çok Tehlikeli: 48-64 arasıdır.

  Tehlikesiz çıkan risklerin sürekli izlenmesine gerek yoktur. Ancak riskli, tehlikeli ve çok tehlikeli çıkan risklerin, risk derecesine göre kontrol sıklığı arttırılmalıdır.

 11. Proje esnasında karşılaşılan sorunlar tanımlanarak, bu sorunların projeye beklenen etkisinin neler olacağı açıklanır. Bu etkilerden korunmak için veya sorunu çözmek için alınması gereken aksiyonların neler olduğu ve bu aksiyonlardan sorumlu olan kişinin kim olduğu belirlenir. 

Danışmanlık alarak hangi sorulara çözüm bulacaksınız:

Şirketinizi sürdürebilir karlı büyüme sürecine sokmuş ya da bu süreçte iseniz bu süreci sürdürülebilir kılmanız için ARGE , İnovasyon ve Fikir Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz şirketinize ciddi değer katacak bir faaliyet olacaktır. ARGE , İnovasyon ve Fikir Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz sayesinde, aşağıdaki sorulara yanıt bulmuş olacak ve şirketinize değer yaratmış olacaksınız:
 • ARGE, ÜRGE, HİZGE, İŞGE ve İnovasyon arasındaki farklar nelerdir, şirketimin hangisine ihtiyacı var?
 • İnovasyon nedir, nasıl yapılır ve inovasyon süreci yönetimi nasıl şirket politikasına dönüştürülür?
 • Araştırma geliştirme nasıl sürdürülebilir şekilde şirket politikanıza dönüştürülebilir?
 • Ar-Ge İnovasyon ve Fikir Yönetim Sürecini nasıl şirketinizin tamamının katılabileceği bir fikir yönetim sistemine dönüştürebilirsiniz?
 • Açık İnovasyon sürecini şirketime nasıl adapte edebilirim ?
 • Nasıl tedarikçilerden, müşterilerden ve çalışanlarımdan inovasyon katılımı sağlayabilirim?

Ar-Ge İnovasyon ve Fikir Yönetimi Süreci Tasarımı 

Ar-Ge İnovasyon ve Fikir Yönetimi Süreci Tasarımı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir veya

+90 216 606 0642

numaraları telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Özdemir

Management Consulting Team Leader

Albert Solino Consulting