AR-GE MERKEZİ DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge Merkezi Tanımı: Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin ( Limited veya Anonim Şirket )
•    Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
•    Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan,
•    En az 15 ( otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30 ) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden,
•    Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan ( TÜBİTAK 1507, 1501, San-Tez vb. Ar-Ge Projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmaya devam eden firma olan )birimi ifade etmektedir.

En az 15 ( otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30 ) tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden işletmelere, 2008 yılı içerisinde yayınlanan Ar-Ge yönetmeliği ile pek çok indirim ve muafiyetlerden yararlanma imkanı sunulmaktadır.

2008’den Mayıs 2020'ye kadar  163 işletme Ar-Ge merkezi kurmak için başvuruda bulunmuştur ve bunlardan 1238 işletmeye Ar-Ge merkezi kurma belgesi verilmiştir. Belge verilen 1238 işletmede toplam 60164 Ar-Ge personeli istihdam edilmektedir.  İşletmeler tarafından bugüne kadar yapılan Ar-Ge proje sayısı ise 44658'dir. Mayıs 2020'ye kadar kurulmuş olan Ar-Ge Merkezleri toplamda 20220 adet Patent başvurusunda bulunmuşlardır.  

Ar-Ge merkezi kurulum hizmeti alarak sizde bu desteklerden faydalanabilirsiniz.Bu avantajlardan yararlanabilmek içinse, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na proje ve Ar-Ge iş planı hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Şirketinizin Ar-Ge merkezine tanınan bu haklardan zamanında ve sorunsuzca yararlanabilmesi için bu sürecin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir. Danışmanlığımız projeyi başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürütme biçimindedir.

“Ar-Ge Merkezi Belgelendirme” sürecini kendi bünyesinde gerçekleştirmiş olan ya da bir başka dış kaynaktan bu hizmeti temin etmiş olan işletmelere talepleri durumunda sadece “Ar-Ge Merkezi Teknik Yönetimi”ve/veya “Ar-Ge Merkezi Mali Yönetimi” hizmetleri de sunulabilmektedir.

Bir İşletmenin Ar-Ge Merkezi Kurabilmesi İçin Asgari Gereklilikler

 • Ar-Ge merkezlerinde En az 15 ( otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30 ) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
 • Ar-Ge merkezlerinin kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
 • Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikri haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
 • Ar-Ge merkezlerininAr-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
 • Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,
 • Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması,
 • Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,
 • İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her bir Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılması gerekmekte olup Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir iş yerinin olması şartı aranmamaktadır.

Başvuru Zamanı: İşletmeler, yıl içerisinde her zaman R&D Center başvurusunda bulunabilirler. Bu başvurular en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Ar-Ge Merkezi Kurmanın Şirketlere Sağladığı Avantajlar

5746 sayılı kanun ile Ar-Ge merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve muafiyetler şöyledir.
•    Ar-Ge İndirimiAr-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

 • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin aşağıda belirtilen oranları personellerin Ar-Ge faaliyetlerinde ayırdıkları süre oranında istisna edilir:
  •  Doktoralı veya Temel Bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için %95,
  •  Yüksek lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için %90,
  • Diğer personeller için %80 Gelir Vergisi stopajı istisnası

•    Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli (26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca) ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için süre sınırlaması olmaksızın 2023 yılına kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
•    Damga Vergisi İstisnası: Her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak  düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

 • Gümrük Vergisi Teşviği: Ar-Ge projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.
 • Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri İstisnası: Ar-Ge merkezlerine siparişe dayalı olarak yaptıracakları Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri için 5746 sayılı kanunda belirtilen indirim, teşvik ve istisnalardan %50 oranında faydalanabilmektedir. Faaliyetleri gerçekleştiren Ar-Ge ve tasarım merkezleri tüm istisnalardan faydalanabilirken, siparişi veren firma Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ile Damga Vergisi indiriminden faydalanabilmektedir.
 • Temel Bilimler Desteği:  Ar-Ge Merkezi belgesi alındıktan sonra en az lisans derecesine sahip Temel Bilimler Mezunu yeni istihdam sağlanması ve bunun bakanlık tarafından onaylanması durumda sunulan hibe desteğidir.Hibe tutarı; O yıla ilişkin Aylık Asgari Ücretin Brüt’ü kadardır. Temel Bilimler desteği' nden bir kişi en fazla iki yıl süreyle bu destekten faydalanılabilir. Bu destek ödemeleri bu kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir. Bir Ar-Ge Merkezi bünyesinde; destekten yararlanabilecek azami kişi sayısı, Ar-Ge Merkezi'nde bulunan Ar-Ge çalışanlarının fiili Ar-ge süreleri hesaplanarak oluşturulan "Tam Zaman Eş Değer" Ar-Ge Personeli sayısının %10'undan fazla olamaz.

•    Teknoparklara gitmeden, kendi fabrikanızı veya ofisinizi R&D Center olarak ilan etme kolaylığı bulunmaktadır.

Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı Hizmetleri 

Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlık Hizmet Paketi 1

1.    R&D Center Kurulum Projesinin Hazırlanması
2.    R&D Center Başvuru Dosyasının Hazırlanması
3.    Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi, Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretleri Yönetimi
4.    Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması ve Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi

Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlık Hizmet Paketi 2

1.    R&D Center Kurulum Projesinin Hazırlanması
2.    R&D Center Başvuru Dosyasının Hazırlanması
3.    Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi, Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretleri Yönetimi
4.    Onaydan sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması ve Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi
5.    1 Sene boyunca 3 ayda 1 tam gün R&D Center Gelinerek; Ar-Ge sistematiği iç denetimlerinin yapılması, sunulan iş planına uygunluk denetimlerinin yapılarak önerilerin sunulması ve yıllık faaliyet raporlarının yazılması,

Ar-Ge Merkezi Yönetim Danışmanlık Hizmet Paketi 

1.    Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması
2.    Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi
3.    1 Sene boyunca 3 ayda 1 tam gün R&D Center Gelinerek; Ar-Ge sistematiği iç denetimlerinin yapılması
4.    Sunulan iş planına uygunluk denetimlerinin yapılarak önerilerin sunulması
5.    Yıllık faaliyet raporlarının yazılmasıdır.

AR-GE & Tasarım Merkezi Referanslarımızdan Bazıları

CONTACT US

Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 77

+90 531 700 4515

Or you can e-mail us for details:

[email protected]

Fırat Özdemir

 Ar-Ge & Tasarım Merkezi Takım Lideri

Albert Solino Consulting