Financial Advisory

Amortisman yöntemleri, stokların maliyetlendirilmesindeki hesaplama teknikleri, yabancı para çevrimi, konsolidasyon ve hesap planlaması gibi mali muhasebe politikalarını belirliyoruz. Mali raporlama stratejilerini belirliyoruz. Maliyet analizleri, hesap ve gelir-gider numaralarının kontrolü ve düzenlenmesini içeren adımlar atıyoruz. Masraf merkezlerinin tasarlanması ve doğru kurgulanması şeklinde de özetleyebiliriz. Kurumsal vergi danışmanlığı, mali müşavirlik, vergi planlaması danışmanlığı, teşvik yönetimi, şirket kuruluş ve sermaye artırıcı hizmetler, devletin çeşitli vergi beyannameleriyle alakalı mali danışmanlık hizmetleri de bu kapsamda düşünülebilecek hizmetlerdir.

Mali Danışmanlık Çalışma Yaklaşımımız Ve Metodolojimiz

Mali Danışmanlık kapsamında amaçlanan, şirketlerin muhasebe ve mali departmanlarının yapılandırılması, doğru mali bilgi akışının sağlanmasıdır. Mali Danışmanlık kavramı, günümüzde Mali Müşavirlik kavramının üstüne yerleşen Stratejik bir danışmanlık hizmeti haline gelmiştir. 21.yüzyılın kazanımlarından biri olan kurumsallaşma süreci ile şirketlerin faaliyetleri dünya genelinde geniş bir ölçekte yer almaktadır. Bu süreç, şirketler içinde ve şirketler arasında yeterli ve güvenilir finansal bilgi akışına ciddi bir önem kazandırmıştır. Yeterli ve güvenilir finansal bilgi akışı ise Financial Services Consulting alanının en kritik konusu olan muhasebe kayıt ve değerleme esaslarının güvenilirliği ve doğruluğuna bağlıdır. Bu bağlılık, Muhasebe politikalarının sürdürülebilir varlığını ve etkinliğine ışık tutmaktadır.

Her şirketin kendi yazdığı ve anlatması gereken özgün bir hikayesi vardır ve mali tabloların da bu hikayedeki anlatıcı rolü oldukça önemlidir. Anlatıcı rolünü üstlenirken şirket bünyesinde özelleşerek ifade etmesi gerektiğinden muhasebe politikaları rehberi ile yola çıkmalıdır. Alınacak Mali Danışmanlık hizmeti ile muhasebe politikaları oluşturulma şansı elde edilmektedir.

Mali Muhasebe Politikaları Neleri İçerir?

  1. Finansal tablo kalemlerinin ölçüm ve sınıflandırma esasları
  2. Amortisman yöntemleri
  3. Stokların maliyet hesaplama yöntemleri
  4. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) ile uyum
  5. Bölümlere göre raporlama
  6. Yabancı para çevrimi
  7. Konsolidasyon ve öz kaynaktan pay alma muhasebesine yönelik uygulanan ilkeler

Şirketlerin işleyişleri göz önüne alınarak finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamaları ifade eden yapı doğrultusunda muhasebe politikaları rehber kitapçığının hazırlanması, iyileştirilmesi veya güncellenmesi hizmetidir. Etkili bir mali müşavirlik hizmeti bahsedilen tüm muhasebe politikalarını en doğru şekilde gerçekleştirecektir.

Hesap Planı Nedir?

Hesap planı, şirketinizin tüm "hesaplarının" tek bir yerde oluşturulduğu listedir. İşletmenizin para harcayan veya para kazanan her alanını kuş bakışı bir şekilde görmenizi sağlar.

Ana hesap türleri ;

  • Dönen Varlıklar
  • Duran Varlıklar
  • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Öz kaynaklar
  • Gelir- Gider
  • Maliyet

Hesap Planı Neden Önemlidir?

Hesap planı, şirketinizin günlük işlemlerinde yer alan tüm hesapları listeleyerek, hesap planına bakan herkese işletmenizin doğası hakkında kabaca bir fikir vermelidir. Hesap planı, işletmenizin ve çeşitli finansal bölümlerinin haritası olacak şekilde tasarlanmalıdır.

İyi tasarlanmış bir hesap planı, şirketin en önemli hesaplarını ayırmalı ve hangi işlemlerin hangi hesaba kaydedileceğini bulmayı kolaylaştırmalıdır.

Şirketinizin finansal sağlığının doğru bir görüntüsünü vermenize ve finansal raporlama standartlarına uymanızı kolaylaştırmalıdır.

6 Adımda Mali Danışmanlık Hizmetimiz

1. Hesap Planı Oluşturma

  1. Brüt kar marjının tanımlanması
  2. Yönetim muhasebesi ve  finansal muhasebenin uyumu
  3. İşletme giderlerinin yöneticilere doğru şekilde analizinin yapılması
  4. Dolaylı maliyetlerin kontrolü
  5. Masraf merkezlerinin kullanımı
  6. Hesap numaralarının düzenli kullanılması
  7. Muhasebe yazılımının işlevselliğinin en üst düzeye çıkarılması

2. Mali Raporlama Stratejisinin Belirlenmesi

  • Sayısal ağırlık veriler sunarken daha çok karşılaştırmalı sonuçları içermesi
  • Mevcut performans değeriyle birlikte performans hedefini ve hedefe olan yakınlığı, üretim miktarıyla birlikte ortalama üretim ve maliyet karşılaştırması ve endüstri standardı
  • Raporlamanın yönü ve içeriği
  • Mali Raporlama akışının belirlenmesi
  • Finansal Raporlama sisteminin tasarlanması ve kurulması
  • Takip sistemini oluşturma
  • Gözden geçirme ve geliştirme
  • Hedeflere uygun raporlama teknikleri

3. Kar marjlarının incelenmesi ve iyileştirme önerileri sunulması

  • Varlık dağılımının incelenmesi,
  • Kaynak dağılımının incelenmesi,
  • Varlık – Kaynak ilişkisinin incelenmesi

4. Maliyet analizlerinin gerçekleştirilmesi

  • Doğrudan ve dolaylı maliyetlerin saptanması ve iyileştirilmesi
  • Departman bazında maliyet çalışmaları

5. Hesap Numaralarının Kontrolü ve Düzenlenmesi

  • Gelir ve gider hesap numaralarının kategorize edilmesi
  • Ana hesapların alt hesaplama kırılımlarında düzenlenmesi

6. Masraf Merkezlerinin Doğru Belirlenmesi

  • Planlanan ve gerçekleşen masraf dağıtım analizi
  • Departman bazlı masraf tipleri kurgulanması
  • Muhasebe denetim mekanizmasının kurgulanması

Financial Advisory

Mali Danışmanlık Proje Kapsamı

Aktiviteler

  • Grup/Şirket mevcut ortak hesap planı , mali yapı ve muhasebe politikalarının detaylı incelenmesi
  • Grup şirketleri hesap planları ve muhasebe politikalarındaki benzerliklerin ve farklılıkların tespit edilmesi
  • Sektörlere ve şirketlere özel mevcut ve geleceğe dönük mali danışmanlık proje gereksinimlerin tespit edilmesi
  • VUK ve UFRS/TFRS gereksinimlerinin değerlendirilmesi
  • Grup UFRS/TFRS'ye uyumlu ortak hesap planı, mali yapı ve muhasebe politikalarının tasarlanması
  • Grup şirketleri VUK ve UFRS/TFRS'ye uyumlu hesap planları, mali yapı ve muhasebe politikalarının tasarlanması
  • Hesap planı yönetimi ve mali yönetim temel prensiplerinin tasarlanması

Mali Danışmanlık Proje Çıktıları

  • Grup ve Grup Şirketleri Hesap Planları, Mali Yapı Muhasebe Politikaları Mevcut Durum Analizi
  • Grup/Şirket VUK ve UFRS/TFRS’ye Uyumlu Ortak Hesap Planı ve Muhasebe Politikaları
  • Grup Şirketleri VUK ve TFRS’ye Uyumlu Hesap Planları, Mali Yapı ve Muhasebe Politikaları
  • Mali Hesap Planı Yönetimi Temel Prensipleri

Araçlar

  • Analiz ve çalışma toplantıları
  • Çalıştaylar
  • Mali Rasyo Analizleri
  • UFRS / TFRS Standartları

Mali Danışmanlık Opsiyonel Ek Kapsam

  • Kurumsal Vergi Danışmanlığı
  • Vergi Planlaması Danışmanlığı
  • Teşvik Danışmanlığı
  • Mali Müşavirlik
  • Şirket Kuruluş İşlemleri
  • Şirket Sermaye Artırım Hizmetleri
  • Ar-Ge Raporu Mali Müşavir Tasdik Hizmetleri
  • Birleşme , Bölünme ve Hisse Değişimi İşlemleri
  • Vergi Beyannameleri Mali Rehberlik Hizmeti

Financial Advisory

Mali Danışmanlık konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Management Consulting Team Leader

Albert Solino Consulting