Kurumsal Yönetim Nedir?

Şirketlerin stratejik olarak yönlendirilmesi ve kontrol edilmesine ilişkin politika, süreç ve uygulamaları kapsayan bir sistemdir. Şirkette icranın başı, hukuken şirket işlerinin nihai sorumlusu olan Yönetim Kurulu kurumsal yönetim uygulamalarının da asıl aktörüdür.Şirketin yönlendirilmesinden sorumlu Yönetim Kurulu, şirkete fon sağlayan hissedarlar ve şirketin işlerini yürüten Yönetim arasındaki güç dengelerini kapsar. Kurumsal idare ; adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kuruludur.

Ticari hayatta bir şirket ile iş ilişkisine girme noktasında en önemli faktör "güvenin tesis edilmesidir." Corporate Management uygulamaları ile yetki ve sorumluluklara açıklık getirilerek, şirketin yönetim sistemine olan güven güçlendirilmektedir.

Corporate Management
Kurumsal Yönetim, şirketlerde başarının en hayati formülüdür.

İyi Kurumsal Yönetimin Faydaları

Yapılan araştırmalar, yatırımcıların %84’ünden daha fazlasının zayıf yönetime sahip şirket yerine, aynı mali yapıya sahip, iyi yönetimi olan bir şirket hisseleri için artı prim ödeyebileceğini ortaya çıkarmıştır.

Güçlü Bir Kurumsal Yönetim Anlayışı
 • Sermaye ve finans piyasalarına erişimi kolaylaştırır.
 • Hesap verilebilirliği ve daha iyi kar marjlarını sağlayacak etkin bir iç kontrol sistemini kurar.
 • Gittikçe artan rekabet ortamında şirketin ayakta kalmasına yardım eder.
 • Yatırımı çekecek sağlam bir şirket stratejisi oluşturarak yönetimi güçlendirir, kaynakların etkin kullanımını sağlar.
 • Oluşturulan şeffaf yönetim anlayışı ile yatırımcılar ve kreditörlerle ilişkiler kolaylaşır.
 • Mülkiyet devrinin planlanması ve hayata geçirilmesini kolaylaştırırken, ortaya çıkacak uyuşmazlık riskini de azaltır.
Zayıf Bir Kurumsallık Anlayışı
 • Yatırımcının yatırım risk iştahını olumsuz etkiler, rekabeti zayıflar ve yeni istihdamı sınırlandırır.
 • Şirketin yönetiminden sorumlu olanların (atanan yöneticiler) hissedarlar, kreditörler ve diğer menfaat sahipleri yerine kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmelerine imkan tanır.
 • Şirket değer yaratma potansiyelini gerçeğe dönüştüremeyerek ekonomik büyüme açısından önemli bir kayıp oluşturur.

Bu nedenlerle kurumsal yönetim'in uygulanması

-Hissedarlar,

-Yönetim Kurulu,

-Şirket yönetimi

-Diğer menfaat sahipleri

arasındaki karşılıklı ve kontrollü ilişkiler yoluyla ekonomik etkinliği artırmanın temel aracı  niteliğindedir.

Kurumsal Yönetim Yapısı

Nasıl Bir Organizasyon?

Kuvvetler Ayrılığı Yapısı

Kuvvetler ayrılığı yapısının uygulandığı organizasyonlarda Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu ayrı iki yapılanma şeklindedir. İcra Kurulu operasyonların yönetimini üstlenirken, Yönetim Kurulu üst düzey kararlar ve onayları üstlenmektedir. Uygulamada, genellikle İcra Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilmektedir.

Yönetim Kurulu Sorumlulukları

 • Stratejilerin belirlenmesi, şirketin stratejik hedeflerinin tanımlanması
 • Politikaların onaylanması ve iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğun gözetilmesi
 • Finansal kaynakların belirlenmesi, bütçenin onaylanması
 • Risk yönetimi anlayışıyla şirketin idare ve temsil edilmesi
 • Durumsallık yaklaşımı sergileyerek şirketin stratejik kararlarının o anki durumun şartlarına özgü olarak alınması

Yönetim Kurulu’ nun uygulamadaki büyüklüğü 5-8 üyeden oluşmaktadır. Toplanma sıklığı 1-3 ay arasında değişmektedir.

İcra Kurulu Sorumlulukları

 • Operasyonların politikalara ve mevzuata uygunluğunun sağlanması
 • Şirket kaynaklarının optimum dağıtımının sağlanması
 • Risk yönetimi anlayışıyla şirket operasyonlarının yönetilmesi
 • Şirketin performansının üzerinde uzlaşılan planlara, politikalara ve stratejilere uygunluğunun sağlanması için etkin performans yönetimi mekanizmasının yürütülmesi
 • Şirket için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratılması ve istikrar sağlanması bakış açısıyla operasyonların yönetilmesi

İcra Kurulu’nun uygulamadaki büyüklüğü genelde  7-10 üyeden oluşmaktadır. Toplanması sıklığı genellikle 1-2 ay arasındadır.

Kurumsal Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar

"Kurumsal Yönetim İlkeleri " konulu makalemizi incelemenizin , Kurumsal Yönetim'in ne olduğunu anlamada çok faydalı olacağına inanıyoruz.

Bu konunun en temel parçalarından olan ve Anonim Şirketler'de olması zorunlu olan Yönetim Kurulu 'na dair Erden Tüzünkan imzalı makalemizi de okumanızı tavsiye ediyoruz.

Kurumsal Yönetim Danışmanlık Hizmeti almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz.

ErdeN Tüzünkan 

Kurucu Ortak | Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı