Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

Sustainability raporu, bir organizasyonun veya işletmenin sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini değerlendirdiği ve paylaştığı bir belgedir. Bu rapor, kuruluşun sürdürülebilirlik hedeflerini, performansını, stratejilerini ve ilerlemesini içermelidir. İşte bir sürdürülebilirlik raporu hazırlama sürecinde dikkate almanız gereken adımlar:

Amaç Belirleme: Raporunuzu hazırlamanızın nedeni nedir? Sürdürülebilirlik hedeflerinizi ve amaçlarınızı belirleyin. Raporunuzun hangi konuları kapsayacağını ve hangi bilgileri içereceğini düşünün.

Veri Toplama: İşletmenizin veya organizasyonunuzun sosyal, çevresel ve ekonomik performansını ölçebileceğiniz verileri toplayın. Bu veriler, enerji tüketimi, atık yönetimi, su kullanımı, emisyonlar, tedarik zinciri etkileri, işçi sağlığı ve güvenliği gibi çeşitli alanları içerebilir.

Performans Değerlendirmesi: Toplanan verileri kullanarak mevcut sürdürülebilirlik performansınızı değerlendirin. Hedeflere ne kadar yaklaşıldığını, hangi alanlarda ilerleme kaydedildiğini ve hangi alanlarda gelişim gerektiğini belirleyin.

Hedef Belirleme ve Strateji Geliştirme: Mevcut performansınıza dayanarak gelecekteki sürdürülebilirlik hedeflerinizi belirleyin. Bu hedeflere ulaşmak için hangi stratejileri benimseyeceğinizi planlayın. Bu stratejiler, enerji verimliliği artırma, atık azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını artırma gibi alanları içerebilir.

Raporun Yapısı: Raporunuzu düzenleyin. Genellikle sürdürülebilirlik raporları aşağıdaki bölümleri içerir:

 • Giriş ve Özet
 • Şirket Profili ve Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • Performans Değerlendirmesi ve Hedefler
 • Çevresel, Sosyal ve Ekonomik Etkiler
 • İyi Uygulama Örnekleri ve Başarı Hikayeleri
 • Riskler ve Fırsatlar
 • Paydaşlarla İlişkiler
 • Gelecek Hedefleri ve Taahhütler
 • Raporun Onayı ve Doğrulama

Görsel ve Grafikler: Verileri daha anlaşılır hale getirmek için grafikler, tablolar ve görseller ekleyin. Bu, raporun okuyucularının bilgileri daha kolay değerlendirmesine yardımcı olur.

İletişim ve Dil: Raporunuzu geniş bir kitleye hitap edecek şekilde hazırlayın. Teknik terimleri açıklayın ve sürdürülebilirlik konularını anlaşılır bir dilde ifade edin.

Doğrulama ve Denetleme: Raporunuzdaki verilerin doğru olduğundan emin olmak için doğrulama süreçleri uygulayın. Gerekirse dış bağımsız denetimlerle raporu değerlendirin.

Yayınlama ve İletişim: Raporunuzu çevrimiçi veya basılı olarak yayınlayın. İlgililerle (paydaşlar, müşteriler, yatırımcılar vb.) raporunuzun içeriğini ve önemini paylaşın.

Gelişim ve İyileştirme: Her yıl veya belirli aralıklarla sürdürülebilirlik raporunuzu güncelleyin ve geliştirin. Önceki yıllardaki performansınızla karşılaştırmalar yaparak ilerlemeyi izleyin.

Unutmayın ki sürdürülebilirlik raporu, organizasyonunuzun sürdürülebilirlik çabalarını şeffaf bir şekilde ilettiği önemli bir belgedir. Bu nedenle içeriği ve doğruluğu büyük bir özenle hazırlanmalıdır.

Siz de hemen Sustainability Consulting hizmeti alın!

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, mevcut ihtiyaçları karşılamak için doğal kaynakları ve çevreyi bugün kullanırken, gelecek nesillerin de aynı kaynaklardan yararlanabilmesini sağlama ilkesine dayanan bir kavramdır. Temel olarak, sürdürülebilirlik yaşamı sürdürülebilir bir şekilde sürdürebilme yeteneğini ifade eder.

Sürdürülebilirlik üç ana boyutta ele alınır:

Çevresel Sürdürülebilirlik: Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve ekosistemlerin dengesinin korunması amacıyla çevresel etkilerin yönetilmesi anlamına gelir. Bu boyut, iklim değişikliği, su kıtlığı, biyolojik çeşitlilik kaybı gibi çevresel sorunların ele alınmasını içerir.

Sosyal Sürdürülebilirlik: Toplumsal ihtiyaçların ve insan haklarının korunması, adil bir yaşam standardının sağlanması ve toplumun refahının artırılması amaçlarına odaklanır. Sosyal sürdürülebilirlik, eşitsizliklerin azaltılması, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, eğitim ve iş fırsatları gibi sosyal konuları içerir.

Ekonomik Sürdürülebilirlik: Ekonomik faaliyetlerin, kaynakların verimli kullanımı ve finansal istikrar gözetilerek gelecek nesillerin ekonomik gereksinimlerini karşılayacak şekilde yönetilmesi hedeflenir. Bu boyut, gelir eşitsizliği, yoksulluk, işsizlik gibi ekonomik konuları kapsar.

Sürdürülebilirlik, bu üç boyutun birbirine entegre bir şekilde ele alınmasıyla gerçekleştirilir. Sadece çevresel koruma veya sadece ekonomik büyüme gibi bir boyuta odaklanmak yerine, bu üç boyutun dengeli bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Sürdürülebilirlik aynı zamanda geleceğe yönelik uzun vadeli düşünmeyi ve planlamayı içerir. Toplumun, çevrenin ve ekonominin birbirine bağlı olduğu ve bu unsurların uzun vadede denge içinde tutulması gerektiği düşüncesi sürdürülebilirlik felsefesinin temelini oluşturur.

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Raporu Nedir?

Kurumsal Sürdürülebilirlik:

Kurumsal sürdürülebilirlik, bir işletmenin veya organizasyonun faaliyetlerini çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan sürdürülebilir bir şekilde yürütme amacını ifade eder. Bu yaklaşım, işletmelerin sadece kâr elde etmeyi değil, aynı zamanda çevreye ve topluma olumlu etkiler sağlamayı hedeflemesini içerir. Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin uzun vadeli başarılarını ve rekabet avantajını sürdürülebilirlik ilkelerine uygun şekilde sağlama çabasını yansıtır. Çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, etik değerlerin korunması, çalışan refahı, toplum desteği gibi konuları içerir.

Sürdürülebilirlik Raporu:

Sürdürülebilirlik raporu, bir işletmenin veya organizasyonun sürdürülebilirlik performansını, çevresel etkilerini, sosyal sorumlulukları ve ekonomik başarılarını açıklayan ve paylaşan bir belgedir. Bu rapor, işletmenin sürdürülebilirlik stratejilerini, hedeflerini, ilerlemesini ve zorluklarını içerir. Sürdürülebilirlik raporu, paydaşlar (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, toplum temsilcileri vb.) ile şeffaf bir iletişim kurmayı amaçlar.

 

Sürdürülebilirlik raporu, genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

Şirket Profili ve Strateji: İşletmenin faaliyet alanları, hedefleri, stratejileri ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında genel bilgi verir.

Performans Değerlendirmesi: İşletmenin çevresel, sosyal ve ekonomik performansını ölçer. Bu performans, enerji verimliliği, karbon emisyonları, atık yönetimi, toplumsal katkılar, tedarik zinciri etkileri gibi konuları içerebilir.

Hedefler ve İlerleme: İşletmenin gelecekteki sürdürülebilirlik hedeflerini belirler ve bu hedeflere ne kadar yaklaşıldığını değerlendirir.

İyi Uygulama Örnekleri: İşletmenin sürdürülebilirlik alanında başarılı olduğu örnekleri ve projeleri tanıtır.

Riskler ve Fırsatlar: İşletmenin sürdürülebilirlikle ilgili karşılaşabileceği riskleri ve fırsatları analiz eder.

Paydaşlarla İlişkiler: İşletmenin paydaşlarıyla (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, toplum temsilcileri vb.) kurduğu ilişkiyi ve iletişimi açıklar.

Gelecek Hedefleri: İşletmenin gelecekteki sürdürülebilirlik hedeflerini ve taahhütlerini belirler.

Sürdürülebilirlik raporları, organizasyonların topluma hesap verme sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusundaki ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olur. Bu raporlar, şeffaf ve açık iletişim sağlayarak işletmelerin sürdürülebilirlik çabalarını göstermelerini ve paydaşların güvenini kazanmalarını sağlar.

GRI Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI), sürdürülebilirlik raporlarının standartlaştırılması ve şeffaf bir şekilde sunulması için kullanılan bir çerçevedir. İşte GRI Sürdürülebilirlik Raporu hazırlama sürecini adım adım açıklamaya çalışayım:

Hazırlık Aşaması:

 • Raporlama ekibini oluşturun: İlgili departmanlardan temsilciler içeren bir ekip oluşturun. Bu ekip, veri toplama, analiz, rapor yazma ve iletişim aşamalarında işbirliği yapacaktır.
 • Paydaşları belirleme: Raporunuzun hangi paydaşlar için önemli olduğunu belirleyin. Bu paydaşlar raporun içeriğini şekillendirecektir.
 • Raporun kapsamını belirleme: Hangi sürdürülebilirlik konularına odaklanacağınızı belirleyin. GRI'nın konu seçim matrisini kullanarak en önemli konuları belirleyebilirsiniz.

Veri Toplama ve Analiz:

 • İlgili verileri toplayın: Mali, çevresel ve sosyal verileri toplayın. Bu veriler kuruluşunuzun faaliyetleri, enerji kullanımı, emisyonlar, su tüketimi, işçi sağlığı gibi çeşitli alanlardaki performansını içermelidir.
 • Verileri analiz edin: Toplanan verileri değerlendirerek performansınızı ölçün. Geçmiş yılların verileriyle karşılaştırarak ilerlemeyi veya zayıf noktaları belirleyin.

GRI Raporlama Çerçevesi Seçimi:

 • GRI Standartlarını seçin: GRI'nın Standart Raporlama Çerçevesi'nden uygun olanları seçin. Çerçeve, ekonomik, çevresel ve sosyal konuları içeren bir dizi konuyu kapsar.

Rapor Yazımı:

 • Raporun yapısını oluşturun: GRI Raporları genellikle bir Özür Dili, Kuruluş Profili, Sürdürülebilirlik Yönetimi, Seçilmiş Konular ve Standart Tanımlamalar, Raporlama Standartları Tablosu ve İletişim ve İçerik Kılavuzu bölümlerini içerir.
 • Verilere dayalı açıklamalar: Toplanan verilere dayalı olarak sürdürülebilirlik performansınızı açıklayın. İyi ve geliştirilmesi gereken alanları vurgulayın.
 • Hedefler ve ilerlemeler: Gelecekteki hedeflerinizi belirleyin ve geçmiş dönemlerdeki ilerlemeleri gösterin.

Bağımsız Doğrulama:

 • Raporunuzu bağımsız bir üçüncü taraf tarafından doğrulatma seçeneğini değerlendirin. Bu, raporunuzun güvenilirliğini artırabilir.

Raporun Yayınlanması ve Paylaşım:

 • Raporunuzu kamuya açık bir platformda yayınlayın, örneğin web sitenizde veya GRI Raporlama Veritabanı'nda.
 • Sosyal medya, basın bültenleri ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla raporu paydaşlarınıza duyurun.

İzleme ve İyileştirme:

 • Raporun yayınlanmasının ardından performansınızı ve hedeflerinizi düzenli olarak izleyin.
 • Paydaş geri bildirimini değerlendirin ve raporu gelecek dönemler için iyileştirmek için kullanın.
 • GRI Sürdürülebilirlik Raporu hazırlamak, dikkatli bir planlama, veri toplama ve analiz süreçleri gerektiren detaylı bir işlemdir. Bu süreç boyunca şeffaflık, doğruluk ve güvenilirlik önemli ilkelerdir.

Siz de hemen Sustainability Consulting hizmeti alın!

GRI Sürdürülebilirlik Raporu Standartları Nelerdir?

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative - GRI), sürdürülebilirlik raporlaması için dünya genelinde kabul görmüş bir standart oluşturan bir kuruluştur. GRI standartları, şirketlerin ve organizasyonların sürdürülebilirlik performansını açıklayan ve raporlayan kapsamlı bir çerçeve sunar. İşte GRI sürdürülebilirlik raporu standartlarından bazıları:

Temel Standartlar:

GRI 101: Vizyon ve Strateji

GRI 102: Genel Tanımlar ve Önemli Konular

Ekonominin Sürdürülebilirliği:

GRI 201: Ekonomik Performans

GRI 202: İşletme Yönetimi

GRI 203: Vergi

Çevrenin Sürdürülebilirliği:

GRI 301: Malzeme Konular

GRI 302: Enerji

GRI 303: Su ve Atık Su

GRI 304: Biyolojik Çeşitlilik

GRI 305: Emisyonlar

GRI 306: Atıklar

Sosyal ve İnsan Haklarının Sürdürülebilirliği:

GRI 401: İş Sağlığı ve Güvenliği

GRI 402: Eğitim ve Geliştirme

GRI 403: Çalışan Hakları

GRI 404: Tedarik Zinciri Çalışma Koşulları

GRI 405: İşveren-Çalışan İlişkileri

Toplumsal Sürdürülebilirlik:

GRI 501: Yerel Topluluklar

GRI 502: Ürün ve Hizmetler

İş Ahlakı ve Kurumsal Yönetişim:

GRI 601: İş Ahlakı ve İnsan Hakları

GRI 602: Genel Kurul ve Ortaklar

GRI 603: İcra Komitesi ve Yönetim

GRI 604: Kurumsal Yönetim

GRI 605: Anti-Korupsiyon

GRI standartları, sürdürülebilirlik raporlarının içeriğini ve yapısını belirlerken işletmelerin sürdürülebilirlik performansını açık, şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde sunmalarını amaçlar. Bu standartlar, işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarını hazırlarken hangi konulara odaklanmaları gerektiği konusunda rehberlik eder ve paydaşların sürdürülebilirlik performansını daha iyi anlamalarını sağlar.

İyi Bir Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Olmalıdır?

İyi bir sürdürülebilirlik raporu, işletmenin sürdürülebilirlik hedeflerini ve performansını paydaşlara aktarırken şeffaflık ve doğruluk ilkelerine dayanmalıdır. Rapor, anlaşılır bir dil kullanarak, verileri ve sonuçları grafikler ve tablolarla destekleyerek okuyuculara açık ve net bir şekilde sunmalıdır.

Rapor, işletmenin geçmiş yıllardaki sürdürülebilirlik performansını da içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Bu, işletmenin ilerlemelerini ve hedeflere ne kadar yaklaşıldığını daha iyi izleme olanağı sağlar. Ayrıca rapor, gelecekteki hedefleri ve taahhütleri de belirlemeli ve bu hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol haritası çizildiğini açıklamalıdır.

Rapor aynı zamanda işletmenin sürdürülebilirlikle ilgili riskleri ve fırsatları da ele almalıdır. Bu, işletmenin gelecekteki sürdürülebilirlik stratejilerini daha sağlam temellere oturtmasına yardımcı olabilir. İyi uygulama örnekleri ve başarı hikayeleri de raporun önemli bir bölümünü oluşturmalıdır. Bu örnekler, işletmenin sürdürülebilirlik alanında nasıl olumlu etkiler yarattığını gösterir ve paydaşlara ilham verir.

Raporun çeşitliliği yansıtması ve paydaşların görüşlerini içermesi de önemlidir. Bu, işletmenin toplumla daha iyi etkileşim kurmasına ve farklı bakış açılarına değer verdiğini gösterir. Raporda, bağımsız bir doğrulama sürecinin olup olmadığı da açıklanmalıdır. Bu, rapordaki verilerin güvenilirliğini artırabilir ve paydaşların rapora olan güvenini pekiştirebilir.

Sonuç olarak, iyi bir sürdürülebilirlik raporu, şirketin sürdürülebilirlik çabalarını paydaşlarla şeffaf bir şekilde paylaştığı, gelecekteki hedeflerini net bir şekilde ifade ettiği ve performansını açıkça değerlendirdiği bir belgedir.

Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlarken Nelerden Kaçınılmalıdır?

Sürdürülebilirlik raporu hazırlarken, güvenilirlik, şeffaflık ve doğruluk prensiplerine sadık kalmak önemlidir. Aynı zamanda yeşil yıkama (greenwashing) gibi uygulamalardan kaçınarak raporunuzun gerçekçi ve anlamlı olmasını sağlamalısınız. İşte sürdürülebilirlik raporu hazırlarken kaçınılması gereken bazı noktalar:

Gerçekçilikten Sapma:

Raporunuzu abartılı bir şekilde sunarak veya gerçekçilikten saparak daha iyi bir görüntü oluşturmaya çalışmak, yeşil yıkama olarak adlandırılır. Raporunuzdaki bilgilerin ve ifadelerin gerçekçi, tutarlı ve doğru olduğundan emin olun.

Veri Gizleme veya Manipülasyon:

Raporunuzun verilerini kasıtlı olarak gizlemek veya manipüle etmek, güvenilirliğinizi zedeler. Verileri açıkça sunun ve istatistikleri yanıltıcı bir şekilde kullanmaktan kaçının.

Önemli Konuları Göz Ardı Etmek:

Raporunuzda önemli sürdürülebilirlik konularını göz ardı etmek veya sadece olumlu yönleri vurgulamak, raporunuzun eksik veya dengesiz görünmesine neden olabilir. Olumsuz veya geliştirilmesi gereken alanları da açıkça ele alın.

Sadece Pozitif Yönleri Sunmak:

Raporunuz sadece kuruluşunuzun olumlu sürdürülebilirlik yönlerini vurgulamamalıdır. Zayıf noktaları, riskleri ve zorlukları da paylaşarak şeffaflığı sağlayın.

İlgili Paydaşları Dikkate Almamak:

Raporunuzu hazırlarken paydaşlarınızın ihtiyaçlarını, endişelerini ve beklentilerini dikkate almalısınız. Onların perspektifini anlamadan rapor hazırlamak, raporunuzun etkisini azaltabilir.

Standart ve Yönergeleri İhmal Etmek:

Eğer belirli bir sürdürülebilirlik raporlama standartını takip ediyorsanız, bu standartlara ve yönergelerine uymak önemlidir. Standartlara uyum sağlamak, raporunuzun karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir olmasını sağlar.

Çıkar Çatışmalarını Gizlemek:

Raporunuzda çıkar çatışmalarını veya etik sorunları gizlemeye çalışmak, güvenilirliği sarsabilir. Raporunuzda kuruluşunuzun etik değerlerini ve çıkar çatışmalarını açıkça ele alın.

Tek Seferlik İyileştirmeleri Vurgulamak:

Raporunuzda sürdürülebilirliğe yönelik tek seferlik iyileştirmeleri vurgulamak yerine, uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerini ve sürekli gelişim çabalarınızı vurgulamaya özen gösterin.

Kapsam ve Veri Eksikliği:

Raporunuzun kapsamı ve verileri eksikse veya seçici bir şekilde sunuluyorsa, raporunuzun bütünlüğüne ve güvenilirliğine zarar verebilir.

Siyasi veya İdeolojik Açıklamalara Sapmak:

Sürdürülebilirlik raporu, işletmenizin sürdürülebilirlik performansını yansıtmalıdır. Siyasi veya ideolojik açıklamalara sapmaktan kaçının ve odaklanmanız gereken konulara odaklanın.

Sürdürülebilirlik raporunuzun güvenilirlik, şeffaflık ve gerçekçilik ilkelerine uygun olmasına özellikle dikkat ederek, paydaşlarınıza doğru ve anlamlı bilgiler sunmanız önemlidir.

Siz de hemen Sustainability Consulting hizmeti alın!