Ar-Ge Merkezi Performans Değerlendirme ve Ödülllendirme Örneği

Ar-Ge Merkezi Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme Sistemi Nasıl Olabilir ?

Ar-Ge Merkezi Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme Sistemine dair örnek bir yönetmeliği aşağıda okumanıza sunuyoruz:

 1. Ar-Ge Merkezi Performans Değerlendirme : Amaç 

AR-GE Merkezi’nin sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde Ar-Ge çalışanlarının iç ve dış müşterileri için donanım, yazılım ve/veya süreçler açısından iyileştirme ve inovasyon önerilerinin alınmasını ve Ar-Ge Merkezi Performans Değerlendirme sonucunda ödül sisteminin düzenlenmesini amaçlamaktadır.

Ar-Ge Merkezi’nin ne olduğunu öğrenmek için bu sayfamıza da göz atmanızı öneririz.

 1. Ar-Ge Merkezi Performans Değerlendirme : Kapsam

 

Bu prosedür öneri ve ödül sistemini kapsamaktadır.

 

 1. Ar-Ge Merkezi Performans Değerlendirme: Uygulama Bireysel Performans Yönetimi

3.1    Öneri Sistemi

 

 • Ar-Ge personeli öneri sistemine iyileştirme ve inovasyon fikirleri sunabilir.
 • Ar-Ge personeli, şirket ve/veya müşteri için değer yaratabilecek her türlü önerisini sunabilir.

 

 

_____________Ar-Ge Merkezi olarak bünyemizde görev alan personelin çalışmalarının ve performanslarının en etkin şekilde değerlendirilmesini, personellerin performanslarını şirket hedefleri doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini sağlamak en önemli amaçlarımızdandır.

 

Bu prosedürün uygulanmasından İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bölüm Müdür/Yöneticileri sorumlu olmaktadır. Personellerin bireysel hedefleri şirket hedeflerine paralel olarak oluşturulmaktadır. Şirket hedeflerinden bölüm hedeflerine, bölüm hedeflerinden de kişisel hedeflere ulaşılmaktadır. Süreçlerdeki iyileştirmeyi sağlamak amacı ile bölümlere süreç kalite hedefleri verilir.

 

İnsan Kaynakları Departmanı, yılda 1 kere performans değerlendirme sürecini başlatır. Performans Değerlendirme Formu doldurulmadan önce her personel kendisine ait Performans Değerlendirme Formunu alarak, bir üst yöneticisiyle yapacağı karşılıklı değerlendirme görüşmesi için hazırlanır. Yöneticilerin de aynı şekilde, performansını değerlendirecekleri personelleri için aynı hazırlığı yaptıkları bir süreç başlatılır.

 

Bu hazırlıklar;

1 yıllık dönemler çerçevesinde verilen ve ulaşılan/ulaşılamayan hedefler ve yetkinlikler çerçevesinde personellerin güçlü ve zayıf oldukları yönleri örnek olaylarla açıklamak üzerinedir. Yönetici ve personel, geçmiş dönem performansını, yetkinlikler doğrultusunda tartışarak değerlendirirler ve formdaki bilgiler son halini alır. 1 yıllık dönemlerde ulaşılan/ulaşılamayan hedeflere bakılır ve bu doğrultuda değerlendirilerek ve puanlanır. İlgili yönetici tarafından alınan performans puanı Performans Değerlendirme Formu üzerinde belirtilir.

Proses akışı içerisinde ilgili personellerin onayına sunulur. Form üzerinde gelişmesi gerekli yanlar bu görüşmede tespit edilir ve gelişim planları (eğitim, araştırma, proje) forma not edilir.

Değerlendirme dönemi sonunda, personel ve yöneticinin anlaşarak onayladığı form, bir üst yönetici tarafından onaylandıktan sonra süreç tamamlanır. Proses akışı içerisinde onay süreci tamamlanan formlar İnsan Kaynakları tarafından incelenir ve belirli kriterler çerçevesinde üst yönetime raporlanır. Aynı formlar üzerindeki kişisel gelişim alanlarındaki eğitim ihtiyaçları eğitim planına kaynak teşkil eder.

Onay prosesi tamamlanan formlar çıktılarına ilgili kişilerin ıslak imzaları alınarak İnsan Kaynakları tarafından süresiz saklanır.

 

Bu kapsamda ödül öneri sistemi kriterleri:

1- Öneri Sistemine kaç adet öneri verildi?

2- Personelin fikirlerinden kaçı TÜBİTAK TEYDEB projesine dönüştü?

3- Avrupa Birliği kapsamında proje yapıldı mı?

4- Yurtdışı seminer, fuar, kongre katılımı var mı?

5- Öneri sisteminde kabul edilip ticarileşmiş öneri var mı?

6- Maliyet düşüşü sağladığı ürün veya süreç var mı?

İnsan Kaynakları alanındaki Öneri ve Ödüllendirme sistematiğini anlatan sayfamıza da göz gezdirmenizin faydalı olacağına inanıyoruz.

 

A) ÖNERİ SİSTEMİNİN TANITILMASI

1- İnsan Kaynakları Departmanı tarafından işe giren her yeni personele oryantasyon sürecinde öneri sistemi ile ilgili eğitim verilir.

2- Öneri sistemi kullanıcı eğitimi bilgi işlem personeli tarafından yeni başlayan personele verilir.

3- Bilgi işlem tarafından öneri sistemine giriş için ilgili personelin sistem yetkileri tanımlanır.

 

B) ÖNERİ SİSTEMİ VERİ GİRİŞİ

1- Her personel öneri sistemine yeni ürün veya süreçler ile ilgili fikirlerini portal üzerinden girişini sağlar.

2- Personel ilgili ürün önerisi girerken ön araştırması sonucunda ortaya çıkan literatür bilgisini, ürünün pazar bilgisini, toplam pazar payını, rakipleri, toplam ithalat veya ihracat rakamlarını sisteme girer.

3- Ar-Ge departmanı personeli örnek ürün reçetesini de sisteme girmek zorundadır.

4- Sistem tüm girilen önerileri bir log sistemi ile tutarak hangi personelin hangi öneride bulunduğunu ve sonucunun ne olduğunu takip eder. Buradan gelen datalar ödül uyarı sistemine girdi olarak gelir.

 

C ) ÖNERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 1. Tüm gelen öneriler Ar-Ge direktörü tarafından incelenerek Öneri Değerlendirme Kuruluna çıkabilecek öneriler seçilir.
 2. Öneri Değerlendirme Kuruluna çıkacak öneriler için Ar-Ge departmanı ön literatür çalışmaları yapılarak tahmini bir formülasyon ve Ar-Ge maliyeti hesaplanır.
 3. Hesaplanan formülasyon üzerinden satın alma departmanı hammaddelerin fiyatlandırmasını çıkarır.
 4. Pazarlama departmanı ürünün pazar payı, ithalat rakamları, ihracat rakamları ve diğer pazarlama konuları hakkında raporunu hazırlar.
 5. Finans Departmanı ilgili ürün için gerekli olan finansal yatırım planını hazırlar.

 

D) Ar-Ge Merkezi Performans DEĞERLENDİRME KURULU

1- Öneri Sistemi üzerinden gelen ve Ar-Ge direktörü tarafından incelenerek seçilen öneriler değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilir.

2- Değerlendirme kurulu her ayın ilk haftası toplanır.

3- Değerlendirme kuruluna Genel Müdür başkanlık eder.

4- Değerlendirme kurulu gelen tüm raporlar doğrultusunda hangi ürün yada proseslerin uygun olduğuna karar verir.

5-    Yapılan tüm değerlendirmeler değerlendirme kurulu formlarına işlenerek arşivlenir.

6- Değerlendirme kurulunda kararlar oybirliği ile alınır.

7- Değerlendirme kurulundan projesi onaylanan çalışana teşekkür mektubu verilerek projesinin onaylandığının bilgisi verilir.

 

Ar-Ge Faaliyetlerinin Özendirilmesi:

Personelimizin yüksek lisans ve doktora yapması yoluyla üniversite-sanayi işbirliğinin, bilimsel ve teknolojik yönümüzün gelişeceğinin farkında olan firmamızda; yüksek lisans ve doktora teşvik edilen bir unsurdur. Yaptığımız ve yapacağımız Ar-GE çalışmalarının dünya standartlarında olmasının bir gereği olarak; yüksek lisans ve doktoraya devam etmek isteyen personele öğrenimine devam edebilmesi için gerekli izinler verilmekte ve Yüksek Lisans Mezunu personellerimiz bu yönde teşvik edilmektedir.

 

İşletmemizde hali hazırda ____ tane yüksek lisans mezunu bulunmaktadır. Mevcut yüksek lisans mezunu personelimiz doktoraya başvurabilme yeterliğini kazandıklarında (ALES ve yabancı dil yeterlik belgeleri)  doktoraya müracaat etmeleri teşvik edilmektedir. Ayrıca _____________ alanında doktora yapmış ya da halen çalışmakta olan personel arayışımız devam etmektedir.  Konu ile ilgili işbirliği içinde olduğumuz üniversitelerden de personel konusunda yönlendirmeleri talep edilmiştir.

 

Ar-Ge faaliyetlerin özendirilmesi kapsamında; yapılan projelerde ortaya çıkan platform ürünün tetiklediği yeni Ar-Ge çalışmaları ve yeni platform ürünlerin geliştirilmesi için şevkle çalışmaktadır. Çalışmaların sonuçları, yapılan testlerden elde edilen bulgular bilgi bankasına kaydedilerek; sonraki projelere kaynak teşkil etmektedir. Yanı sıra, Ar- Ge proje fikri ‘nin iletilebilmesi için firmamız bünyesinde bütün iletişim kanalları açık durumdadır.

” Bu konuya dair Ar-Ge Merkezlerinde Proje Yazımına dair püf noktaları için Çilem Arslankurt’un makalesini inceleyebilirsiniz. ”

3.2    Ödüllendirme Sistemi

Reward & Suggestion Schemes

Aşağıda detayları açıklandığı şekilde personellerin iş yapmalarını ve Ar-Ge Merkezi Performans Değerlendirme sistemi kapsamında AR-GE departmanının performansını geliştirmek amacı ile aşağıdaki kriterler kapsamında personellere ödüller verilmektedir. Bu kapsamda personel her bir kriter için aşağıda belirlenmiş ödüller personele verilecektir. Aşağıdaki kriterler dışında şirket yönetiminin uygun göreceği diğer kriterler kapsamında da ödül verilebilecektir.

Ödüllendirme Sistemi Maddeleri

 • Öneri sistemi üzerinden önerisi değerlendirme kurulunda onaylanan her personel, önerinin şirkete karlılığına etkisi belirlenerek yarım maaş ikramiye ile ödüllendirilir.
 • Personelin bir Avrupa Birliği Projesi Önerisi sunması ve projenin değerlendirme kurulunda olumlu değerlendirilmesi ve başvurulması durumunda yarım maaş ikramiye ile ödüllendirilir.
 • Personelin önerisi neticesinde kabul alan bir proje için personel, 2 Maaş ikramiye ile ödüllendirilir.
 • Lisansüstü eğitime başlayan personele 1500 TL, başlangıç teşvik bonusu verilir.
 • Lisans üstü eğitimde ders saatleri sürecinde çalışmış gibi değerlendirilerek tam maaş almaları sağlanır.
 • Devlet Üniversitelerinde yapılan Lisans Üstü eğitimlerde, ücret firmamız tarafından karşılanır.
 • Personelin Yüksek Lisans programını tamamlaması durumunda 3500TL ile ödüllendirilir.
 • Personelin Doktora programını tamamlaması durumunda 5000TL ile ödüllendirilir.
 • Personelin bilimsel bir dergide makalesinin yayınlanması halinde personele 2 Maaş ikramiye verilir.
 • Personelin sektörel/bilimsel bir kongre / sempozyuma katılarak bildiri sunması halinde 1000 TL teşvik bonusu verilir.
 • Personelin bir ürün ile ilgili patent, faydalı model alması durumunda personele 1 Cumhuriyet Altını ödül verilir. Patent ve faydalı model başvurusu kabul olan personele ½ Maaş ikramiye verilir.
 • Performansa bağlı olarak Yıllık 3500 TL- 5000 TL aralığında eğitim ücretleri firmamız tarafından karşılanır.
 • Performansa bağlı olarak Yıllık %10’luk maaş artışı sağlanması Motivasyonu arttırıcı ailesi ile birlikte 3 günlük (yol ve konaklama) tatil, lüks restoranda akşam yemeği, hediye çeki, tiyatro/sinema bileti gibi hediyeler ile tüm şirketin katılacağı organizasyonların düzenli olarak gerçekleştirilmesi sağlanır.

Bu makalemize ilaveten Ar-Ge Merkezi Faaliyet Raporu Hazırlıkları ‘na dair makalemizin de ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Bununla beraber Ar-Ge Merkezi’ni en doğru biçimde yönetmek için danışmanlığımıza da başvurabilirsiniz.

Arzu Zeynep Devrim

Uzman Danışman | AR-GE & Tasarım Merkezi