Patentlenebilirlik Kriterleri Nedir? 

Önce temel kavramlara değinelim:

Recency: Kamuya önceden herhangi bir şekilde sunulmamış bilgiyi tanımlayacak şekilde evrensel, mutlak yeniliktir. Buluş konusu, “tekniğin bilinen durumuna” dahil değilse yenidir. 

Tekniğin bilinen durumu: Kamunun erişimine açık olan doğrudan veya dolaylı yazılı veya sözlü bilgi ile kullanılan, üretilen veya satılan ürün olarak tanımlanır. Tekniğin bilinen durumuna ait olmayan buluş yeni sayılır.

Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri de tekniğin bilinen durumuna dahildir. Burada bahsedilen ulusal patent ve faydalı model başvuruları, uluslararası ve bölgesel anlaşmalar yolu ile yapılan ve usulüne uygun olarak ulusal aşamaya giriş yapan başvurular ile patent ve faydalı modelleri de kapsar. Bu dokümanlar buluş basamağı değerlendirmesinde kullanılmaz. Uzmana göre aşikâr olmaması anlamına gelir. 

Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan kolayca çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmişse, buluş basamağı kriterini sağladığı kabul edilir. 

Teknik alandaki uzman: Tekniğin ilgili alanında genel bilgiye sahip ve tekniğin bilinen durumundaki her şeye erişebilen, rutin araştırma ve uygulamaları yapabilme kapasitesine sahip, buluş yapma yeteneği olmayan dikkatli bir uygulayıcı olarak tarif edilir. 

Sanayiye uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil, sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olmasıdır.  Buluş konusunun sınai türde bir faaliyete elverişli olması veya buna imkan vermesi gerekir. 

Explore!

patentlenebilirlik kriterleri

Patent Nedir? Nasıl Alınır? kapsamındaki yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı  Yurt İçi Patent Tescil  our page will be interesting to you.

Yenilik Değerlendirmesi Nedir?

Bir buluşun yeni olup olmadığının değerlendirilmesinde öncelikle, tekniğin bilinen durumu belirlenir. Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun ilk isteminde açıklanan buluş ile karşılaştırılarak, buluşun farklı olup olmadığını belirlenir. Farklılık söz konusu ise, buluş yenidir.

Örneğin, buluş bir silgili uçlu kalem olsun. Uçlu kalemin arkasındaki silgi sayesinde, ayrıca bir silgi taşınmasına gerek kalmaz,  pratik kullanım sağlanır.

Bu buluş için yapılan patent başvurusunun ilk isteminin şöyle olduğunu varsayalım:

Bir gövde ve bir grafit ucun gövde ucundaki bir açıklığa sürülmesini sağlayan bir basma mekanizması içeren, gövdenin arka ucuna sabitlenen bir silgi ile karakterize edilen bir uçlu kalem.

Yapılan araştırma neticesinde, elde edilen bir birinci dokümanda bir uçlu kalemin, bir ikinci dokümanda ise silgili kurşun kalemin açıklandığını varsayalım. Böylece, uçlu kalem ve silgili kurşun kalem tekniğin bilinen durumda yer almaktadır. 

Birinci dokümanda ve ikinci dokümanda bir silgili uçlu kalem açıklamadığından, buluş bu dokümanlar karşısında yenidir. Patente konu olacak bir buluşunuz olduğunu düşünüyorsanız günümüzde belli başlı bazı patent örneklerini inceleyerek fikir edinebilir kendi adınıza bir çerçeve oluşturabilirsiniz. 

Patentlenebilirlik Kriterleri

Buluş Basamağı Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Buluş basamağı değerlendirmesinde, öncelikle, tekniğin bilinen durumuna en yakın teknik doküman belirlenir. En yakın teknik dokümanın seçiminde, buluş konusu ile aynı teknik alanda olması, en iyi başlangıç noktasını sağlaması gibi kriterler aranır. 

Buluş basamağının belirlenmesinde kullanılan yöntem; Problem-Çözüm (Problem – Solution Approach) yaklaşımıdır.  Bu yaklaşımda, en yakın teknik doküman, buluşun en yakın teknik dokümandan farklılaşan unsurları ve bu unsurlar ile çözülen teknik problem belirlenir ve teknikte uzman kişinin önceki teknikte açıklanan bilgileri kullanarak buluşa aşikar şekilde ulaşıp ulaşamadığı sorgulanır. 

Önceki teknik dokümanlarına göre yenilik kriterini sağladığını belirlediğimiz silgili uçlu kalem örneği ele alalım.   Bu buluş için yapılan patent başvurusunun ilk istemi şöyle idi:

Bir gövde ve bir grafit ucun gövde ucundaki bir açıklığa sürülmesini sağlayan bir basma mekanizması içeren, gövdenin arka ucuna sabitlenen bir silgi ile karakterize edilen bir kalem.

Buluşun açıklandığı birinci istemin unsurları incelenerek birinci ve ikinci dokümanda açıklanan bilinen teknikten farklılaşan unsurlar belirlenir. Bu durumda buluş, birinci dokümandan gövdenin arka ucuna sabitlenen silgi ile ikinci dokümandan, basma mekanizmalı bir uçlu kalem olması ile farklılaşmaktadır. 

Birinci doküman, buluşa ulaşabilmek için en iyi başlangıç noktasını sağlar. Buluş basamağı değerlendirmesi için, uçlu kalemin açıklandığı birinci doküman, en yakın teknik doküman olarak seçilir.

Buluş, en yakın teknik dokümandan gövdenin arka ucuna sabitlenen bir silgi unsuru ile farklılaşmaktadır. Bu farklılaşan unsur ile sağlanan teknik etki, ayrıca bir silgi taşınmasına gerek bırakmayan pratik bir kullanımın sağlanmasıdır. Öyleyse çözülen teknik problem ayrıca silgi taşınmasına gerek bırakmayan bir pratik kullanımın nasıl sağlanabileceğidir. 

İkinci dokümanda açıklanan kurşun kalem, gövdenin arka ucuna sabitlenen bir silgi içermekte ve böylece ayrıca bir silgi taşınmasına gerek kalmadan kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Yani ikinci doküman, ayrıca silgi taşınmasına gerek bırakmayan bir pratik kullanımın nasıl sağlanabileceği olarak belirlenen teknik probleme, gövdenin arka ucuna bir silgi sabitlenmesi ile çözüm sunmaktadır.

Teknikte uzman kişi, birinci ve ikinci dokümanda açıklanan bu bilgileri kullanarak silgili uçlu kalem buluşunu kolayca çıkarabilir. Dolayısıyla teknikte uzman kişinin silgili uçlu kalem buluşuna tekniğin bilinen durumundan aşikâr şekilde ulaşacağı düşünülecek ve silgili uçlu kalem buluşu buluş basamağı kriterini sağlamadığı gerekçesiyle patentlenemeyecektir.  

Sanayiye Uygulanabilirlik Ne Demektir? Buluşun Üretilmesi Şart Mıdır?

Sanayiye uygulanabilirlik; buluşun tarım dahil, sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olmasıdır.  Buluş konusunun sınai türde bir faaliyete elverişli olması veya buna imkan vermesi gerekir.  Buluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekilde yararlanılabileceği gibi konular belirtilmelidir.