Patent Örnekleri 

Patent örneklerinden bahsetmeden önce Türkiye’deki patent başvuru sürecinin nasıl ilerlediğini anlatmak doğru olacaktır. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan ve başvuru unsurları tam veya tamamlanmış olan patent başvurularının şekli incelemesi yapılır. Şekli inceleme esnasında bazı eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bildirim yapılır. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren 2 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içinde giderilmezse veya kurum tarafından kabul edilmezse, başvuru reddedilir. Şekli inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmezse ya da bildirilen eksiklikler süresi içinde giderilirse ve araştırma talebi de başvuruyla birlikte yapılmadıysa, başvuru sahibine başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde araştırma ücretini de ödeyerek araştırma talebinde bulunması gerektiği bildirilir.

Araştırma talebi, başvuruyla birlikte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde araştırma ücreti de ödenerek “Araştırma Talep Formu” kullanılarak fiziksel veya ÇES üzerinden yapılır. Bu süre içinde araştırma ücreti de ödenerek talep yapılmadığı takdirde başvuru geri çekilmiş sayılacaktır.

Araştırma raporu, buluşun patentlenebilirlik kriterlerine uygun  olup olmadığına karar vermedeki ilk aşamadır. Araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en yakın dokümanlar (buluşun başvuru tarihinden önce dünya üzerinde herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir. Başvuruya devam etme kararı verildiği takdirde başvuru sahibi, araştırma raporunun bildiriminden itibaren 3 ay içinde inceleme raporunun hazırlanması için talepte bulunur.

Başvuru yayımı, başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır. Başvuru sahibi 18 ay sona ermeden başvurunun yayımlanmasını talep edebilir. Bunun için, patent başvurusu yapılırken doldurulan başvuru formundaki “erken yayım” ile ilgili kısımda ya da sonraki süreçte “Erken Yayın Talep Formu” ile talepte bulunulması gerekmektedir. Erken yayım talebi yapılması durumunda başvuru, şekli uygunluk yazısından sonra yayımlanır.

Başvuru yayımından sonra üçüncü kişiler, patent başvurusuna konu olan buluşun patent verilebilirliğine ilişkin görüşlerini yazılı olarak Kuruma sunabilir. Bu görüşler araştırma raporu hazırlama aşamasından önce gelmişse araştırma raporu düzenlenirken dikkate alınabilir.

Başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek başvurusunun incelenmesini Kurumdan talep eder. Başvuru sahibi bu süre içinde araştırma raporuna ilişkin görüşlerini sunabilir ve varsa tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapabilir. İnceleme talebi geri çekilemez.

İnceleme aşaması, başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilen adımdır. İnceleme sürecinde istemler, patentlenebilirlik kriterleri bakımından incelenir. Araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda patentin verilmesine karar verilmesi halinde patent verilme nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir. Bu rapor patent verilme kararıyla birlikte başvuru sahibine bildirilir. İnceleme sonucu olumsuz ise; yani istemler kısmen veya tamamen patent verilebilirlik şartlarını sağlamıyorsa veya herhangi bir eksiklik içeriyorsa başvuru sahibine bu konuda bildirim yapılır. Bu bildirimde araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alınarak patentin verilememe nedenleri gerekçeleriyle açıklanır ve bunların dayanakları belirtilir. Başvuru sahibinden, her bir bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde bu bildirimlere karşı görüşlerini sunması veya başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapması istenir. Söz konusu bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz. Bildirimlere cevap verilmemesi ya da değişiklik yapılmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır. Bildirimlerden sonra yapılan inceleme sonucunda başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu kanun hükümlerine uygun olmadığının tespit edilmesi halinde patent verilememe nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir ve başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve bültende yayımlanır.

Düzenlenen inceleme raporuna göre patentin verilebilmesi için Kurum tarafından değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi halinde patentin verilmesine karar verilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Yapılan değişikliğin kurum tarafından kabul edilmemesi halinde veya değişikliklerin yapılmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve bültende yayımlanır.

Patentin verilmesine ilişkin yayımdan sonra patent sahibi tarafından talep edilmesi ve tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi halinde patent belgesi düzenlenerek patent sahibine gönderilir.

Olumlu inceleme raporunun başvuru sahibine bildiriminin ardından Bültende “Belge Yayımı” yapılır.

Explore!

Yurt İçi Patent Tescil kapsamındaki yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı  Yurt İçi Patent Tescil Danışmanlığı our page will be interesting to you.

Patent Ücretleri

Patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan ve tebliğde belirtilen yıllık ücretler, kurumun bildirimine gerek olmaksızın, patentin koruma süresi boyunca, başvuru tarihinden itibaren ikinci yılın sona erdiği tarihte, üçüncü yıldan başlamak üzere her yıl vadesinde peşinen ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.

Patent/Faydalı Model başvurularının/belgelerinin yıllık ücretlerinin ödendiğine ilişkin bilgi “Yıllık Ücret Formunda” belirtilerek kuruma verilir. Yıllık ücretler kurum çevrimiçi hizmetler bölümünden mobil veya elektronik imza ile de ödenebilir.

Örneğin başvuru tarihi 05/04/2017 olan bir patent/faydalı model için ödenmesi gereken yıllık ücretler ve vade tarihleri ekranda yansıttığımı şekilde ilerlemektedir.

Patent Örnekleri Nelerdir?

patent örnekleri
5, 255,452

Patent örneklerine hepimizin bildiği ünlü bir örnekle başlamak isteriz. Michael Jackson'ın 1987 yılında çıkan Smooth Criminal adlı şarkısının klibinde bir anti yerçekimi hareketi görüyoruz. Herkes tarafından bilinen bir hareket. Dizlerini kırmadan, normalinden fazla bir şekilde öne eğilerek yaptığı dans gösterisi için özel dizayn edilmiş bir ayakkabı kullanan sanatçı, yıllar önce bu özel ayakkabının patenti için bizzat başvurmuş.

Patent uzmanlarına göre; Michael Jackson'ın 45 derecelik özel dans gösterisi aslında bir illüzyondan ibaret. Bu gösteriye dair 1992 yılında Amerikan Patent Ofisi'ne yapılan patent müracaatının detayları incelendiğinde, temel unsurun aslında özel tasarımlı ayakkabı olduğu net biçimde görülebiliyor. Patent Müracaatını gerçekleştiren şirket Triumph International Inc. olsa bile ayakkabının resmi buluş sahiplerinden birisinin de popun kralı Michael Jackson olduğu ortaya çıktı. Michael Jackson, söz konusu ayakkabılarını, US 5, 255,452 numaralı patentle koruma altına almış. Buluş sahne tabanındaki bir çiviye ayakkabılardaki bir topuk deliğini iliştirerek ayakkabıyı giyenin ağırlık merkezini geriye doğru kaydırmasına olanak veriyor.

Temel olarak bu ayakkabılar, ayakkabı giyenin ayağını öne doğru basitçe kaydırılmasına olanak sağlayan, özel olarak dizayn edilmiş bir topuk yuvasını içeriyor.

 

patent örneği
US09/561,495

Yoyo:

Amerika’da bu oyuncak için James L. Haven ve Charles Hettrick tarafından bir patent başvurusu yapıldı. “The Whirligig” adını verdikleri buluş, 20 Kasım 1866 tarihinde US 59,745 numarası ile Amerikan Patent Ofisi tarafından tescillendi. Söz konusu buluş, merkezinde bir perçin ile bir arada tutulan iki metal disk olarak düşünüldü ve bu diskin ortasından geçen ipin metal disklerin birinde veya ikisinde bulunan deliklere tutturulacak şekilde tasarlandı.

patent
US9533528B2

Tükenmez Kalem:

30 Ekim 1888 tarihinde Amerikalı denizci John Loud, derilerini işaretlemek için ucunda bilye bulunan mürekkepli kalemi icat etti ve ilk patentini aldı. kendi icat ettiği düzenekte ucunda dönen küçük bir top olan düzeneğin içine mürekkep sürekli akıyordu ve bu top yardımı ile yazma sağlanıyordu.

Robot Süpürge:

IRobot firmasının “Roomba” robotu için bir patent başvurusu da yapıldı. US6883201 numaralı ve “Otomatik Zemin Temizleme Robotu (Autonomous Floor-Cleaning Robot)” başlıklı 2005 yılında yayınlanan patent başvurusuna göre “Roomba” üzerinde bulunan motor aracılığıyla hareket ediyor, sensörleri sayesinde önüne çıkan engellere göre yerini değiştiriyor ve vakum düzeneği ile tozları ve kirleri süpürüyor.

patent örnekleri nelerdir
US6883201B2