Marka Patent Vekilliği Nedir?

Marka patent vekilliği; marka, tasarım ve coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin konularda hak sahiplerinin kurum nezdinde temsil eden kişilerden oluşur. Marka vekili size tescil belgesi verecek olan kişi veya kurum değildir. Yani başvuru yaptığınız ülkede örneğin Türkiye için Türk Patent ve Marka Kurumu size tescil belgesi verecek olan kurumdur. Marka vekili de bu kurum nezdinde buluş sahibi adına işlemleri yürütmeye yetki yetkisine sahip olan müvekkilinden yani başvuru sahibinden vekalet almış kişidir. Bu gerçek veya tüzel bir kişi olabilir. 

Explore!

marka vekilliği nedir

Marka kapsamındaki yaklaşımımızı, marka patent sorgulama ve danışmanlık sürecimizin detayları gibi  hizmetlerimizin püf noktalarının açıklandığı Patent Consultancy our page will be interesting to you.

Marka Vekili Ne İş Yapar?

Türkiye'de yapacağınız marka, patent, faydalı model ve tasarım tescillerinde vekil tutma zorunluluğu yoktur. Ancak marka patent vekilliği ile çalışmak size para, zaman ve ilgili sınai hakkınızı doğru konumlandırma  kazandırır. Vekille çalışmadığınızda bunların bazılarını ve belki de hepsini kaybedersiniz... Zira sınai haklar teknik ve özel bilgiyi gerektiren bir sahadır. Mutlaka işin uzmanı olan marka ve patent vekilleriyle işlemler yapılmalıdır. Yabancılar için ise Paris sözleşmesi gereği Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yaparken vekil görevlendirme zorunlulukları vardır. 

Avukatlar Marka Vekilliği Yapabilir Mi?

Evet, aşağıdaki koşulları sağlayan gerçek ve tüzel kişiler vekillik yapabilir.

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak.
 3. c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak.

e) Sınavda başarılı olmak.

f) Sicile kayıt olmak.

Fikri mülkiyet danışmanı,  marka patent vekilliği gibi birimeler  ile neden çalışmak gerekir, öncelikle şirketler durum tespiti konusunda yardıma ihtiyaç duyabilirler. Yani maddi olmayan varlıkların durumunu, değerini, stratejisini belirlerken bu konuda uzman birinden destek almak önemlidir. Bu şekilde, maddi olmayan varlıkları en üst düzeye korumaya yardımcı olabilir. Bir fikri mülkiyet danışmanı marka patent vekili herhangi bir ihlalden korunmanıza yardımcı olur. Tasarımınızı, fikrinizi, teknolojinizi veya sanat eserinizi ilgili telif hakkı, marka veya patent yoluyla sicile kaydettirerek size yardımcı olur, haklarınızı adınıza takip eder. Bu ve bunun gibi bir çok nedeniyle fikri mülkiyet haklarınızın korunmasına ve güncellenmesine yardımcı olması için bir fikri mülkiyet danışmanı ile iletişime geçilmesi önemlidir.

Marka ve Patent Vekilliği Aynı Şey Midir?

Hayır, marka vekilli önceki sorularda yanıtladığım şekilde açıklanabilir. Patent vekili: Patent, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin konularda hak sahiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişilerdir.  Konu buluş ise, daha da hassas davranılarak buluşunuz hangi sektörde ise (kimya, elektrik ve makine gibi), o alandaki (kimya, elektrik ve makine kökenli) bir patent vekiliyle işlemlerini yürütmelisiniz.

Bu noktada karıştırılan bir konu olduğu için tekrar değinmek isteriz.

Marka ve patent vekillerinin;

 • Yargı organları nezdinde yetkileri yoktur (Avukat olan vekiller hariç).
 • Tescil etme ve belge verme yetkileri yoktur.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu adına işlem yapmazlar.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu’nun çalışanı değillerdir.

 Marka Vekilliği Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun iki yılda bir düzenlediği iki aşamalı (“Genel Yeterlik” ve “Mesleki Yeterlilik”) sınavlarını kazanmaları ve kurumun vekil siciline kayıt olmaları gerekmektedir. Sınav Ankara’da yapılmakla birlikte sınav tarihi, yeri, soru sayısı ve başvuru şartları sınava en az 30 gün kala ilan edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 4 yıllık lisans mezunu olan herkesin katılımına açıktır

Marka soruları: marka mevzuatı ve marka konularından,

Patent soruları: patent mevzuatı, buluş, patent ve faydalı model konularından,

Ortak sorular: Tasarım, fikri haklar, genel hukuk konularından oluşmaktadır. 

Bu ilk sınav genellikle Kasım ayında yapılmaktadır. Elbette değişebilir. İlk sınavdan başarılı olanlar da marka vekilliği mesleki yeterlilik sınavı ve patent vekilliği mesleki yeterlilik konusunda yazılı sınava katılırlar. Bu sınavlarda mevzuat, uygulama esasları ve teknik konulara ilişkin sorular gelmektedir. Bu da genellikle takip eden Ocak ayında gerçekleşir. Bu söylediklerim geçmişte yapılan sınav yer ve tarihlerine göre geçerlidir. İçerik, süre vb. durumlar elbette değişebilir. 

 Marka Patent Vekilliği Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Firmalar ya da kişiler, tasarım, marka veya patent gibi sınai haklarını tescil ettirirken çalışacakları vekili seçerken dikkat etmesi gereken en önemli husus, vekil olarak seçtiği kişinin Türk Patent ve Marka Kurumu vekil siciline kayıtlı ve aktif bir vekil olup olmadığını araştırmalarıdır. Bunu Türk Patent ve Marka Kurumu'nun sitesinde yer alan vekil araştırma kısmından görebilirsiniz. Türk Patent ve Marka Kurumu vekil siciline kayıtlı olmalarının şart olduğu ve bu sicile kayıtlı olmayan kişilerin vekillik yapamayacağı mevzuatın açık bir hükmüdür ve kayıtlı olmayan kişilerin bu konuda danışmanlık hizmeti vermeleri de son derece yanlıştır

Bu noktada vekil disiplin yönetmeliğine değinmek isteriz. Eğer vekillik mesleği edinmek istiyorsanız sadece sicile kayıt olmak ve işlemleri gerçekleştirmek değil aynı zamanda meslek disiplin kurallarına uygun şekilde bu görevi icra etmek gereklidir. Patent ve Marka Vekilleri meslek kuralları ve bu kurallara aykırı davrananlara verilecek disiplin cezaları Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Marka Patent Vekilliği Ücretleri Nedir?

Bu değişkenlik göstermektedir. Her yıl Türk Patent ve Marka kurumunun ve diğer ülkelerin belirlediği resmi harcalar mevcuttur. Yıl içerisinde zaman zaman değişebilir ancak genellikle tüm yıl geçerlidir. Bu resmi harçlara ek olarak çalıştığınız marka patent vekillerinin hizmet bedelleri mevcuttur. Ancak bir standart yoktur. Değişkenlik gösterebilir.

Vekil Atama Zorunluluğu Ve Vekillerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden kişilerin Kurum nezdinde işlemler için –kural olarak- vekil atama zorunluluğu yoktur.

Kişiler kurum nezdinde işlemlerini doğrudan kendileri gerçekleştirebilirler.

Marka patent vekilliği; kurum nezdinde başvuru ya da itiraz sahiplerinin haklarını korumak ve kurum ile her türlü ilişki ve iletişimin yürütülmesi ile yükümlüdür. Bu bildirimleri hak sahibine süresi içerisinde ve eksiksiz bir biçimde iletirler. Aksi halde doğacak hak kayıplarından vekiller sorumludur.

Vekiller aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir;

 1. Yerine getirilmesi mümkün olmayan ve ya kendilerinin yerine getiremeyecekler hiçbir konuda taahhüt vermemelidirler.
 2. Hiçbir konuda müvekkillerine kesin gerçekleşeceği konusunda beyanda bulunmamalıdırlar.
 3. Tüm işlemlerde en kısa süre içerisinde müvekkillerine bilgi vermeli, doğru ve eksiksiz bir biçimde yönlendirme yapmalıdırlar.
 4. Kurum tarafında talep edilen bilgi ve belgeleri müvekkillerine zamanında ve eksiksiz iletmelidirler.
 5. Tüm konularda gerekli özen ve hassasiyeti göstermeli, müvekkilinin haklarını korumaya yönelik hareket etmelidirler.

Marka Patent Vekilliği Soru Örnekleri – Geçmiş Yıllar

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ

GENEL YETERLİK SINAVI

2017 Yılı SORU KİTAPÇIĞI (A)

Aşağıdakilerden hangisi Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği kapsamında, vekillik meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışlarda bulunanlar ile vekilliğin gerektirdiği görevleri yapmayanlar hakkında uygulanacak disiplin cezalarından biri değildir?

A) Uyarma

B) Kınama

C) İdari para cezası verme

D) Geçici olarak vekillik faaliyetlerinden alıkoyma

E) Vekillikten çıkarma

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ

GENEL YETERLİK SINAVI

201 Yılı SORU KİTAPÇIĞI (A)

Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliğine göre, aşağıdaki fiillerden hangisini işleyen vekil hakkında kınama cezası uygulanır?

A) Salt kendine iş sağlamak amacıyla, muhtemel müvekkillere saldırgan bir pazarlama yöntemiyle yaklaşmak

B) Yazışmalarda kamuyu yanıltacak bilgilere yer vermek

C) Kurum nezdinde yürütülen bir işlemde menfaati zıt olan taraflara vekillik etmek

D) Kurum adına yazılı ve sözlü açıklamada bulunmak

E) Meslektaşı hakkında küçük düşürücü açıklama yapmak

Sicil Yenileme

MADDE 15 – 

(1) Sicil kaydı, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihidikkate alınarak her yıl yenilenir.

(2) Sicil kaydının yenilenmesi için Kurumun elektronik başvuru sistemi üzerinden aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuru yapılır:

 1. a) Sicil yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

ÖNEMLİ NOT:  Ödeme yapılmadan, sicil kayıt yenileme talebi tamamlanamamaktadır.

 1. b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçe.

ÖNEMLİ NOT:  Mesleki Sorumluluk Sigortası gerçek kişi vekil adına düzenlenir. Hangi vekillik türü ile ilgili sigorta yaptırılıyorsa poliçe üzerinde o vekillik türünün belirtilmesi gerekir. Hassasiyet gösterilmelidir.

 1. c) 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (f), ve (g) bentlerinde sayılan bilgi ve belgelerin içeriğinde herhangi bir değişiklik var ise bu bilgi ve belgeler, aksi takdirde değişiklik olmadığına dair beyan.

(3) Sicil kaydını mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi itibarıyla yenilemeyen vekilin, vekillik hak ve yetkileri Sicil kaydı yenilenene kadar askıya alınır.

ÖNEMLİ NOT: Hak kaybı yaşamaması için sicil yenileme talebinde bulunulması konusunda hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

01.07.2020 tarihli TÜRKPATENT sitesinde yayınlanan duyuru ile Haziran 2020 tarihli “Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları Kılavuzu” yayımlanmıştır.

Web sitesi linki:  https://www.turkpatent.gov.tr/vekil-sicil-islemleri

2022 yılı için Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti 1.100 TL olup, Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti 1.100 TL şeklindedir.

Diğer işlemlere ilişkin 2022 yılı maliyetleri aşağıda belirtilmiştir:

Hizmetin Türü 2022 İşlem Ücretleri (TL)
Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti 1.100
Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti 1.100
Marka veya Patent Vekilliği Belgesinin Yeniden Düzenlemesi Ücreti 950
Patent Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti 240
Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti 240