Hoshin Kanri (Hoshin Planning) Nedir?

Hoshin Kanri, aynı zamanda Hoshin Planlama olarak da bilinen, Japonya'da ortaya çıkan ve son yıllarda dünya çapında popülerlik kazanan bir yönetim metodolojisidir. Güçlü bir araçtır ve kurumların stratejik hedeflerini günlük operasyonlarıyla uyumlu hale getirir, takımların en önemli konulara odaklanmasına ve uzun vadeli başarıya ilerlemesine olanak tanır. Bu blog yazısında, Hoshin Kanri'nin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve her boyuttaki işletmeler için sağladığı faydaları keşfedeceğiz. Hoshin Planlama'ya yeni başlayan veya deneyimli bir uygulayıcı olsanız da, bu yazı yönetim alanında dönüştürücü bir yaklaşıma sağlayacak değerli bilgiler sunacaktır.

Explore!

Hoshin Kanri 'ye dair  yaklaşımımızın, danışmanlık sürecimizin ve danışmanlık hizmetlerimizin detaylarının açıklandığı Management Consulting sayfamızı hemen ziyaret edebilirsiniz!

Hoshin Kanri Nedir?

Hoshin Kanri, stratejik hedefleri günlük operasyonlarla hizalamak için bir yönetim metodolojisidir.

Japonca'da "hoshin" kelimesi "politika" veya "yön" anlamına gelir. "Kanri" kelimesi ise "yönetim" anlamına gelir. Tüm bu kelimeler bir araya getirildiğinde, "Yönümüzü nasıl yöneteceğiz?" anlamına gelir.

Hoshin Kanri, aynı zamanda Politika Yayılımı olarak da bilinen bir metodolojidir ve bir şirketin stratejik hedeflerini organizasyonun her seviyesindeki eylem ve ilerleme ile uyumlu hale getirmeyi amaçlar. Böylece, tutarsız yönlendirme ve iletişim boşluklarından kaynaklanan verimsizlikleri ortadan kaldırır. Bu yaklaşım, şirketin hedefleri (Strateji) ile orta yönetimin planları (Taktik) ve tüm çalışanların yürüttüğü işler (Operasyonlar) arasındaki uyumu sağlayarak, tüm çalışanların aynı hedeflere çalışmasını sağlamayı amaçlar.

Hoshin Kanri Tanımı

Hoshin Kanri, organizasyonun stratejik hedeflerinin tüm düzeylerinde paylaşılmasını, anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlar. Hoshin Kanri'nin temel amacı, organizasyonun uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır. Hoshin Kanri, birçok farklı adımı içeren sistematik bir süreçtir ve organizasyonunuzun stratejik hedeflerine ulaşmak için ölçülebilir, zamanında ve doğru adımlar atmaya odaklanır.

Hoshin Planlama’nın 7 Adımı

Hoshin Planlama olarak da bilinen Hoshin Kanri'nin yedi adımı şu şekildedir:

 1. Vizyonu, misyonu ve değerleri belirlemek: Bu adım, organizasyonun eylem ve davranışlarını yönlendiren uzun vadeli vizyonunu, misyonunu ve değerlerini tanımlamayı içerir.
 2. Ayırıcı hedefler geliştirmek: Bu adımda, organizasyonun başarısına önemli bir etki yapacak zorlu hedefler olan ayırıcı hedefler belirlenir.
 3. Yıllık hedefler oluşturmak: Yıllık hedefler, ayırıcı hedefleri desteklemek için geliştirilir. Bu hedefler, belirli, ölçülebilir, gerçekleştirilebilir, ilgili ve zamana bağlı (SMART) özelliklerini taşır.
 4. Eylem planları geliştirmek: Yıllık hedefleri gerçekleştirmek için eylem planları oluşturulur. Bu planlar, her bir hedefi gerçekleştirmek için gereken belirli adımları, zaman çizelgelerini ve kaynakları belirtir.
 5. Planları uygulamak: Bu adımda, eylem planları organizasyonun tümüne dağıtılır. Plan, tüm çalışanlara iletilir ve her bir kişinin hedefleri gerçekleştirmedeki sorumlulukları açıkça tanımlanır.
 6. İlerleme takibi: İlerleme düzenli olarak plana karşı takip edilir ve gözden geçirilir. Herhangi bir sorun veya zorluk hızlıca belirlenir ve organizasyonun hedeflerine ulaşması için takipte kalmasını sağlamak için çözülür.
 7. Süreci gözden geçirme: Bu adım, Hoshin Planlama sürecinin iyileştirilmesi için alanları belirleyerek, sürekli olarak gelişmeyi ve Hoshin Planlama sürecinin organizasyonun hedeflerine ulaşmada etkili kalmasını sağlar.

Bu yedi adımı takip ederek, bir organizasyon eylemlerinin stratejik hedefleriyle uyumlu olduğunu ve ilerlemenin sürekli olarak izlendiğini ve başarıya ulaşmak için gerektiğinde sürekli olarak ayarlandığını sağlayabilir.

Hoshin Kanri Nasıl Uygulanır?

Hoshin Kanri, bir kuruluşun hedeflerini faaliyetleri ve kaynaklarıyla uyumlu hale getirmek için kullanılan stratejik planlama ve yönetim metodolojisidir. Kuruluşların stratejik hedeflerini belirlemelerine, bu hedefleri önceliklendirmelerine, hedeflere ulaşmak için eylem planları oluşturmalarına ve ilerlemeyi takip etmelerine yardımcı olan bir dizi adımı içerir.

İşte Hoshin Kanri'yi uygulamak için adım adım bir rehber:

 1. Kuruluşunuzun misyonunu, vizyonunu ve değerlerini tanımlayın. Bu, stratejik planlama çabalarınız için net bir yön ve amaç sağlayacaktır.
 2. Kuruluşunuzun stratejik hedeflerini belirleyin. Bu, kuruluşunuzun misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmek için çabalarını odaklaması gereken ana alanları belirlemeyi içerir.
 3. Bir strateji haritası oluşturun. Bir strateji haritası, kuruluşunuzun stratejik hedeflerini ve bunların nasıl birbirine bağlı olduğunu görsel olarak temsil eder. Kuruluşunuzun stratejik planının net ve özlü bir genel bakışını sağlar.
 4. Detaylı bir eylem planı geliştirin. Bu, her stratejik hedefi başarmak için yapılması gereken belirli eylemleri belirlemeyi içerir. Her eylem, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamanında olmalıdır (SMART).
 5. Sorumlulukları ve kaynakları atayın. Her eylem için, uygulanmasından sorumlu kişi veya takımı ve bunu gerçekleştirmek için gereken kaynakları (örneğin bütçe, personel, ekipman) belirleyin.
 6. Stratejik hedeflere doğru ilerlemeyi takip edin. Her stratejik hedefe doğru ilerlemeyi izlemek için, düzenli ilerleme raporları veya performans ölçütleri gibi bir sistem oluşturun.
 7. Planı sürekli olarak gözden geçirin ve ayarlayın. Hoshin Kanri bir tekrarlayan süreç olduğundan, planı düzenli olarak gözden geçirmek, etkililiğini değerlendirmek ve gerektiğinde ayarlamak önemlidir.

Bu adımları izleyerek, Hoshin Kanri'yi başarıyla uygulayabilir ve kuruluşunuzun faaliyetlerini ve kaynaklarını stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirebilirsiniz.

Hoshin Planlamanın 4 Aşaması Nedir?

 1. Planlama (Plan): Hoshin Planlama sürecinin ilk aşaması, organizasyonunuzun stratejik hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için gereken stratejileri ve eylemleri belirlemektir.
 2. Yönlendirme (Direction): İkinci aşamada, stratejik hedeflere ve planlara uygun olarak organizasyonunuzun her seviyesinde hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için faaliyetleri yönlendirmek için bir sistem kurulur.
 3. Yürütme (Deployment): Üçüncü aşama, stratejik hedeflere ulaşmak için planların uygulanmasını içerir. Bu aşamada, belirlenen hedeflere ulaşmak için kaynaklar tahsis edilir, görevler atanır ve performans ölçümleri belirlenir.
 4. İzleme (Monitoring): Son aşama, stratejik hedeflerin sürekli izlenmesi ve performansın değerlendirilmesini içerir. Bu aşamada, performans ölçümleri, hedeflere ulaşma oranları ve diğer kritik performans göstergeleri izlenir ve gerektiğinde planlarda değişiklik yapılır.

Neden Hoshin Karin?

Hoshin Kanri, stratejik planlama ve yönetim metodolojisi olarak, kuruluşların hedeflerini faaliyetleri ve kaynaklarıyla uyumlu hale getirerek stratejik amaçlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Bu metodoloji, kuruluşun misyonunu, vizyonunu ve değerlerini tanımlayarak başlayan ve bu doğrultuda stratejik hedeflerin belirlenmesini içerir. Daha sonra, strateji haritası oluşturularak stratejik hedeflerin ve bunların nasıl birbirine bağlı olduğunun görsel bir temsili sağlanır.

Ayrıntılı bir eylem planı oluşturulduktan sonra, her bir eyleme sorumluluklar ve kaynaklar atanır. Bu, gerekli kaynakların (örneğin bütçe, personel, ekipman) hedefleri gerçekleştirmek için tahsis edildiğinden emin olmak için yapılır. Her bir stratejik hedefe ilerleme raporları veya performans metrikleri gibi düzenli bir ilerleme takibi sistemi belirlenir.

Hoshin Kanri, planın sürekli gözden geçirilmesi ve ayarlanması gereken tekrarlayan bir süreçtir. Planın sürekli gözden geçirilmesi ve ayarlanmasıyla, kuruluşlar stratejik hedefleriyle uyumlu kalmayı ve zamanla daha iyi sonuçlar elde etmeyi sağlayabilirler.

Hoshin Kanri'nin faydalarından biri, geliştirilen hedeflerle faaliyetleri ve kaynakları uyumlu hale getirerek daha iyi uyum sağlamasıdır. Kuruluşun herkesi aynı hedeflere yönlendirmesi, iletişimi artırması, odaklanmayı artırması ve verimliliği ve etkinliği iyileştirmesi mümkündür.

Hoshin Kanri'nin bir diğer faydası, stratejik planlama çalışmaları için açık bir yönelim sağlamasıdır. Kuruluşun misyonunu, vizyonunu ve değerlerini tanımlayarak, metodoloji kuruluşun açık bir yönelim izlemesine yardımcı olur.

Ek olarak, Hoshin Kanri, en önemli öncelikleri belirlemeye ve bu önceliklere odaklanmaya yardımcı olarak daha iyi sonuçlar ve sürekli iyileştirmeye yol açar.

Genel olarak, Hoshin Kanri, kuruluşların faaliyetlerini ve kaynaklarını stratejik öncelikleriyle uyumlu hale getirerek hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan değerli bir stratejik planlama ve yönetim metodolojisidir. 

Ayrıca, Hoshin Kanri yöntemi birçok avantaj sunmaktadır. Örneğin, organizasyonun hedeflerinin faaliyetleri ve kaynaklarıyla hizalanması, herkesin aynı hedeflere doğru çalıştığından dolayı daha iyi iletişim, artan odaklanma ve artan verimlilik ve etkililik sağlayabilir.

Hoshin Kanri'nin bir diğer faydası, stratejik planlama çalışmaları için açık bir yönlendirme sağlamasıdır. Organizasyonun misyonunu, vizyonunu ve değerlerini tanımlayarak, yöntem organizasyonun takip etmesi gereken açık bir yönlendirme oluşturmaya yardımcı olur.

Ayrıca, Hoshin Kanri, en önemli öncelikleri belirleme ve çabaları bunları gerçekleştirmeye odaklama konusunda yardımcı olur. Bu, zamanla daha iyi sonuçlar ve sürekli iyileştirme sağlayabilir.

Genel olarak, Hoshin Kanri, organizasyonların faaliyetlerini ve kaynaklarını stratejik öncelikleriyle uyumlu hale getirerek hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan değerli bir stratejik planlama ve yönetim yöntemidir. Adım adım bir süreç izleyerek, organizasyonlar başarılı bir şekilde Hoshin Kanri'yi uygulayabilir ve zamanla performanslarını artırabilirler.

Hoshin Planning Nasıl Kullanılır?

Eğer kuruluşunuzda Hoshin planlamasını nasıl uygulayacağınıza dair araştırma yapıyorsanız, çeşitli önerilerle karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak, Hoshin planlama sürecinizi başlatmak için atmanız gereken dört kritik adım vardır:

Ana hedeflerinizi belirleyin: Başarılı Hoshin planlamaya doğru ilk önemli adım, stratejik planınızı belirlemek için liderlik ekibiniz ve yöneticilerle bir araya gelmektir. Zaten bir stratejik planlama yaklaşımınız varsa veya bir stratejik plan oluşturma sürecindeyseniz, bu adımda Hoshin planlamaya başlamak zorunda değilsiniz! Yaptığınız şeyi alıp sonradan Hoshin yaklaşımına uyarlayabilirsiniz.

Catchball (düşünce alışverişi) oynayın: Hoshin planlamayı diğer stratejik planlama yöntemlerinden ayıran şeylerden biri de catchball yöntemidir. Bu terim, hizalamayı sağlamak için fikirleri ileri geri atma kavramını tanımlar. Baş yönetim ekibi, önümüzdeki üç ila beş yıl için organizasyonun ana hedeflerini belirleyecek. Daha sonra, alt kademe yöneticileriyle bu hedefleri paylaşacaklar ve onlar da takımlarına ileteceklerdir. Bu geri bildirim mekanizması, organizasyon genelinde satın almayı sağlamaya yardımcı olur.

Gemba'ya çıkın: Hoshin planlamasının diğer özelliklerinden biri de gemba sürecidir. Bu süreç, ana hedeflerinizi ve girişimlerinizi izlemek için fabrika sahasına çıkmanızı içerir. Bu fikrin arkasındaki düşünce, Hoshin planınızın entegrasyonuna bağlı kalmak için yöneticilerin fikirlerin zemin katta nasıl entegre edildiğini sürekli olarak gözden geçirmeleri ve geri bildirim toplamaları gerektiğidir.

Not: Fabrika sahanız yoksa, gemba sürecini liderlik ekibinizin satış temsilcileriyle veya yazılım geliştirme ekibiyle zaman geçirmesi veya müşteri hizmetleri departmanıyla yakın çalışması gibi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamalısınız.

Gereken ayarlamaları yapın: Tüm önceki adımlar, bir şekilde geri bildirim toplamayı içerir. Ancak geri bildirim, iyi kullanılmazsa yararsızdır. Bu son adım, kısa ve uzun vadeli girişimlerinizi takip etmek için gereken ayarlamaları yapmanızı sağlar.

Hoshin Kanri Örnek Uygulamaları

Hoshin Kanri'nin bir örneği, üretim sürecinde verimliliği artırmak ve atığı azaltmak isteyen bir imalat şirketidir. Şirket, bu hedefi gerçekleştirmek için hedeflerini kaynakları ve faaliyetleriyle uyumlu hale getirmek için Hoshin Kanri'yi kullanacaktır.

Şirket, önce misyonunu, vizyonunu ve değerlerini tanımlayacaktır. Daha sonra atık azaltma ve verimliliği artırma gibi stratejik hedeflerini belirleyecektir. Bir strateji haritası, bu hedefleri ve nasıl birbirine bağlı olduklarını görsel olarak temsil etmek için oluşturulacaktır.

Şirket, her stratejik hedef için detaylı bir eylem planı geliştirecektir. Örneğin, yeni bir üretim süreci uygulayabilir veya yeni ekipmanlara yatırım yapabilir. Her eylem için sorumluluklar ve kaynaklar atanacaktır.

Her stratejik hedefe doğru ilerleme takip edilecektir. Örneğin, üretim verilerini takip ederek ve düzenli performans incelemeleri yaparak ilerleme izlenebilir. Şirket, amaçlarını başarmak için gerektiğinde planını sürekli olarak gözden geçirecek ve ayarlayacaktır.

Hoshi Kanri Örnekleri

Procter & Gamble: Procter & Gamble, Hoshin Kanri'yi kullanarak, ürün geliştirme sürecini iyileştirmiş ve ürünleri piyasaya daha hızlı sunarak rekabet avantajı elde etmiştir. Şirket, Hoshin Kanri ile stratejik hedeflerine ulaşmak için çalışanların katılımını teşvik etmiş ve ürün geliştirme sürecinde çalışanların fikirlerine değer vermiştir.

Boeing: Boeing, Hoshin Kanri'yi kullanarak, müşteri memnuniyetini artırmak, maliyetleri azaltmak ve kaliteyi iyileştirmek gibi stratejik hedeflere ulaşmıştır. Şirket, Hoshin Kanri ile tüm çalışanlarını hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya teşvik etmiş ve çalışanların fikirlerine değer vermiştir.

Toyota: Toyota, Hoshin Kanri'yi uygulayan ilk şirketlerden biridir. Şirket, yönetim sistemi olarak Hoshin Kanri'yi kullanarak, stratejik hedeflerini belirlemiş ve tüm çalışanlarının hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmalarını sağlamıştır.

Xerox: Xerox, Hoshin Kanri'yi kullanarak, müşteri memnuniyetini artırmak, üretkenliği artırmak ve maliyetleri azaltmak gibi stratejik hedeflere ulaşmıştır. Hoshin Kanri'yi uygulayarak, her seviyedeki çalışanlarını hedeflere ulaşmak için bir araya getirmiş ve çalışanların fikirlerine değer vererek, iş süreçlerini iyileştirmiştir.

Hoshin Kanri ve Yalın Düşünce Arasındaki Benzerlikler

Hoshin Kanri ve yalın düşünce, müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme, veri odaklı karar verme, fonksiyonlararası işbirliği, görsel yönetim ve standardizasyon gibi birçok ortak özelliğe sahiptirler.

Müşteri odaklılık: Hem Hoshin Kanri hem de yalın düşünce, müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanır ve müşteriye değer sağlamak konusunda büyük önem verirler.

Sürekli iyileştirme: Her iki yaklaşım da sürekli iyileştirmenin önemini vurgular ve süreçlerdeki israfları ve verimsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışırlar.

Veri odaklı karar verme: Hoshin Kanri ve yalın düşünce, iyileştirme alanlarını belirlemek ve ilerlemeyi ölçmek için ölçümler ve analizler kullanarak veri odaklı kararlar alır.

Fonksiyonlararası işbirliği: Her iki yaklaşım da ortak hedeflere ve amaçlara ulaşmak için fonksiyonlararası işbirliğini ve takım çalışmasını teşvik eder.

Görsel yönetim: Hem Hoshin Kanri hem de yalın düşünce, ilerlemeyi takip etmek, sorunları tespit etmek ve bilgiyi etkili bir şekilde iletmek için görsel yönetim teknikleri kullanırlar.

Standardizasyon: Her iki yaklaşım da sonuçların tutarlılığını sağlamak için standardizasyonun önemini vurgular.

Özetle, Hoshin Kanri ve yalın düşünme; sürekli iyileştirme, müşteri memnuniyeti ve işbirliği ve veri odaklı karar verme yoluyla israf azaltma kültürü oluşturmak için odaklanmışlardır.

Hoshin Planlama vs. Kurumsal Karne (Benzerlikler ve Farklılıklar)

Hoshin Planlama ve Kurumsal Karne, stratejik planlama ve yönetimde kullanılan iki popüler metodolojidir. İki metodoloji arasında benzerlikler olsa da dikkate değer farklılıklar da vardır.

Benzerlikler:

 • Her iki metodoloji de örgütlerin stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
 • Her iki metodoloji de stratejik hedeflerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesini içerir.
 • Her iki metodoloji de stratejik hedeflere ulaşmak için eylem planlarının geliştirilmesini içerir.
 • Her iki metodoloji de stratejik hedeflere ilerleme takibini sağlamak için performans ölçütlerinin belirlenmesini içerir.

Farklılıklar:

Hoshin Planlama, üst yönetim seviyesinde stratejik hedeflerin belirlenmesiyle başlayan bir üstten aşağı yaklaşımdır ve daha sonra aşağıdaki seviyelere doğru yayılırken, Denge Kartı, alt seviyelerde operasyonel ölçümlerin belirlenmesiyle başlar ve bunlar üst seviyeye toplanır.

 • Hoshin Planlama, bir örgütün hedeflerini faaliyetleri ve kaynaklarıyla uyumlu hale getirmeye odaklanırken, Denge Kartı, bir örgütün faaliyetlerini stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirmeye odaklanır.
 • Hoshin Planlama, örgütün stratejik hedeflerini ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu gösteren bir strateji haritası oluşturmayı içerirken, Denge Kartı, belirli hedeflere karşı performans ölçütleri oluşturan bir kart oluşturmayı içerir.
 • Hoshin Planlama daha belirleyici ve yapılandırılmışken, Denge Kartı daha esnek ve uyumlu bir yapıdadır.
 • Hoshin Planlama daha çok uzun vadeli hedefler üzerinde odaklanırken, Denge Kartı daha çok kısa vadeli hedefler üzerinde odaklanır.

Özetle, Hoshin Planlama ve Denge Kartı, örgütlerin stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan farklı ancak birbirini tamamlayan metodolojilerdir. Hoshin Planlama daha belirleyici ve yapılandırılmışken, Denge Kartı daha esnek ve uyumlu bir yapıdadır. Her iki metodoloji de stratejik hedefleri belirleme, önceliklendirme, eylem planları geliştirme ve stratejik hedeflere ilerleme takibi yapma gibi ortak özelliklere sahiptir, ancak yaklaşımları ve odakları farklılık gösterir.