EUREKA Programı Nedir?

AB Çerçeve programları ülkemizdeki TÜBİTAK fonlarının çoğunlukla çağrılı yapıya geçmesi ile daha da önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda firmaların AB programlarını tercih etmeleri beklenmiştir. Bu yazımızda EUREKA programını genel özellikleri ile sizlere sunmak isteriz.

EUREKA Programı nedir?

EUREKA, Ar-Ge ve yenilikçilik alanında uluslararası işbirliği için 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük ağıdır. EUREKA programının temel amacı daha güçlü, hedef odaklı, işbirliğine dayalı, yüksek katma değerli, toplumsal ve ekonomik fayda sağlayan projelerin geliştirilmesidir.

Bu doğrultuda 2018 yılı verilerine göre 338 fonlu proje and 770,5 milyon € kamu-özel yatırımı gerçekleştirilmiştir.  Proje sayısı bir önceki yıla oranla biraz düşük olmasına rağmen yatırımlar 2017 verilerinin yaklaşık 70 milyon € kadar üzerine çıkmıştır. Ayrıca KOBİ’ler proje katılımcılarının % 58,85 ’ini oluşturarak EUREKA projelerinde önemli rol almaktadır.

Eureka ProgramıNetwork projeleri klasik AB Projeleri finansman aracıdır. Katılımcılar, proje fikirleri ulusal finansman kuruluşlarına sunulmadan önce, genellikle mevcut ulusal finansman programlarını kullanarak uluslararası ortaklarını bulurlar. Tüm katılımcı ülkeler tarafından onaylandıktan sonra, projeler Network projeleri olarak etiketlenir ve uygulanmaya devam edilir. Bu basit mekanizma sayesinde EUREKA, 1985’ten beri sınırların ötesinde Ar-Ge işbirliğini sağlamaktadır.

EUREKA Kümeleri

EUREKA Kümeleri, EUREKA ağının en önemli parçasıdır. Kümeler, endüstriyel konsorsiyumların endüstriyel büyük firmaların, üniversitelerin, araştırma enstitülerinin ve KOBİ’lerin çabalarını birleştirerek orta ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme projelerine liderlik etmesini sağlar.

 Tematik Kümeler

Bu kapsamda kümeler tematik olarak gruplandırılmıştır ve bu tematik gruplar aşağıdaki gibidir.

  • CELTIC-NEXT (Telekomünikasyon)
  • EURIPIDES² (Akıllı Elektronik Sistemler)
  • EUROGIA2020 (Düşük Karbonlu Enerji Teknolojileri)
  • ITEA 3 (Yazılım yeniliği)
  • Metalurji Avrupa (Metalurji)
  • PENTA (Mikro ve Nanoelektronik özellikli sistemler ve uygulamalar)
  • SMART (Gelişmiş Üretim Programı).

Açıklanan istatistiksel verilere göre, 2014-2018 yılları arasında ülkemiz KOBİ ve büyük firmaları 132 projede yer almıştır ve almaktadır. Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının yer aldığı projelerin yaklaşık %88’ini bilgi ve iletişim teknolojileri, makine imalat ve sınai üretim süreçleri ve biyoteknoloji konuları oluşturmaktadır. Diğer %12’lik kısımda ise enerji ve çevre konuları yer almaktadır.

Bu bilgilerden yola çıkarak EUREKA programının, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini büyütmeyi amaçlayan, uluslararası işbirliği sağlamak isteyen,  küresel olarak rekabetçi yeni ürün ve hizmetler sunmayı ve uluslararası pazarlarda aktif rol almayı hedefleyen kurum ve kuruluşlar için onlara tüm bu isteklerini sunabilecek bir platform olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca son bir gelişme olarak sizlere de duyurmalıyız ki EUREKA Programı kapsamında faaliyet göstermekte olan EUREKA Kümelerinin (CELTIC-NEXT, EUROGIA, ITEA 3 ve PENTA-EURIPIDES²) farklı odak alanları içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Yapay Zeka’nın geliştirilmesi, uyarlanması ve kullanılması konusunda çözümlere odaklanan kümeler arası ortak çağrısı yayınlanmıştır. Çağrı 15 Haziran 2020 ‘de kapanacaktır.  Detaylı bilgileri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mine Küçük Üstünbaş

Albert Solino Ar-Ge & Tasarım Merkezi Takım Lideri

Esra Güngör

Albert Solino Danişman | AR-GE & Tasarim Merkezi