ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ALBERTSOLİNO YENİLİKÇİ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ İNŞAAT ENERJİ 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla  Ekinciler Caddesi Yeni Sokak VIP Plaza No:5 Kat 7 Kavacık – Beykoz/ İstanbul adresinde mukim Albertsolino Yenilikçi Mühendislik Çözümleri İnşaat Enerji San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 

 

1.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet, ikametgah adresi, medeni durum, ehliyet bilgileri, imza,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, telefon,
 • Özlük Bilginiz: Özgeçmiş bilgileri, eğitim durumu ve seviyesi(bitirilen ya da devam edilen üniversite-fakülte  ve sınıf bilgileri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, ücret bilgileri, askerlik durumu, 
 • Mesleki Deneyim Bilginiz: Meslek bilgisi, geçmiş iş deneyimleri, referans isim soyisim ve telefonu,
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri: Kamera kayıtları,
 • Görsel ve İşitsel Verileriniz:  Fotoğraf,
 • Diğer Bilgileriniz: Başvuru tarihi, başvurulan pozisyon, başvurulan çalışma şekli.

 

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi, mülakat ve kişilik envanteri süreçlerinin yürütülmesi, başvurunuzun olumsuz olması halinde ise ileride açılacak diğer pozisyonlar için değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

3.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel verileriniz Şirket ile ilişkiniz kapsamında yukarıda değinilen amaçlarla bizzat sizden ve hizmet sağlayıcılarımızdan, internet, çağrı merkezi ve telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

 • Açık rızanızın bulunması, 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

 

4.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

5.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Ekinciler Caddesi Yeni Sokak VIP Plaza No:5 Kat 7 Kavacık – Beykoz/ İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 

ALBERTSOLİNO YENİLİKÇİ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ İNŞAAT 

ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE 

YÖNELİK ÇALIŞAN ADAYLARI

AÇIK RIZA METNİ

 

Albertsolino Yenilikçi Mühendislik Çözümleri İnşaat Enerji San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) yaptığım iş başvurusu ve değerlendirme süreci kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Albertsolino Yenilikçi Mühendislik Çözümleri İnşaat Enerji San. Tic. Ltd. Şti. Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim. 

 

Şirket’e yaptığım iş başvurusu sürecinde, başvurumun olumsuz değerlendirilmesi halinde, Şirket nezdinde ileride açılacak diğer pozisyonlar için özgeçmiş bilgilerimin değerlendirilmesi, benimle iletişime geçilmesi amaçlarıyla, ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, medeni durum, ehliyet bilgileri, adres, e-posta, telefon, özgeçmiş bilgileri, eğitim bilgileri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, meslek bilgisi vb. kişisel verilerimin “Albertsolino Yenilikçi Mühendislik Çözümleri İnşaat Enerji San. Tic. Ltd. Şti. Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ne uygun olarak saklanmasını

 

Onaylıyorum.