BÜTÇE DANIŞMANLIĞI

Bütçe Danışmanlığı ile firmanızın mevcut durumu ve stratejik hedefleri göz önünde bulundurularak:

 • Mevcut Durum Analizi ile bütçe ve raporlama süreçlerinde gelişim alanlarının belirlenmesi,
 • Bütçe süreçlerinin, bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlayacak şekilde tasarımı,
 • Bütçe-planlama yapısının detaylandırılması ve konsolide takibe yönelik tasarım ve şablonların oluşturulması,
 • Mevcut Yönetim Raporlaması süreçlerinin gözden geçirilmesi ve zenginleştirilmesi, planların merkezi ve konsolide olarak yönetilmesine ilişkin yapıların tasarlanması,
 • İlgili yapılara ilişkin en iyi uygulamaların tasarlanacak yapılarda kullanılması,
 • Tasarlanan Bütçe ve Yönetim Raporlaması süreçlerinin hayata geçirilmesine yönelik olarak dijitalleşme ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Bütçe ve Yönetim raporlaması süreçlerinin yazılımlar üzerine taşınmasına yönelik kalite güvence desteği verilmesine,

yönelik tasarım hizmetleri öngörülmektedir.

Bütçe Modeli Tasarımı

Hedeflenen bütçe sisteminin kurulabilmesi ve kendisinden beklenen yararın elde edilebilmesi için, öncelikle işletme yapısı ve faaliyetler analiz edilmektedir. Ardından işletme yapısı ve faaliyet modeline uygun bütçe süreci ve bütçe şablonlarının tasarımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında tüm işletme yapısı ve faaliyet modeli sorgulanırken işletmenin finansal dijitalleşme seviyesi tespit edilerek, gelişim alanları belirlenmektedir.

Strateji

Şirketin uzun ve kısa dönemli hedefleri nelerdir?

Faaliyet

Hangi faaliyetler (üretim, dağıtım vb.) hangi lokasyonlarda gerçekleştirilmektedir?

Organizasyon

Lokasyonlardaki şirket organizasyon yapısı nasıldır?

Gelecekte nasıl olacaktır?

Bütçe Danışmanlığı

Bütçe Süreci ve Modeli Tasarımı

Bütçe modelinin her bir bileşeninin; kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik, gereksinimlerine yanıt verecek şekilde ele alınması gerekmektedir.

İş Süreçleri Tasarımı:
 1. İş yapış şekilleri nasıl takip edilecektir?
 2. Tekrarlı işleri ve verimsizlikleri elimine edecek İş akışları nasıl olmalıdır?
 3. Teknoloji uygulamaları ile aktiviteler nasıl eşlenmelidir?
Yetkilendirme Modeli ve SODA Matrisi:
 • Bütçe çalışmalarından kimler sorumlu, olacaktır?
 • Bütçeyi kim onaylayacaktır?
Varsayımlar ve Tahminleme
 • Hangi veriler tahminlenmelidir?
 • Hangi varsayımlara ihtiyaç vardır?
 • Hangi birime hangi veriler gönderilmelidir?
Bütçe Takvimi
 • Bütçe şablonlarını sırasıyla hangi birimler, hangi tarihlerde doldurmalıdır?
Faaliyet ve Finansal Bütçeler
 • Faaliyet modeline (Üretim, dağıtım vb.) göre hangi bütçeler çıkartılmalıdır?
 • Birimlerin bütçe kontrolü nasıl yapılmalıdır?
Bütçe Danışmanlığı İçin Yapılacak Aktiviteler
 • Strateji ve hedeflerinin anlaşılması
 • Mevcut lokasyonlardaki işletmelerin faaliyetlerinin belirlenmesi ve gelecekte oluşacak faaliyet modelinin anlaşılması
 • Mevcut organizasyonun anlaşılması
 • Birim yöneticileriyle toplantıların yapılması
 • Gerekli noktalarda yerinde gözlemlerin yapılması
 • Firmanız ile benzerlik gösteren şirketlerle kıyaslama çalışmalarının yapılması
 • İyileştirme noktaları ve en iyi uygulamalar dikkate alınarak; bütçe modeli yapısının tasarlanması
 • Verimliliğe ilişkin iyileştirme alanlarının tespit edilmesi
 • Süreçler için iyileştirme alanlarının, kontrol noktalarının, onay mekanizmalarının, rol ve sorumlulukların tespit edilmesi
 • İleri analitik uygulamaları destekleyecek süreçlerin ve rol/sorumlulukların belirlenmesi
 • Bütçeleme süreçlerine ilişkin yetkinledirme modeli tasarımının yapılması
 • Gelecek durumda kullanılacak sistem ve teknoloji gereksinimlerine ilişkin analizlerin yapılması
 • Teknolojiye ilişkin yol haritasının çıkarılması
Çıktılar
 • Mevcut durum analizi raporu
 • Varsayım ve tahminleme yapılacak veriler tablosu
 • Faaliyet bütçeleri (Satış, üretim, üretim bütçesi, yönetim giderleri, gelir tablosu bütçesi vb.)
 • Finansal bütçeler (Nakit akış, bilanço, gelir tablosu bütçesi)
 • RACI (SODA) Matrisi
 • Yetkilendirme modeli
 • Teknoloji/sistem gereksinimleri
Araçlar
 • Albert Solino kıyaslama (Benchmark) veritabanı
 • Albert Solino veri toplama şablonları
 • Çalışma toplantıları ve soru setleri
 • RACI (SODA) metodolojisi
 • DECIDE metodolojisi

Dijitalleşme İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Bütçe Modeli ve Yönetim Raporlaması Tasarımı
 1. Bütçe modeli ve Yönetim raporlaması tasarımı süreci içerisinde mevcut sistemlerin yeterlilikleri ve yetkinlikleri incelenir.
 2. Sistemin işleyişini yavaşlatan süreçlerin neler olduğu ve hangi sistemlerden, hangi verilerin alınamadığı belirlenir.
 3. İşleyişin kesintisiz olarak gerçekleşebilmesi için gerekli dijitalleşme ihtiyaçları belirlenir.
Aktiviteler
 • Hedef operasyon modeli ve süreçler kapsamında ERP ve raporlama sistemlerinden beklenen fonksiyon ve entegrasyon noktalarının belirlenmesi
 • Şu anki ERP ve raporlama sistemleri ve diğer alternatifler için kriter kümesinin belirlenmesi
 • Süreç –sistem uyumsuzluklarının en iyi uygulamalar dikkate alınarak çözülmesine yönelik iyileştirme önerilerinin oluşturulması
 • Fonksiyonel tasarım kalite güvence çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Tasarlanan yapıların yazılım üzerine taşınmasına yönelik ek geliştirme gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Test senaryolarının oluşturulması
 • Uygulama testlerinin gerçekleştirilmesi
Çıktılar
 • Tasarlanan Yapıların Sistem Üzerinde Hayata Geçirilmesine Yönelik İyileştirme Önerileri ve Yol Haritası
 • İhtiyaç Duyulan Fakat Canias ve Smart Viewer Üzerinden Alınamayan Veri Seti Tablosu
 • İhtiyaç Halinde İşleyişin Otomatize Olabilmesi İçin Yararlı Olabilecek Yazılım Tavsiyeleri
Araçlar
 • Detaylı Mevcut Durum Analizi Çıkarımları
 • Albert Solino Global ve Lokal En İyi/Yaygın Uygulamalar Veritabanı
 • Albert Solino Süreç Modelleme Araçları