Yönetim Kurulu Nedir?

Yönetim Kurulu, görevleri açıkça tanımlanmış, yetkilerinin bir bölümünü devretmiş, yetkisini devrettiği kişilerin başarısını takip etmek için gerekli gözetim mekanizmasını oluşturmuş, kaliteli kararlar alabilecek zenginlikte üye yapısına ve bu üyelerin şirkete azami ölçüde katkı yapabilmesi için uygun ortama sahip şirketin yönetiminden sorumlu kuruldur.

 • Lider bir yönetim kurulu, şirketin doğru stratejileri uygulayıp fırsatları değerlendirirken, üstlendiği riskleri de başarıyla yönetmesini sağlar.
 • Fonksiyonel bir yönetim kurulu, yönetim (management) ile kurumsal yönetim (governance) arasındaki farkı kavramış ve bunu iş görme tarzına yansıtmış olmalıdır.
 • Başarılı bir yönetim kurulu, şirket içerisinde düzgün işleyen bir raporlama sistemi için iç denetim ve iç kontrol mekanizmalarının oluşturulmasını sağlar.
 • Etkili bir kurul, şirketi yönetme sorumluluklarını, yetkisini devrettiği profesyonel yöneticiler aracılığıyla yerine getirir.
 • İyi yapılanmış bir kurul, şirketin geleceğini belirleme potansiyeline sahip önemli konuları tartışır.

İdeal durumda yönetim kurulunun koordinasyon ve motivasyon sorununa neden olmayacak, ancak ihtiyaç duyulan farklı bilgi ve yetenekleri bünyesinde barındırabilecek sayıda üyeden oluşması gerekmektedir. Yönetim kurulu uygulamada;

 • Oy çokluğunu sağlamak amacıyla tek sayıda üyeden oluşmaktadır.
 • Etkinliğin en üst noktada sağlanabilmesi için az sayıda kişiden oluşmaktadır. Bu sayı genellikle beş ile sekiz arasındadır.

 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerin Görev ve Sorumlulukları

 • Görevlerini yasaların ve şirket içi düzenlemelerin öngördüğü çerçevede yapmak ve hâkim olması gereken dokümanları incelemek
 • Kurum stratejilerine karar vermek, yeni stratejik kararların geliştirilmesi sürecinde üst yönetimi yönlendirmek ve yöneticilere gerekli desteği sağlamak
 • Uzun dönemli finansal stratejiyi, sermaye yapısını ve kurallarını belirlemek ve güncellenmek
 • Stratejik kararların üst yönetim tarafından ne oranda başarıyla uygulandığını kontrol etmek
 • Onayına tabii işlemleri ve kararları şirketin çıkarları doğrultusunda takip etmek ve sonuçlandırmak
 • Şirketin ardıllık planını onaylamak, İcra Kurulu Başkanı (CEO) performansını değerlendirmek
 • Kurum performans kriterlerine karar vermek
 • Yönetim kurulu genelinin ve üyelerinin performans değerlendirmelerinin etkin şekilde yapılmasını sağlamak
 • Şirket bütçesini onaylamak ve dönemsel gerçekleşme oranlarını takip etmek
 • Bütçe dışı harcama taleplerini değerlendirmek ve onaylamak
 • Şirketin ara dönem ve yıl sonu mali tablolarını ve faaliyet raporunu onaylamak
 • Şirketin iç kontrol/iç denetim sistemlerinin sağlıklı şekilde işlemesini temin etmek, yapılacak geliştirmeleri onaylamak
 • Şirketin karşı karşıya olduğu risklerin başarıyla yönetilebilmesi için gerekli önlemleri almak ve risk yönetim mekanizmasının sağlıklı işlemesini sağlamak
 • Organizasyonel değişiklik kararı vermek
 • Yeni ürün kategorisine girme kararı vermek

İcra Kurulu

İcra Kurulu Başkanı

İcra kurulu, anonim şirkete daha fazla zaman ayırıp, yönetime katkı sağlayabilecek kişilerden oluşmasının yanında yönetimin iç halkasını da meydana getirir. Yönetimde aktif rol oynamakla birlikte icra kurulu yönetim kurulundan tümüyle farklıdır.

İcra Kurulunun Rol ve Sorumlulukları

 Amacı

 • Yönetim kurulunun delege ettiği yetkiler kapsamında şirketi en iyi şekilde yönetmek

Rolleri

 • Belirlenen stratejik kararların şirket faaliyetlerine yansıtılmasını temin etmek
 • Organizasyon yapısını geliştirmek ve şirketin kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek

Sorumlulukları

 • Şirketin performansının üzerinde uzlaşılan planlara, politikalara ve stratejilere uygunluğu konusunda yönetim kuruluna karşı sorumlu olmak
 • YK'nın belirlediği vizyona ulaşılmasını sağlayacak birim stratejik hedeflerinin belirlenmesini ve stratejilerin şirket içi iletişimini ve içselleştirilmesini sağlamak

Görev ve Yetkileri

 • Stratejik plan, bütçe ve yatırım planlarını YK onayına sunmak
 • Üzerinde uzlaşılan stratejiye uygun yıllık planlar geliştirerek yönetim kuruluna sunmak
 • Birimlere ve birim liderlerine iş hedefleri atamak
 • Şirketin bütün ticari faaliyetleriyle ilgili riskleri kapsayan etkili bir iç kontrol mekanizmasının işlemesini sağlamak
 • Mali işler süreçlerinin ve operasyonel faaliyetlerin mevzuat ve kurallara uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak
 • İşletme Sermayesi Optimizasyonu ve optimum finansal kaynak kullanımını gerçekleştirmek
 • Gerekli bilgilerin yönetim kuruluna doğru, zamanında ve açık bir şekilde iletilmesini sağlamak
 • Yönetim kurulunun değerlendirmesi ve onayına çıkarılması gereken kritik yönetim kararlarını belirlemek

Kurumsal Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar

"Kurumsal Yönetim nedir?" konulu makalemizi incelemenizin, yönetim kurulu yapılanmasını daha iyi anlamak için faydalı olacağına inanıyoruz.

Kurumsal yönetim kurulunun en temel yapı taşlarından olan Erden Tüzünkan imzalı Kurumsal Yönetim İlkeleri konulu makalemizi de okumanızı tavsiye ediyoruz.

Kurumsal Yönetim Danışmanlık Hizmeti almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz.