Turquality Hizmet Sektörü 2564 Sayılı KararHizmet sektörüne yönelik Turquality programı kapsamında yeni düzenlemeler yapılarak  2015 yılında hizmet sektörüne yönelik çıkan 2015-9 sayılı karar yürürlükten kaldırılarak yerine 2564 sayılı karar getirildi. Yapılan köklü değişiklikler ise 5+5 yıl mantığı devre dışı kalarak sonsuz Hedef Pazar bakış açısı ile her hedef pazarda 5 yıl desteklerden yararlanma hakkının markalara tanınmasıyla birlikte iki kararın detaylı karşılaştırması yazımın devamında yer almaktadır. 2564 sayılı yeni karar ile birlikte Turquality Programı’nın hizmet sektörüne yönelik destek kapsamında olan ve önümüzdeki dönem kapsamda yer alacak firmaların ilk beş yılı iyi değerlendirmesi gerektiği de önemli bir not olarak aklımızın bir köşesine yazılmalıdır.

Birinci Bölüm

Madde 1

Turquality 2564 Sayılı Karar ile DFİF fonundan karşılanmasını amaçlar ibaresi, DFİF fonundan karşılanmasına dair usul ve esasların belirlenmesidir olarak değiştirilmiştir.

Kapsam

“Bu karar kapsamındaki desteklerden Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar yararlandırılabilir.” İfadesi

Bu karar; Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlara uygulanacak markalaşma desteklerini kapsar olarak” değiştirilmiştir.

Dayanak kaldırılmıştır.

Tanımlar

 • Bakanlık, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.
 • Marka: 22/12/2016 tarihi 6769 sayılı Sınai mülkiyet kanunu uyarınca açıklama genişletilmiştir.
 • Şirket:13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirket olarak eklenmiştir.
 • Genelge, ibaresi kaldırılmıştır.
 • TİM, ibaresi kaldırılmıştır.
 • 2015/9 Karar olarak, mülga içeriği ile eski karardan bahsedilmektedir.Turquality 2015 9 Sayılı Karar Değişimi

İkinci Bölüm

Hizmet Sektörü Turquality Komitesi, Çalışma Grupları ve Sekreterya

Turquality 2564 Sayılı Karar ile Hizmet Sektörü Turquality Komitesi, Bakanlık müşteşarı başkanlığında, Bakanlık; ibaresi ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık; olarak değiştirilmiştir.

Marka Destek Programı/Turquality Üst Program İçerikleri HakkındaTurquality Üst Program İçerikleri Hakkında

 1. Hedef Pazar olarak belirledikleri ve bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki ibaresi gelmiştir(marka tescil desteklerine)
 2. Hedef Pazar olarak belirledikleri ve bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki ibaresi gelmiştir ve mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta ibaresi mağaza/kafe/lokanta olarak değiştirilmiştir. (franchise desteklerine)
 3. Hedef Pazar olarak belirledikleri ve bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki ibaresi gelmiştir.(hedef Pazar rapor desteklerine)
 4. Açtıkları aynı anda azami 50 adet mağaza/kafe/lokanta olarak değiştirilmiştir.(brüt kira ve dekorasyon)
 5. Fuar desteği EK-1’deki pazarlama desteklerinden çıkartılıp ayrı bir madde olarak Turquality sertifikasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurtdışı fuar katılımlarına yönelik Genelge’de belirtilen giderleri %50 oranında desteklenir ibaresi gelmiştir.

Turquality İkinci Bölüm

Beşinci Bölüm

Desteğin Başlangıç Tarihi ve Süresi

15 inci madde çerçevesinde kapsama alınan her bir markası için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen desteklerden münhasıran hedef pazarlara yönelik olanlar ile aynı fıkranın  (a),(ç),(d) ve (e) bentlerinde düzenlenen desteklerden her bir Pazar için destek süresi azami beş yıl olacak şekilde yararlandırılabilir. Beş yıllık destek süresi, söz konusu hedef pazarda gerçekleştirilen ve destek kapsamında değerlendirilen en eski tarihli ödeme belgesi tarihinden başlar.

“11 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen kurumsal alt yapıyı oluşturmaya yönelik danışmanlık giderlerine ilişkin destekler ile (c) bendinde belirtilen desteklerden, 15 inci madde çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren yalnızca ilk beş yıl yararlandırılabilir

(a) bendinde belirtilen süre kısıtları, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (g) bendinde belirtilen destekler için uygulanmaz. Turquality destek programına alınan yararlanıcılar Program kapsamında kaldığı süre içinde 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (g) bendinde belirtilen desteklerden yararlandırılabilir.  (4) Yararlanıcıların ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen destek başlangıç tarihlerinden itibaren gerçekleştirdikleri harcama ve faaliyetler desteklenebilir. Ancak yararlanıcıların destek ödemesi, her halükarda Stratejik İş Planının Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra gerçekleştirilir.”

Şeklinde eklenmiştir.
“Madde 18- (1) 10 uncu maddede düzenlenen destekler ile bu Kararla yürürlükten kaldırılan 2015/9 sayılı kararın 11 inci maddesinde ve/veya 2006/4 sayılı tebliğin 10 uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlanan yararlanıcılar, destek süresi içinde veya bitiminde TQ programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Yapılan inceleme neticesinde TQ Destek Programı kapsamına alınması uygun görülen yararlanıcılar, 17 inci maddenin üçüncü fıkrasının;

(a) bendinde belirtilen desteklerden Marka programında ilgili hedef pazarlarda desteklendikleri süre mahsup edilmek suretiyle,

(b) bendinde belirtilen desteklerden, Marka programında desteklendikleri toplam süre mahsup edilmek suretiyle yararlandırılabilir.

(2) 10 uncu maddede düzenlenen desteklerden yararlandırılan TQ destek programın kapsamına alınması uygun görülmeyenler, kalan destek süreleri boyunca mezkur maddede düzenlenen desteklerden yararlanmaya devam ettirilir.

(3) 2006/4 sayılı tebliğindeki 10 uncu madde ve mülga 2015/9 kararın 11 inci maddesi kapsamında destek süreleri dolan markalar, 10 uncu maddede düzenlenen desteklerden yararlandırılmaz.”

Şeklinde eklenmiştir.

Altıncı Bölüm

Başvuru Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Yurt Dışı onay işlemleri -Madde 26

(3)Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmayan ülkelerde belgelerin Türk Konsolosluğuna onaylatılması maddesi kaldırılmıştır.

Sekizinci Bölüm

Diğer Hükümler

Uygulama

Madde 33-  (1) Destek kapsamına alınan yararlanıcılar, destek süresi içinde veya bitiminde Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Kararda yer alan destek unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararları”nda yer alan destek unsurlarından yararlandırılmazlar.” maddesi; “Yararlanıcılar, bu Karar hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan markalarına ilişkin olarak; destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararları”nda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan destek programlarında yer alan aynı destek unsurlarından yararlandırılmazlar.” şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 33-(2) Destek süresi bitince, destek kapsamına alınan yararlanıcıların ve markaların  ve harcama yetkilisi verilen şirketlerin ve markaların 2015/8’den bu kapsamda yararlandıkları hedef pazarlara yönelik destek süreleri mahsup edilerek değerlendirmeye alınır. Şeklinde eklenmiştir

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1

(1) Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen destek kapsamın alınma başvurularının değerlendirilmesinde; bu karar ile yürürlükten kaldırılan 2015/9 sayılı kararı lehe olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki harcamalara ilişkin gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek destek başvurularının sonuçlandırılmasında, bu karar ile yürürlükten kaldırılan 2015/9 kararı lehe olan hükümleri uygulanır. Söz konusu harcamaların ödeme tarihi esas alınır.

(4) Bu karar ile yürürlükten kaldırılan 2015/9 sayılı kararın 11 inci maddesi çerçevesinde Marka Destek Programı kapsamına alınmış olan yararlanıcılar, yararlanmış oldukları destek süreleri mahsup edilerek, bu kararda belirtilen süreler ve limitler dahilinde desteklerden yararlandırılır.

Geçici Madde 2

(1) Bu karar ile yürürlükten kaldırılan 2015/9 sayılı kararın 11 inci maddesi ve/veya 2006/4 sayılı tebliğ 10 uncu maddesince desteklenmiş, 2015/9 sayılı karar kapsamında TQ destek programına alınmış ve bu kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla destek süresi devam eden yararlanıcılara, 18 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uygulanmaz. Söz konusu yararlanıcılar, ilgili markalarına yönelik Stratejik İş Planı sunmaları kaydıyla 17 inci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerinden yararlandırılırlar.

Geçici Madde 3

(1) Bu karar ile yürürlükten kaldırılan 2015/9 sayılı kararın 12 inci maddesi (TQ Program) uyarınca bu kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla beş yıl veya daha az süre ile desteklenmiş olan markaları, bu kararın 17 inci maddesinin üçüncü fıkrasının;

 1. (a) bendinde belirtilen desteklerden, TQ destek programında ilgili hedef pazarlarda desteklendikleri süre mahsup edilmek suretiyle,
 2. (b) bendinde belirtilen desteklerden, TQ destek programında desteklendikleri toplan süre mahsup edilmek suretiyle,

Yararlandırılır.

Geçici Madde 4

(1) Yararlanıcıların, Bu karar ile yürürlükten kaldırılan 2015/9 sayılı kararın 12 inci maddesi (TQ programı destekleri)  uyarınca desteklenmiş olan markalarından, bu kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilave beş yıllık destek süresini kullananlar,

 1. Bakanlığa onaylanarak desteğe konu olan mevcut hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri harcamalar için, ilave beş yıllık destek süreleri sona erene kadar bu kararın 17 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi (hedef Pazara yönelik destekler) çerçevesinde hedef Pazar bazında belirlenen süreye,
 2. İlave beş yıllık destek süreleri sona erene kadar bu kararın 17 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinden(kurumsal alt yapıya yönelik danışmanlık) belirlenen süreye,

tabi değildir.

Geçici Madde 5

(1) Bu karar ile yürürlükten kaldırılan 2015/9 sayılı kararın 11 inci maddesi(marka programı destekleri) kapsamında desteklenen yararlanıcılar için anılan maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentleri(brüt kira, dekorasyon, franchise, reyon,raf) ;

maddesi (TQ programı destekleri) kapsamında desteklenen yararlanıcılar için anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi (brüt kira, dekorasyon, franchise, showroom, ön tanı merkezi, reyon,raf) uyarınca desteklerden yararlanmadığı pazarlar yeni hedef Pazar sayılacaktır.

EK-1 Değişiklikleri ve Temel Farklılıklar
Turquality Değişiklikleri Temel Farklılıklar

 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri listesindeki “Açık Hava” tanımı “Kamuya Açık Alan” olarak değiştirilmiştir.
 • Yurt dışı fuar katılımlarına yönelik Genelgede belirtilen giderlerin de destekleneceğine dair  madde olarak eklenmiş ve Ek-1’de  tanıtım harcamaları tablosundan çıkartılmıştır.
 • Gelişim Yol Haritası” çalışması ifadeleri “Stratejik İş Planı” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Yurt dışı birim tanımı; “yurtdışında açılan mağaza, ofis, depo, lokanta/kafe ve ön tanı merkezini”,  olacak şekilde değiştirilmiştir. Önceki Kararda yer alan “konaklama tesisi, irtibat ofisi, klinik ve eğitim merkezi” ifadeleri kaldırılmıştır.

Turquality programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Turquality danışmanlığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Zeynep Ilım Yılmaz 

Danışman | Yönetim Danışmanlığı & Turquality

Turquality Danışmanlığı

Turquality Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 76

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık