Türkiye'de Marka Koruması

Türkiye'de marka koruması talep etmek için temelde iki prosedür vardır:

Türk Patent ve Marka Kurumu'na doğrudan başvuru: Marka tescil başvurusunda bulunmanın en basit yolu, Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunmaktır. Madrid Protokolü ile başvuruda bulunanlar dışında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet eden kişiler, sadece Kurum nezdinde müvekkilleri temsil etme ehliyetine sahip marka vekilleri tarafından temsil edilebilirler. (Marka vekillerinin listesi için: http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/attorneysearchAll/)

Madrid Sistemi üzerinden yapılan uluslararası başvurular: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yürütülen Madrid Sistemi, Türkiye'de marka başvurusu (WIPO) için ikinci seçenektir. Madrid Sistemi birbirini tamamlayan iki anlaşmadan oluşur. Yalnızca Protokole Taraf olan veya Anlaşma ve Protokole Taraf olan devletlerin başvurularını kabul eder. Madrid Protokolü, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan tüm yurtdışı başvurular için her iki durumda da geçerli olan anlaşmadır.

İpucu

trademark protection in turkey

Albert Solino'nun ticari marka yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Marka Tescil Danışmanlığı'na göz atın.

Türkiye'de Marka Korumasına Kimler Başvurabilir?

Müvekkillerimize her zaman ticari markayı kullandığınız yerde, marka başvurusunu ilgili ülkede yapmalarını öneriyoruz. Türkiye'de marka koruması 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre veriliyor.

Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması kapsamında başvuru hakkı bulunan kişiler, Türkiye Cumhuriyeti'nde ticari faaliyette bulunan veya sınai faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler gibi Türkiye'de de marka korumasından yararlanabilmektedir. Yukarıda belirtilen kişiler dışında, Türkiye Cumhuriyeti mukimlerine hukuki ve fiili koruma sağlayan milletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler, mütekabiliyet ilkesine göre Türkiye'de marka korumasına hak kazanırlar.

Türk Patent ve Marka Kurumunda Marka Başvurularının İncelenmesi

Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı inceleme sistemine sahip olup, usulün incelenmesi, mutlak ret gerekçelerinin incelenmesi, yayımlanması ve itirazların incelenmesini içerir.

Prosedür incelemesi: Türk Patent, başvurunun uygunluğunu resmi olarak gözden geçirecektir. Herhangi bir kusuru yoksa başvurunun alındığı gün, saat ve dakikada kabul edilmiş sayılacaktır. Başvuru sahibine, başvuruda varsa eksiklikleri gidermesi için iki ay süre verilir. Verilen sürede eksiklikleri giderilmeyen başvurular reddedilecektir. Ancak başvuru, birden fazla sınıfa giren mal veya hizmetler için yapılmışsa ve ücrete ilişkin sınıfların ödenmemesi, süresi içinde çözülmezse, ödenen ücretin kapsadığı sınıf veya sınıflar için incelemeye alınır.

Büro, başvurunun biçimsel bir kusurunun bulunmadığını tespit ederse, başvuruyu 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 5. maddesine göre değerlendirerek kesin ret ve yayım gerekçelerini araştırır. Başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için başvurunun tescil edilemeyeceğinin tespiti halinde, inceleme sonucunda başvuru reddedilir. Tüm şartlara uygun olarak yapılan ve reddedilmeyen başvuruların bültende yayımlanması zorunludur.

Muvafakatname: Başvurunun tescili için kendisinden önceki marka sahibinin kesin muvafakatini gösteren noter tasdikli bir belgenin Türk Patent'e verilmesi halinde, marka başvurusu marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu gerekçesiyle reddedilemez.

İtiraz ve İtirazların İncelenmesi: İlk değerlendirmede herhangi bir ret nedeni bulunmazsa, başvuru aylık Resmi Marka Bülteni ile duyurulacaktır. Bülten'in yayın tarihini takip eden iki ay içinde üçüncü kişiler itirazda bulunabilirler. Başvuru, belirtilen süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde Marka Siciline tescil ettirilir ve Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanır. Başvuru, ilk değerlendirme sırasında kısmen veya tamamen reddedilirse, başvuru sahibinin TürkPatent'e itiraz etmesi için iki ayı vardır. Bu durumda başvurunun, temyiz ışığında gözden geçirilmesi gerekmektedir. İtirazın kabul edilmesi halinde başvurunun tamamı veya bir kısmı Bülten'de yayımlanır ve bu da itiraz sonrasında daha fazla ret ile karşılaşabileceğini gösterir.

Ticari Markanın Gerçekten Kullanıldığını Kanıtlayan Kanıt: Ofis tarafından başvuru sahibinden, verilen süre içinde itirazla ilgili yorumlarını sunması istenecektir. Başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz edenin, başvuru tarihinden veya itirazın yapıldığı başvurunun rüçhan tarihinden önceki beş yıl içinde markasını itiraza ilişkin mal ve hizmetlerde kullandığına dair kanıt sunması, itiraza esas markanın, itirazın yapıldığı tarihte veya başvurunun rüçhan tarihinde en az beş yıl süreyle tescil edilmiş olması şartı aranır.

Rakip belirtilenleri kanıtlayamıyorsa, itiraz reddedilecektir. İtiraza esas olan markanın tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerden sadece bir kısmı için kullanıldığının tespit edilmesi halinde itiraz, kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler dikkate alınarak değerlendirilir.

Türk Patent Markalar Departmanında itirazların incelenmesi için ayrı bir bölüm (itirazlar bölümü) bulunmaktadır. Bu bölüm tarafından alınan kararlara katılmayan taraflar da bunları ofise itiraz edebilirler.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, Kurumun nihai karar organıdır. Kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde bu kararlara karşı Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açılabilir.

Kayıt: Kayıt ücretinin ödendiğini kanıtlayan bilgiler de dahil olmak üzere, eksik belgelerin süresi içinde kuruma sunulmasıyla tüm aşamaları tamamlanan, eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilen başvurular kayıt kısmına geçecektir.

Marka tescil ücretinin ödenmemesi ve ödemeye ilişkin bilgilerin süresi içinde ofise gönderilmemesi halinde başvuru iptal edilir.

Yenileme: Başvuru tarihinden itibaren on yıl tescilli marka korumasının süresidir. Bu görev süresi ek on yıllık aralıklarla uzatılacaktır. Marka sahibi, koruma süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde yenileme talebini ve yenileme bedelinin ödenmesine ilişkin bilgileri Kuruma iletmelidir. Bu süre içerisinde ek bir ücret ödenmesi, talepte bulunulmaması veya yenileme bedelinin ödendiğine ilişkin bilgilerin Kuruma gönderilmemesi şartıyla koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde yenileme talebinde bulunulabilir.

İpucu

Yurt içi marka tescil nedir? Yurt içi marka başvurusu nasıl yapılır veya Yurt içi marka tescil belgesi nasıl alınır ?  şekline merak ettiğiniz tüm sorularınıza karşı   yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı Yurt İçi Marka Tescil Hizmetleri sayfamız ilginizi çekecektir.