Teknopark Şirketleri KDV ve Amortisman Uygulamalarındaki Yeni Avantajlardan Haberdar mıydınız?

Konu : Teknopark şirketlerinin KDV ve Amortisman istisnalarına ait bilgilendirme

Türkiye olarak ekonomik dalgalanmalar yaşadığımız şu dönemlerde ilaç niteliği taşıyan teşvik ve avantajlar; şirketlerimizin faaliyetlerini yürütürken nefes aldırıcı, ülkemizin kalkınmasında hız ve ivme kazandırıcı olmuştur. Bu nedenle yeni teşvik politikalarına ihtiyaç doğmakta ve gerekli tebliğler bu kapsamda yayınlanmaktadır. Bu uygulama ve tebliğlerin düzenli olarak takip edilmesi ve bilgi edinilmesinde çok büyük yarar vardır.

Teknopark Avantajları

Teknopark şirketlerinin KDV avantajları

Yapılan son düzenleme gereğince, bölgede 01/05/2018 tarihinden itibaren daha önce kullanılmamış, sadece Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere ve üç yıl içerisinde satılmamak kaydıyla yeni makina ve teçhizatların alımında KDV istisnası getirilmiştir. Bu avantaj şirketlerin makine ve teçhizat alımını kuvvetlendirecek, teknoloji üretimi hızlandıracak ve vergi yüklerini önemli bir ölçüde azaltacaktır.

Peki bu avantajdan nasıl faydalanılabilir?

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak istiyorsanız, teknoloji geliştirme bölgesinde, faaliyette bulunduğunuza dair belge ve satın alacağınız makina ve teçhizatı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacağınıza dair ilgili birimden alacağınız belge ile KDV yönünden bağlı olduğunuz vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuruda bulunanlar aynı zamanda istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesini elektronik ortamda sisteme girmeleri gerekmektedir. Vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları yerine getirenlere elektronik ortamda girmiş olduğunuz makine ve teçhizatlar ile sınırlı olmak kaydıyla istisna belgesi (EK:27) verilir.

Bu belgeyi kaşeledikten sonra bir örneğini makine ve teçhizat aldığınız satıcılara vermek gerekecektir. Söz konusu istisna belgesi kapsamında makina ve teçhizat satan mükellef, istisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme girerler.

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır.

KDV iadesi kısmında ise Makine ve teçhizat satan mükellefin istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgelerle ilgili vergi dairesine bildirilmesiyle sonuçlandırılır.

Teknopark şirketlerinin Amortisman avantajları

Yapılan bir diğer düzenleme gereğince de, bölgede 01/05/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere iktisap edecekleri yeni makina ve teçhizatların faydalı ömür süreleri yarıya indirilmiştir.

Faydalı ömür süresinin yarıya indirilmesiyle küsuratlı bir değer çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanır. Maliye tarafından faydalı ömrü iki yıl olarak belirlenmiş iktisadi kıymetin alınması durumunda ise amortismana tabi tutulmaksızın doğrudan gider yazılabilecektir.

Ancak, unutulmamalıdır ki hangi uygulamaya başlanmışsa amortisman oran ve süreleri, izleyen dönemlerde değiştirilemez. Söz konusu madde kapsamında amortisman ayırmaya başlandıktan sonra ilgili makina-teçhizat için normal amortisman oran ve sürelerine dönülmesi mümkün değildir.

Teşvik uygulamalarında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar

Teşviklerle ilgili tebliğler yayınlanırken aynı zamanda bazı sınırlar ve yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. Bu yükümlülükleri doğru anlamak ve sınırlarımızı iyi bilmek gerekir. Aksi taktirde yanlış uygulamalar nedeniyle ceza ve yaptırımlarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Faaliyet alanınıza giren teşviklerden doğru şekilde, doğru yerde ve doğru zamanda yararlanmak için iyi araştırmalı ve ekibinizi güçlendirmelisiniz.

Saygılarımızla,

 

Faruk Arslan

Kıdemli Mali Danışman