Şirketler Neden Kurumsal Dönüşüme İhtiyaç Duyar?

Yörüngede Kalmak İçin Kurumsal Dönüşüm

            İşletmelerin küresel ortamda konumlarını koruyabilmeleri için gelişmelere önem vermesi, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanması ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. 21. yüzyılda Kurumsal Dönüşüm tam bu noktada doğan zorunlu bir ihtiyaçtır.Şirketler Neden Kurumsal Dönüşüme İhtiyaç DuyarKurumsallaşma,  “kurum, kuruluş ve işletmelerin, firma sahibi, üst düzey yönetici ve bir müdüre bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri ve geliştirebilmeleridir”. Bu bağlamda yönetimin bir sistematiğe oturtulması ve tüm çalışanların bu kurallar doğrultusunda yönetilmesi ile kurumsallaşma kültürü şirket bünyesinde oluşturulmalıdır. Oluşturulan sistematiğin tüm parçaları eksiksiz ve kusursuz işlemelidir. Bu durum, kurumun önemli noktalarında insanın yer almayacağı anlamına gelmemekte, fakat kişinin varlığına bağlı kalmayarak herhangi bir aksaklığı minimize ederek her şeyin kaldığı yerden devam edebilmesi anlamına gelmektedir.

Kurumsallaşmayı şirketlerde tek ve önceden belirli sabit kriterlere oturtmak doğru değildir. Çünkü kurumsallaşma şirketin içinde bulunduğu sektöre, yapısına, büyüklüğüne, özelliğine, kültürüne göre de farklılık gösterecektir. Bu farklılıklar, süreçlerin analizi, tasarımı ve canlıya geçirilmesini bir anlamda zorunlu kılmaktadır. Örneğin, satın alma süreçlerinden bahsedecek olursak, bir tekstil işletmesi ile gıda işletmesi satın alma süreçlerinin birebir aynı olması beklenemez. Aynı şekilde İnsan Kaynakları süreçlerinde aynı pozisyonlar için aynı yetkinlikler firmalar ve sektörler arası farklılıklar göstermektedir. Bu durumda üst yönetimin ilgi, bilgi ve görüşleri de önem arz etmektedir. Basitçe, oluşturulması gereken “Yönetim Rapor Seti” bu bilgiler ışığında özelleştirilebilir.

Kurumsal Dönüşümün Gözle Görülür Yansımaları 

 • Bilginin üretimi, kullanımı, kararlarda bilgiden yararlanma, yönetim bilgi sistemi yeterliliğinin ve bilincinin oluşması,
 • Kurumun uçtan uca bütün süreçlerinde verimlilik ve kalitenin artması,
 • Yapısal alt kırılımlara sahip şirketlerin kolay yönetilebilir olması ve büyümenin önünün açılması,
 • Sürdürebilirliği ve uygulamalardaki istikrarı güçlendirmek,
 • Kurumlarımızın, nitelikli insan kaynağı için cazip hale gelmesi dolayısıyla performansının artması,
 • Raporlama ve şeffaflık süreçlerinde olgunluğun artması,
 • Dünyadaki ulusal rekabet gücünün artması,
 • Kurumsal hafızanın güçlenerek sürdürülebilirliğin artması,
 • Maliyet Muhasebesi Sisteminin devreye alınarak karlılık, gelir, gider gibi verilerin yönetim raporlaması için şeffaf biçimde ortaya konulabilmesi
 • Dolaylı olarak ciro, karlılık gibi finansal analiz göstergelerine katkı sağlanması,
 • Güçlü bir şirket kültürünün oluşması,

Kültürün bir defa oluşturulup şirketin günlük akışına adapte olduğu anda, Kurumsallaşma aşaması biter ve Sürekli Gelişme boyutu başlar. İşte bu süreç kurum var olduğu sürece devam eden bir akış sürecidir. Kuruma döngüsel olarak hedeflerine ulaşmasına, verimliliğin artmasına ve gelişmelerle sürdürülebilir noktada yeni değerler katacağı için, kurumsallaşma da pekişir ve sağlamlaşır.

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı firması olarak müşterilerimiz için firmanın genel durumu tespit edilmesi neticesinde Kurumsal Yönetim Danışmanlığı kapsamında Toplantı, Karar ve Performans İşleyiş Prosedürlerinin Gözden Geçirilmesi ve Zenginleştirilmesi için gerekli adımlar firma profiline uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Fırat Yılmaz

Takım Lideri | Yönetim Danışmanlığı & Turquality

 

Zeynep Ilım Yılmaz 

Uzman Danışman | Yönetim Danışmanlığı & Turquality