Kurumsal Yönetişim Nedir?

Kurumsal yönetişim, bir şirketin yönlendirildiği ve kontrol edildiği kurallar, uygulamalar ve süreçler sistemidir. Yönetişim, özellikle kurumsal davranışı dikte etmek için uygulanan kurallar, kontroller, politikalar ve kararlar kümesini ifade eder. Bir şirketin kurumsal yönetimi, bir şirketin yönünü ve iş bütünlüğünü gösterdiğinden yatırımcılar için önemlidir. İyi kurumsal yönetim, şirketlerin yatırımcılar ve toplum ile güven oluşturmasına yardımcı olur.

Yönetişim Nedir ?

Kurumsal düzeyde yönetişim, bir şirketin hedeflerinin sosyal, düzenleyici ve piyasa ortamı bağlamında belirlendiği ve takip edildiği süreçleri içermektedir. Yönetişim, paydaşların o şirkete olan güvenlerinin sağlam bir şekilde kurulduğuna dair emin olmalarını sağlarken, bir şirketin hedeflerine ulaşacak şekilde işletilmesini sağlamaya yönelik uygulamalar ve prosedürlerle ilgilenmektedir

Yönetişimin en büyük amaçlarından biri, bir şirket için bir kurallar, politikalar ve uygulamalar sistemi kurmaktır - başka bir deyişle hesap verebilirliği hesaba katmaktır. Hissedarlar, yönetim kurulu, üst düzey yönetim ekibi ve şirket çalışanları gibi “organizasyonun” her büyük parçası diğerlerine karşı sorumludur.  Bu hesap verebilirliğin bir kısmı, yönetim kurulunun düzenli olarak finansal bilgileri hissedarlara raporlamasıdır ki bu da kurumsal yönetim şeffaflık ilkesini yansıtır.

  • Yönetişim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve güvenlik ilkelerini içerir.
  • Zayıf kurumsal yönetim, en iyi ihtimalle, bir şirketin belirtilen hedeflerine ulaşamamasına ve en kötü ihtimalle şirketin çökmesine ve hissedarlar için önemli mali kayıplara yol açabilir.

 

 

Kurumsal Yönetim ile Yönetişim Kavramı Doğru Anlaşılmakta Mıdır?  Doğru Uygulamaya Geçirilebilmesi İçin Neler Yapılmalıdır? 

Kurumsal yönetim ve yönetişim birbirine çok benzeyen iki kavramdır. İki kavramın aynı anlamda kullanımı çoktur ve bu yanlış değildir. Yönetişim, Corporate Governance kavramının öz Türkçe halidir. Kurumsal yönetim, eskiden gelen ve hala geçerli olan yönetim bilimi anlayışını temsil eder. “-İş” eki alan kavramlar, çift yönlülük anlamını alır yani yönetişim çok yönlüdür.

Kurumsal Yönetim nedir ?

Kurumsal yönetim, üstten başlayıp alta doğru yayılan bir olguyu ifade eder. Yön yukarıdan aşağıya olacak şekilde tektir. Yönetişim, paydaşları birbirlerinin çıkarlarını koruyacak, birbirlerine pozitif yönde etki edecek ve kazan-kazan bir sonuç edecek biçimde verimlilik ve yüksek performans sağlayacak kurumsal mekanizmaları tasarlamak, hayata geçirmek ve bunları uygulamanın bilimine verilen isimdir. Yönetişim kavramı daha moderndir. Sert bir hiyerarşiden ziyade, çapraz ve çok yönlü ilişkileri düzenlediği, yönettiği ve karşılıklı beslediği mekanizmaları içinde barındıran ilkeler ve yönetim sistemidir. Adillik çok yönlülük gerektirmektedir. Müşteriden bilgi saklanıyorsa şeffaflık olamaz. Şeffaflık da yönetişimsiz gerçek olamaz. Hesap verilebilir olunmazsa yönetişim kavramı tam olarak uygulanamaz. Sorumluluk kavramı da yönetişim ile alakalıdır. Çevreye duyarlı olmayıp çevre kirliliğine yol açılıyorsa ve toplum umursanmıyorsa sorumluluk kavramı hakkıyla icra edilemiyor demektir.

İyi Yönetişim Nedir ?

İyi Yönetişim kavramı, alışılmış yönetim yapılarınca tek taraflı olarak belirlenen ilişkiler yerine, çok aktörlü ve etkileşimli bağlantıları içeren ve birlikte yönetme, planlama ve kamu-özel sektör ortaklığı felsefesine dayalı bir yönetim prosesidir. İyi yönetişimin bir bileşeni olan Kurumsal yönetim ise, hisse sahipleri ve bütün diğer çıkar sahiplerinin haklarının korunması amacıyla anonim şirketi oluşturan tüm birimler arasındaki ilişkileri ve özellikle yönetim organlarının yetki ve görevlerini planlayan yönetim şeklidir.  

İşletmelerde Strateji ve Kurumsal Yönetim Arasında Nasıl Bir İlişki Bulunmaktadır? 

Strateji, geleceğe dair yapılan yol haritasını içermektedir. Kurumsal yönetim, bir kurumun sürdürülebilir bir yapıda, geleceğe doğru kârlı ve verimli olarak gelişip büyümesi için sahip olması gereken yönetim mekanizmalarının tümüne verilen isimdir. Yönetim biliminde, bir olayı yönetebilmek için ölçmek gereklidir. Ölçülemeyen, veri olarak bilinmeyen ve hâkim olunmayan olay yönetilemez. Aynı yönetim aynı şekilde farklı yerlerde denenirse 10’undan 9’u başarısız olur. Yönetim, veri ve bilgi bunları ölçebilmek ile alakalıdır. Eskiden herkesin evinde cilt cilt ansiklopediler vardı. Bilgiye ulaşabilmek için ansiklopediler sayfa sayfa okunurdu. Günümüzde ansiklopediler yerini Google ve YouTube’a bıraktı. Bilginin olması yönetimin iyi olduğu anlamına gelmez. Bilgiyi alıp, analiz etmek ve istenilen yönü belirlemek gerekmektedir. Şirketler olarak gidilmek istenen yol kafada netleştirilip yazıya dökülebilirse, yani stratejiye dönüştürme faaliyetine başlangıç yapılırsa, daha fazla veri ihtiyacı karşıya çıkacaktır. Yeni veri ihtiyaçları eklendikçe geleceğe dair strateji geliştirilmiş olur. Kurumsal yönetimin bir diğer gereksinimi de stratejinin belirlenmesi ve stratejik hareketlerin gereksinimidir. Stratejik plan isim olarak şirketten şirkete değişse de her şirketin sahip olması gereken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Stratejik düşünebilmek ve karar alabilmek üst  yönetimin en temel yetkinliklerinden biri olmalıdır. Stratejiyi üst yönetim belirlemelidir. Stratejik kararları üst yönetim organları alır. Yeni işe alınan uzman seviyesindeki bir çalışandan stratejik bir karar alınmasını bekleyemezsiniz. Strateji, üst yönetimin inisiyatifiyle hayata geçirilmesi gereken bir olgu olduğundan kurumsal yönetimin önemli bir parçasıdır.