Fikri Mülkiyet Nedir? 

Fikri mülkiyet ve sınai mülkiyet kavramı, ülkemizde son zamanlarda önemi artmaya başlayan ve aynı zamanda anlaşılan temalardan biridir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları aşağıdaki gibidir;

 • Tüm özgün tasarımlar ve gizli veya kamuya açık bilgiler (maddi olmayan varlıklar), 
 • Tüm ürünlerin, yöntemlerin, belgelerin, görüntülerin, kimlik unsurlarının, sanat eserlerinin ve diğer ürünlerin çoğaltılması, dağıtılması, dağıtılması ve satışı

Sınai Mülkiyet Nedir?

Sınai mülkiyet hakkı özetle yenilik ve endüstriyel buluş kapsamına giren ticari fayda güderek üretilen  ürün veya malların ilk uygulayıcılarına işaret eden ve bu ürün veya malların ayırt edilmesine ilişkin belirli düzenlemeler getiren yani yasal bir koruma sağlayan haklar bütünüdür. Logo tescil ettirme bu hak içerisinde değerlendirilir.

Sınai mülkiyet hakları ülkemizde kanun maddelerinde ayrı olarak ele alınmaktadır. Sınai haklar ile ilgili birden çok kanun yer almaktadır. Marka, patent, tasarım ve sınai mülkiyet hukuku olarak ayrılmaktadır.

sınai mülkiyet

Sınai Haklar Nedir?

Sınai mülkiyet hakkı özetle yenilik ve endüstriyel buluş kapsamına giren ticari fayda güderek üretilen  ürün veya malların ilk uygulayıcılarına işaret eden ve bu ürün veya malların ayırt edilmesine ilişkin belirli düzenlemeler getiren yani yasal bir koruma sağlayan haklar bütünüdür. Logo tescil ettirme bu hak içerisinde değerlendirilir.

Sınai mülkiyet hakları ülkemizde kanun maddelerinde ayrı olarak ele alınmaktadır. Sınai haklar ile ilgili birden çok kanun yer almaktadır. Marka, patent, tasarım ve sınai mülkiyet hukuku olarak ayrılmaktadır.

Sınai Mülkiyet Kanunu Nedir?

 

Sınai Mülkiyet Kanunu Nedir

Sınai Mülkiyet Kanunu Ne Zaman Çıktı?

Sınai mülkiyet kanunu , (smk) 6769 sayılı olan Sınai Mülkiyet Kanunu adı ile Yürürlüğe Girdi 07 Haziran 2017. 6769 sayılı olan Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”), madde 30/1 ile 10.01.2017 tarihinde ve 29944 sayılı Resmi Gazete üzerinden yayımlanması ile yürürlüğe girmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanunu Hangi Konuyu Düzenlemektedir?

Sınai mülkiyet kanunu marka, coğrafi işaret, patent, yararlı model yahut geleneksel ürün adına ait başvuruları kapsayan mevzuları düzenler.

 

 

 

 

İpucu

fikri mülkiyet yönetimi nedir

Fikri ve sınai haklar adı altında geçen haklarınız  ile ilgili verdiğimiz hizmetlerle alakalı tüm bilgilere sahip olmak istiyorsanız "Fikri  ve Sınai Haklar Danışmanlığı" sayfamız ilginizi çekecektir.

Fikri Mülkiyet Nedir?

Fikri mülkiyet kavramı nedir? Fikri mülkiyet kanunu, insanoğlunun yarattığı ürünler sadece fiziksel olarak yarattığı ürünlerin değil, yaratıcı niteliklere sahip düşünce ürünleridir. Bu ürünler onun fikir haklarının, fikri emeğinin ve çalışkanlığının sonucudur. Fiziksel görünümü olmayan bu ürünleri korumak için kanun koyucu, yaratıcılarına, başkalarının bu ürünleri belirli bir süre kullanmasını engelleme hakkı vermiştir. Fikri emek ve sıkı çalışma yoluyla yaratılan ürünlere yönelik bu tür haklara fikri mülkiyet hakları denir.  Mülkiyet hakkı sahibinin izni olmadan üçüncü kişiler tarafından hakka konu olan değerlerin kullanılması ise fikri mülkiyet ihlali olarak tanımlanmaktadır. 

Bilişim Teknolojilerinde Fikri Mülkiyet Nedir?

Fikri mülkiyet, bireylerin veya kuruluşların düşüncelerinin ürünüdür; ilgili kişi veya kuruluşlar daha sonra kullanımlarını bir şekilde özgürce paylaşmayı veya kontrol etmeyi seçebilirler.

Fİkri ve Sınai Mülkiyet Hakları Nedir?

Fikri Mülkiyet Hakları Nedir?

Telif hakkı veya fikri mülkiyet hakları olarak da bilinen bu haklar bir eserin sahip olabileceği tüm maddi ve manevi hakları ve komşu hakları ifade eder.  Bireylerin veya kuruluşların düşüncelerinin ürünüdür; ilgili kişi veya kuruluşlar daha sonra kullanımlarını bir şekilde özgürce paylaşmayı veya kontrol etmeyi seçebilirler.

 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları genel olarak yedi temel gruba ayrılır:
 • Fikir-Sanat çalışmaları
 • Yeni bitki çeşitleri oluşturma hakları
 • Endüstriyel Tasarımlar
 • Coğrafi İşaretler
 • Kart
 • Patentler

Mülkiyet Haklarının Önemi

Fikri mülkiyet (IP), yaratıcılık ve fikri sermaye ile ilgili belirli belirli hakları kapsar. Bu mülkiyetin önemli bir özelliği, çok değerli olan ve çoğu durumda korunması gereken maddi olmayan fikirleri veya nesneleri içermesidir.

 

Başka bir deyişle, bu haklarının temel amacı, bireylerin veya şirketlerin maddi olmayan duran varlıklar üzerindeki haklarını kullanmanın uygun yollarını bulmak ve üçüncü şahısların yetkisiz ve yasa dışı eylemlerine karşı yeterli koruma sağlamaktır.

Türkiye'de Fikri Haklar Hangi Kanunla Korunmaktadır?

Gümrük mevzuatı ile AB hukukunun uyumlaştırılması çerçevesinde fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin ilk hüküm, 2000 yılında yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57. maddesi ile yürürlüğe girmiştir. Aynı yıl yürürlüğe giren yeni "Gümrük Yönetmeliğinin 100 ila 111. maddelerinde aynı konuda ayrıntılı hükümler yer almaktadır.

 

Fikri Mülkiyet Hukuku Nedir?

 Fikir mülkiyeti ekonomik değeri olan fikri emek ürünlerinin korunmasını içeren bir hukuk dalıdır. Telif hakkı gibi sorunlarla ilgilenir. Entelektüel ürünler günümüz dünyasında büyük bir değere sahiptir. Bu değerin değeri bu fikre sahip olan kişiye verilmelidir. Bununla birlikte, bazen, sahibinin izni veya tazminatı olmadan fikirleri kullanmak için girişimlerde bulunulur. Bu noktada fikri mülkiyet hukuku (fikri hukuk) devreye girmektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku Nedir

Fikri Mülkiyet Hakları Çeşitleri

Telif hakları, patentler, faydalı modeller, tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri, entegre devre topolojileri, biyoteknoloji, genetik teknoloji, bilgisayar programları, veri tabanları ve hatta ticari sırlar fikri mülkiyet hakları çatısı altındadır. Bu kavramın genişleme eğilimi vardır. Son zamanlarda folklor, biyo çeşitlilik, geleneksel bilgi ve hatta nanoteknoloji uluslararası alanda geniş çapta tartışılmakta ve bu konularda ulusal ve uluslararası düzeyde yeni kurallar kabul edilmektedir.

Marka Hakkı

Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayıran bir işarettir. Marka olabilecek işaretlerin yelpazesi oldukça geniştir. Bu durumda, herhangi bir işaret, özellikle kelimeler, sayılar, harfler, sayılar ve malların şekli veya ambalajları gibi kişilerin adları dahil olmak üzere bir ticari marka olabilir. Günümüzde koku ve ses markaları bile korunmaktadır. Ülker, Arçelik, Bellona gibi ürün markalarının yanı sıra Akbank ve Güneş Sigorta gibi hizmet markaları da koruma altına alınmıştır.

Fikri Mülkiyet Hakları Çeşitleri

Sınai mülkiyet haklarına ait markalar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na tabidir. Ticari unvanlar ve şirket adları Ticaret Kanunu tarafından düzenlenir ve korumaları markalara göre daha zayıftır.

 

Eser Sahibinin Hakları

Kanunun 8. maddesine göre eser sahibi; "Eserin sahibi olan yani onu yaratan kişi demektir. İşleme ve derleme sahibi, onu işleyen kişidir ve asıl eser sahibinin haklarına zarar vermez. ." biçiminde tanımlanır. Eserin üzerinde yaratıcının adı geçiyorsa veya mahlas takdim ediliyorsa, aksi belgelenmedikçe kişi eserin sahibidir. Yayımlanan eserde eser sahibinin adı geçmiyor ve yayımcının adı geçmiyorsa, net değilse kopyacı eser sahibine tanınan hakları kullanma hakkına sahiptir.

Bir eser birden fazla kişi tarafından yaratılmışsa ve bu kişilerin oluşturduğu parçalar bölünmez bir bütün oluşturuyorsa, eseri yaratan kişi eserin müşterek sahibi olur. Bu durumda eser sahipliğinden doğan hakları müştereken kullanacaklardır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu eser sahipleri hakları ile manevi haklar ve ekonomik haklar birlikte olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır.

Manevi haklar: Manevi haklar, eser sahibi ile eser arasındaki duygusal ilişkiden kaynaklanan, eser sahibinin eser üzerindeki ekonomik olmayan hak ve yetkileridir.

Mali haklar: Mali haklar, eser sahibinin eser üzerindeki mali hak ve yetkileridir.

Bu hakların kullanım hakkı doğrudan ve münhasıran eser sahibine aittir. Hukuki uyuşmazlıklar genellikle eserin ekonomik haklarıyla ilgilidir. Eser sahipleri veyahut mirasçı olanları mali haklarını birbirlerine ya da karşılıksız olarak, geçici olarak ya da süresiz olarak devredebilirler.

Endüstriyel Tasarım Hakkı

Ülkemizde endüstriyel tasarımların yasal düzenlemesine yönelik ilk çalışma 1965 tarihli "Endüstriyel Boyama ve Modelleme" Yasası olmuştur. Ancak 1965 taslağı yayınlanmadı. Daha sonra Mayıs 1993'te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tasarımın yasal düzenlemelerini yapmak üzere yeni bir komite kurdu. Ancak bu araştırma yayımlanmadı ve endüstriyel tasarımlar yasallaştırılmadı.

Endüstriyel Tasarım HakkıYönetmelikler 554 sayılı endüstriyel tasarımların korunmasına ilişkin bu, tasarım kanununa ilişkin ilk özel hükümdür. Kararname 1995 yılında yürürlüğe girdi.

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, tescilli tasarım hakkı sahiplerine haklarını korumak için çeşitli taleplerde bulunma ve dava açma hakkı vermektedir.

Patent Hakkı

Patent, buluş sahibinin, buluş konusu ürünü belirli bir süre için üçüncü bir kişinin buluşun ürününü üretmesini, kullanmasını, satmasını veya ithal etmesini engelleme hakkına sahip olduğu bir belgedir. Neredeyse icat edilen her şey patentlerle korunmaktadır. İcat edilen ürün veya sistemin tüm hakları patent sahibine aittir ve izinsiz kullanılamaz.

Patent, ürün veya buluş sahibine benzer ürünlerin satışı, pazarlaması, kopyalanması, üretimi gibi alanlarda imtiyazlar sağlayan resmi bir belge ve unvandır.

Makineler, aletler, cihazlar, bileşikler ve işlemler ve çeşitli üretim yöntemleri patent koruması kapsamındadır.

Patent kanununun amacı; buluşu, yeniliği ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli korumayı sağlamanın yanı sıra endüstriyel buluşlar yoluyla elde edilen teknolojik çözümlerin uygulanmasını sağlamaktır. Patentlerin verilmesi ve sanayide uygulanması ile teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerleme sağlanmıştır.

Bağlantılı Haklar

Bağlantılı haklar, yaratı sahibinin maddî ve manevî haklarına zarar vermemek şartıyla ve kanunî sınırlamalar çerçevesinde, icracı sanatçıların, fonogram yapımcılarının, radyo tv kurumlarının ve film yapımcılarının yapmış oldukları faaliyetler kararı ortaya çıkan haklar olarak tanımlanabilir.

Faydalı Model Hakkı

Faydalı model hakkı denilen hak, tescilli bir hak olmakla beraber teknik ve fonksiyonel buluşlarda buluşun sahibine tekel niteliğinde yetkiler vermektedir. Faydalı model mevzuatı, teknik buluşları koruduğundan dolayı, ürünlerin dış görünümünü sakınan tasarım korumasından ayrılır.

Coğrafi İşaretler Hakkı

Coğrafi işaret hakkı, muayyen bir coğrafi civar ya da alan ya da bölge ismi ile anılan mamüllerin korunmasını elde eden gerçek ya da tüzel kişilere devlet tarafınca ürün üstünde tekel hakkı verilmesidir.

Fikri Mülkiyet Haklarının Özellikleri

Fikri mülkiyet haklarının, hukukun öteki alanlarından farklı, kendine özgü niteliklere sahiptir. Bahsi geçen bu mülkiyetin tüm özellikleri dikkate alınmadan ve düz bir mantıkla, bu alanda yaşanan hukuki problemlere çözümler üretilemez. Fikri mülkiyet haklarının mühim özellikleri şu şekildeki sıralanabilir:

 • Eşyadan değişik olarak fikri mamüllerin maddi bir varlığı yoktur, kısaca soyuttur. Örneğin bir şarkı, fotoğraf veya teknik bir sorunu çözen icat düşüncesi elle tutulamaz. Fikri mamüller dış âleme emsalsiz bir ürün, çizgi, şekil, desen, renk kompozisyonu, güzel sesler, tınılar, bir şiir veya hikâye olarak yansır.
 • Fikri iyelik hakları kaide olarak devir, lisans, rehin ve haciz benzer biçimde hukuki işlemlere mevzu olabileceği benzer biçimde mirasla da intikal eder. Başka bir deyişle, ticari kıymeti olan bu haklar alınıp satılabilir.
 • Fikri iyelik hakları, sahibine tekel durumunda mutlak yetkiler verir. Yani hak her insana karşı ileri sürülebilir. İlgili hak, ticari amaçla ancak gerçek sahibi yada onun izin verdiği kişiler tarafınca kullanılabilir.

Fikri Mülkiyet Haklarının ÖzellikleriTekelci niteliklerine karşın bu hakların korunması yeni ve emsalsiz emek harcamaları tetiklediği için uzun solukta ülke ekonomisini rekabetçi bir yapıya kavuşturur. Benzer halde yazınsal ve kültürel sahadaki yeni emek harcamalar da topluluğu geliştirir. Bu benzer biçimde düşüncelerle yasa koyucular teknik, ekonomik, yazınsal ve kültürel sahalarda meydana getirilen fikri üretimi teşvik etmek için bu hakların sahiplerine, muayyen sürelerle sınırı olan olmak kaydıyla, tekelci yetkiler vermeyi göze alır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Teknolojik İlerlemedeki Önemi

Bu haklar, bir ülkenin teknolojik ilerlemedeki mühim göstergelerinden biridir. İnsanlığın eriştiği rahatlık düzeyi, edebiyat, sanat, bilim ve teknoloji alanındaki dev gibi ilerlemeler araştırıcı üretken faaliyetlerin sonucudur.

Böylesi insan faaliyetlerinin korunması ve teşvik edilmesi sürdürülebilir büyüme adına bütün insanlığın yararınadır. Günümüzde sosyoekonomik gelişimin en mühim unsurlarından olan bilim ve teknolojiyi üretenlerin haklarının korunması minimum icat kadar önemlidir.

Ülkemizin rahatlık ve ömür standardının artması, gelişmiş ülkelerle olan rekabet kuvvetiyle endekslidir, rekabet gücümüzün artması ise üretkenliği artırmakla mümkündür, üretkenliği çoğaltmak insanları icat meydana getirmeye motive etmekle gelişir, icat yapanların haklarının korunması bu aşamada en faal motivasyonu sağlayacaktır. Bu sayede ülke ve insan kaynaklarının ürün ve hizmete dönüştürülmesi ile ekonomik ve sosyal yarar sağlanacak sosyoekonomik büyüme gerçekleşecektir.

Ülkelerin kalkınmaları için entellektüel ana paraya gereksinim vardır. Genç beyinler ve fikri ve sınai iyelik hakları, bir ülkenin entellektüel birikimleridir. Genç beyinlerimizi, sınai iyelik hakları mevzusunda bilgilendirdikçe, yeni ve yaratıcı teknolojiler, vatanımızda tasarlanabilir hale gelecektir. Eğer bu ürünler, sınai iyelik haklarıyla internasyonal alanda korunursa, o ürünleri ancak vatanımızda üretip, yurt dışına ihracatını yapabiliriz. Bu sayede ülkemiz süratli bir ivmeyle kalkınabilir. Firmalarımız markalaştıkça, internasyonal müşterilerin markalarımıza itimatı arttığı için ihracatımız artacaktır.

Fikri Mülkiyet Örnekleri

Telif hakları, patentler, yararlı modeller, tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri, entegre dönem topografyaları, biyoteknoloji, gen teknolojisi, bilgisayar programları, veri tabanları ve hatta ticari sırlar misal verilebilir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı Nasıl Alınır?

Fikri ve Sınai mülkiyet hakkı, patent gereken ürünler için bu hakları talep etmek açısından mülkiyet hizmeti veren kurum ve şirketlere gerekli belgeler ile başvurarak alınabilir.

Fikri ve Sınai Haklar Hangi Hak Grubundadır?

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları genel olarak şu yedi temel grup içerisinde ele alınmaktadır:

 • Fikir-Sanat eserleri
 • Entegre Devre Topografyaları
 • Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Haklar
 • Patent
 • Endüstriyel Tasarım
 • Coğrafi İşaretler
 • Marka

Fikri ve Sınai Hukuku Alanına Hangi Davalar Girer?

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı Nasıl AlınırFikri ve sınai haklar hukuku dahilinde uyuşmazlığa dönüşen söz konusu durumlar için dava döneminin devreye girmesi gerekmektedir. Fikri ve sınai hukuku konusunda görülen davalar genel olarak şunlardır:

 • Markalar, patentler, endüstriyel tasavvur, yararlı model hakları uyuşmazlıklarından otaya çıkan davalar,
 • İptal, hükümsüzlük, tazminat ve haksız rekabet davaları,
 • Ulusal ve internasyonal merciiler önündeki müvekkiller temsili,
 • Taklit konusu davalar,
 • Musiki eserleri, fotoğraflar, mimari eserler, edebi eserleri, bilgisayar yazılımları, telif davaları,
 • Ticari sırların kötüye kullanılması davaları

 

 

Fikri ve Sınai Haklar Nasıl Yönetilir?

Fikri mülkiyet yönetimi anlayışı yalnızca “bir ürün veya fikir buldum bu bulduğum şeyin haklarını patent ile koruma altına almak istiyorum” gibi bir düşüncenin yanında kaynak oluşturan bir strateji olarak yorumlanmalıdır. Bir kurum, kuruluş veya ticari varlığı olan her birimin yaşayabilmesi büyüme ve ilerleme gösterebilmesi için her zaman yeni fikirlere ihtiyaç duyulacağı anlamını taşıyan ISO 56007 maddesi yol göstericidir. Hayati devamlılığı sağlamanın adımları ise fikirlerin toplanması, anlamlılık çerçevesinde değerlendirilmesi, ödül ve projelendirme ile ilgili faaliyetler ile tamamlanır.

Fikirleri nasıl yöneteceğiz sorusuna gelirsek bu ancak “Intellectual Property Intelligence” olarak karşımıza çıkan teknolojik trendlerin takibi ve inovasyon istihbarat ağı oluşturulması ile sağlanabilir. Bu konuda derin fayda sağlayacak en önemli yol patent verilerini dikkate almak olacaktır. Dolayısıyla patente ilişkin bir konu gündemde ise birçok kere tekrarladığımız “veri analizi” kritik bir konumdadır.

Fikri mülkiyet yönetimi duruş, yaşam ve kalite gibi birçok anlamda belirleyicidir. Doğal olarak bu alanı yönetecek kişinin ise yetkinlik ve yetenekleri oldukça önemlidir. Yönetiminde rol alacak kişilerin alanında uzman, yasal konu ve durumlar hakında yeterince donanıma sahip kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Fikri bir hakka sahipseniz bu sizin için maliyet doğurabileceği gibi sürdürülmesi ise ayrı bir maliyet olarak ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde firma liderleri veya yöneticileri tarafından konuya ilişkin değer tam olarak algılanabilmiş durumda değildir. Doğal olarak  ihtiyaç duyulan stratejik planlama ve yönetimi gibi durumlar üzerinde eksiklik ve olumsuzluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Fikri mülkiyet yönetimi sistemi tümleşik olarak ele alınması gereken bir durumdur. Sistemi tümleşik olarak değerlendirmek ve firma içinde konu hakkında söz sahibi olan kişiler tarafından ortak bir dil kullanılmalıdır. Ayrıca tüm bu kişilerin sürece dahil olması gerekir.