Dijital Dönüşümün Faydaları

700 BT çalışanı ve yönetici ile yapılan bir araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 52’si dijital bir şirket olmayı, çalışanların veri erişimi, mobilite araçlarını kullanarak üretkenliğin, verimliliğin artması olarak tanımlıyor. Yarıya yakını ise dijital dönüşümü, veri kullanılabilirliği ve veri görünürlüğü yoluyla iş performansını daha iyi yönetme yeteneği olarak ifade ediyor. Diğer yüzde 46 ise dijital dönüşümü “güvenli, optimize edilmiş herhangi bir yerde her zaman şirket varlıklarına erişim sağlama” olarak görüyor.

 McKinsey’in yaptığı araştırmaya göre, 2030’da insan gücü gerektiren işlerin %11 azalacağı belirlenmiştir.

 Teknolojik becerilerin ise %60 artacağı görülmektedir. Bu dönüşüme ayak uydurabilmek için, teknolojiyi kullanabilmek ve dijital dönüşümü sağlamak önem kazanmaktadır.

“Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı” araştırmasına göre CEO’lar dijital dönüşüme şu sebeplerle karar vermektedir.

 •       %21’i verimliliği artırmak,
 •       %19’u rekabet avantajı yaratmak,
 •       %19’u müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek,
 •       %12’si ise karlılığı ön plana çıkmaktadır.

Peki dijital dönüşüm en çok değer yarattığı alanlar nelerdir? Öncelikle dijital dönüşümün ne olduğunu çok iyi anlamak gerekir. Dijital dönüşüm nedir? bloğumuzu okumanızı öneririz. 

 •       %22 operasyonel verimlilik
 •       %22 veri ve veri analitiği
 •       %16 müşteri deneyimi
 •       %12 strateji karar verme

McKinsey tarafından 800 üst seviye yönetici ile yapılan araştırmaya göre, Dijital dönüşüm ile süreçlerin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

 •       %85’i çalışanların etkileşimi ve süreçlerin dijitalleşmesi
 •       %67’si otomasyon robotları

Dijital dönüşüm anlamında yol kat eden firmaların, bu yolun başında olan veya henüz başlamamış firmalara göre %26 daha karlı olduğu görülmektedir. Yüzde %9 oranında da daha fazla gelir elde ettiği görülmektedir.

Interactive’in araştırmasına göre 2006’da tüketicilerin %68’i olumsuz müşteri deneyimi yaşadığında şirket ile ilişkisini keserken, bu oran 2011’de %89’a gelmiştir. Müşteriler olumsuz bir durum ile karşılaştığında da bunu sosyal medyada paylaşmaktan çekinmemektedir. Şöyle ki; 2009’da olumsuz deneyim yaşayan Amerikalı tüketicilerin %50’sinin bunu sosyal medya paylaştığı görülmektedir.

TÜBİSAD tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye’de dijital olgunluk seviyesinin %61 olduğu saptanmıştır.

Şirketlerin Başarılı Bir Dijital Dönüşüm Yapabilmesi İçin Olmazsa Olmazlar

Dijitalleşme anlamında olgunluğa erişen firmalar öncelikli olarak iş süreçlerini, müşteri ilişkilerini ve iş modellerini gözden geçirerek Dijital yeterliliklerini güçlendirmektedir. Ayrıca dönüşümü inşa etmek ve sürdürülebilir kılmak için liderlik yeterliliklerini de inşa etmektedir. Dijital dönüşümün tam anlamıyla başarılı olabilmesi için bu 2 konu; dijital yeterlilik ve liderlik yeterlilik ön plana çıkmaktadır.

Dijital yeterlilikte asıl hedef; müşterilerle yakınlaşma, çalışanları güç ve yetki sahibi kılma ve iç iş süreçlerini dönüştürmektir.

Liderlik yeterliliklerinde ise, yöneticiler dönüşümü yukarıdan aşağıya ateşlemelidirler. Tüm çalışanları yönlendirmeli, ivme yaratmalı ve tüm şirketin o doğrultuda ilerlemesini sağlamalıdır.

Bu kapsamda şirket içerisinde dijital dönüşümden sorumlu bir bölüm, komite, kurul veya baş sorumlu belirlenebilir. Bu sayede sürecin sponsorluğu bu kişi veya kişiler tarafından yürütülerek, performansı takip edilebilir.

Dijital dünya, müşteri deneyimini güçlendirmek adına birçok olanak sunmaktadır. Müşterilerin sesini duymak için sosyal medya kullanılabilir. Müşteri bağlılığını arttırmak için mobil bilişimden faydalanılabilir. Müşterilerin fiziksel olarak bulunduğu konumu, konum belirleme uygulaması ile bulabilirler. Müşteri deneyimini sağlamak için; müşterilerin beklentileri anlaşılmalı, operasyonel dönüşüm sağlanmalı ve şirket kültürünü değiştirme göz önüne alınmalıdır.

Birçok sektörde operasyonları iyi olan şirketler, üstün üretkenlik ve çeviklik sayesinde rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu sayede müşteri deneyimi de bundan gayet olumlu etkilenmektedir. Mobil ve işbirliği teknolojileri çalışanları masa başı, kağıt raporlar ve bitmek bilmeyen toplantılardan kurtararak özgürleştirir, aynı zamanda çalışanlar arasında daha sıkı uyumlaştırma sağlayabilmektedir.

Şirketlerde dijital dönüşüm sürecinin doğru yürütülebilmesi için;

 •       Öncelikle firmada dijital dönüşümün çerçevesi çizilmeli ve planlaması yapılmalıdır.
  •   Gerekliliği yönetim tarafından tüm çalışanlara aktarılmalı ve ikna edilmelidir.
  •   Firmanın dijital olgunluk seviyesi belirlenmelidir.
  •  Ortak bir vizyon ve strateji belirlenmelidir.
 •       Dijital dönüşümün sponsoru, bu süreci takip edecek ve performansını ölçecek yapı tasarlanmalı, belirlenmelidir.
  • “Dijital yatırım olmadan dijital dönüşüm olmaz.”
  •   Dijital dönüşüm bütçesi belirlenmelidir.
 •       Tüm firma tüm birimleriyle birlikte seferberlik ilan etmelidir.
  •   Uygulama planı çıkarılmalıdır.
  •   İnsanlar sürecin içine çekilmelidir.
  •  Erken dönem kazanımları çalışanlar ile paylaşılarak, şevkleri arttırılmalıdır.
  •  Ödüllendirme sistemi kurulmalıdır.
 •       Yapılan tüm dijital dönüşüm faaliyetleri sürdürülebilir kılınmalıdır.
  • Düzgün bir ölçme ve izleme sistemi kurulmalıdır.
  • Dijital yetkinliği artırmak için plan hazırlanmalıdır. Eğitimler verilmelidir.
  • Yeni fikirler gelmesi için fikir platformu kurulmalıdır.
  • Şirket içi toplantılarla veya inovasyon yarışmaları ile çalışanlar, yeni dijital fırsatları saptamaya teşvik edilebilir. Bunların sonucunda ufak hediyeler ile cesaretlendirilebilirler.

COVID 19’un Şirketlerdeki Dijital Dönüşüme Etkileri

Fortune ilk 500’de yer alan firmaların CEO’ları tarafından öngürülen tabloya göre, ekonominin Covid-19 öncesine dönmesinin ancak 2022’nin ilk çeyreğinde mümkün olacağı belirtilmiştir.

Yöneticilerin %61’i salgının etkilerinin şirketlerinde dijital dönüşümü hızlandırdığı görüşünde. COVID-19’un etkisiyle, sürdürülebilir teknolojilerin ön planda olduğu yenidünya düzenine geçişi hızlandıracağı öngörülmektedir.

Pandemi sürecinde tüketicilerin dijital platformları zorunlu olarak kullanışı, tüketici alışkanlıklarının büyük oranda değişmesine sebep oldu. Türkiye’de; salgından önce internetten alışveriş yapan kişilerin oranı yalnızca %10 iken, bu oran salgınla beraber %80 'lere çıkmış durumda.

Dünya çapında ise temassız ödemeler 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel bazda %40 oranında artış gösterdi.

Fiziki ve sabit bir ofise ihtiyaç duymadan, ofise gelme planı olmadan yapılan kalıcı bir esnek çalışma modeli olan uzaktan çalışma neredeyse bir günde tüm dünya tarafından kabul gören bir model haline geldi.

Hatta Albert Solino olarak da en hızlı aksiyon alan şirketlerden biri olduk. Karar açıklandıktan hemen sonra dijital platformlara süreçlerimizi taşıdık. Zaten daha öncesinde de Corvisio Proje yönetimi ve CRM modülleri ile aktif bir şekilde iş takibini ve müşteri ilişkileri sürecini dijitale taşımıştık. Bu nedenle bu sürece uyum sağlamamız çok da zor olmadı.

EY’ın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de Şirketlerin yalnızca %57’sinde salgın öncesi

uzaktan çalışma politikası bulunuyordu. Covid-19 ile birlikte, şirketlerin %72’si tüm çalışanları ile birlikte, %28’si ise kısmi olarak uzaktan çalışma modeline geçiş yaptı.

Şirketler uzun vadede uzaktan çalışma modelini kurum stratejilerine dahil etmeyi gündemlerine alacak gibi görünüyor. Türkiye’de uzaktan çalışanların %55’i uzaktan çalışmanın kendilerini daha verimli hale getirdiğini belirtiyor. Trafikte kaybedilen süre, ofislerde yaşanan dikkat dağınıklığı çalışan verimini düşüren başlıca sebeplerdir.

Üst düzey yöneticilerin %76’sı iş süreçlerinin eskisinden daha verimli olduğunu belirtiyor.

EY tarafından yapılan araştırmaya göre, Pandemi sonrası şirketlerin öncelik vereceği konuların başında %75 ile dijital dönüşümü yaygınlaştırmak gelmektedir. Onu %60 ile uzaktan çalışma deneyimini iyileştirmek, %57 ile dijital iş sürekliliğini sağlamak gelmektedir.

Öncelikli yatırım yapılacak alanlar; veri analitiği ve ileri analitik, bulut tabanlı sistemler, yapay zeka, nesnelerin interneti, akıllı süreç otomasyonları ve mobilite gibi teknolojiler ön plana çıkmaktadır.

Şirketlerde Dijitalleşme Örnekleri

Dijital dönüşüm projeleri kapsamında Albert Solino olarak;

 •       Global ve yerel, sektörel ve benzer sektördeki iyi uygulamalar ile kıyaslama çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve farkındalığın sağlanması,
 •       Teknoloji - Trend ve Süreç Analizlerinin gerçekleştirilmesi ile mevcut durum ve hedeflenen durum arasındaki gelişim alanlarının belirlenmesi,
 •       Operasyonel verimliliği artıracak iyileştirme noktalarının ve hızlı kazanımların tespit edilmesi,
 •       Şirketi hedeflerine ulaştıracak dijitalleşme stratejilerinin ve projelerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Bu proje kapsamına elde edilen çıktılar şu şekildedir;

 • «Mevcut Dijital Olgunluk Seviyesi» raporu ile KMA stratejilerinin, müşteriye yönelik hizmetlerinin ve iç operasyonlarının ne kadar dijitalleştiği dijital olgunluk değerlendirmesi ile ortaya çıkmaktadır.
 • Dijital strateji: Şirket stratejilerinde dijitalleşmenin yer alması, üst yönetimlerin kararlılıklarını, performans takibinin ne ölçüde yapıldığı ölçülmektedir.
 • Dijital Hizmetler: Satış öncesi, satış esnası ve satış sonrası süreçlerde dijitalleşmeyi ne ölçüde kullandığı ve müşteri deneyimi sürecinde ne kadar dijital olduğu ölçülmektedir.
 • Dijital Operasyonel süreçler: Şirket iç operasyonlarını ne ölçüde sisteme taşıdığı ölçülmektedir.
 • «Dijitalleşme Bulguları ve İyileştirme Önerileri Raporu» hazırlanmış olup proje kapsamı dahilindeki konulara ilişkin departmanlarda ve müşteri deneyimi noktasında tespit edilen gelişim/iyileştirme alanlarını içermektedir.
 • «Sistem Entegrasyon Haritası» çalışması Şirket bünyesinde kullanılmakta olan sistemlerin işlevini ve birbiri ile entegrasyonunu göstermektedir.
 • «Müşteri Deneyimi Haritası» Şirketlerin müşteriye temas ettiği noktalardaki dijitalleşme seviyesine dikkat çekme ve iyileştirme önerileri ile eşleştirme çalışmasıdır.
 • «Gelişim Yol Haritası» çalışması ise, kurumsal dönüşüme konu olan mevcut durum analizindeki gelişim/iyileştirme alanlarının projelendirilmesi ve önceliklendirilmesi sonucunda oluşmuştur.

 Bu kapsamda detaylı proje kartları oluşturulmakta ve ne şekilde yapılması gerektiği tarif edilmektedir.