Arge Faaliyetinde KDV Muafiyetinden Nasıl Yararlanılır ?

KDV Muafiyetinden Yararlanmak için Uygulanması Gereken Adımlar

KDV Muafiyeti: 21.03.2018 tarih ve 7103 sayılı Kanun ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden muaf tutulmuştu. 29.03.2018 tarih ve 7104 sayılı Kanun ile KDV kanununun 13. maddesine eklenen (m) bendiyle de Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin bu istisna, süresiz olarak tam istisna kapsamına alınmıştır.

KDV Muafiyeti İstisnasından Kimler Yararlanabilir?

– 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,
5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,
– 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlar yararlanır.

Süresiz olarak tam istisna kapsamına alınan bu muafiyetlerden faydalanmak isteyen bir Ar-Ge Merkezi aşağıdaki adımları uygulamalıdır:

1. Ar-Ge Merkezi, hazırlanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmetlere ilişkin bir liste hazırlar.
2. Sanayi sicil belgelerini ibraz ederek alacakları yeni makine ve teçhizatı imalat sanayinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvururlar.
3. Bu başvuruyla birlikte istisna kapsamında alınacak makine ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilir. Ar-Ge Merkezleri, bu belgelere ek olarak güncel “Ar-Ge Merkezi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu Karar Toplantı Tutanağı” nı da eklemelidir.
4. Vergi dairesi (EK:26)’da yer alan belgeyi düzenleyerek mükellefe verir.
5. Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mal ve hizmetin alımı sırasında satıcılara verilir ve istisna kapsamında işlem yapılması talep edilir. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.
6. İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan satıcı, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır.
7. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgileri projeye uygun olarak sisteme girilir.

Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde;

1. Proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir.
2. Revize sonrası istisna kapsamına giren alışların istisna kapsamında alınabilmesi için istisna belgesinin revize ettirilmesi gerekir.

NOT: İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir. Ayrıca, KDV’siz alınan ürünlerin en az 3 yıl boyunca satılmaması gerekir.

 

Çilem Arslankurt
Uzman Danışman | Ar-Ge & Tasarım Merkezi