AR-GE MERKEZİ TEŞVİKLERİ

Arge Merkezi Teşvikleri Nelerdir?

İpucu

5746 sayılı kanun ile Ar-Ge merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan Ar-Ge merkezi teşvikleri ve muafiyetler şöyledir: 

 

 

  • Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı gider yazmanın yanısıra Kurumlar Vergisi Matrahı 'ndan %100 düşülür.  Bir başka ifadeyle, amortisman sürecini işleterek Ar-Ge ve yenilik harcamaları Kurumlar Vergisi Matrahın'dan iki kere düşülmüş olur. Bu indirime ek olarak;  o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde ikincil bir indirim konusu daha yapılır.
  • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin aşağıda belirtilen oranları personellerin Ar-Ge faaliyetlerinde ayırdıkları süre oranında istisna edilir:
  •  Doktoralı ve temel bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için %95,
  •  yüksek lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için %90,
  • diğer personeller için %80 Gelir Vergisi stopajı istisnası
  • Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli (26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca) ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için süre sınırlaması olmaksızın 2023 yılına kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bir başka ifadeyle,Kanun kapsamında çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN %50’si teşvik kapsamındadır.
  • Damga Vergisi İstisnası: Her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz. Bir başka ifadeyle,bu kanun kapsamında çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıkları süre oranı üzerinden ücret bordrolarında hesaplanan DAMGA VERGİSİNİN TAMAMI teşvik kapsamındadır.
  • Gümrük Vergisi Teşviği: Ar-Ge projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.
  • Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri İstisnası: Ar-Ge merkezlerine siparişe dayalı olarak yaptıracakları Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri için 5746 sayılı kanunda belirtilen indirim, teşvik ve istisnalardan %50 oranında faydalanabilmektedir. Faaliyetleri gerçekleştiren Ar-Ge ve tasarım merkezleri tüm istisnalardan faydalanabilirken, siparişi veren firma Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ile Damga Vergisi indiriminden faydalanabilmektedir.
  • Temel Bilimler Desteği:  Ar-Ge Merkezi belgesi alındıktan sonra en az lisans derecesine sahip Temel Bilimler Mezunu yeni istihdam sağlanması ve bunun bakanlık tarafından onaylanması durumda sunulan hibe desteğidir.Hibe tutarı; O yıla ilişkin Aylık Asgari Ücretin Brüt’ü kadardır. Temel Bilimler desteği' nden bir kişi en fazla iki yıl süreyle bu destekten faydalanılabilir. Bu destek ödemeleri bu kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir. Bir Ar-Ge Merkezi bünyesinde; destekten yararlanabilecek azami kişi sayısı, Ar-Ge Merkezi'nde bulunan Ar-Ge çalışanlarının fiili Ar-ge süreleri hesaplanarak oluşturulan "Tam Zaman Eş Değer" Ar-Ge Personeli sayısının %10'undan fazla olamaz.

Arge Merkezi Personel Teşviki Hesaplama Örneği

Örnek 1: ABC Anonim Şirketine ait Ar-Ge merkezinde 70 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli ve 6 tam zaman eşdeğer destek personeli çalışmakta olup, Ar-Ge personelinin 9’u doktoralıdır. Doktoralı personel Mustafa Bey‘e, Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalışmasına ilişkin 5.000 TL brüt ücret ödenmektedir.

ABC A.Ş.’nin bu kapsamda yapacağı ücret ödemelerinden Ar-Ge kapsamında çalıştırılan doktoralı ve bekar personel Mustafa Bey’e ait istisna uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

arge merkezi teşvikleri

Örnek 2 : ABC A.Ş.nin Ar-Ge merkezinde 2016 yılı Mart ayında kısmi zamanlı olarak çalışan doktoralı ve bekar personel Ahmet Bey’e, 5.000TL brüt ücret ödenmektedir. Ahmet Bey çalıştığı proje gereği bu dönemdeki faaliyetlerinin %30’unu bakanlık onayı alınmamış saha araştırması amacıyla bölge dışında gerçekleştirmektedir.

Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 76

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Özdemir

Takım Lideri

Ar-Ge & Tasarım Merkezi 

Albert Solino Danışmanlık