AR-GE NEDİR?

Ar-Ge : İnsanın, kültürün ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Ar-Ge Projesi Nedir?

 • Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projelerdir.

Ar-Ge Çalışması Nedir?

Ar-Ge projeleri;

 • Kavram Geliştirme,
 • Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etütü,
 • Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuvar Çalışmaları, vb. çalışmalar,
 • Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları,
 • Prototip Üretimi,
 • Pilot Tesisin Kurulması,
 • Deneme Üretimi
 • Tip Testlerinin Yapılması

aşamalarının tamamını ya da bir bölümünü içerir.

Neler Ar-Ge Değildir?

 • Pazar araştırması ya da satış promosyonu,
 • Kalite kontrol,
 • Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
 • İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
 • Biçimsel değişiklikler (şekil, renk, dekorasyon vb. gibi estetik ve görsel değişikler),
 • İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
 • Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler ( rutin veri toplama vb… ),
 • Proje sonucunda geliştirilen fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar,
 • Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp test amaçlı dağıtılması ve tüketici testleri,
 • Üretim ve Üretim Altyapısına Yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
 • Bir AR-GE projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi rutin faaliyetler değildir.

Yukarıdaki faaliyetleri optimize edecek, maliyetleri indirecek, verimliliği arttıracak çalışmalar Yenilik Faaliyetleri olabilir. Kalite kontrol değildir. Ama bu kalite kontrolü optimize edecek, maliyetleri indirecek, verimliliği arttıracak süreçler, araçlar Yenilik Faaliyetleri olabilir.

Neler Ar-Ge Harcaması Olabilir?

 • İlk Madde ve Malzeme Giderleri
 • Amortisman ve Tükenme Payları
 • Personel Giderleri
 • Genel Giderler
 • Finansman Giderleri
 • Vergi, Resim ve Harçlar
 • Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Ar-Ge Kapsamındaki 3 Temel Faaliyet

 • Temel Araştırma
 • Uygulamalı Araştırma
 • Deneysel Geliştirme

Temel araştırma, görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır.

Temel Araştırma Örnekleri:

 • Çeşitli koşullar altında bilinen bir polimerleşme reaksiyonları sınıfının, ürünlerin veriminin, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi,
 • Elektron bandının yapısı hakkında bilgi edinmek üzere bir kristalin elektromanyetik radyasyonu emmesini inceleme,
 • Bir antikor molekülünün aminoasit dizisinin belirlenmesi,
 • Kuantum hesaplaması ve kuantum bilgi teorisi gibi alternatif hesaplama yöntemlerinin aranması,
 • Ekonomik koşullar ile sosyal gelişme arasındaki nedensel ilişkinin incelenmesi,
 • Ailenin geçmişte ve günümüzde farklı uygarlıklardaki rolünün incelenmesi,

Uygulamalı araştırma, yeni bilgi elde etme amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir.

Uygulamalı Araştırma Örnekleri:

 • Belirli fiziksel veya mekanik özelliklere sahip polimerlerin üretimiyle ilgili olarak polimerleşme reaksiyonlardan birinin optimize edilmeye çalışılması,
 • Radyasyon saptamasının belirli özelliklerini elde etmek için, bir kristalin değişik koşullar altındaki elektromanyetik radyasyon emilimini incelemek,
 • Çeşitli hastalıkların antikorları arasında ayrım yapmak amacıyla gerçekleştirilen araştırmalar,
 • Bilgi işlemenin (örneğin yeni bir programlama dili, yeni işletim sistemleri veya program oluşturucularının geliştirilmesi vb. gibi) yeni alanlarda veya yeni bir şekilde uygulanmasının araştırılması ile bilgi işleme uygulamasının coğrafi bilgi ve uzman sistemleri gibi araçların geliştirilmesi amacıyla araştırılması,
 • Tarımı desteklemek ve sınai bölgelerdeki sosyal çatışmaları engellemek için, tarım çalışanlarının kırdan kente göçünü durduracak bir programı hazırlamak üzere, bu göçün ekonomik ve sosyal nedenlerinin incelenmesi,
 • Uygun sosyal önlemleri hazırlamak amacıyla ailenin günümüzde belli bir ülke veya bölgedeki rol ve konumunun incelenmesi,

Deneysel geliştirme, araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.

Deneysel Geliştirme Örnekleri:

 • Laboratuvar düzeyinde optimize edilen işlemin ölçeğini büyütme ile bir polimerin olası üretim yöntemlerini araştırılması, değerlendirilmesi ve bir olasılık bu polimerden elde edilen ürünler
 • Yeni uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, işletim sistemlerinde ve uygulama programları üzerinde yapılan önemli geliştirmeler

Ülkemizde Ar-Ge Çalışmaları

Ülkemizde özellikle 2000'li yıllardan sonra, devletimizin teşvikleriyle Ar-Ge faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu kapsamda, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik çok çeşitli destekler verilmeye başlanmıştır. Bunlardan en önemlileri şöyledir: