arge merkezi danışmanlığı

 

Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı Hizmetleri 

Ar-Ge Merkezi Tanımı: Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin ( Limited veya Anonim Şirket )
•    Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
•    Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan,
•    En az 15 ( otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30 ) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden,
•    Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan ( TÜBİTAK 1507, 1501, San-Tez vb. Ar-Ge Projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmaya devam eden firma olan )birimi ifade etmektedir.

En az 15 ( otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30 ) tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden işletmelere, 2008 yılı içerisinde yayınlanan Ar-Ge yönetmeliği ile pek çok indirim ve muafiyetlerden yararlanma imkanı sunulmaktadır. 2008’den bu yana 163 işletme Ar-Ge merkezi kurmak için başvuruda bulunmuştur ve bunlardan 134 işletmeye Ar-Ge merkezi kurma belgesi verilmiştir. Belge verilen 134 işletmede toplam 15.000 kadarında  Ar-Ge personeli istihdam edilmektedir. Albert Solino tarafından danışmanlık verilen 14 merkezde ise  Ar-Ge harcamaları 350 Milyon Türk Lirasını geçmiştir. İşletmeler tarafından bugüne kadar yapılan Ar-Ge harcaması ise 4,8 milyar Türk Lirasıdır. Ar-Ge merkezi kurulum projesi danışmanlığı alarak sizde bu desteklerden faydalanabilirsiniz.

Bu avantajlardan yararlanabilmek içinse, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na proje ve Ar-Ge iş planı hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Şirketinizin Ar-Ge merkezine tanıtan bu haklardan zamanında ve sorunsuzca yararlanabilmesi için bu sürecin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir. Danışmanlığımız projeyi başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürütme biçimindedir.

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

arge merkezi danışmanlığı

“Ar-Ge Merkezi Belgelendirme” sürecini kendi bünyesinde gerçekleştirmiş olan ya da bir başka dış kaynaktan bu hizmeti temin etmiş olan işletmelere talepleri durumunda sadece “Ar-Ge Merkezi Teknik Yönetimi”ve/veya “Ar-Ge Merkezi Mali Yönetimi” hizmetleri de sunulabilmektedir.

Bir İşletmenin Ar-Ge Merkezi Kurabilmesi İçin Asgari Gereklilikler:

 
•    Ar-Ge merkezlerinde En az 15 ( otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30 ) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
•    Ar-Ge merkezlerinin kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
•    Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikri haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
•    Ar-Ge merkezlerininAr-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
•    Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,
•    Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması,
•    Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,
•    İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her bir Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılması gerekmekte olup Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir iş yerinin olması şartı aranmamaktadır.

Başvuru Zamanı: İşletmeler, yıl içerisinde her zaman Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunabilirler. Bu başvurular en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Ar-Ge Merkezi Kurmanın Şirketlere Sağladığı Avantajlar 

5746 sayılı kanun ile Ar-Ge merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve muafiyetler şöyledir.
•    Ar-Ge İndirimiAr-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.
•    Gelir Vergisi Stopajı TeşvikiAr-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin; doktoralı olanlar için % 90 diğerleri için % 80 oranında gelir vergisinden müstesnadır.
•    Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli (26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca) ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için süre sınırlaması olmaksızın 2023 yılına kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
•    Damga Vergisi İstisnası: Her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak  düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
•    Teknoparklara gitmeden, kendi fabrikanızı veya ofisinizi Ar-Ge Merkezi olarak ilan etme kolaylığı bulunmaktadır.

Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlık Hizmet Paketi 1

1.    Ar-Ge Merkezi Kurulum Projesinin Hazırlanması
2.    Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
3.    Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi, Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretleri Yönetimi
4.    Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması ve Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi

Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlık Hizmet Paketi 2

1.    Ar-Ge Merkezi Kurulum Projesinin Hazırlanması
2.    Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
3.    Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi, Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretleri Yönetimi
4.    Onaydan sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması ve Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi
5.    1 Sene boyunca 3 ayda 1 tam gün Ar-Ge Merkezi Gelinerek; Ar-Ge sistematiği iç denetimlerinin yapılması, sunulan iş planına uygunluk denetimlerinin yapılarak önerilerin sunulması ve yıllık faaliyet raporlarının yazılması,

Ar-Ge Merkezi Yönetim Danışmanlık Hizmet Paketi 

1.    Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması
2.    Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi
3.    1 Sene boyunca 3 ayda 1 tam gün Ar-Ge Merkezi Gelinerek; Ar-Ge sistematiği iç denetimlerinin yapılması
4.    Sunulan iş planına uygunluk denetimlerinin yapılarak önerilerin sunulması
5.    Yıllık faaliyet raporlarının yazılmasıdır.