AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Nedir?

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma , nesilden nesile aktarılacak bir aile şirketi ve varlığı yapısının kurulabilmesi için insandan bağımsız sistematik bir yönetim anlayışı kurabilmektedir.

Aile şirketlerinde kurumsallaşma neden gereklidir?

Aile şirketleri büyüdükçe genellikle iki konuda yetersiz kalmaktadır.

Yönetim

Aile içerisinde devamlı başarılı yöneticiler yetiştirilmesi mümkün olmadığından ve işler geliştikçe farklı sahalara girilmesinden dolayı, bir yöneticiyle anlaşmak ihtiyacı duyulmaktadır.

Böylece, risk alan sermayedar ve ücret karşılığında karar alan profesyonel yönetici rolleri ortaya çıkmakta, kısacası sahiplik ve yönetim birbirinden ayrılmaktadır. Bu ayrım söz konusu olduğunda ise etkin bir şekilde işleyen sistemlerin kurulabilmesi için kurumsal yönetim ön plana çıkmaktadır.

Sermaye

Koyulan sermayenin yetersiz kaldığı durumda, ortaklık, kurumsal yatırımcılar, finans kurumları ve bireysel yatırımcılara doğru genişleyen bir sermaye yayılması söz konusu olmaktadır. Bu şekilde ortaklıkların kurulması sonucunda tarafların birbirlerine karşı olan sorumlulukları kurumsallaşmayı zorunlu kılmaktadır. Zira, kurumsallaşma, mülkiyet sahibinin sermaye ortaklığından doğan haklarının korunmasını ve geliştirilmesini sağlamaktadır.

Bu sebeplerle, kurumsallaşma modelinin uygulanması sadece Borsa şirketleri için değil, bütün şirketler için hayati önem taşımaktadır.

Özellikle Borsa şirketlerinin ön plana çıkmasının nedeni ise bu şirketlerin sahip oldukları geniş ortaklık yapıları nedeniyle, bir anlamda halka mal olmuş olmalarıdır. Bu şirketlerde yaşanacak bir sürdürülebilirlik krizi, sosyal ve ekonomik açıdan toplumun daha geniş bir kesimini etkileyecektir.

Aile Şirketlerindeki Ana Sorunlar

 • Aile Üyeleri Arasında Beklentiler Çatışması
 • Güç ve Otoritenin Devri
 • Kurumsallaşma Altyapısı Eksikliği

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile Şirketi Kurumsallaşma Projesinin Amacı

 • Ailenin vizyonu ile şirketin vizyonu arasında bir ortak payda yaratarak aile ve şirket vizyonu arasında çatışmayı engellemek.
 • Şirketin sürdürülebilirliğinin sağlanması için şirket kurumsallaşmasının yanında, aile ilişkilerini de kurumsallaştırmak.
 • Şirketin aile ilişkilerinden bağımsız yönetilmesini sağlayarak şirket sürdürülebilirliğine ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak.
 • Şirket amaçları doğrultusunda kurumsal sistemlerin ve organizasyonel yapının kurulması ile aile üyeleri ve profesyoneller arasındaki çatışmalarının yaratacağı zararlardan işletmeyi ve aileyi korumak.
 • Aile içinden gelen yöneticiler ile aile dışından gelen profesyonellerin doğru kurumsal yönetim ilişkileri çerçevesinde yürütülmesi.

Firmalarda strateji ve operasyonları destekleyecek gerekli mekanizmaların işletilmesi, firmaların profesyonel ve kurumsal bir yapıda yönetilmesi, organizasyon yapısının işlevselliği, politika, süreç ve prosedürlerinin dokümante edilerek iletişimin etkin akışının sağlanması global platformda çalışabilmek ve rekabet edebilmek için önem taşımaktadır.

Kurumsallaşma Danışmanlığı Projesinin Çıktıları

Albert Solino Danışmanlık ile beraber yürüteceğiniz olası bir kurumsallaşma danışmanlığı  projesinin çıktıları şu biçimde olacaktır:

 • Tanımlı Yönetim Kurulu Süreçleri
 • Tanımlı İcra Kurulu Süreçleri
 • Tanımlı Üst Yönetim Komiteleri
 • SPK’ya Uygun Şeffaflık ve Kurumsallık
 • Risk Yönetimi ve Denetim Mekanizması
 • Aile Anayasası
 • Bağımsız Denetim Sistematiği
 • Pay ve Menfaat Sahipleri ile Tanımlı İlişkiler
 • Faaliyet Raporları
 • Web’ den Yayınlanmış Politikalar vb.
 • Güncellenmiş Organizasyon Şeması
 • Yazılı Prosedür, Talimat ve Süreçler
 • Kurumsal Hafıza için gerekli Doküman Yönetim Sistemi

 

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma'nın 4 Kolu

Şirket ve Kurum Kültürü

Yola çıkanların sahip olduğu, şu anda yolda olanların ve bundan sonra yola düşeceklerin izlemesi gereken ilkeler ve uygulamalar.

Aile Geleneği

Yolda tecrübe edilen asla tekrarlanmayacak veya kesinlikle elden bırakılmayacak kırmızı çizgiler.

Prensipler

Yıllar önce çıkılan yolda kazanılan ve bundan sonrasına ışık tutacak temel taşlar.

Şirket Vizyonu

Bugüne kadar ne yapıldıysa ve bundan sonra ne yapılmak isteniyor ise sahiplere, çalışanlara çizilecek ufuk çizgisi.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Adımları Nelerdir?

Hissedarlar Arası İlişkilerin Düzenlenmesi
 • Genel Kurul Yapısı / Ortaklar Sözleşmesi
 • Kim ne kadar hissedar asıl patron kim?
 • Temel düzenlemeler
 • Yönetim kurulunun belirlenme esası
 • Şirket hissedarlık kriterleri
 • Yeni yatırım / fesih mekanizmaları
 • Oy çokluğu / birliği ile alınacak kararlar
 • Kar dağıtımı / sermaye artırması
 • Şirket organlarının kurulması ve fonksiyonları
 • Ortaklıktan çıkarma çıkarılma mekanizmaları
Amiral Gemisinin İşleyişi
 • Yönetim kurulu kimlerden oluşacak?
 • Yetki sınırları neler?
 • Patronlar ne kadar yetki istiyor?
 • Profesyoneller işin neresinde?
 • Yönetim kurulunun, aynı soyadı taşımayan üyeleri ve yetkileri neler olacak?
 • Karar alma kriterleri: Raporlar, performans notları, fizibiliteler
Denetleme Mekanizmaları
 • İç denetim sisteminin kurulması
 • Kim ne kadar özgür?
 • Bağımsız denetim mekanizması işleyişi kriterler:
 • Temel yaklaşım: Patronlar hesap soruyor
 • Alt kuşak aile fertlerinin denetlenmesi kim hangi görevde ne yapıyor?
Mali Disiplin Mekanizmaları
 • Bütçe planlama birimleri:
 • Sorunsal: Patronlar önceden haber vermediği bir kalemde harcama yapabilir mi?
Gider Yönetim Birimleri
 • Patronlar neyi ne kadar gerekli şekilde harcıyor?
 • Alt kuşaklar müsrif mi?
 • Diğer birimlerin harcamaları?
Prensipler ve İsim ile Bağdaşmayan Hareketler
 • Küçük enişte karizmayı çizdiriyor mu?
 • Şirket ismi / marka kimin elinde?
İnsan Kaynaklarının Yönetimi
 • İşe alım kararını kim verecek?
 • Patronlardan biri istediği adamı başımıza koyabilir mi?
 • Patronların çocukları liyakat sahibi olmadan yönetici koltuğuna oturabilir mi?
Yaptırımlar
 • Anayasa yazıldı işliyor patronlardan biri uymaz ise ne olacak?
 • Yaptırım kararlarının uygulanması
Mülkiyet Sorunu
 • Şirkette borçlanma sınırı ne olacak?
 • Eşler denkleme dahil olabilir mi?
 • Gayri resmi ödemeler ile mücadele?

Kurumsallaşma Başlıkları

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı Birimi

Aile Şirketi Kurumsallaşma Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir veya

+90 216 680 06 76

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık