Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile şirketlerinde kurumsallaşma neden gereklidir?

Aile şirketleri büyüdükçe genellikle iki konuda yetersiz kalmaktadır.

Yönetim

Aile içerisinde devamlı başarılı yöneticiler yetiştirilmesi mümkün olmadığından ve işler geliştikçe farklı sahalara girilmesinden dolayı, bir yöneticiyle anlaşmak ihtiyacı duyulmaktadır.

Böylece, risk alan sermayedar ve ücret karşılığında karar alan profesyonel yönetici rolleri ortaya çıkmakta, kısacası sahiplik ve yönetim birbirinden ayrılmaktadır. Bu ayrım söz konusu olduğunda ise etkin bir şekilde işleyen sistemlerin kurulabilmesi için kurumsal yönetim ön plana çıkmaktadır.

Sermaye

Koyulan sermayenin yetersiz kaldığı durumda, ortaklık, kurumsal yatırımcılar, finans kurumları ve bireysel yatırımcılara doğru genişleyen bir sermaye yayılması söz konusu olmaktadır. Bu şekilde ortaklıkların kurulması sonucunda tarafların birbirlerine karşı olan sorumlulukları kurumsallaşmayı zorunlu kılmaktadır. Zira, kurumsallaşma, mülkiyet sahibinin sermaye ortaklığından doğan haklarının korunmasını ve geliştirilmesini sağlamaktadır.

Bu sebeplerle, kurumsallaşma modelinin uygulanması sadece Borsa şirketleri için değil, bütün şirketler için hayati önem taşımaktadır.

Özellikle Borsa şirketlerinin ön plana çıkmasının nedeni ise bu şirketlerin sahip oldukları geniş ortaklık yapıları nedeniyle, bir anlamda halka mal olmuş olmalarıdır. Bu şirketlerde yaşanacak bir sürdürülebilirlik krizi, sosyal ve ekonomik açıdan toplumun daha geniş bir kesimini etkileyecektir.

Aile Şirketlerindeki Ana Sorunlar

 • Aile Üyeleri Arasında Beklentiler Çatışması
 • Güç ve Otoritenin Devri
 • Kurumsallaşma Altyapısı Eksikliği

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile Şirketi Kurumsallaşma Projesinin Amacı

 • Ailenin vizyonu ile şirketin vizyonu arasında bir ortak payda yaratarak aile ve şirket vizyonu arasında çatışmayı engellemek.
 • Şirketin sürdürülebilirliğinin sağlanması için şirket kurumsallaşmasının yanında, aile ilişkilerini de kurumsallaştırmak.
 • Şirketin aile ilişkilerinden bağımsız yönetilmesini sağlayarak şirket sürdürülebilirliğine ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak.
 • Şirket amaçları doğrultusunda kurumsal sistemlerin ve organizasyonel yapının kurulması ile aile üyeleri ve profesyoneller arasındaki çatışmalarının yaratacağı zararlardan işletmeyi ve aileyi korumak.
 • Aile içinden gelen yöneticiler ile aile dışından gelen profesyonellerin doğru kurumsal yönetim ilişkileri çerçevesinde yürütülmesi.

Firmalarda strateji ve operasyonları destekleyecek gerekli mekanizmaların işletilmesi, firmaların profesyonel ve kurumsal bir yapıda yönetilmesi, organizasyon yapısının işlevselliği, politika, süreç ve prosedürlerinin dokümante edilerek iletişimin etkin akışının sağlanması global platformda çalışabilmek ve rekabet edebilmek için önem taşımaktadır.

Kurumsallaşma Çıktıları

 • Tanımlı Yönetim Kurulu Süreçleri
 • Tanımlı İcra Kurulu Süreçleri
 • Tanımlı Üst Yönetim Komiteleri
 • SPK’ya Uygun Şeffaflık ve Kurumsallık
 • Risk Yönetimi ve Denetim Mekanizması
 • Aile Anayasası
 • Bağımsız Denetim Sistematiği
 • Pay ve Menfaat Sahipleri ile Tanımlı İlişkiler
 • Faaliyet Raporları
 • Web’ den Yayınlanmış Politikalar vb.
 • Güncellenmiş Organizasyon Şeması
 • Yazılı Prosedür, Talimat ve Süreçler
 • Kurumsal Hafıza için gerekli Doküman Yönetim Sistemi

Kurumsallaşma Başlıkları