Aile Anayasası

Aile Anayasası Nedir?

Aile işletmelerinde, kişisel amaçlar, aile amaçları ve şirket amaçları sürekli veya zaman zaman birbirleriyle kesişirler. İşte bu kesişimin yaratacağı zararlardan aileyi ve işletmeyi korumak ve bu kesişmelerin çözümüne harcanacak enerjiyi en aza indirmek için aile anayasalarının hazırlanması, ülkemizde giderek artan bir hızla gündeme gelmektedir. Ancak kurumsallaşmış ve anayasası olan aile şirketlerinin uzun süreli yaşamasının mümkün olduğu günümüzde mutlak kabul görmüş bir olgudur.

Aile Anayasası, ailenin misyonu, vizyonu, felsefesi ve değer yargıları doğrultusunda aile ile şirket faaliyetlerinin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünü olup bu politikaların hukuki temellere dayandırılarak yazılı bir belge haline getirilmesidir. Aile Anayasaları, aile şirketlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması için şirketin kurumsallaşması yanında, aile ilişkilerinin de kurumsallaşmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Günümüzde aile anayasası kavramı hem ülkemizde hem de dünyada yaygın bir şekilde var olan bir olgudur. Aile bireylerinin şirket sahipliğini paylaştığı bu şirketlerde temel sıkıntı, aile üyelerinin birbirleri arasında yazılı ve hatta kimi zaman sözlü dahi olmayan bir takım kuralların olmayışı ve bunun da kişiler arasında çatışmaya yol açarak şirkete zarar vermesi ve hatta çok daha kötü bir senaryo olarak şirketlerin yok olmasına kadar gidebilmektedir.

İnsanın var olduğu her yerde karmaşa ve problem çıkabileceği için, bu kuralların açık ve her tarafın çıkarını gözetecek adaletli bir şekilde oluşturulması ve koşulsuz uygulanmasının sağlanması, hem bireyler hem de şirket için hayati öneme sahiptir.

Aile Anayasası Nasıl Hazırlanır?

Albert Solino olarak Aile Anayasası Danışmanlığı hizmetimiz ile, aile bireyleri arasındaki bu ilişkilerin hassas noktalarını saptayarak düzenlemekteyiz. Aile üyelerinin harcamalarından, aile üyeleriyle profesyoneller arası ilişkilerin düzenlemesine, haleflik seçiminden aile meclisi ve yönetim kurulu yapılarının ve bu yapıların birbirleriyle etkileşimine kadar tüm detayları birlikte tartışarak alırız.

Aile anayasasının hazırlanması, ailenin kurumsallaşması konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Aile anayasası olmayan işletmelerde, ilerleyen yıllarda, doğru kurumsal yönetim uygulamalarının oturtulması ve sürdürülebilirlik yolunda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Bunlardan bazıları;

 • Şirketin aile ilişkilerinden bağımsız yönetilememesi,
 • Ailevi konuların işle karıştırılması,
 • Yönetim kurulu kültürünün oturtulmaması,
 • Aile değerlerinin gelecek nesillere aktarılamaması,
 • Çocukların yönetime hazırlanmasında kariyer planlaması yapılmaması,
 • Ailenin vizyonu ile şirketin vizyonu arasında bir ortak payda yaratılamaması,
 • Çabuk karar alınıp vazgeçilmesi,
 • Uzun soluklu stratejik planlar yapılmaması,
 • Aile ve şirket açısından risk yönetimi yapılmaması,
 • Ailenin giderleri ile şirketin kasasının ayrılamaması-örtülü kazanç veya transfer fiyatlandırması sıkıntıları,
 • Büyüyen aile işletmelerinde, aile içinden gelen yöneticiler ile aile dışından gelen profesyonellerin doğru kurumsal yönetim ilişkileri çerçevesinde yürütülememesi olarak sıralanabilir. Bu durumlardan sakınmak için Aile Anayasası Danışmanlığı hizmetimize başvurabilirsiniz.

Aile Anayasası Hazırlama: İş Planı

 1-Tespit:

Aile üyeleri arasındaki iletişimin incelenmesi ve tespit edilmesi,
Yönetim ve karar alma sürecinin incelenmesi,
Finansal ve mali konuların nasıl ele alındığının tespit edilmesi,
Ailenin koymuş olduğu hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak yapının incelenmesidir.

2-Analiz

Aile ilişkilerinin kurumsallaşması için gerekli kural ve sorumlulukları analiz ve tespit ediyoruz.

 3-Uygulama

Aile ilişkileri ve şirkette ait konuları beraber değerlendirerek, ihtiyaçlar ve kapsam doğrultusunda aile anayasasını hazırlıyoruz.

4-Sürekli Gelişim

Anayasanın müşterimiz tarafından uygulanmaya başlamasına müteakip, takibini de yaparak, kalıcı bir sistem anlayışı ile anayasayı şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz.

 

Aile Anayasası Temel İçeriği

 1. Bölüm: Aile Şirketi Temel İlkeleri

Gerekçe
Amaç
Prensipler
Aile ve Kurum Kültürü
Aileye İlişkin Gelenekler
Ailenin ve İşin Vizyonu

 2. Bölüm: Aile Konseyi

Aile konseyi kurulması ve aile konseyi üyesi olma şartları
Aile konseyi başkanı ve başkanlık koşulları
Aile konseyinin toplantıları, alacağı kararlar ve oy oranları
Aile konseyi üyelerinin başka işlerde çalışmaları
Aile konseyi temettü dağıtım kriterleri

3. Bölüm: Aile Bireylerinin ve Profesyonellerin Yönetim İlkeleri

Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler
Kişilik Testleri Kullanılarak Aile Bireylerinin Yetkinliklerinin Ölçümlenmesi
Aile Üyelerinin Aile İşinde Çalışmaları
Aile Üyelerinin Yönetim Kuruluna Girmeleri
Aile Üyelerinin Yönetime Girmeleri
Yönetim Kurulu Başkanı Ataması
Aile Konseyi Yönetim Kurulu İlişkileri
Profesyonel Yönetim
Aile Üyelerinin Yetki ve Sorumluluk Alanlarının Sınırları
Aile ve İşletme Amaçlarının Ayırımı
Personele ve Profesyonel Yöneticilere Yaklaşım
Aile Üyelerinin Performans Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Kriterleri

 

4. Bölüm: Aile Şirketlerinde Yeni Neslin Yönetime Hazırlanması ile Sürekliliğin Sağlanması

Yeni neslin yetişmesi
Haleflik seçim kriterleri
Kişilik testleri kullanılarak haleflerin yetkinliklerinin ölçümlenmesi
Yetkinliklere dayalı eğitim ve kariyer planlarının oluşturulması ve mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi

 5.Bölüm: Aile Üyelerinin Gelirleri ve Harcamalarının Düzenlenmesi

Aile Üyelerinin Gelirleri
Masraflar

 6. Bölüm: Mülkiyet

Hisse Değerlendirme Usulleri
Hisse Devri Usulleri

 7. Bölüm: Genel Hükümler

Etik İlkeler
Anayasaya Uyma Konusunda Yaptırımların Belirlenmesi
Uyuşmazlıkların Çözülmesi

Yönetim Danışmanlığı Sayfamızdan Daha Detaylı Bilgiye Ulaşabilirsiniz