5746 Sayılı Kanun Nedir?

Ar-Ge Vergi Avantaj Tablosu

Ar-Ge İndirimiAr-Ge ile ilgili harcamalarınızın %100’ü olarak
Ar-Ge indirimi yani Kurumlar VergisiMatrahından
indirim olarak uygulanacaktır.

Ar-Ge İndiriminin Devri

AR-GE yapılan şirket karda değilse indirim hakkı
kaybolmaz bir sonraki YDO(yeniden değerleme
oranında) arttırılarak devreder.
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

AR-GE ve destek personeline ödenen
ücretlerin üzerinden hesaplanan gelir vergisinin

-Doktoralı olanların %90’ı

-Diğerlerinin %80’i gelir vergisinden istisnadır.

Sigorta Primi Desteği
(İşveren Hissesi)
AR-GE projelerinde yer alan ve bu listede
yer alan AR-GE personelinin yüzde onu
kadar destek personelinin sigorta primi
işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan
için 2023 yılına kadar Hazine tarafından karşılanır.
Damga Vergisi Teşviki / İstisnası5746 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü
AR-GE ve yenilik faaliyetiyle ilgili düzenlenen
kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.
Ücretlerde Damga Vergisi TeşvikiÜcretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar
damga vergisinden istisnadır.
Geçerlilik Süresi31.12.2023 yılına kadar geçerlidir.


Diğer Konular

 • Sermaye destekleri vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaz.
 • Hibe şeklindeki parasal destekler;5746 sayılı Kanun’a göre, özel bir hesapta izlenir ve vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaz. Son beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında kullanılamaz.
 • Kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen Ar-Ge indirimi tutarı;5746 sayılı Kanun’a göre, yeniden değerleme oranında artırılarak sonraki dönemlere devredilir.
 • Ar-Ge harcamalarının giderleştirilmesi; Harcamalar aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilir. Projenin tamamlanmasına imkan kalmaması veya projenin başarısız olması halinde, aktifleştirilmiş tutarlar doğrudan gider yazılır.
 • Alınan danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımlarına ilişkin harcamalar Ar-Ge ve yenilik harcaması kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %20’sini geçemez.
 

Teşvikten Yararlanmaya Başlama Tarihi
Destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, tarihten itibaren teşvikten yararlanır.

Teşvikten Nasıl Yararlanılır
Hazırladığınız proje kabul olup, kurum ile anlaşma imzaladıktan sonra; sözleşme, karar yazısı ve kabul olan projeniz ile vergi dairesine ve SGK başvurarak teşvikten hemen yararlana bilmektesiniz.

Ar-Ge ve Yenilik Harcamaları

 • İlk madde ve malzeme giderleri
 • Amortismanlar
 • Personel giderleri
 • Genel giderler
 • Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
 • Vergi, resim ve harçlar
 

İstisna Tutarının Hesaplanması

 • Teşvik, personelin Ar-Ge faaliyetleri kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri ücretleriyle sınırlı
 • Kısmi çalışmada ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayrılan zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınarak bulunan ücret istisna kapsamında
 • Kısmi çalışan personelin hafta tatili ve yıllık ücretli izin dönemlerine isabet eden ücretler istisna dışıdır.
 

İstisna Tutarının Hesaplanması

Brüt ücret tutarı3.000,00 TL
Vergiye tabi ücret matrahı2.550,00 TL
Hesaplanan gelir vergisi (%15)382,50 TL
Mahsup edilecek AGİ54,68 TL
Mahsup sonrası kalan tutar327,82 TL
Terkin edilecek tutar (%80)262,25 TL