5746 sayılı kanun nedir

AR-GE Vergi Avantajları

AR-GE İndirimi 

AR-GE ile ilgili harcamalarınızın %100’ü olacak şekilde  AR-GE indirimi, yani Kurumlar Vergisi Matrahından
indirim olarak uygulanacaktır.

AR-GE İndiriminin Devri

AR-GE yapılan şirket kâr etmiyorsa indirim hakkı kaybolmaz bir sonraki YDO (yeniden değerleme
oranında) arttırılarak devreder.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

AR-GE ve destek personeline ödenen ücretlerin üzerinden hesaplanan gelir vergisinin

 • Doktoralı olanların %90’ı
 • Diğerlerinin %80’i gelir vergisinden istisnadır.
Sigorta Primi Desteği (İşveren Hissesi)

AR-GE projelerinde yer alan ve bu listede yer alan AR-GE personelinin yüzde onu kadar destek personelinin sigorta primi ve işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 2023 yılına kadar Hazine tarafından karşılanır.

Damga Vergisi Teşviki / İstisnası

5746 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü AR-GE ve yenilik faaliyetiyle ilgili düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

Ücretlerde Damga Vergisi Teşviki

Ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

Geçerlilik Süresi

31.12.2023 yılına kadar geçerlidir.

Diğer Konular
 • Sermaye destekleri vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaz.
 • Hibe şeklindeki parasal destekler; 5746 sayılı Kanun’a göre, özel bir hesapta izlenir ve vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaz. Son beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında kullanılamaz.
 • Kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen AR-GE indirimi tutarı; 5746 sayılı kanuna göre, yeniden değerleme oranında artırılarak sonraki dönemlere devredilir.
 • AR-GE harcamalarının giderleştirilmesi; harcamalar aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilir. Projenin tamamlanmasına imkan kalmaması veya projenin başarısız olması halinde, aktifleştirilmiş tutarlar doğrudan gider yazılır.
 • Alınan danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımlarına ilişkin harcamalar AR-GE ve yenilik harcaması kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %20’sini geçemez.
 
Teşvikten Yararlanmaya Başlama Tarihi

Destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, tarihten itibaren teşvikten yararlanır.

Teşvikten Nasıl Yararlanılır

Hazırladığınız proje kabul olup, kurum ile anlaşma imzaladıktan sonra; sözleşme, karar yazısı ve kabul olan projeniz ile vergi dairesine ve SGK’ya başvurarak teşvikten hemen yararlanabilirsiniz.

AR-GE ve Yenilik Harcamaları
 • İlk madde ve malzeme giderleri
 • Amortismanlar
 • Personel giderleri
 • Genel giderler
 • Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
 • Vergi, resim ve harçlar
 
İstisna Tutarının Hesaplanması
 • Teşvik, personelin AR-GE faaliyetleri kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri ücretleriyle sınırlıdır.
 • Kısmi çalışmada ise AR-GE ve yenilik faaliyetlerine ayrılan zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınarak bulunan ücret istisna kapsamındadır.
 • Kısmi çalışan personelin haftalık tatilleri ve yıllık ücretli izin dönemlerine isabet eden ücretler istisna dışıdır.
 
İstisna Tutarının Hesaplanması
Brüt ücret tutarı 3.000,00 TL
Vergiye tabi ücret matrahı 2.550,00 TL
Hesaplanan gelir vergisi (%15) 382,50 TL
Mahsup edilecek AGİ (Asgari Geçim İndirimi) 54,68 TL
Mahsup sonrası kalan tutar 327,82 TL
Terkin edilecek tutar (%80) 262,25 TL