5746 SAYILI KANUN NEDİR?

Ar-Ge teşviklerini ve vergisel istisnaları ; 8/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmektedir.

Ayrıca 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklere yönelik uygulama ve denetim usul ve esasları 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezleri 'nde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleriyle ilgili olarak 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda(1) belirtilen gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamalar ilgili Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

5746 Sayılı Kanun 'un sağladığı istisna ve destekler nedir ?

AR-GE İndirimi 

AR-GE ile ilgili harcamalarınızın %100’ü olacak şekilde  AR-GE indirimi, yani Kurumlar Vergisi Matrahından
indirim olarak uygulanacaktır.

AR-GE İndiriminin Devri

AR-GE yapılan şirket kâr etmiyorsa indirim hakkı kaybolmaz bir sonraki YDO (yeniden değerleme
oranında) arttırılarak devreder.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan ArGe ve destek personeli ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin

 • doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, ( %95 )
 • yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ( %90 )
  ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. ( %80 )

Gelir vergisi Stopaj Teşviki Uygulama Detayları

Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere
ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Sigorta Primi Desteği (İşveren Hissesi)

AR-GE projelerinde yer alan ve bu listede yer alan AR-GE personelinin yüzde onu kadar destek personelinin sigorta primi ve işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 2023 yılına kadar Hazine tarafından karşılanır.

Damga Vergisi Teşviki / İstisnası

5746 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü AR-GE ve yenilik faaliyetiyle ilgili düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

Ücretlerde Damga Vergisi Teşviki

Ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

5746 Sayılı Kanun Uygulaması: Püf Noktalar

 • Sermaye destekleri vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaz.
 • Hibe şeklindeki parasal destekler; 5746 sayılı Kanun’a göre, özel bir hesapta izlenir ve vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaz. Son beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında kullanılamaz.
 • Kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen AR-GE indirimi tutarı; 5746 sayılı kanuna göre, yeniden değerleme oranında artırılarak sonraki dönemlere devredilir.
 • AR-GE harcamalarının giderleştirilmesi; harcamalar aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilir. Projenin tamamlanmasına imkan kalmaması veya projenin başarısız olması halinde, aktifleştirilmiş tutarlar doğrudan gider yazılır.
 • Alınan ar-ge merkezi danışmanlık hizmeti ve diğer ar-ge hizmet alımlarına ilişkin harcamalar AR-GE ve yenilik harcaması kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %20’sini geçemez.

5746 Sayılı Kanun Geçerlilik Süresi

Bu kanun 31.12.2023 yılına kadar geçerlidir.

5746 Sayılı Kanun 'dan Yararlanmaya Başlama Tarihi

Destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, tarihten itibaren teşvikten yararlanır.

5746 Sayılı Kanun 'dan Nasıl Yararlanılır ?

Hazırladığınız proje kabul olup, kurum ile anlaşma imzaladıktan sonra; sözleşme, karar yazısı ve kabul olan projeniz ile vergi dairesine ve SGK’ya başvurarak teşvikten hemen yararlanabilirsiniz.

AR-GE ve Yenilik Harcamaları

 • İlk madde ve malzeme giderleri
 • Amortismanlar
 • Personel giderleri
 • Genel giderler
 • Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
 • Vergi, resim ve harçlar

İstisna Tutarının Hesaplanması

 • Teşvik, personelin AR-GE faaliyetleri kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri ücretleriyle sınırlıdır.
 • Kısmi çalışmada ise AR-GE ve yenilik faaliyetlerine ayrılan zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınarak bulunan ücret istisna kapsamındadır.
 • Kısmi çalışan personelin haftalık tatilleri ve yıllık ücretli izin dönemlerine isabet eden ücretler istisna dışıdır.

İstisna Tutarının Hesaplanması

Brüt ücret tutarı 3.000,00 TL
Vergiye tabi ücret matrahı 2.550,00 TL
Hesaplanan gelir vergisi (%15) 382,50 TL
Mahsup edilecek AGİ (Asgari Geçim İndirimi) 54,68 TL
Mahsup sonrası kalan tutar 327,82 TL
Terkin edilecek tutar (%80) 262,25 TL

 

ArGe ve Tasarım Merkezi Destekleri ile İlgili Kanunlar

 • 5746 Numaralı Araştırma & Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun